30 december 2009

Jul&nyårsvila

Min blogg & jag har haft lite välförtjänt jul- och nyårsvila. Jag vill passa på att önska alla mina läsare ett gott slut på 2009 och ett riktigt Gott Nytt År 2010!

Hörs snart igen!

21 december 2009

Varför ingen äldreombudsman?

2008 motionerade folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp om att införa en funktion som äldreombudsman i kommunen. Två av de viktigaste argumenten är att en sådan funktion skulle vara en funktion inte bara för dem av våra äldre som idag finns på kommunens särskilda boenden utan även finnas tillgänglig för dem som fortfarande bor hemma med insatser från hemtjänsten samt att funktionen skulle vara fristående från förvaltningen och fungera som en instans dit man kan vända sig om man på något sätt inte är nöjd med den service som kommunen erbjuder. Det kan givetvis vara allt ifrån att man inte är nöjd med insatser på sitt boende eller med personalbemötande till att man som äldre har synpunkter på tunga och tröga dörrar i trapphuset där man bor.
I takt med att andelen äldre ökar i vår kommun precis som i hela Sverige anser vi att gruppen bör uppmärksammas och få en ökad hjälp att framföra sina synpunkter. Att då som socialförvaltningen hänvisa till Länsstyrelsens äldreombud duger inte - dessa har visserligen ett tillsynsansvar men kan inte ersätta en personlig kontakt med en äldreombudsman som kan hjälpa till att föra en persons talan. Hur socialförvaltningen kan påstå att en äldreombudsman skulle öka avståndet mellan de förtroendevalda och medborgarna begriper jag inte.
Hela den borgerliga oppositionen yrkade bifall som avslogs vilket resulterade i en reservation från vår sida.
Exakt hur denna funktion skall utformas är inte utrett men många kommuner runt om i Sverige har en sådan funktion. I en liten kommun kan det vara extra viktigt med denna funktion då kontaktvägarna mellan människor på gott och ont ofta är kortare eftersom många känner varandra på ett personligt plan. Det kan ibland innebära att man inte vill framföra alla sina synpunkter. Här skulle det underlätta med en kontaktperson som står lite vid sidan av den ordinarie verksamheten. Tjänsten kan inrättas på hel- eller halvtid utifrån uppskattat behov, den kanske till och med skulle kunna införas hos någon av frivilligorganisationerna initialt. Allt detta behöver diskuteras noggrant och tillsvidare lägger oppositionen förslaget i vår "framtida projekt" låda och ber att få återkomma. Vikten av en funktion som äldreombudsman står dock utom all tvivel hos motionärerna.

20 december 2009

Grattis Born!

Sveriges äldsta och första friskola finns i Nora kommun vilket givetvis känns hedrande för oss friskolevänner!
Nu får vi säga grattis till Born då deras 5-6:a har varit med i uttagningen till "Vi i femman" och nu tagits ut till kvartsfinalen där de ska möta Mariebergsskolan från Örebro.Givetvis mycket roligt för klassen och skolan med denna utmaning. Vi kommer självklart att hålla tummarna för dem i januari och för att de ska gå vidare till finalen!
Ytterligare en friskola får kanske kommunen i Järnboås om den styrande majoriteten i Nora kan tillmötesgå friskoleföreningens behov av lokal. Stödet för friskolan är 98% bland föräldrarna till barnen som idag går på den kommunala skolan som enligt ett löfte från s-majoriteten skall finnas kvar till 2012. Genom detta löfte sår man split mellan föräldrarna till de yngsta respektive äldsta barnen då de som idag har barn som går i 4-6:an kan känna sig lugna med att skolan i alla fall finns kvar tills deras barn går ut skolan. De som har yngre barn får fortsätta att sväva i ovisshet däremot. Vi som varit med en tid i kommunalpolitiken i Nora vet att det kan gå fort att lägga ner en skola eller "flytta barnen" vilket ju gjordes i Dalkarlsberg.
Som liberal känner jag att det är sorgligt att man inte från majoritetens sida kan tillmötesgå Järnboås friskoleförenings behov av lokaler då föreningen har så stor del av föräldrarna med sig. Som socialdemokrat är ju vikten av enkel majoritet i besluten ofta styrande i de egna leden - applicera detta även på friskoleföreningen!

15 december 2009

Politikerprestationer

Den enda korrekta opinionsmätningen görs på valdagen, innan dess kan media spekulera hur mycket som helst och opinionsmätningarna dugga tätt. Långt innan valdagen är det många spekulationer som luftas, många rykten som gör sig gällande som sanningar och många som pekas ut som vinnare respektive förlorare. Istället för att lyssna på rykten och halvkvädna visor så finns det ett mycket handfast sätt att följa upp politiker. Om jag inte har haft möjlighet att redan tidigare delta som åhörare på de öppna möten i nämnder och fullmäktige som finns i kommunerna.
Om jag som väljare vill veta hur "min" politiker skött sig under tiden från förra valet då jag gav henne mandatet att föra min talan kan jag enkelt kolla upp närvaron i de nämnder och styrelser hon sitter i via protokollen som ligger på nätet. Där kan jag även se om hon har reserverat sig mot något beslut om hon sitter i opposition.
Via kommunfullmäktiges protokoll kan jag kolla upp hur aktiv hon har varit i motionsskrivandet eftersom det årligen i oktober görs en sammanställning av besvarade och icke besvarade motioner som sedan presenteras. Målsättningen att motioner bör besvaras inom ett år, enligt kommunallagen, uppnås inte alltid.
Om jag sedan har ytterligare frågor så är de flesta politiker anträffbara via telefon, mobil, sms, e-post, facebook, egna bloggar och hemsidor, twitter och så vidare så några problem att själv kontakta och ställa mina frågor finns inte.
Om jag sedan inte är nöjd med partiets och min kandidats prestation har jag faktiskt möjligheten att själv ställa mig till förfogande och kandidera till kommunalval, landstingsval eller riksdagsval och får på så sätt en egen, mycket handfast möjlighet att själv vara med och påverka beslut som berör oss alla på ett eller annat sätt. Detta är en demokratisk möjlighet som i Sverige är tillgänglig för alla.

14 december 2009

Trygghetsboende och samboende för äldre

1,1 miljoner fyrtiotalister har nått pensionsåldern till 2015. För dem behövs bekväma och moderna lägenhter i attraktiva lägen, gärna med jämnåriga grannar. Ofta har fyrtiotaliserna relativ god ekonomi och kan tänka sig att betala för att bo bra. Satsningar som görs i exempelvis Smedjebacken kan stå modell även för Nora.
I december 2008 överlämnade äldreboendelegationens särskilda utredare Barbro Westerholm utredningens slutbetänkande (SOU 2008:113) till regeringen. Utredningen pekar på att andelen äldre i Sveriges befolkning ökar kraftigt från 2020, särskilt kraftigt bland dem över 85 år. Många äldre som inte är i behov av ett särkilt boende önskar ett alternativ som kan ge mer trygghet och sällskap. Glappet mellan det egna boendet och kommunens särskilda boenden är för stort. Den som känner sog orolig. otrygg och/eller socialt isolerad i sitt ordinära boende skall kunna söka sig till en trygghetsbostad. Där skall det finnas möjlighet till gemensamma måltider, trygghetslarm och personal med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. En gemensamhetslokal skall finnas.
Det är kommunen som bestämmer vilka kriterier som skall gälla för att få tillgång till denna typ av bostad. Hög ålder kan vara en sådan. Behöver den boende vård- och omsorgsinsatser biståndsbedöms dessa på sedvanligt sätt. För kommuner finns idag möjlighet att söka investeringsstöd även för denna typ av bostäder. Folkpartiet liberalerna i Nora motionerade 2007 om behovet av trygghetsbostäder i vår kommun.
Slutligen det kanske viktigaste av allt - att inte på ålderns höst bli tvingad att leva åtskild från livskamraten.Den skrivning som idag finns i socialtjänstförordningen är inte tillräcklig om bara ena parten har behov av särskilt boende. Då hänger det på kommunernas goda vilja om makarna får fortsätta att bo tillsammans.
En förstärkt parboendegaranti i socialtjänstlagstiftningen skulle kunna öka mångfalden av boenden. När nya lägenheter planeras och byggs kan en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov. Alla makar, oavsett kommun och vårdbehov, bör få känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Det borde inte vara upp till kommunen att avgöra när det är dags för makar att skiljas åt.

10 december 2009

Vem är vi till för?

En fråga som varje verksamhet, privat såväl som offentlig dagligen borde ställa sig är: vem är vi till för? Om alla anställda och chefer varje dag gjorde det skulle troligtvis dagens prioriteringar bli enklare. Som politiker gäller samma sak - vem är vi till för? För kommunens innevånare och väljare förstås. Det är deras bästa vi skall ha för ögonen varje dag. Det är att se till att vi tillvaratar skattepengarna från kommunens invånare på bästa sätt i de verksamheter vi är satta att förvalta. Att skapa bra verksamheter med tydliga målbilder som följs upp för att se att vi landar rätt.
Att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte i verksamheterna för att ge dessa en chans att lära av varandras goda exempel. De individer som får uppmärksamhet växer och presterar bättre - detta är chefens viktigaste uppdrag och framgår tydligt om hon ställer sig frågan varje dag: vem är jag till för?
Vem är säljaren till för, jo kunden givetvis. Så hur kan jag som säljare på bästa sätt möta kundens förväntningar på mig?
Vad skulle ske i kyrkan om man ställde sig frågan vem är vi till för? Kanske skulle det bli enklare att prioritera hur och vilken verksamhet kyrkan skall satsa på, vilka som är välkomna i kyrkan. Prästen Olle Carlsson i Stockholm har uttryckt detta på ett mycket bra sätt - "de flesta av oss har inga problem med Gud men väl med markpersonalen".
Om du och jag varje dag ställer oss frågan vem är jag till för blir det sannolikt enklare att prioritera önskemål från brukaren om att gå ut och gå istället för att välja att köra igång en tvättmaskin, det blir enklare att fika tillsammans med de äldre på det särskilda boendet än att gå och sätta sig i ett personalgemensamt fikarum. Samma sak gäller på en skola där man kanske får prioritera att vara rastvakt för att skapa trygghet på skolgården istället för att fika med kollegorna. Eller i en reception på olika statliga och kommunala institutioner där öppettiderna borde vara generösa så att människor kan uträtta sina ärenden även efter klockan fem, den tid då de är lediga från sitt arbete. Kanske bör man på en socialförvaltning förskjuta sina arbetstider så att man bättre kan möta behoven av besök och samtal från oroliga föräldrar eller för att förlägga tid ute bland ungdomarna. Hur kan en kommuns hemsida svara upp mot " vem är vi till för" till exempel?
Jag tror att det är en framgångsfaktor i ett längre perspektiv om vi alla ställer oss frågan vem är vi till för?

