30 juni 2012

Nora vässar kraven!


Nora kommun har, liksom alla kommuner, ett uppdrag som består av ett kommunalt informationsansvar (tidigare kallat uppföljningsansvar).

Detta ansvar innebär att vi skall ha kunskap om var våra ungdomar 16-20 år ”finns” någonstans, och kunna erbjuda dem hjälp och insatser till sysselsättning. Går de i gymnasiet, jobbar de, har de praktikplats, allt detta är viktig information som delges barn- och utbildningsnämnden kvartalsvis.

Detta görs för att vi ska säkerställa att alla våra ungdomar har meningsfull sysselsättning på ett eller annat sätt och för att vi, om så inte är fallet, snabbt ska kunna sätta in åtgärder. För detta finns en särskild ungdomssamordnartjänst.

Eftersom Nora inte har någon egen gymnasieskola ser vi det som viktigt att ha goda relationer med de gymnasieskolor i Örebro och i Lindesberg som våra elever väljer. Det innebär även att vi av dessa gymnasieskolor kräver en rapportering om närvaro/frånvaro som stödjer det uppdrag om kommunalt informationsansvar som vi har.

Flertalet av de friskolor och några kommunala, som våra elever väljer har inte återkopplat på ett adekvat sätt till oss vilket gör att vi inte har de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla detta ansvar. Det har nu visat sig att elever lämnat fristående gymnasieskolor efter tre år utan att ha fått slutbetyg vilket naturligtvis är förödande för eleven.

Det som upprör mest är att vi inte under hela denna period, trots påstötningar har fått ordentlig återkoppling om detta från alla skolor! För oss innebär det att vi tror att allt löper på som det ska med elevens utbildning, för eleven innebär det att adekvata insatser och/eller alternativa åtgärder från Nora kommuns håll inte har kunnat sättas in för att hjälpa och stötta eleven i syfte att nå sina mål.

Nora kommun stramar nu upp rutinerna kring faktureringen av gymnasiekostnaderna för att säkerställa att vi får ett korrekt elevunderlag inför varje faktureringstillfälle. Utan ett korrekt underlag riskerar Nora kommun att betala för elever som redan slutat/hoppat av eller bytt utbildning och nu vill vi att skolorna tar sin del av ansvaret och rapporterar tillbaka till kommunens ungdomssamordnare.

29 juni 2012

Bloggar för varenda unge!
1,5 miljoner barn riskerar att dö av undernäring i Västafrika

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas värst. Läget är i akut i Sahelområdet - Tchad, Burkina Faso, Mauretanien, Mali, Niger, Nigera, Kamerun och Senegal.
UNICEF finns på plats och gör allt de kan för att förhinda en svälkatastrof. UNICEF behandlar barn mot undernäring, vaccinerar, ser till att det finns rent vatten, levererar förnödenheter och ser till att familjer får rent vatten, sjukvård och skola.

Men UNICEF behöver din hjälp för att förhindra att fler barn dör. Ge en gåva nu på unicef.se/sahel. Har du en blogg? Hjälp till att sprida insamlingen genom att lägga upp den här informationen på din blogg också!

Besök unicef.se/sprid-budskapet/blogga-for-sahel för att hämta material.

Tillsammans gör vi skillnad!

(Foto: © UNICEF)

28 juni 2012

Folkpartiets nya EU-ambassadörer

Folkpartiet fick i maj ett trettiotal nya EU-ambassadörer. Dessa återfinns på lokal nivå och tanken är att de ska vara spindeln i nätet lokalt när det handlar om Europafrågor. 2014 har vi ett sk. supervalår då det i juni är val till Europaparlamentet och i september är val till riksdag, landsting och kommuner. Då gäller det att vara taggad till tusen och förberedelserna för detta supervalår börjar redan nu.

Som en av dessa EU-ambassadörer bygger mitt eget EU engagemang på tanken om EU som ett freds- och demokratiprojekt på en europeisk kontinent med en ohyggligt blodig historia. Men även på det faktum att jag inser vikten av att frågor om organiserad brottslighet, mänskliga rättigheter och jämställdhet drivs på ett övergripande plan inom EU för att sätta kraft bakom. Miljöfrågan och inte minst frågan om Östersjön är en annan viktig fråga att driva gemensamt i EU.