Alternativ skolplan

Igår kväll klubbades s-majoritetens skolplan igenom i fullmäktige.
Från oppositionens sida valde vi att reservera oss, vilket vi även gjort tidigare i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen. Det blev en del debatt kring skrivningarna i skolplanen, en bra och saklig debatt som tydligt visar på skillnader mellan majoritet och oppositionspartierna när det gäller vad vi vill med skolan och hur vi ser på måluppfyllelse. Dessutom kunde vi förtydliga vilka krav vi vill ställa på en skola som får en budgetram på ca 239 mKr (49% av den totala budgeten) kommande år. Jag upplever att majoriteten är alldeles för rädd för att ställa krav som motsvarar de medel som ges.
Den borgerliga gruppens diskussioner under hösten utmynnade så småningom i en alternativ skolplan som visar hur vi skulle vilja följa upp och utvärdera de mål som finns i skolplanen, dvs. det vi inte fick gehör för i den skrivning som antogs. Därför är utgångspunkten den skolplan som antagits, vilken vi sedan har kompletterat genom att vi lagt till ytterligare något mål samt satsningar, dels har vi tydliggjort hur vi förväntar oss att man skall följa upp målen och hur de skall utvärderas.
Att pedagogerna och rektorerna är det viktigaste personerna i skolan för barn- och ungdomars möjligheter att tillgodogöra sig kunskap visade McKinsey rapporten som kom tidigare i höst. Att då våga ställa krav och utmana dem genom att ha tydliga skrivningar gällande hur de av nämnden satta målen skall uppnås tycker jag är barn- och utbildningsnämndens viktigaste uppgift. Eller som vi skrev i vår version av skolplanen: "Den pedagogiska utvecklingen skall i huvudsak bedrivas av professionen på varje skola. Den politiska ambitionen bakom skolplanen är att med övergripande mål skapa en tydlig styrning och en struktur för uppföljning av skolan utan att detaljstyra".

06 december 2009

sms-rådgivare till oppositionen

Ta tillfället i akt och kontakta mig för att berätta dina tankar om vad du anser behöver förändras i Nora.
Det kan vara både smått och stort, inget är för litet eller för ointressant. För mig som oppositionsråd är det viktigt att ha en öppen kanal till kommunens innevånare, vad tycker du att oppositionen borde satsa på om vi vinner valet? Vad är dina hjärtefrågor som du skulle vilja att vi förverkligade om det är möjligt? Vad är viktiga frågor för dig, det vill jag veta! Därför annonserar jag om att du kan bli sms-rådgivare till oppositionen på de tv-skärmar som finns runt om i Nora.
Mitt telefonnummer är 070 374 7670. Givetvis kan du även kontakta mig via e-post gabrielle.peteri@nora.se, adressen finns även på Nora kommuns hemsida.
Kanske vill du att vi ska satsa mer på ungdomskulturen? Kanske vill du att vi ska göra om torget till en fantastisk plats att vara på istället för att ha det som en parkeringsplats? Kanske vill du att vi gör en storsatsning på Alntorps ö för att få fler att hitta den pärlan i Nora? Hör av dig till mig, jag lyssnar!

01 december 2009

Skolan & betygen

Skolan, meritvärden och betyg ska det handla om idag. Det finns massor av statistik när det gäller skolan och idag har jag varit inne på Skolverkets hemsida och tittat en del på våra meritvärden. Vi har i år ett meritvärde på 190,1, det genomsnittliga meritvärdet i Sverige bland alla kommuner är 207,4. I Nora kommun har vi valt att lägga en stor del av resurserna på våra skolor, alltså tycker jag att vi kan förvänta oss ett högt meritvärde, men vi ligger alltså under snittet i Sverige. Deta är givetvis inte tillräckligt bra.
Efter att ha läst McKinsey rapporten som säger att det inte är resurserna som skapar en bra skola måste vi kanske fråga oss vad vi kan göra för att förbättra resultatet. Vad kan vi göra annorlunda och bättre? Detta kanske är något för kommande kvalitetsredovisningar från våra skolor - "dessa insatser har vi gjort för att förbättra elevernas meritvärde". Det kanske är läxhjälp, det kanske är sommarskola mellan åk 8 och 9, det kanske är att involvera föräldrarna ännu tydligare i skolarbetet?
Dagens Samhälle har en annan intressant men inte så smickrande jämförelse - de har tittat på hur mycket högre betyg i ex. matte i åk 9 eleverna har jämfört med nationella proven år 07-08 och talet är 43.4%...!? Motsvarande siffror för svenska är 18,5% och för engelska 18,1%. Siffrorna lämnar onekligen fältet öppet för frågor...

30 november 2009

Våga konkurrensutsätta!

Tillsammans med Företagarna i Nora har s-majoriteten satt ett mål om att hamna på plats 100 i Svenskt Näringslivs ranking inom tre år. Ur både ett företagarperspektiv och ett genusperspektiv borde då en viktig parameter vara att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen.
Anna-Stina Nordmarker, vd för organisationen Företagarna visade under företagarveckan en hel del intressant statistik. Hon menar att vi generellt i hela Sverige måste få fler att starta företag och att detta inte minst gäller kvinnor vars andel är låg, i Nora 3,7%. En viktig kunskap när det gäller kvinnligt företagande är att kvinnor väljer att starta företag inom den bransch de redan arbetar, detta gäller så många som 80%. För många kvinnor innebär det att de vill starta företag inom de traditionella vård, omsorg, skola dvs. det som idag finns inom offentlig sektor. Alltså handlar det om att skapa förutsättningar för att konkurrensutsätta dessa verksamheter.Så hur ser då verkligheten ut i Nora?
Att Nora kommun är mindre positivt inställd till friskolor vet vi sedan tidigare - hanteringen av både Dalkarlsberg och nu Järnboås visar på detta.
Lagen om valfrihet (LOV) har socialnämnden beslutat att inte införa i Nora kommun. Detta trots att det verkligen skulle gynna framförallt kvinnligt företagande...
En tidigare borgerlig motion om intraprenader (självstyrande enheter) mottogs positivt men man ville inte gå ut med information in någon större omfattning och jag kan inte hitta någon information om detta på Nora kommuns intranät.
Enligt Nordmarker brukar det generellt finnas färre företagare och färre kvinnliga företagare i s-kommuner men detta blir ju nu en utmaning att ändra på för att om möjligt nå det uppställda målet om plats 100 inom tre år, eller hur?
Återstår att se hur folkpartiet liberalernas motion om kommunal utmaningsrätt hanteras...

25 november 2009

FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

Idag är det den 25 november och därmed den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999.

Under 2008 polisanmäldes 28 315 fall av misshandel av kvinnor över femton år i Sverige, vilket innebär en ökning på drygt 5 procent jämfört med 2007. I Nora var antalet fall under 2008 26, en ökning med 25% från 2007.

I gruppen kvinnor över 18 år ökade antalet våldtäktsanmälningar med över 80 procent jämfört med 2007, från 1 624 anmälningar till 2 946 anmälningar 2008.I Nora hade vi 2007 0 anmälda fall, 2008 var antalet anmälda fall 2.
Våld mot kvinnor kan givetvis aldrig accepteras och vi måste tydligt markera att alla kvinnor har rätt att känna sig trygga.
På initiativ av Birgitta Borg (fpl) gjorde kommunfullmäktige idag ett ett uttalande med anledning av detta.
Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp följde upp detta genom att tända 26 marschaller utanför Nora stadshotell där fullmäktigemötet hölls. Dessa får symbolisera de 26 anmälda fall av grov kvinnomisshandel som Nora står för enligt statistiken. Statistiken finns på BRÅ:s hemsida.

24 november 2009

Ungdomssituationen i Nora, forts

Radion har uppmärksammat situationen i Nora och jag kan tycka att det är positivt att vi får lite strålkastare på läget som råder. Givetvis är det alltid trist att dåliga nyheter får mest uppmärksamhet..jag som pratar mycket om att marknadsföra Nora på ett bra sätt ser inte riktigt fördelarna i detta..
Å andra sidan får det stå tillbaka nu då jag anser att det är viktigt att budskapet når fram till alla vuxna, inte bara de som arbetar med frågan professionellt. Alla föräldrar måste ta sitt ansvar som jag skrev redan igår, att prata med sina ungdomar om detta, att inte köpa ut, att inte bjuda på alkohol och att inte tycka att det är OK att ungdomar har fester hemma är för mig självklart. En av de viktigaste orsakerna till att stävja alkoholbruket är att om man är onykter är tröskeln lägre för att även pröva någon annan drog. Likadant är det med rökning, röker man inte vanliga cigaretter är det ett större steg att ta att prova att röka hasch eller mariujana. Om man som förälder är orolig ska man självklart ta kontakt med Resursen i Nora för att tex. få hjälp med ett drogtest!
Att ämnet engagerar ser jag på de kommentarer som kommer in till bloggen.

Att det behövs fler åtgärder än de mest akuta är sant, vi måste kommunicera med ungdomarna om detta, vad vill de, vad saknas? I Nora är vi duktiga på att lyfta fram vuxenkultur, men inte lika duktiga enligt min mening på att lyfta fram ungdomskulturen..istället för klotter på NBVJ:s järnvägsvagnar kanske vi ska ha en "kommunal klottervägg"? Istället för att ha tre små gummor med schalett på huvudet som symbol för vår stad kanske vi ska ha tre tjejer som bryter arm?

23 november 2009

Frivilliga drogtester i Nora?

Har idag haft ett intressant möte med polis och social i Nora tillsammans med länets liberale riksdagsman Johan Pehrson. Problemen med droger, både alkohol och narkotika är tilltagande precis som antalet ungdomsbrott.
Ett stort problem är att polisen är underbemannad och inte kan möta behoven och de sociala satsningarna från kommunen. Nu senast i helgen gjorde polisen en utryckning akut till en fest, men hade inte kapacitet att meddela socialen enligt uppgift. Detta är givetvis inte acceptabelt ur ett medborgarperspektiv och ger inte socialen en chans att följa upp de ungdomar som var där, vilket underminerar deras viktiga arbete för att stävja ungdomsfylleriet och droganvändningen. Enligt uppgift från fritidsgården är ca 50 ungdomar i riskzonen, varav 25 riktigt allvarligt.

Så vad kan vi göra åt den här allvarliga situationen? Jag kan känna att vi behöver mobilisera både social, skola, polis, kyrkan och den ideella sektorn för att mota detta. Kan vi påbörja ett samtal med aktörer inom den ideella sektorn för att se vad de kan tänka sig att hjälpa till med?
Ska vi införa frivilliga drogtester på vår 7-9 skola i preventivt syfte?
Vuxna i olika konstellationer behöver vara ute för att "störa" så mycket som möjligt,visa att vi bryr oss. Att förtydliga föräldraansvaret är viktigt och då talar jag om alla föräldrar, inte bara de föräldrar vars barn är direkt inblandade i detta.
Vi vet att vi under ett antal år nu har stora ungdomskullar och vi behöver göra en satsning i Nora på ungdomarna för att stävja de ungdomsbrott och den droganvändning som polisen och socialen nu visar på innan det är för sent...
Har du idéer och tankar kring detta så kommentera på bloggen eller hör av dig på min mobil 070-374 7670

20 november 2009

Utmaningsrätt

På folkpartiet liberalernas landsmöte uppmanas vi av partistyrelsen att införa kommunal utmaningsrätt i våra respektive kommuner vilket också finns med i vårt Tillväxtprogram som antogs av landsmötet 2005.
Redan 2008 lämnades en motion in om utmaningsrätt av oss liberaler i Nora, dock är den ännu ej besvarad av den socialdemokratiska ledningen. Med tanke på hur s-majoriteten tidigare har ställt sig till lagen om valfrihet och på vilken plats vi befinner oss i svenskt näringslivs ranking (271) är detta något som skyndsamt borde införas i vår kommun.
Utmaningsrätten ger företag möjlighet att komma in med förslag på att ta över en kommunal verksamhet. Den nämnd som mottar utmaningen är skyldig att pröva utmaningen och om den godkänns skall verksamheten upphandlas och läggas ut på entreprenad. Detta är något som inte minst är en viktig stimulans för små företag av vilka det finns många i Nora kommun. Det är även ett viktigt led i att öka konkurrensen i offentlig sektor och ger en möjlighet för kvinnor att starta eget företag inom den sektor där en majoritet av de verksamma är kvinnor.