Kanske har det faktum att jag själv är född i ett annat EU-land och har lite andra referensramar än de gängse svenska påverkat mitt engagemang för EU och gjort mig mer till en europé än "bara" en svensk medborgare. Jag tror stenhårt på att ett inkluderande  förhållningssätt bygger tryggare människor och samhällen. Sveriges kommuner och landsting påverkas oerhört mycket av de beslut som tas inom EU, här måste vi bli bättre på att delta på den europeiska spelplanen.

27 juni 2012

Allt kan (inte) göras till politik

Jag har skrivit om det förut, skillnaden mellan politikers och tjänstemäns ansvar. Hur lätt det är att blanda ihop dessa två, kanske än mer i en mindre kommun som Nora där det är nära mellan de två och oftast korta beslutsvägar.

Nu skriver SvD om detsamma - det faktum att allt politiseras för att få media och väcka uppmärksamhet. I förra valrörelsen kom det utspel om könsneutrala toaletter, tvättservice i tunnelbanan och clowner på äldreboenden, för att nämna några exempel.

I den politiska vardagen brukar vi säga att politikerna bestämmer vad och tjänstemännen hur, utifrån det faktum att professionen är de som kan verksamheten bäst, de innehar specialistkompetensen. Om jag tar utgångspunkt i det politikområde som jag kan bäst kan det till exempel handla om att professionen bestämmer var klasserna ska husera rent lokalmässigt om det är trångt om utrymme på en skola, den pedagogiska verksamheten bör hanteras av lärare och rektor, att avgöra vilka elever som behöver extra stöd är även det en fråga för lärare och rektor.

Just på skolans område blir det lätt så att alla har åsikter, politiker, föräldrar, farmor, journalisten osv. Alla har åsikter utifrån sin begränsade och ibland lastgamla (länge sen man gick i skolan) erfarenhet av skolans uppdrag. Jag vill hävda att det dock bara är professionen som har en helhetssyn och en helhetssyn som är "up to date" som skall ta de dagliga besluten i verksamheten.

Politikens uppgift är att tillhandahålla medel och ramar, inte att detaljstyra. Övergripande mål måste stå i fokus, inte specifika särintressen. Allt kan och ska inte politiseras.

26 juni 2012

Så fel det kan bli...Sanna Rayman skriver idag på ledarsidan i SvD om den reklamfilm som satts ihop av EU-kommissionen för att locka kvinnor till forskningens yrken. Man kan lugnt konstatera att den blev en flopp och jag undrar naturligtvis vem som kläckte idéen??

EU-kommissionen vill se fler kvinnor satsa på yrken inom vetenskap och forskning och tänkte sig då att få fram budskapet att vetenskap och forskning inte bara är något för äldre herrar i vit rock..Istället är filmen full av klicheer. Lyckligtvis är den redan ersatt av en annan film som tar mer seriöst på budskapet.  

Här kan du läsa mer och även se filmen...Snacka om kalkonfilm!!

25 juni 2012

Behöver Arbetsförmedlingen konkurrens?

Det kommer många signaler om att AF inte klarar sitt uppdrag, att man trots ökade anslag fortfarande bara förmedlar ett (1) jobb per förmedlare och månad...De nya etableringslotsarna som skall ta hand om nyanlända fungerar lika illa, till och med ännu sämre sägs det, och kommuner som tidigare har gjort ett mycket bra jobb (som ex Nora) med dessa  personer tillåts nu inte längre konkurrera med AF.

En klart bättre verktygslåda för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland våra ungdomar och våra invandrare vore att tillåta fler aktörer än AF. Inte bara jag utan även andra diskuterar i samma termer. Låt företag och organisationer som t.ex. fackföreningar och bemanningsföretag vara med och konkurrera om uppdragen. Det skulle kunna ge oss nischade arbetsförmedlingar och framförallt bättre track record än ett jobb/förmedlare...
I Australien har man öppnat upp systemet så att fler aktörer får vara med och bidra. Det har inneburit skillnad, men är givetvis inte en lika enkel och riktad insats som etableringslotsar utan en generell förändring av hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar. 

Vi måste komma tillrätta med den missmatch som fortfarande finns på arbetsmarknaden - människor går utan arbete men företagen skriker efter kompetenta medarbetare. AF:s rykte bland företagen är inte heller det bästa då företagarna upplever att de inte får den sakkunniga hjälp de behöver därifrån.
Med mina erfarenheter från bemanningsföretag vet jag att det som måste till är att  matcha arbetsgivare med arbetstagare, så enkelt och samtidigt så svårt. Det är bemanningsföretagens affärsidé och den är framgångsrik. Bemanningsbranschen är duktig på att anställa både ungdomar och människor med ickesvenska namn...