19 november 2009

Socialliberalism

Att vara folkpartist innebär att vara socialliberal och det behöver partiet bli tydligare med i vårt budskap ut till väljarna, det är vi många som anser.
Att vara socialliberal innebär att förespråka marknadsekonomi, individuell frihet och värna det sociala skyddsnätet. Det handlar om att värna dem som har svårt att värna sig själva, det handlar om att värna handikappades möjligheter till ett värdigt liv, det handlar om att värna äldres rätt till en god omsorg med möjligheter till egna val. Att vara socialliberal är en unik sammansmältning mellan att skapa förutsättningar för egna aktiva val utifrån varje människas unika verklighet utan att komma med pekpinnar. Det handlar om att skapa värdig omsorg med goda möjligheter till valmöjligheter för den enskilda människan, att inte se alla äldre som en homogen grupp som har samma önskningar.
När vi går ut med sakfrågor till väljarna i dessa frågor så är ca 20% av väljarkåren socialliberal. Att då nå ett valresultat på omkring 7 % rimmar illa med detta. Alltså måste vi bli tydligare i våra budskap när vi träffar väljarna för att uppnå ett valresultat som står i paritet med detta.
Ett tydligt socialliberalt parti behövs!

18 november 2009

Borgerligt budgetförslag

Vi i den borgerliga oppositionen väljer i vårt budgetförslag att tillstyrka de 1,6 mKr som socialen tidigare äskat. Vi har tidigare valt att ställa oss bakom majoriteten gällande besparingskravet på nämnden men när vi nu ser att vi har gått från minus 2 mKr till ett överskott på drygt 8 mKr i majoritetens förslag väljer vi att ändra oss på den punkten.

Bidragande orsaker till detta är dels det som SKL:s analysgrupp kom fram till vid sitt besök i våras om att det behöver ske en omdisponering från Barn- och utbildningsnämnden till Socialnämnden pga den demografiska utvecklingen, dels ser vi det som viktigt att socialförvaltningen snarast får tillgång till ytterligare en enhetschef inom hemtjänsten. Att ha personalansvar för åttio personer är inte rimligt och ger inte rätt förutsättningar för ett nära och tydligt ledarskap.

Andra satsningar som vi vill göra på längre sikt är att se över möjligheterna till ett renodlat demensboende, något som tidigare diskuterats och som forskningen förordar, samtidigt som vi vill se till att cheferna inom omsorgen överlag får rimligare chefsspann. Här kan chefsspannet i skolan vara vägledande.
På längre sikt bedömer vi att en rejäl omfördelning bör ske mellan dessa bägge förvaltningar och motsvarigheten till nyckeltal i skolan tas fram även för socialtjänsten.
Barnantalet sjunker i både grund- och gymnasieskola och andelen äldre mellan 65-79 år ökar.

Med ovanstående visar vi en första viljeinriktning.
Det finns dessutom många osäkerhetsfaktorer kring ekonomin i ett längre perspektiv, inte minst med alla utredningar som ligger ute som vi fortfarande inte fått svar på om det är möjliga och framkomliga vägar att gå.


13 november 2009

Årets företagarvecka

Så var då årets företagarvecka till ända, ett välordnat arrangemang som tre kvällar har dragit en hel del publik till biblioteket i Nora. Igår fick vi en lektion i entreprenörskap av Håkan Svanberg som under många år drivit ett antal företag framgångsrikt. Han skulle säkerligen kunna inspirera även våra skolelever när de har entreprenörskap på schemat.
Vi fick även en hel del kunskap till livs av Anna-Stina Nordmark som är vd för Företagarna genom den statistik hon visade. Att många företagare idag har en hög ålder och inte självklart har successionsordningen klar är ett problem menar Företagarna. Att småföretagen är många är ett annat viktigt faktum som hon förmedlade, idag finns de flesta jobben inom småföretagen. Med småföretag menas då upp till femtio anställda. Hon belyste även det faktum att idag "kramar" alla politiska partier småföretagarn. Många partier har i sina program punkter som bland annat kräver ändringar av las-reglerna, minskning av regelbördan, sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffandet av 3:12 reglerna.
Hon gjorde ett starkt intryck när hon talade om behovet av bekräftelse, något som alla människor är i behov av oavsett yrke. Att inställningen till företagare kan visa sig i kommunen genom att man faktiskt bekräftar företagarna, visar att man bryr sig, att kommunen tycker att det är trevligt att man valt att starta sitt företag just här. Det kan vara genom något så enkelt som ett välkomnande besök när företaget är nystartat.
I Nora finns en stor utvecklingspotential när det gäller inställningen till våra småföretagare, det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking. Många av de saker som har nämnts från företagarhåll under veckan har vi inom den borgerliga oppositionen motionerat om under mandatperioden, jag nämnde några motioner i mitt tidigare inlägg. En viktig motion som skrevs av moderaterna för en tid sedan sätter fingret på en annan sak som efterfrågats - en företagslots, en kontakt för alla frågor man kan tänkas ha när det är dags för en nyetablering exempelvis. Kompetens inom upphandlingsområdet, hur vi kan ställa krav på ex. miljövänlighet och småskalighet i våra upphandlingar kommer vi att få lära oss mer om på det öppna möte som Centerpartiet med inbjudna gäster bjuder in till den 23/11 på Nora Stadshotell.
För att nå målet om plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking inom 3 år återstår ännu mycket att göra.Viktigt att vi har fokus på småföretagande och entreprenörskap i lokalpolitiken!

11 november 2009

Bra politik för företagande

Hemkommen efter kvällens paneldebatt på Företagarveckan gläds jag särskilt åt två saker som fanns med på företagarnas önskelista: det ena är att företagarna i Nora skulle vilja ha en informationstavla vid infarten med företagsnamn, adress, tel osv. Detta togs upp i en gammal moderat motion som icke beviljades av s-majoriteten när den kom upp till fullmäktige.
Det andra är att företagarna vill att Nora kommun inför utmaningsrätt - detta skrev folkpartiet en motion om i maj 2008, den har ännu inte kommit upp i fullmäktige. Utmaningsrätten innebär att den som anser sig kunna utföra en kommunal verksamhet bättre och billigare än kommunen uppmuntras att lämna in ett förslag om det. Utmaningsrätten är en tydlig signal från kommunens sida att det inte självklart är så att kommunen alltid är den bästa utföraren av en verksamhet som man idag bedriver. Den stora fördelen med utmaningsrätten är att den är ett komplemetn till ordinarie upphandlingar och ger andra aktörer möjlighet att visa på att kommunen kanske inte tänkt på rätt sätt.
Redan 2005 skrev den borgerliga oppositionen en gemensam motion om intraprenader (självstyrande enheter) som besvarades med ett relativt "ljummet" bifall. Däremot hörsammande man inte vår önskan om att tydlig informera och utbilda i vad och hur man kan skapa intraprenader, inte heller skapades ett regelverk för hur en intraprenad skall hanteras. Än idag finns ingen information på Nora kommuns hemsida om detta.
Utmaningsrätten och intraprenader är en del av det vi inom den borgerliga oppositionen ser som viktiga framgångsfaktorer för ett bättre näringslivsklimat i Nora. Att vara stolta över vårt näringsliv genom att tydligt skylta med vilka verksamheter som finns inom kommunen är en annan framgångsfaktor. Ett bra näringslivsklimat och en god jordmån för företagare är viktigt, inte bara för företagarna utan för alla kommunens innevånare.

10 november 2009

Stötande

En av folkpartiets kommunpolitiker har dömts till dagsböter för att ha köpt sex av en minderårig flicka. Detta har sedan 10 år varit straffbart i Sverige. Hur man som företrädare för ett parti med förtroendeuppdrag för kommunens räkning ens kan tänka tanken är för mig obegripligt och går fullständigt stick i stäv med den människosyn som folkpartiet liberalerna representerar. Han har givetvis fått lämna alla sina politiska uppdrag som han innehaft för folkpartiets räkning. Förvånat läser jag att den plats han innehar i kyrkomötet som är svenska kyrkans högsta beslutande organ får han behålla- Generalsekreteraren i Svenska kyrkan, Lars Friedner, säger till Ekot att Åke Blomqvist inte kan bli utesluten ur kyrkomötet på grund av att han har fått dagsböter för att han försökt köpa sex av en miderårig, men det faktum att han gjord det är oförenligt med svenska kyrkans värden säger Lars Friedner (källa http://www.sr.se/). Inte konstigt att människor har problem med "markpersonalen" i Svenska kyrkan när kyrkan inte själva förstår vad man signalerar med ett sådant uttalande.

06 november 2009

Resultat och resurser i skolan

Oppositionspartierna i Nora valde att i veckan reservera sig mot den skolplan som majoriteten för fram. Vi anser att den fortfarande är för otydlig i sin skrivning. En av de saker vi vänder oss mot är det faktum att vi trots att vi valt att ge skolan stora resurser inte får ut det resultat vi rimligtvis borde kunna förvänta oss. Därför anser vi att vi måste ställa tydligare krav och på ett tydligare sätt tala om vilka förväntningar vi har på pedagogerna. Att bara fortsätta på den inslagna vägen är inte ett alternativ utan vi måste kommunicera på ett tydligt sätt vad politiken förväntar sig.
Flera av varandra oberoende undersökningar som kommit på senare tid stödjer vårt påstående om att det faktum att skolan får stora resurser inte är likställigt med att vi får goda resultat. Bättre kontroll, styrning och uppföljning på alla nivåer och även på tidiga stadier behövs. Mätbara kunskapsmål måste formuleras avpolitikerna som sedan tillsammans med skolledningarna måste följa upp om målen nås.
Idag ligger ett mål i Noras skolplan om att alla elever skall nå betyget VG, men inget om hur vi skall göra för att nå detta mål. Är målet ens realistiskt? Om jag som pedagog inte får ett klart besked om hur målet skall nås skapar jag mig en personlig bild av detta, vilket innebär att vi får lika många "hur" som vi har pedagoger i skolan. Är det så vi skall använda våra resurser? Genom att sätta otydliga mål som skapar frustration hos dem som skall lära våra barn och ungdomar för livet?

04 november 2009

Valfrihet

På gårdagens socialnämndsmöte fanns frågan om införandet av LOV på dagordningen, det vill säga lagen om valfrihet som regeringen införde 1 januari 2009. Regeringen försöker på område efter område dels att stärka valfriheten generellt, dels att stärka den stora gruppen äldres möjligheter att göra personliga val och inte betraktas som ett kollektiv. Ännu en gång hade Nora kommun möjlighet att öppna upp för valfrihet, denna gång för alla dem som använder sig av tjänster via hemtjänsten. Men istället för att välkomna den möjlighet detta innebär så väljer s-majoriteten att besvara förslaget med en skrivelse från ett konsultföretag där man valt att endast titta på vissa delar. Tidigare i veckan har oppositionens motion om vårdnadsbidraget och vår motion om att öppna upp för egna barn hos dagbarnvårdare i både kommunal och privat regi bemötts på liknande sätt.