Du kan läsa mer om ämnet här och här

24 juni 2012

Kommunens uppföljningsansvar

Alla Sveriges 290 kommuner har ett uppföljningsansvar. Det ansvaret innebär att det är kommunens skyldighet att ha koll på var alla ungdomar upp till 20 år befinner sig. Dvs. går de i gymnasiet, jobbar de, har de praktikplats någonstans, ja var finns de och har de en meningsfull sysselsättning...

Detta uppföljningsansvar är olika kommuner olika duktiga på att göra verkstad av, vilket är sorgligt. I Nora finns det en särskild ungdomssamordnare som ansvarar för dessa kontakter och som gör ett mycket bra arbete. Idag i Sverige finns alltför många ungdomar som inte har genomgått en fullständig gymnasieutbildning vilket gör det mycket svårt att kunna bli självförsörjande. Det finns även tydliga varningssignaler om att alltför många unga inte mår psykiskt och fysiskt bra och av den anledningen kommer att ha svårt att klara ett heltidsarbete i sitt vuxenliv.

Skolverket har påpekat att det finns kommuner som brister i det kommunala uppföljningsansvaret. Nu tillsätter regeringen en utredning för att komma tillrätta med problematiken med kommuner som inte tar sitt ansvar. Ytterst handlar det om att ta ansvar för att denna grupp unga inte hamnar i ett permanent och nedbrytande utanförskap.

På temagruppen "Unga i arbetslivets" hemsida kan jag läsa att mer än 100 000 unga behöver hjälp med att påbörja studier, få ett jobb eller hjälp med att söka ett jobb. Det är ett stort arbete som måste göras för att ge alla dessa ungdomar möjlighet att förverkliga drömmen om ett vuxenliv.

22 juni 2012

21 juni 2012

Är kyrkan framtidens välfärdsaktör?

Nu när kyrkan är skild från staten så finns inte några hinder för kyrkan att använda skattemedel för att konkurrera med kommunernas verksamheter. I Örebro finns redan ett seniorboende som drivs i kyrkans regi, och i Sollentuna planerar församlingen för att bygga ett seniorboende.

På boendet Laurentiusgården i Örebro finns en husmor och en diakon som resurser för de boende. Man kan dock inte vara alltför sjuk för att bo där då tanken är att de boende ska klara sig själva eller med hemtjänstens hjälp.

Än så länge är det inte så många församlingar som valt att satsa på att vara en aktör på välfärdsområdet. Nu utreds det dock om kyrkan, som ofta har rejäla ekonomiska muskler, ska bli en tyngre spelare på välfärdens område. En utredning har tillsatts som skall vara klar hösten 2013 och förhoppningsvis ge svar på kyrkans socialpolitiska profil skall stärkas med en satsning på sjuk- och äldrevård, äldreomsorg, skolor, seniorboenden och särskilda boenden för funktionsnedsatta.

Personligen välkomnar jag kyrkan som en aktör på detta område. Kyrkan behöver finna nya vägar för att möta människor och det här kan vara en väg att trampa upp, inte minst med tanke på de diskussioner om värdegrund som pågår inom välfärdssektorn generellt och äldreomsorgen speciellt.

20 juni 2012

Ska vi bara anpassa oss till urbaniseringen?Läser i Dagens Samhälle om Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare, och hennes uttalande om att vi som bor utanför storstadsområden måste anpassa oss till urbaniseringen. Hela Sverige kan inte leva, säger Maria Ranka.

Stockholms län har 22 procent av Sveriges befolkning, står för 31 procent av Sveriges BNP och svarar för drygt 50 procent av statens direkta skatteintäkter. (Källa Dagens Samhälle nr 22).

Jag förundras över hennes totala brist på förståelse för att urbaniseringen och inflyttningen till Stockholm dränerar stora delar av Sverige på kompetens och arbetskraft. Självklart undrar jag om hon har kontakter och/eller har hört talas om organisationen "Hela Sverige ska leva"?

I ett tidigare nummer av Dagens Samhälle intervjuades Ronny Svensson, sekreterare på organisationen Småkom, en intresseorganisation för små kommuner. Hans argument att alla investeringar idag styrs till Sveriges storstadsområden avfärdar Maria Rankka helt med hänvisning till att vi har en landsbygdsminister men ingen storstadsminister i Sverige...