Att gömma sig bakom ett oberoende utredningsföretag som dock har samarbetat med delar av kommunens tjänstemän känns märkligt då det givetvis är så att "som man frågar får man svar".... Självklart är det ju så att om man lyfter ut delar, i det här fallet enbart serviceinsatserna, så kommer de äldre inte att vilja ha en utövare av serviceinsatserna och en annan utövare av omvårdnadsinsatserna, det verkar ju synnerligen opraktiskt.
Att införa ett kundvalssystem i enlighet med LOV skulle dels ge de äldre rätt att själva bestämma vem som kliver innanför tröskeln hemma, dels skapa möjligheter för fler att starta egna företag och på så sätt öka valfriheten och höja kvalitén på tjänsterna. I fallet med LOV skulle man även kunna använda sig av oppositionens tidigare beviljade motion om att starta intraprenader.

Nej, istället väljer kommunens tjänstemän tillsammans med utredaren att uttala sig om vad som är lämpligt för dig som enskild person, hur de bedömer att efterfrågan kommer att bli, hur mycket administration som fordras och att volymerna inte kommer att räcka till för ett adekvat resultat för de privata utövarna...Den politiska majoriteten ställer sig bakom dessa slutsatser istället för att ta chansen att införa lagen om valfrihet på hela hemtjänstområdet som ju skulle vara ett alternativ. Är det sådant som kallas toppstyrning...?

03 november 2009

Otydlighet i måldokument

Vid dagens nämndsammanträde skulle den nya skolplanen antas. Vi har stött och blött den både tillsammans med majoriteten och i vår egen grupp. Vi har framfört synpunkter på att den borde vara tydligare, idag liknar den mer ett policydokument än en plan där vi talar om hur vi vill att skolan skall nå sina mål. Vi har satt höga mål - bl.a. att alla barn skall nå betyget vg - men vi talar inte om hur detta skall göras eller hur vi i politiken tänker mäta detta. En rädsla hos majoriteten att bli för klåfingrig sätter käppar i hjulet.
Men inom oppositionen anser vi att det är viktigt med tydliga och mätbara mål. Som politiker kan vi vara tydliga utan att vara klåfingriga, självklart vet professionen bäst hur själva arbetet i skolan skall styras upp för att uppnå de av politikerna satta målen, det är inte det det handlar om. Men någonstans har vi ju ett ansvar för att vi i Nora kommun får ut vad vi vill av vår skola. Vi ger stora resurser till skolan varje år men får inte ut den kvalité vi borde om vi tittar på meritvärden och SALSAvärden. Att vi blivit länets skolkommun är visserligen bra och hedrande - men det är en intresseorganisation (Lärarförbundet) som har utsett oss som självklart har ett egenintresse i detta, och som inte bara mäter resultat utan väger in mycket annat i sin bedömning.
Oppositionen föreslog att vi skulle anta skolplanen bara till årsskiftet 2010-2011 för att ha tid att arbeta om den då den redan var försenad men så blev det nu inte. Majoriteten drev igenom sitt föreslagna beslut och vi i oppositionen fick reservera oss.

30 oktober 2009

Höjden av fräckhet?

I dagens tidning läser jag förvånat om att socialen i Nora har stulit en affärsidé från kooperativet Aktivitetskällan. OM så är fallet är det ju fullständigt vanvettigt!
Inte kan det vara möjligt att man med berått mod går in och stjäl en idé som kommer från en företagare för att göra den till kommunens egen? Nora kommun som redan ligger så långt ner på rankingen 271 plats av 290 kommuner 2009, 82008 plats 259, 2007 plats 214 och 2006 plats 207 ) bör verkligen vara på alerten när det gäller företagsfrågor och detta bör vara väl förankrat bland alla inom både politiken och på tjänstemannasidan.
Efter mycket påtryckningar från företagare i kommunen har ett antal arbetsgrupper tillsats som arbetar med konkreta frågeställningar som är viktiga för företagare. Att då få läsa detta i lokalpressen känns ju som att dra ner en rullgardin. Många månaders arbete kan vara omkullkastat efter detta. Dessutom finns det en möjlighet att det strider mot kommunallagen, något som snarast bör undersökas!

26 oktober 2009

Pajkastning & pinsamheter

Kommunstyrelsens ordförande i Nora ondgör sig idag i tidningen över att bli ifrågasatt och menar att jag passar på att marknadsföra mig som nytt oppositionsråd i Nora genom att uttala mig i tidningen. Pajkastningen står han själv för när han säger att jag har sagt att det bedrivs en dålig skolpolitik i Nora.. som vanligt försöker han att flytta fokus från det frågan handlar om - hanteringen av friskolefrågan i Järnboås - det är det jag tillsammans med hela oppositionen i Nora samt boende i Järnboås har synpunkter på i artikeln, inte kvaliten på skolpolitiken!

Hur man ena gången kan säga det ena för att sedan ta tillbaks det för att nästa gång uttala sig på ett annat sätt. Hur man till och med i egenskap av kommunstyrelseordförande kan göra uttalanden som protokollförs och justeras för att sedan hävda att man aldrig uttryckt sig på det viset...ja det finns massor med "bevis" för det sätt som Nykvist väljer att hantera människors känslor och utsatthet på när det gäller frågan om hanteringen av friskola i Järnboås. Ytterligare ett bevis finns i artikeln - han glömmer helt enkelt bort att friskoleföreningen i Järnboås faktiskt kompletterade sin ansökan i efterhand gällande grunden för att starta friskola. Det om något är pinsamt! Bättre då att uttrycka sig i klartext som gjordes av en s-ledamot på senaste kommunstyrelsemöte: "nej men vi vill inte ha friskolor, vi är emot dem". Det är i alla fall ärligt sagt!

23 oktober 2009

Friskola i Järnboås

Vid gårdagens möte i Järnboås som rektor kallat till fick s-majoriteten i Nora skörda frukterna av sin egen politik när det gäller hanteringen av små skolor. En majoritet av föräldrarna valde helt enkelt att lämna mötet och istället överräcka ett brev som beskrev hur man ser på situationen och hanteringen av Järnboås friskola i relation till vad som tidigare sagts och gjorts i Järnboås.
Politiskt ledarskap handlar om att vara trovärdig och ärlig i sina kontakter med medborgarna, det handlar om att ha en tät och tidig dialog och försöka få människor att förstå varför ett beslut måste tas. Människor är kloka och förstår, även om det ibland kan vara besk medicin som måste sväljas. Här menar jag att s-majoriteten med nuvarande ks-ordföranden, tidigare bun-ordföranden i spetsen har brustit rejält och detta är vad man nu kan se resultatet av i kontakterna med föräldrar i Järnboås. Vem hans rådgivare är kan bara han själv svara på...

Tittar vi på socialdemokraternas program för Nora 2007-2010 står det
att skolor ska drivas av kommunen, dock ska det finnas utrymme för friskolor som bygger på alternativ pedagogik eller andra idéer om undervisningen som kan tillföra kvalitet till utbildningen. Etable­ringen av friskolor ska ligga under kommunens egen kontroll.

Nu är det ju inte så den lagliga rätten om friskola fungerar- det är Skolinspektionen och inte kommunen som bestämmer om en friskola ska få starta. Skolinspektionen är den myndighet som har kunskapen att bedöma detta. Det har man gjort i fallet Järnboås!
Den sista juli -09 skrev 6 socialdemokratiska skolpolitiker på DN debatt bl.a följande:
Det ideologiska slaget om skolan är vunnet. Skolan är tillgänglig för alla på lika villkor och finansieras gemensamt via skatten. Den friskolereform som drevs igenom i början på 90-talet utformades på ett sätt som garanterar den allmänna tillgängligheten och finansieringen. Alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst och var de kommer ifrån, har möjlighet att välja en friskola. Friskolorna utgör därmed inget hot mot den gemensamma skola som vi socialdemokrater värdesätter så högt.

Detta är något som den socialdemokratiska majoriteten i Nora borde ta lärdom av istället för att negligera föräldrars vilja att starta friskolor i allmänhet och mot friskolor ute i våra byar i synnerhet! Min respekt går idag till föräldrarna i Järnboås...

20 oktober 2009

s-majoritetens friskolepolitik i Nora

Det är beklämmande med vilken godtycklighet man från socialdemokratiska majoritetens sida hanterar föräldrarna till barnen i Järnboås och friskoleföreningen där. Som vanligt är det många uppgifter , ofta motsägande som snurrar i debatten…
Trots att det är en lagstadgad rättighet att få starta en friskola, trots att Järnboås friskoleförening har fått ett positivt besked från Skolinspektionen och trots att en majoritet av föräldrarna är för en start av friskola väljer den socialdemokratiska majoriteten i Nora att dels inte stå vid tidigare protokollförda löften om att föreningen skall få ta över skollokalerna (se protokoll fört vid Utvecklingsgruppens möte 15/9-09) och dels motarbeta myndighetsbeslut och föräldraönskemål.

Det beslut som s-majoriteten tog i kommunstyrelsen 7/10 där oppositionen valde att yrka på avslag var att ”skolan skall drivas vidare till 2012-2013”. Trots att man under många år stött sig på en utredning som säger att kommunala skolor inte ska drivas vidare om elevantalet är under 35. Detta inträffar i Järnboås redan nästa höst.
Oppositionens avslagsyrkande baserar sig på att vi anser att det rent juridiskt är ett beslut som inte är värt någonting då det är barn-och utbildningsnämndens beslut om man vill lägga ner en skola eller ha den kvar. Nämnden kan med mycket kort varsel bestämma sig för att en nedläggning är det bästa för skolans elever. Detta visar också tidigare hantering av Dalkarlsbergs skola. Där togs beslutet i nämnden i maj och barnen flyttades i augusti. Men visst: idag lägger dessutom socialdemokraterna inte ner någon skola – man väljer att ”flytta eleverna” – en märklig och nonchalant lek med ord.


19 oktober 2009

Tack Fredrik Reinfeldt!

Dagens debattartikel av Jimmie Åkesson i dagens nummer av Aftonbladet visar på SD.s sanna jag, här finns inte utrymme för vare sig floskler eller fina omskrivningar utan det är klara besked: det är muslimerna och islam som är problemet i Sverige..
Jag håller med Aftonbladets chefredaktör om att det är viktigt att publicera, mycket viktigare än att låta snygga reklamförpackningar fördunkla SD:s budskap. Själv född utanför Sverige och uppvuxen med föräldrar som vuxit upp under andra världskriget med Hitlers budskap och hetsjakt på judar tycker jag extremt illa om SD:s värdegrund och drar tydliga paralleller mellan de bägge. Det är inte mer av detta Sverige behöver utan mindre. Istället för att förbanna mörkret bör vi tända ljuset. Att det finns problemområden kan ingen förneka men den väg som SD pekar på är ingen framkomlig väg i min värld. Något som SD borde tänka på är att om jag med högerhanden pekar med ett finger på andra så "pekar" tre fingrar tillbaks på mig själv...prova får du se!
Visst finns det problem som vi gemensamt måste lösa men det gör vi inte genom att peka ut en grupp som skyldiga. Det är därför extra viktigt att vi idag fått klara besked från statsminister Fredrik Reinfeldt som säger att han inte är beredd att leda en regering som regerar med stöd av SD.

17 oktober 2009

Var och hur ska maten lagas?

I Nora pågår just nu en måltidsutredning där majoriteten tittar på olika alternativ. Just nu lutar det åt centralkök/tillagningskök på ett ställe och enbart mottagningskök på övriga enheter.
Trots att allt fler rapporter och undersökningar pekar på att många kommuner försöker underlätta i upphandlingsrutiner för närodlat och ekologiskt, trots att fler och fler pekar på risken med att bygga in sig i lösningar som inte är miljömässigt hållbara på sikt verkar majoriteten i Nora hålla fast vid ett kortsiktigt tänkande.
Som så många andra uppror i Sveriges historia så har även detta "matuppror" börjat i Dalarna. På http://www.camillasmatuppror.se/ kan du läsa mer om detta.
Några av de sätt som olika kommuner använt síg av för att underlätta serveringen av bra mat är dels att underlätta upphandlingsunderlaget för att kunna handla närodlat och ekologiskt, dels att gå samman i gemensamma distributionskanaler samt ge information till närproducenter för att uppmärksamma dem på möjligheterna. Ur miljöperspektiv är det allra bästa en kombination av ekologisk odling och närproducerat, då får vi mat som är så ren som möjligt från bekämpningsmedel samtidigt som vi minskar transportutsläppen. Att köra runt färdiglagad mat i kommunen kan inte vara ett framsynt sätt att hantera måltidsorganisationen på i Nora.

14 oktober 2009

Företags(o)vänliga Nora

Nora har i den senaste mätningen som gjordes av Svenskt Näringsliv halkat ned ytterligare i rankingen av företagsklimatet i kommunen vilket blev underlag för en debattartikel tidigt i våras i lokaltidningen.
Svenskt Näringslivs undersökning baserar sina uppgifter på ett antal svar som man fått in från medborgare i Nora - alltså inte bara från företagare! Frågorna som ställs i undersökningen handlar bl.a. om inställningen till företagande bland politiker, kommuninnevånare och tjänstemän, den handlar om hur kommunen praktiskt har ordnat det för att lösa frågeställningar som kan uppstå för nyetablerade eller för företagare som funnits längre eller kortare tid i kommunen, den handlar även om skolans inställning till entreprenörskap och om tillgången på rätt utbildad kompetens. Den som svarar uppskattar på en skala olika gruppers inställning till enkätens frågor.
Oppositionspartierna i Nora har satt strålkastarljuset på problemen med företagsklimatet vid ett flertal tillfällen under den senaste mandatperioden. Ex:
För flera år sedan motionerade moderaterna om att det skulle bli en permanent utställning av vilka företag som finns i Nora, motionen bifölls men ännu har inget plats för detta anvisats.
Intraprenader motionerade alla oppositionspartier gemensamt om för ca 3 år sedan och motionen bifölls men majoriteten har valt att inte lyfta fram dessa möjligheter för personalen på ett konkret sätt..
Under det senaste 1,5 åren har moderaterna lämnat in en motion om företagslots, folkpartiet en motion om utmaningsrätt och centerpartiet en motion om upphandlingsreglerna.Dessa är dock ännu inte besvarade.
Oppositionen är inte nöjd med det företagsklimat som råder, vilket vi har påtalat bl.a genom våra motioner. Sen finns det även andra saker som är viktiga för att en kommun ska bli intressant ur företagsperspektiv och då handlar det om tomter och lokaler för företag, bostäder, bra skolor och sist men inte minst en bra infrastruktur, helst med både järnväg och vägar.
Nora måste sätta ett mål på att inom ett visst antal år ha förändrat sin position till att ligga betydligt bättre till på Svenskt Näringslivs rankinglista!

11 oktober 2009

Ideologi i kommunpolitiken

Jag bloggade häromdagen på ett tema som är ett av de områden som i kommunpolitiken kan visa på de ideologiska skillnader som finns mellan blocken, nämligen inställningen till friskolor. De borgerliga partierna i Nora har en positiv inställning till friskolor medan majoriteten helst skulle se att dessa inte fanns.
För oss inom den borgerliga alliansen är det självklart att kommunen skall gå in och stötta ett förslag som kommer från föräldrarna. Idag ser regeringen dessutom över lagen för att förstärka friskolornas ställning ytterligare. För oss handlar det givetvis också om valfrihet -ett viktigt begrepp för oss inom den borgerliga alliansen. Ursprungstanken är att människor själva vet bäst vad som passar dem och vårt uppdrag som politiker är att skapa möjligheter för människor att själva göra dessa val.
Ett annat område där vi gärna ser valfrihet är inom äldre- och barnomsorgen. Alliansen i Nora har tidigare skrivit en motion om intraprenader för att uppmuntra personal att ta över befintliga verksamheter inom den kommunala organisationen.
Vi har även skrivit en motion om utmaningsrätten som skulle stärka företagens roll i kommunen på så sätt att de får möjlighet att utmana kommunens olika verksamheter där syftet är att kunna bedriva verksamheten kvalitets- och kostnadsmässigt effektivare. Mer info hittar du på http://www.svensktnaringsliv.se/ som dessvärre inte är besvarad ännu.
Kommunpolitiken är i mångt och mycket ganska pragmatisk och oftast handlar det om att lösa saker och ting på ett praktiskt sätt där målet är att det ska vara bra för kommunen och dess befolkning. I många kommuner har man valt att bilda en form av "samlingsregering" över partigränserna med anledning av just detta.

09 oktober 2009

Ett arv att förvalta

Nora kommun fick Sveriges första friskola 1992 så vi har ett stolt arv att förvalta i kommunen. Borns friskola har långa köer varje år av barn som vill börja där. På Borns friskola tar man emot alla barn upp till 70 st då detta är vad lokalerna tillåter, undervisningen är gratis som i alla friskolor och undervisningen sker utifrån samma lagar och regler som i den kommunala skolan.
I Järnboås vill föräldrarna starta en friskola för att säkerställa att det finns en skola kvar i bygden. Friskoleföreningen har fått klartecken från Skolinspektionen att starta senast hösten 2010 utifrån det godkännande som nu givits. Enligt lagen har man rätt att starta friskola och kommunen skall då utge skolpeng. Dessutom ligger det på riksdagens bord en proposition som kommer att stärka friskolornas möjlighet till bidrag ytterligare.
Majoriteten i kommunen som är emot friskolor av ideologiska skäl precis som vi inom den borgerliga oppositionen är för av ideologiska skäl, har tagit ett märkligt beslut i gårdagens kommunstyrelse - att kommunfullmäktige skall ta ett beslut om att skolan garanterat skall finnas kvar till 2012-2014. Vi inom oppositionen har valt att yrka på avslag till förslaget då vår samlade bedömning är att ett sådant beslut inte är värt någonting i slutänden. Jag vill mena att detta enbart är ett spel för galleriet. Ett sätt att invagga föräldrarna i Järnboås i en falsk trygghet som när som helst kan rivas upp igen.
En skolnedläggelse alternativt en "flytt av" barnen i skolan kan ske på barn- och utbildningsnämndens initiativ när som helst.
Enligt förvaltningen och majoriteten i Nora finns det en pedagogisk gräns som går vid 35 elever. Det finns inga belägg för detta överhuvudtaget, ingen forskning som säger att detta är korrekt utan detta är ett tyckande inom förvaltningen.Däremot finns det en modell för hur vi i Nora kommun beräknar resurserna till våra skolor.Om majoriteten skulle vilja kan denna modell ändras när som helst. Oppositionen har lämnat in en motion om förändring av nyckeltalsberäkning som ännu inte besvarats...
Hur fort det kan svänga i skolfrågor såg vi i fallet med "flytten" av elever från Dalkarlsbergs skola förra året. Beslutet togs i BUN i maj och barnen fick starta skolan i Gyttorp till höstterminen samma år..
För att ytterligare komplicera bilden så har kommunsstyrelsens ordförande Nykvist på ett protokollfört möte i Utvecklingsgruppen i Järnboås på sittande möte muntligen lovat att friskoleföreningen skall få ta över skolan. Ingen från oppositionens sida var inbjuden till mötet.Protokollet är justerat men när jag konfronterade Nykvist med detta i kommunstyrelsen i onsdags ville han inte kännas vid löftet utan hänvisade till att man lovat ett skriftligt svar till Järnboås före den 15/10.
Nora kommun har som sagt ett stolt arv att förvalta när det gäller friskolor - men sittande majoritet kommer inte att vara de rätta att förvalta det arvet...

06 oktober 2009

Förvånad

När jag hörde om justitieministerns förslag om att jag som förälder skall bli betalningsskyldig för om mitt barn orskar skadegörelse eller brott blev jag mycket förvånad. Jag trodde att det var så systemet fungerade redan idag..För mig är det högst obegripligt att någon annan skall betala för det som mitt barn orsakar. Om jag som förälder blir betalningsansvarig är det ju dessutom så att det blir väldigt tydliga konsekvenser - om jag måste betala en kraschad fönsterruta på skolan så kanske semesterresan det året blir inställd - alltså handling - konsekvens.Att tidigt markera att det inte är OK och säga ifrån är en av de absolut viktigaste åtgärder jag kan göra i min föräldraroll.
Självklart är det jag som förälder som bär det yttersta ansvaret för vad mitt barn gör fram tills mitt barn är myndigt, det är ju liksom hela poängen med föräldraskapet..Däri ingår givetvis också att betala de kostnader som uppkommer i samband med att mitt barn gör något olagligt. Där ingår även ansvaret för att hålla koll på mitt barn, vad det gör, vilka det umgås med och inte skicka signaler om att det är OK med skadegörelse och brott.

04 oktober 2009

Fler poliser på gator och torg

Söndagskrönikan i Svenska Dagbladet tar upp frågan om polisens närvaro i Sverige både lokalt och nationellt. Givetvis är det viktigt med en nationell samordnad polis som kan ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Att polisen idag inte är optimalt organiserad är vi många som är överens om och att vi behöver fler poliser är oomtvistat. Framförallt: fler poliser måste synas ute på gator och torg!
I Nora har vi för tillfället en (1) polis på plats lokalt..sen finns ytterligare poliser i länet och för norra länsdelen innebär det att polisen utgår från Lindesberg om det kommer ett larm. Detta sedan den omorganisation som gjordes 05-06 och där folkpartiet liberalerna starkt ifrågasatte vad det skulle föra med sig för Noras del. Inte prioriterar polisen att åka till Nora för att ex. stävja buskörning på moped eller med bil om man samtidigt har ett rån i Fellingsbro att ta hand om eller ett misshandelsfall i Lindesberg som kräver insats oavsett hur störande buskörningen uppfattas av närboende.
Tidigare hade Noras lokala polis god förankring bland invånarna vilket innebar att de visste vilka ungdomar som var på glid, de hade koll på vilka missbrukare som flyttat till Nora och vad som var på gång. De kunde vara på plats på Karlsängskolan på två minuter om det krävdes pga. något bråk på skolans område. De poliserna fungerade mer som den tidigare kvarterspolisen, de var synliga och välkända, de hade goda kontakter med dem de var satta att övervaka. De syntes gående eller på cykel oftare än i en polisbil. De var helt enkelt närvarande och väl förankrade i den omgivning de var ansvariga för.