Däremot erkänner hon att Stockholms Handelskammare är en lobbyorganisation och att det var mycket länge sedan hon besökte en kommun med mindre än 10 000 invånare...

18 juni 2012

Till periferins försvar

Britt-Marie Lövgren är ledamot av Folkpartiet liberalernas partistyrelse, gruppledare och kommunpolitiker i Umeå och Fp:s representant i EU:s regionkommitté (här kan du läsa vad regionkommittén gör).

Britt-Marie menar att det är dags att starta ett nätverk inom partiet som försvarar de mer perifera delarna av Sverige och tar tydlig ställning för att Folkpartiet inte bara skall fokusera på storstadsperspektiven, som så ofta är fallet.
- Som det mest EU-positiva partiet kan vi inte ha en så restriktiv EU-politik så att vi ställer oss bakom regeringens vilja att strama in på EU:s strukturfonder och istället ger det mesta stödet till de fattigaste EU-länderna, säger Britt-Marie Lövgren.

Den sammanhållningspolitik som drivs i EU bör vara något vi värnar om och utvecklar istället för att som nu avveckla, menar hon vidare.
Sammanhållningspolitikens betydelse för att få en folklig förankring och en acceptans för EU-projektet får inte underskattas. De olika fonder som länder och regioner kan söka medel ur utgör drygt en tredjedel av EU:s budget, arbetet är demokratiskapande och ger människor en chans att lära känna varann över landsgränserna.

Idag bor 86 procent av Sveriges befolkning i storstadsregioner. Det är en utveckling som inte är någon bra lösning för landet som helhet. Orter och regioner dräneras på människor och kunskap vilket inte är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv.
Sverige måste utvecklas även utanför Stockholm, eller "hela Sverige ska leva" en slogan för den organisation som mobiliserar det lokala utvecklingsarbetet, (info om dem kan du hitta här.)

Jag tycker att Britt-Maries idé om att starta ett nätverk för att driva frågan om periferi kontra centrum och synen på sammanhållningspolitiken inom EU är en mycket klok tanke, det finns ett tydligt behov i det storstadsfixerade Folkpartiet, och ställer mig bakom den!

17 juni 2012

Ödesdag i GreklandVåldsamma bränder härjar i trakterna kring Aten och grekerna får hjälp från sina grannländer i EU med att släcka branden. Släckningsarbetet är besvärligt då området som det brinner i består både av skog och bostäder. Det är den största branden i Grekland sedan 2007 då sjuttio människor omkom. Så många som 75 mindre bränder har uppkommit på olika platser i landet under dagen orsakade av torkan och den tilltagande vinden.

Föutom de våldsamma bränderna är det dessutom valdag i Grekland i dag. Ett omval där landet i praktiken ska bestämma sig för om man ska vara kvar i, eller lämna, EU och eurosamarbetet.
Vänsterpartiet i Grekland har gått till val på just det, att lämna eurozonen, men de flesta väljare verkar se nyttan av att landet finns kvar i EU och i eurozonen. Grekland är ett litet land med 10 miljoner invånare, landet lever på sin turism och sin export av olivolja och oliver till största delen. Nu sägs det att Greklands pengar är slut redan i juli och att landet då måste ställa in betalningar av löner och pensioner...

När jag nyligen var i Grekland fick jag veta att man i många fall lämnar kvar armeringsjärnen, uppstickandes på taket, i samband med sitt husbygge. Så länge armeringsjärnen finns där är huset fortfarande under byggnation och fastighetsskatt behöver inte erläggas...Apropå att IMF-chefen Lagarde anser att grekernas skattemoral måste bli bättre, läs mer här.
Klart är i alla fall att vi alla kommer att påverkas om grekerna väljer att lämna EU och återgå till drachman, säker på att vi är många som kommer att följa detta valresultat med stort intresse.

16 juni 2012

Bra där (s)!

I dag läser jag på opinionssidan i Svenska Dagbladet om att Socialdemokraterna lovar införa rätt till heltid i alla s-styrda kommuner senast 2014! Äntligen har man kommit till insikt - vi ska komma ihåg att de flesta kommuner varit s-styrda under låång tid...