På större orter är det inte ovanligt att se väktarbolag åka omkring i så kallade "patrol cars" vilket säkert har en avskräckande effekt. Men en polis som har en stark lokal förankring och känns igen är troligtvis långt mer effektiv sett ur ett avskräckande perspektiv. Kanske är det dax att återuppliva kvarterspolisen i form av en lokal poliskår som är kända av ortens befolkning och där det blir lätt att ta kontakt?

02 oktober 2009

Länets bästa skolkommun

Nora kommun fick igår priset som länets bästa skolkommun vilket givetvis är mycket hedrande! Totalt i landet hamnar vi på 61:a plats av 290 kommuner vilket även det är en bra placering. Nästa kommun i länet är Hällefors som ligger på plats 138.
Lärarförbundet som utser årets skolkommun har ett antal kriterier som de tittar på. Där kan vi se att Nora kommun ligger bra till när det gäller utbildade lärare, löneläget, resurser i skolan. Kommunen ligger även bra till som avtalspart och andelen barn i förskolan. Gott så!
Det vi oxå kan utläsa av "betygssättningen" är att vi får kritik för att vi i Nora kommun är för dåliga på att sätta mål och följa upp dessa. Detta pekade även Skolverket på i sin kritik.
Här menar jag att det finns lite att jobba med, vi kan inte fortsätta att sätta målet att alla elever skall ha godkänt utan vi måste sträcka oss lite längre än så. Sedan måste vi i utvecklingssamtal vara noggranna med att sätta upp mätbara mål som lärarna sedan följer upp tillsammans med både elev och föräldrar. Inget är så bra att det inte kan göras ännu bättre med andra ord.
Men visst är det en hedrande placering!

27 september 2009

Stadsodling/guerilla gardening

Både drottning Elizabeth och Michelle Obama gör det - odlar i staden. Hur då, undrar du? Genom att de bägge har anlagt en köksträdgård i anslutning till Buckingham Palace respektive Vita huset.
Begreppet stadsodling eller guerilla gardening föddes i New York på 1970-talet. En grupp aktivister bestämde sig för att förvandla övergiven mark till en trädgård. Fenomenet finns också i Sverige men då sker planteringarna oftast med kommunens goda minne. Längtan efter närodlat och ekologiskt finns hos många människor. I Sverige har vi sedan länge möjlighet att odla i egen kolonilott vilket många tycker är ett utmärkt sätt att vara självförsörjande på grönsaker.
År 2030 beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer och livsmedelsförsörjningen kommer att bli en tuff utmaning, framförallt i storstäderna. När städerna brer ut sig kommer tillgången till jordbruksmark på många håll att minska. Så hur ska vi kunna tillgodose behovet av odlad mat? Många forskare tror att vi måste tänka nytt och annorlunda när det gäller odling - exempelvis att odla på höjden, odla i gamla bildäck och i återvunna vattenflaskor.
Stadsodlingen kan även ses som en protest mot en livsmedelsproduktion där vi inte har kontroll på produktion och transporter och där alltför mycket transporteras i plast som sedan skräpar ner i våra världshav i generationer framåt. Dessutom kommer matpriserna att stiga när bränslepriserna stiger igen. Genom att producera lokalt och småskaligt och inte transportera råvarorna långt kan vi se till att få bra mat producerad på ett klimatsnålt sätt.
I Nora diskuteras för närvarande hur vi ska producera maten till skolbarn och till våra äldre. Här bör vi ta intryck av den senaste forskningen om matens betydelse inte bara ur trivsel hänseende utan även hur viktigt det är ur näringssynpunkt med mat som närproducerats och inte behandlats i flera steg.
Att ta ett aktiv steg i rätt riktning miljömässigt borde inte vara så svårt. Att plantera ätbara frukter och träd i våra parker kan vara ett sätt för att sätta fokus på miljön. Att erbjuda kolonilotter till människor är ett annat sätt att slå ett slag för miljön. Människor som har äppelträd och andra fruktträd men inte själva tar hand om frukten skulle kunna samla ihop den och ställa den i korgar vid sina tomtgränser så förbipasserande kan ta för sig. Ett annat sätt kan vara att varje skola i Nora kommun ansvarar för sin egen köksträdgård. Som ett led i att skapa miljömedvetna medborgare av våra skolbarn kan köksträdgården användas inte bara för produktion utan även för lektioner i biologi och bild till exempel.

25 september 2009

Elektroniska informationstavlor

I Nora finns ett antal elektroniska informationstavlor som visar annonser, föreningsinformation samt informerar om vad som händer inom kommunpolitiken. Det är gott och väl, men ett ansvar för den typen av annonstavlor förpliktigar.
Vid ett antal tillfällen det senaste halvåret har man gått ut med missvisande eller helt felaktig information. Även om man enligt lag inte är skyldig att ha en ansvarig utgivare för det som läggs ut på detta sätt så borde det finnas, ur ett professionellt perspektiv menar jag. Att upprepade gånger gå ut med felaktigheter helt utan källhänvisningar och utan information om var man vänder sig för att få till en korrigering känns helt enkelt inte seriöst.

Jag nöjer mig med att ta ett aktuellt exempel: nu skrivs det att det föreligger ett förslag om att Nora kommun skall införa cook & chill i sina kök. Det korrekta är att det finns ett förslag på "Kvalitets och servicenivå för Nora kommuns kostverksamhet" som har gått på remiss till nämnderna, dvs ett förslag till ramverk som skall reglera kvalitet och servicekrav på kostverksamheten i kommunen. I dokumentet står bl. a: "Det ska vara en strävan att tillaga maten från grunden med råvaror av hög kvalitet i så stor utsträckning som möjligt", samt "Tillagningen skall helst ske så nära kunden som möjligt men på de enheter som ur investerings- och driftssynpunkt är mest ekonomiskt och ur kvalitetssynpunkt goda". I dagsläget finns även ett förslag till förändringar på vissa punkter som lagts gemensamt av centern och miljöpartiet där vi övriga borgerliga partier fått en förfrågan om vi vill ställa oss bakom förslaget.
Nästa steg i den demokratiska processen är att detta skall diskuteras i nämnderna för att sedan gå tillbaks till kommunstyrelsen och -fullmäktige för beslut. Även om vi inte diskuterat detta färdigt inom partigrupperna och i den borgerliga gruppen så har vi tidigare ställt oss bakom den lösning som även gillas av personalen - att i större utsträckning få laga maten från grunden och öka inslaget av närproducerade och ekologiska råvaror. En intressant artikel om en kommun som överger cook & chill hittar du här:
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article382531.ece
I dagsläget föreligger alltså inget förslag om att införa cook & chill.Läs mer om vad cook & chill är här:http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/I-koket/Vad-ar-cook-chill/

21 september 2009

Möte med försvarsministern

Moderaterna i Nora hade föredömligt passat på att bjuda in Sten Tolgfors, vår försvarsminister, till Stadshotellet i Nora. Han hade tidigare under dagen varit i Örebro och presenterat regeringens budget och även besökt Nammo i Lindesberg.Jag har träffat honom tidigare och upplever honom som väldigt kunnig och sympatisk.
För oss intresserade i Nora berättade han om det nya svenska försvaret och om sitt besök hos den svenska truppen i Afghanistan.
Det nya svenska försvaret bygger på att vi skall ha ett flexibelt insatsförsvar istället för det tidigare storskaliga invasionsförsvaret. Orsakerna till detta är flera men en viktig orsak är att hotbilden förändrats. Behovet idag ligger på att inom en kort tid kunna ha ett insatsförsvar på plats - helt enkelt en förstärkning av den svenska försvarsförmågan. Tidigare fanns en startsträcka på uppemot ett år för insatsorganisationen, idag kan vi, när alla är färdigutbildade och -rekryterade ha 50 000 personer på plats inom några timmar till en vecka om det uppstår ett hot mot Sverige. Förutsättningen är dessutom att samma förband skall användas både i Sverige, i vårt närområde om ex våra grannländer hotas och utanför vårt omedelbara närområde. Här finns då även Hemvärnet med.
Att ha ett försvar som rekryteras på frivillig basis ger fördelar menar Sten Tolgfors. Kompetensen hos de enskilda individerna ökar och de grundutbildade soldaterna kommer att finnas kvar längre i insatsorganisationen tack vare att samma förband skall användas på flera insatsområden. Försvaret kommer på så sätt att alltid vara rätt utbildade, utbildade och övade.
Vikten av den svenska truppens insats i Afghanistan kan inte nog betonas, de gör ett viktigt arbete i en situation som nog inte någon av oss här hemma kan föreställa sig. Så kan man nog sammanfatta Stens intryck av besöket där nyligen. Hans berättelse spände över skolbarn som får chansen att lära sig läsa, till hur den svenska truppen såg till att allmänna val kunde hållas i regionen. Att patrullera av området i små grupper och på så sätt störa olika grupper av kriminella hör till vardagen för våra soldater i området. Allt för att Afghanistan så småningom skall kunna utvecklas mot en stabil demokrati.

20 september 2009

Kyrkovalet

Som medlem i Svenska kyrkan har jag idag varit i vallokalen och lämnat min röst. Det allra viktigaste för mig i valet är följande tre saker:
  • Homosexuella ska få vigas i Svenska kyrkan
  • Bekämpa kvinnoprästmotståndet
  • Starkt engagemang för global solidaritet

Svenska kyrkan har 5,6 miljoner svenskar röstberättigade medlemmar men dessvärre är det endast ett fåtal av dem som utnyttjar sin rösträtt.

Kanske är det som kyrkoherden Olle Carlsson säger - "de flesta människor har inga problem med Gud utan med markpersonalen. Det finns ett slags ilska över att att kyrkan inte tar bättre hand om sitt uppdrag". Många människor saknar det andliga och existentiella samtalet som kyrkan borde ta hand om. Olle Carlsson har de senaste tio åren fyllt Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm medan andra kyrkor runt om i Sverige har gigantiska problem med att få människor att komma till gudstjänsterna.

Kyrkan borde verkligen bjuda in människor, vara en plats "där jag kan vila vid din källa", en plats där jag som "vanlig" människa kan hämta styrka och vila ut. Att vara i kyrkan borde kännas som att komma hem, till en familj som jag tillhör. För de allra flesta människor är det viktigt att känna att jag någonstans kan få vara "liten" och få lyfta mina bekymmer och problem "en nivå".

Jag tror det är viktigt att kyrkan funderar över sin uppgift i dagens samhälle, hur kyrkan kan möta dagens moderna människor som inte känner igen sig i en fras som "Herren är min herde" och där barnen tror att vi firar jul för att de ska få julklappar. I dagens sekulariserade samhälle kan kyrkan inte komma med några sanningar "ovanifrån" utan måste bjuda in till samtal på ett lågmält sätt.Kyrkan har så många möjligheter att bli en central plats för människor inte bara när det är dags för bröllop, dop eller begravning men då fordas att kyrkan finns där människorna finns. Idag öppnar kyrkan sina portar för alla människor i samband med stora kriser, som diskoteksbranden i Göteborg, Estonia olyckan och tsunamikatastrofen. Det är viktigt och angeläget men kyrkan är större än så och borde inte enbart reducera sig till att vara en gigantisk krishanteringsorganisation.

16 september 2009

Höjda studiemedel

Regeringen satsar på att höjda studiemedlen för studenterna men höjer även fribeloppet! Det är en bra och nödvändig satsning då det visat sig i betänkandet från studiesociala kommittén att bara en femtedel av alla som studerar anser att studiemedlen räcker till. Framförallt är det boendekostnaderna som stigit rejält. En studentlägenhet är sällan speciellt mycket billigare i hyra än vad en "vanlig" lägenhet är.
Att höja fribeloppet, dvs. det belopp som studenter kan tjäna på att jobba vid sidan av sina studier känns oxå helt rätt. Det skall löna sig även för den som studerar att arbeta vid sidan av studierna. Detta gynnar både dem som jobbar lite extra parallellt med studierna för att få lite "grädde på moset" men framförallt gynnar de studenterna som grupp då de ju alla måste ansvara för sin egen försörjning under sommaren.

Det är en viktig rättvisefråga att studiemedlen skall finnas som en möjlighet att finansiera sina studier. Det får inte vara tjockleken på föräldrarnas eller den studerandes egen plånbok som skall avgöra ungdomars möjlighet att studera vidare på högskolor och universitet.Som liberal uppskattar jag att politiker ser till att alla människor ges möjlighet att förverkliga sina livsval. Vem du är och var du kommer ifrån skall inte vara avgörande för om du har möjlighet att studera vidare. För Sverige som nation är det viktigt att så många som möjligt ges tillfälle att studera vidare utifrån intresse och fallenhet.

Även finansieringen av reformen är genomtänkt - de som idag arbetar och har en god inkomst finansierar en bättre ekonomi för dagens studenter genom en förändring av påminnelse- och expedititonsavgifter.Genomtänkt i alla delar alliansregeringen!

13 september 2009

Vallöften uppfylls

Sedan valet 2006 har regeringen infriat de flesta av de löften som alliansen gick till val på. I veckan infriades ytterligare ett löfte - att Sverige år 2010 skall ha 20 000 poliser. Regeringen skjuter till 4 miljarder för att kunna infria detta löfte. Det stärker våra möjligheter att bekämpa brott vilket är oerhört viktigt. Det kommer att innebära att flera brott kan klaras upp vilket är en viktig signal då det aldrig skall löna sig att syssla med brott. Sverige skall vara ett tryggt land att leva i för alla och därför måste kriminalitet och droghandel bekämpas kraftfullt.

Inte minst för en liten stad som Nora kommer detta att ge effekter.
Vi vet att vi idag i princip har en polis på plats i vårt samhälle - det märks inte minst på all busåkning med moped och bilar som försiggår, det märks på all skadegörelse som kan ske utan att någon polis ingriper och det märks tydligt på den ökande droganvändningen som finns bland våra ungdomar..
Folkpartiet liberalerna varnade för att det var detta som skulle bli konsekvensen av polisens omorganisation som skedde 2006. Vid ett öppet möte i församlingshemmet var nuvarande rikspolismästaren, då länspolismästaren Bengt Svensson delaktig i en paneldebatt där frågan diskuterades. Då var svaret att det inte skulle göra någon skillnad att poliskontoret bara skulle ha öppet en torsdagseftermiddag i veckan, brottsbekämpningen i Nora skulle vara lika effektiv trots att den fortsättningsvis skulle utgå ifrån Lindesberg. Idag har vi facit!
Nora behöver verkligen fler synliga poliser och därför känns det bra att regeringen uppfyller detta vallöfte också!

10 september 2009

Motion om härskartekniker

Alldeles i början av min tid i kommunfullmäktige i Nora slogs jag av det många gånger urusla debattklimatet i fullmäktige där endast ett fåtal ledamöter var uppe i talarstolen. Många var de som vittnade om att de inte kände sig bekväma med att gå upp och göra ett inlägg i debatten vilket innebar och innebär att endast ett fåtal ledamöter uttrycker sina åsikter. De vanligast använda härskarteknikerna som jag upplevde det då var osynliggörandet och förlöjligandet. Samtidigt hade vi politiker gått ut och sagt att vi ville skapa en arena för livfull debatt i fullmäktige i samband med att vi stängde våra kommunstyrelsemöten. Detta rimmade illa förstås och jag skrev en motion som inlämnades i februari -07 där jag menade att vi politiker borde få utbildning i begreppet härskartekniker (läs mer på http://sv.wikipedia.org/ ) hur de används och hur de kan undvikas. Dessutom föreslog jag att vi skulle anta etiska riktlinjer för förtroendevalda enligt en modell som bl.a. används i Halmstad.
På gårdagens kommunstyrelsemöte kunde jag glädjas åt ett positivt svar på min motion. Kommunchefen har bifallit den och förordar att vi förtroendevalda får en utbildning i härskartekniker, vilka de är, hur de tar sig uttryck och hur de kan undvikas. Alldeles oavsett om de används mer eller mindre idag är det viktigt att vi alla blir uppmärksammade på fenomenet härskartekniker. Gällande etiska riktlinjer så kommer vårt arbetsutskott att diskutera vidare om man anser att det finns behov av etiska riktlinjer. Sådana har antagits i flera kommuner runt om i Sverige.

07 september 2009

Regeringen värnar välfärden i kommuner och landsting

Folkpartiet och kristdemokraterna var bland de första som krävde mer pengar till kommunsektorn i slutet av sommaren. Regeringen har valt att vara lyhörd för kommunsektorns behov och i vårt län får vi nu totalt 508 694 mkr i tillskott. Pengarna är avsedda att förstärka kommunernas budget tillfälligt under 2010 och kommer mycket lägligt för de allra flesta kommuner som sett ett stigande budgetunderskott när kommunernas skatteintäkter minskar. För Noras del innebär det att det befarade budgetunderskottet i stort sett täcks.
Kommunerna ansvarar för viktiga delar i vår välfärd och att den finansiella kris som världen fortfarande befinner sig i skulle få till följd att kommunerna tvingas skära i verksamheten är orimligt. Genom tillskottet ökar möjligheterna att kommunerna inte blir tvingade att säga upp personal i verksamheterna. Detta är ytterst viktigt då kommunerna står för ungefär 25 % av Sveriges arbetstillfällen och uppsägningar i den kommunala sektorn skulle således slå hårt mot ekonomin.

02 september 2009

Kulturyttringar i en kulturkommun?

I Nora som kallar sig kulturkommun föreslår majoriteten att kultur- och fritidsnämndens redan i underkant tilltagna budget skall krympas med 500 000:- ytterligare.Detta är ett hårt slag mot en verksamhet som visserligen inte är lagstadgad för kommunen att driva men ack så viktig!
Nora kommun är å andra sidan i ett läge där vi måste uppfylla stora besparingskrav för att leva upp till god ekonomisk hushållning de närmaste åren.SKL: analysgrupp nämner siffran 30 miljoner kronor de närmaste 5 åren..
I den budgetuppföljningsgrupp som har tillsatts har majoriteten föreslagit att våra små enheter inom förskolan måste förändra sin struktur.
Givetvis vill vi i oppositionen inte att de små enheterna utanför Nora tätort läggs ner då vi värnar landsbygden. Det skulle betyda att landsbygden uttarmas ytterligare på kommunal service.När det gäller skolan så kommer elevantalet att minska de närmaste åren vilket innebär att kostnaderna sänks.
Min mening är också att vi måste titta över sådana saker som inköpsrutiner, effektivisera administrationen där detta är möjligt, vi kan inte heller utesluta att det kan bli frågan om att varsla personal. Att se över den kommunala förvaltningsorganisationen är ett bra förslag och kan ge besparingar på sikt. Alla stenar måste vändas på i denna process och inga heliga kor får finnas! Men att kräva att kulturarbetarna nästan uteslutande skall arbeta idéellt är ingen framkomlig väg om vi vill fortsätta att kalla oss kulturkommun!

31 augusti 2009

Stökigt i Nora

Så har strax sommaren passerat för denna gång, kort och intensiv som alltid. Sommaren är en tid där det händer mycket, framförallt i ungdomars liv. Allt är inte bara positivt utan en del av våra ungdomar lyckas på sommarlovet med att både åka fast för fylla och för att de åker trimmad moped. Polisen och socialtjänsten flaggar för att det är stökigt på gator och torg i Nora och att man har för lite resurser till sitt förfogande. På helgens marknad omhändertogs ett antal ungdomar bl. a. ur årskurs 7-9 för att de varit berusade. Som alltid inställer sig frågan - var finns föräldrarna någonstans? Barn och ungdomar är i första hand föräldrarnas ansvar och inte skolans, polisens eller socialtjänstens...
Trots fritidsgård och ett antal föreningar verkar det som om vi missar en grupp som inte håller till på dessa ställen utan istället far runt på bakhjulen på sina mopeder, kör vårdslöst runt på cykelbanor och i bostadsområden på trimmade mopeder, ställer till med skadegörelse på egendom och lyckas berusa sig på både alkohol och andra droger. Är det månne så att vi i Nora är duktiga på att ordna kultur- och musikevenemang för de vuxna men är mindre bra på att ta hand om dem som befinner sig i de lite stökiga tonåren? Hör av dig till mig med dina synpunkter!

22 augusti 2009

Längesen

Nu var det länge sen jag skrev igen..har legat i influensa nästan en vecka och varit helt däckad och borta från världen.
Idag har jag varit på valupptakt med folkpartister från hela länet inne i Örebro. Mycket matnyttigt fick vi oss till livs och nu börjar vi dra upp riktlinjerna för valarbetet i länets lokalavdelningar. Helene Odenljung som är kommunalråd i Göteborg och andre vice ordförande i folkpartiet har inspirerande talat med oss om sociala medier, dvs twitter, flickr, facebook och bloggar. Mycket intressant och inspirerande och för de flesta av oss är det en självklarhet att finnas ute i den världen och inte bara hålla oss kvar i det som i dag kallas gammelmedia - e-post, tidningar och tv.
Att hålla många olika kanaler öppna till väljarna är viktigt idag, kravet på att vara tillgänglig för kommentarer i smått och stort har ökat.Viktigt dock att inte använda detta bara till att basunera ut ett budskap utan till att faktiskt vara lyhörd. Att vara tillgänglig som politiker är ett krav som blir allt tydligare, vi kan inte bara göra ett nedslag i människors vardag vart fjärde år och sedan försvinna in i sammanträdesrummen...

09 augusti 2009

Varför folkpartist?

Som fritidspolitiker får jag ofta den frågan - varför blev det just folkpartiet, vad innebär det att vara liberal?
För mig har det alltid varit självklart att jag varit liberal och folkpartist trots att jag inte varit medlem i partiet så länge utan tog det steget först när jag valde att bli aktiv i kommunpolitiken 2003. Det finns tre starka skäl till att jag är liberal:
- det första skälet är att jag har en stark tilltro till individen och hennes möjlighet att göra egna, kloka val. Politiken skall ge mig som individ förutsättningar att göra dessa val, men inte detaljplanera mitt liv. Det innebär i praktiken att jag är för friskolor och privata eller andra alternativ till förskolor, äldrevård, sjukvård osv. Allt för att individen själv ska få välja vad som passar bäst för just henne.
- det andra skälet är att jag tror på marknadsekonomin som drivkraften i samhället. Låt vara att vi i den senaste ekonomiska krisen fått se en del avarter av denna, men jag ser ingen annan modell som skulle fungera bättre.
- det tredje skälet är att jag tror på solidaritet både med människor som har det svårt hemma i Sverige men även med människor ute i världen. Att vi gemensamt bidrar till att människor får goda livsvillkor är för mig en självklarhet.
Lägg därtill att vi liberaler vill stärka demokratin i alla världens länder och driva en generös biståndspolitik så har jag gjort en kort summering om mina bevekelsegrunder för valet att vara folkpartist och liberal.