Personligen tror jag att det är helt nödvändigt att utlova heltidstjänster om man ser till de utmaningar som svensk välfärd står inför de kommande tio-femton åren:
  • 420 000 personer behöver rekryteras fram till 2019 (dvs på 7 år)
  • 30 procent av de kommunanställda jobbar deltid
  • 21 procent av de kommunanställda är visstidsanställda
Att ge medarbetarna bättre arbetsvillkor är centralt för att lyckas rekrytera till välfärdssektorn. Socialdemokraterna lovar rätt till heltid, tryggare anställning genom att visstidsanställningarna skall vara på max två år och bättre arbetsmiljö, bland annat genom regelbundna medarbetarundersökningar.

Jag lyfter på hatten och önskar lycka till med detta (med tanke på hur det sett historiskt...)
För mig är det det ett tydligt jämställdhetsperspektiv i dessa löften då jag anser att kvinnor (ja det är mest kvinnor som jobbar inom vård och omsorg) ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva vilket innebär rätt till heltid och deltid som en möjlighet, inte tvärtom. Och snälla kommunsektorn - sluta kalla medarbetarna för personalen/personal!

15 juni 2012

Kiss en politisk fråga för V?

Läser i Dagens Samhälle om att Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland driver frågan om att få alla, dvs även männen, att sittkissa på landstingets toaletter. Ledamoten Viggo Hansen har gjort politik av det hela genom att motionera om könlösa toaletter för att förbättra hygienen och ge männen tillgång till en ren toalett.

Ett argument för att sittkissa även för männen är att det är bättre för hälsan. En helt tömd blåsa minskar risken för problem med prostatan. Ytterligare ett argument för motionen alltså.

En annan vänsterpolitiker, från Vara, som verkar ha gjort ett försök att "pinka revir" genom att kissa på kommunhuset, fick för detta tilltag böta 800:- Orsaken till tilltaget är inte känd.14 juni 2012

Skyddet för utsatta barn är starkt i Nora
Förra sommaren i Almedalen presenterade Barnombudsmannen de intervjuer som man genomfört med barn och unga som placerats av socialtjänsten i Sveriges kommuner. Det var i många fall en beklämmande läsning. De här berättelserna har använts som underlag för det förslag som idag lämnas om hur socialtjänstens arbete för utsatta barn kan förbättras på flera punkter.

I den lagrådsremiss som lämnas av regeringen föreslås en hel rad med förbättringar för att stärka skyddet kring våra mest utsatta barn - de barn där föräldrarna inte förmår, av olika anledningar, att ge en trygg uppväxt- och där kommunens socialtjänst måste träda in i föräldrarnas ställe. Inslag från svt här

Jag är glad över att det mesta som lagrådsremissen föreslår redan är ett etablerat arbetssätt på socialtjänsten för barn och unga i Nora.

Nedan nämner jag tre exempel:

  • I lagrådsremissen finns förslag på en rad förbättringar varav en tydlig uppföljning och en egen socialsekreterare för varje barn, en namngiven person som barnet alltid kan kontakta. Socialsekreteraren är ansvarig för täta kontakter med barnet, ansvar för att skolgång och hälsovård fungerar bra. Detta arbetssätt har införts under första halvåret i Nora. 
  • Ett förslag på att utredning och utbildning skall tillhandahållas för jour- och familjehem, även detta finns hos oss i Nora. I tillägg till detta görs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
  • Även den uppsökande verksamheten som lagrådsremissen talar om finns i Nora, via skola och fritidsgård vet unga var och hur de kan komma i kontakt med socialtjänsten. Givetvis tar vi även hänsyn till barns egna förslag till lösningar
Dessutom kommer nu en webbaserad tjänst att startas "Barntjänsten på nätet" där bestämmelserna i Socialtjänstlagen SOL, och Lagen om Vård av Unga LVU, skall presenteras på ett lättfattligt sätt. Kontroll och uppföljning blir andra viktiga kontrollstationer på vägen mot en säkrare kvalitet i arbetet med barn och unga.

En barndom går aldrig i repris och när samhället griper in och placerar barn som far illa är det viktigt att säkerställa att ingenting går fel.

Du kan läsa en rapport om vad Folkpartiet anser i frågan här.

13 juni 2012

Alla gillar Folkpartiets skolpolitik

Folkpartiet liberalerna har i årtionden drivit skolfrågan och gjort den till sin paradgren. Förra året infördes en ny skollag, en ny läroplan för förskola, grundskola och gymnasium. Trots detta fortsätter elever att gå ut både grund- och gymnasieskolan med icke godkända betyg vilket kan vara svårt att förstå.
Skolan är en gigantisk organisation som det tar tid att reformera och de första eleverna som utbildas enligt den nya läroplanen började skolan förra hösten och har precis lämnat årskurs 1. Det kommer alltså att ta lång tid innan vi ser resultat långsiktigt utifrån Folkpartiets och regeringens förändringar av skolpolitiken.