06 augusti 2009

Fp mister en stark kvinna

Karin Pilsäter, folkpartiets ekonomiske taleskvinna har idag meddelat att hon inte står till förfogande för återval inför riksdagsvalet 2010. Efter två årtionden känner hon att det är dax att göra något annat. Jag har givetvis respekt för Karins beslut men självklart är det trist att hon väljer att sluta. Hon är en stark representant för folkpartiet liberalerna och jag har stor tilltro till hennes kunnande.
På något sätt är det extra trist när en kvinna väljer att lämna politiken eller en högre post inom näringslivet. Fördelningen idag är i bästa fall 40/60 idag och det är så viktigt med kvinnliga förebilder så vi måste vara rädda om alla!
Men, jag vill önska Karin lycka till med nya utmaningar och tacka henne för det hon delat med sig av till mig de gånger vi träffats.

04 augusti 2009

Orimliga uttalanden

Idag har regeringen tagit beslutet att Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland skall lämna sin post i förtid. Det är ett helt rimligt beslut med tanke på de uttalanden som Samuelsson gjort sedan hennes beslut om undantag från det lagstadgade strandskyddet blivit offentligt. Att i hennes position förespråka en gräddfil för företagare eller andra viktiga personer saknar helt relevans i vår svenska lagstiftning som stadgar allas likhet inför lagen.
Som chef och ledare för en myndighet är det också ett märkligt uttalande av henne att försöka smutskasta personalen genom att påstå att hon varit utsatt för en komplott. Ett sådant uttalande stärker inte direkt hennes ställning bland personalen efter det som hänt.
Nej, det var starkt gjort av Mats Odell att lotsa Marianne Samuelsson fram till denna lösning - hennes förtroende är helt förbrukat, både bland personalen men säkerligen även bland invånarna på Gotland och även på andra håll i Sveriges avlånga land.

Läs mer på : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3307005.svd

02 augusti 2009

Kommunal ekonomi a la Björklund

Idag har folkpartiets partiledare hållit sitt årligen återkommande tal i Marstrand. Bland många andra saker (du kan läsa hela hans tal på http://www.folkpartiet.se/) pratar han om förutsättningarna för den kommunala ekonomin nu under lågkonjunkturen. Björklund menar, med all rätt anser jag, att en förändring måste till gällande statsbidragen som staten betalar ut till kommunerna. I tider som dessa bör statsbidragen öka för att på så sätt vara ett hjälpmedel att dämpa effekterna av en lågkonjunktur i kommunerna. Under bättre tider bör statsbidragen istället minska för att på så sätt dämpa riskerna för en eventuell överhettning i ekonomin. En sådan förändring i systemet hinns dock inte med inför 2010 och därför föreslår Björklund att en temporär förstärkning i form av ett antal miljarder sätts in som en tillfällig åtgärd. I takt med att kommunernas egna skatteinkomster återigen ökar tas möjligheten till denna förstärkning bort.

Jag kan inte heller låta bli att kommentera hans inlägg om ungdomsarbetslösheten och en förstärkning av antalet utbildningsplatser. Sverige har för närvarande den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa och alla insatser är givetvis värdefulla. Ytterligare utbildningsplatser som ger ungdomar chansen att vidareutbilda sig för att på så sätt skaffa sig en efterfrågad utbildning som så småningom ger arbete och en chans att starta vuxenlivet känns viktig. Vi står just nu med både höga arbetslöshetssiffror för ungdomarna och dessutom riktigt stora ungdomskullar. Alla insatser är viktiga för att kunna ge dessa ungdomar en bra start på sitt vuxenliv. Att vi idag har många ungdomar som psykiskt mår mycket dåligt kan säkert delvis förklaras av en känsla av utanförskap, att inte känna sig behövd. Därför blir det extra viktigt att vi tillsammans ser till att ge dem goda förutsättningar för att komma vidare i livet.

31 juli 2009

Bonusregn trots lågkonjunktur..

Mitt under lågkonjunkturen fortsätter bankerna i Sverige att betala ut höga rörliga ersättningar - samtidigt som minst en av bankerna går med miljardförluster. Jag undrar hur de som i spåren av finanskrisen fått lämna sina jobb känner inför detta? Jag undrar hur ansvariga på bankerna överhuvudtaget får ihop denna ekvation??
Det känns angeläget att detta blir en fråga som prioriteras inte bara i Sverige utan att en ribba för regler gällande fasta och rörliga lönedelar läggs gemensamt inom hela EU. De människor som arbetar inom finanssektorn rör sig relativt enkelt mellan olika länder och det är viktigt att vi genom en gemensam reglering stävjar avarterna inom finansvärlden utan att för den skull helt lägga en död hand över den. Visst är det rimligt att ha en bonusdel på lönen, visst är det rimligt att aktieägare som satsat pengar kan få utdelning men någonstans måste det finnas rim och reson mellan detta och det faktum att människor får lämna sina arbeten eller att ett företag/bank samtidigt går med förluster.
Jag trodde aldrig att jag skulle säga det som liberal och vän av marknadsekonomin men faktum är att det känns angeläget att på något sätt reglera den finansmarknad som faktiskt inte har visat sig kunna hantera detta på egen hand!

27 juli 2009

Skattepengar till alkohol = nej tack!

Svante Gyrulf, som sitter för moderaterna i Örebro läns landsting har genom sitt motion satt ljuset på något som borde vara lika självklart i landstingen som i kommunerna - alkoholfri representation! Det kan aldrig vara försvarbart att använda skattepengar till att representera internt med alkhol om det inte föreligger mycket speciella skäl. Om utländska gäster kommer på besök kan det eventuellt vara motiverat men annars så bör representationen vara alkoholfri både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Jag trodde att detta redan var en självklarhet men då så inte är fallet vill jag härmed uttala mitt stöd för Svantes motion.

Försvarsministern har idag besökt Rinkeby för att visa sin medkänsla med den drabbade familjen där både mamman och 5 döttrar omkommit i en lägenhetsbrand. En ofattbar förlust som varje förälder måste känna fasa inför. En omänsklig situation som ingen vill se sin nästa hamna i och frågan är hur man som förälder går vidare i livet efter en sådan händelse. Mina tankar går till de drabbade.

23 juli 2009

Uppsalafamiljen - vems är ansvaret?

Sent om sider, dels pga semester och dels pga en dator som inte vill logga in på det trådlösa nätverket där vi befann oss, kommer här ett inlägg om Uppsalafamiljen..

Utan att ha ingående information utöver vad som kan läsas i tidningarna så ställer jag mig från hur sådant kan hända? Hur kan någon hålla sig undan samhällets kontrollinstanser i så många år? Var ligger felet och vems är ansvaret? Det är naturligtvis frågor som vi alla ställer oss och som vi alla vill ha svar på för att undvika att det händer igen.
Samhället är på väg att på olika sätt stärka skyddet för barn i familjehem genom att bl.a göra hembesök fyra gånger/år och att ansvara för att varje familjehemsplacerat barn har en namngiven socialsekreterare som de kan kontakta. I dessa fall, när samhället kliver in och tar över ansvaret för barnen är det enkelt för samhället att även vara kontrollant och inspektör. Men hur göra i fall som det i Uppsala, hur skall samhället kunna kliva in där- i tid? Vilka möjligheter finns att upptäcka den relativt, som det verkar, komplexa situation som familjen befunnit sig i?
Om kommuner med utgångspunkt från det som hänt i Uppsala framledes kommer att begära intyg och/eller kvitton på erlagd terminsavgift för barn som påstås gå/går i skolan utomlands, hade det hjälpt Uppsala familjen och hindrar det i så fall att fler sådana här fall uppdagas?
I Uppsala familjens fall var det grannar som slutligen hjälpte till att uppdaga vad som faktiskt pågick. Det är gott, och ställer krav på alla oss medmänniskor att engagera oss. Men, kanske finns det anledning att se över de vattentäta skott som finns mellan socialtjänst och skola för att om möjligt undvika att liknande fall kommer till vår kännedom i framtiden.

16 juli 2009

Idag sällar jag mig till dem som liksom vår EU-minister Cecilia Malmström fördömer Litauens parlament som har antagit en lag som i praktiken innebär inskränkning av yttrande friheten och censur. Lagen innebär att bl. a positiv information om ex homosexualitet blir straffbart, framför allt i miljöer där barn vistas...?
Hur ett land som är medlem i EU 2009 kan anta en sådan diskriminerande lag ställer jag mig frågande till. EU har antagit grundläggande värderingar om demokrati och allas lika värde som alla medlemsstater ställt sig bakom. Det är uppenbart med utgångspunkt från detta att man inte ens i Litauen kan lagstifta om sexuell läggning.. Att diskriminera personer med utgångspunkt från deras sexuella läggning hör inte hemma i Europa idag och även Lissabonfördraget är tydligt på den punkten.
Att välja att inte informera barnen kan bara innebära att de barn som inte är heterosexuella känner sig än mer utanför utan att förstå varför vilket får till följd att de mår ännu sämre, inte bättre. Att hitta sin identitet i ungdomsåren är tillräckligt svårt utan att man från makthavar håll skall försvåra detta ytterligare. Nej, tänk om Litauen!

14 juli 2009

Idag är det kronprinsessan Victorias födelsedag så jag vill börja med att gratulera henne! Jag hoppas att din dag blir fantastisk Victoria!
Den stora frågan på tidningarnas nyhetssidor är huruvida hennes blivande make Daniel Westling kommer att finnas vid hennes sida denna dag. Det kommer vi inte att få svar på förrän på eftermiddagen idag när Victoria gör entré vid Sollidens slott. Men det är ett ämne värt att skriva om och fundera kring för att skapa ett behov av att köpa tidningen kanske?

För min del hoppas jag att Daniel finns med vid hennes sida nu när de är ett par offentligt, men om han inte är det så finns det säkert skäl för det. Skäl som jag som privatperson egentligen inte kan ha några synpunkter på.

Som anhängare av monarkin ser jag fram emot vad Victorias och Daniels bröllop kommer att betyda för Sverige och även andra delar av världen nästa år. Ett kungligt bröllop betyder mycket både känslomässigt och ekonomiskt för oss. Rader av media kommer att göra business av vilka som bjuds in till bröllopet, vilken klänning Victoria kommer att ha, vilken ring som Daniel kommer att välja åt henne, vilken mat som kommer att serveras på festen och så vidare i alla oändlighet. Det kommer att skapa en bröllopsyra som kanske innebär att många andra par kommer att välja att gifta sig samma år som kronprinsessan. Allt detta genererar positiva tankar hos människor och givetvis affärsmöjligheter i en marknadsekonomi som vår! Efter den minst sagt negativa avslutningen på 2008 och första halvåret på 2009 är det kanske precis vad vi människor behöver? Lite kärlek och romatik, lite lycka och en tro på att allt är möjligt när mannen av folket får sin prinsessa!