Fortfarande klarar en tredjedel av eleverna inte gymnasiet på tre år, fortfarande lämnar fler än 12 000 elever våra grundskolor utan att ha tillräckliga betyg för att komma in på en gymnasielinje. Det är resultatet av den skolpolitik som Socialdemokraterna drivit under många år. Något som aldrig kan accepteras, ett stort svek mot alla elever som drabbas och naturligtvis förödande för unga människors framtidsdrömmar. 

Det är glädjande att nu i stort sett alla partier har anammat Folkpartiet liberalernas skolpolitik. Även de som tidigare ansvarade för det vi brukar kalla flumskolan, dvs. Socialdemokraterna, har ändrat ståndpunkt och förstått vikten av kunskapskrav, tydliga mål och uppföljning. På Dagens Nyheters debattsida skriver Socialdemokraterna idag om kortat sommarlov som en insats för de elever som inte når kunskapsmålen. Det presenteras som ett socialdemokratiskt nytänkande...

Sommarskola har funnits i Nora de senaste tre åren och erbjuds ännu så länge alla i årskurs nio som inte klarat kunskapskraven.
Folkpartiet liberalerna i Nora anser att sommarskola bör utvidgas så att elever from det år de lämnar årskurs 3 får en möjlighet att läsa in det som på den nivån är kunskapskrav. Det är inte meningen att vår 7-9 skola ska ta emot elever som behöver börja med att lära sig skriva, räkna och läsa. Sådan kunskap skall förvärvas mycket tidigare för att säkerställa att målen i läroplanen nås och för att ungdomarna skall kunna nå sina drömmars mål.


12 juni 2012

Att undvika våldtäkt...


Jag förvånas alltid över att tidningarna är fulla av goda råd om vad flickor/tjejer/kvinnor inte bör göra/undvika att göra för att om möjligt inte bli offer för en våldtäktsman... 
Alltifrån förslag på att vi skall lära oss självförsvar till att vi inte bör gå på vissa gator eller i vissa områden efter mörkrets inbrott, inte vara utmanande klädda, att vi bör utrusta oss med en pepparströare i fickan, vara beredda med nyckelknippan så att vi snabbt kan komma in i vår port utan att bli antastade och så vidare, det är ingen hejd på vilka förslag som tas upp – allt i syfte att vi inte ska bli utsatta för en våldtäktsman!

Det jag saknar i hela denna debatt är vad pojkar/killar/män borde lära sig att inte göra!!

Det är ju ändå i majoriteten av våldtäkterna någon av det manliga könet som är förövaren, antingen i grupp eller ensam – så varför pratar vi aldrig om vad de borde lära sig att inte göra?? Vad är orsaken till att vi inte diskuterar vad det är vi borde lära ut till våra pojkar/killar när de växer upp? Varför pratar vi inte om att det inte är OK att göra något som helst mot någons vilja – vare sig det handlar om ett sexövergrepp eller annat våld? För en våldtäkt handlar inte om sex, den handlar alltid om våld.

Varför är inte tidningarna fulla av tips och tankar till killar/män om vad de bör tänka på i relationen med det motsatta könet, vad de bör göra och inte för att kunna skapa en relation som är uppbyggd på ömsesidigt respekt och ansvarstagande även när det gäller sex. En lista med vad som är OK i umgänget med den man är kär i eller intresserad av.

Det finns inga förmildrande omständigheter kring en våldtäkt och den kan aldrig förklaras med att mannen har en starkare sexualdrift och så att säga ”inte kan hejda sig” den kan heller aldrig urskuldas med att kvinnan sett ut på ett visst sätt, eller haft sex med personen ifråga tidigare.

Någonstans önskar jag att vi tar upp frågan om vilka förebilder våra pojkar har och varifrån de får dessa. Vad läser de, vad kollar de för sidor på Internet, vad tittar de på för filmer och hur tar vi upp detta i samtalen med dem.

En "informativ" bloggpost om vad killar bör tänka på innan de våldtar finns  här.

11 juni 2012

Varför (m)?

Söndagen har bestått av rubriker kring moderaternas nya (?) förslag om att inrätta en myndighet som skall ha som uppgift att granska välfärden med fokus på äldreomsorgen - Välfärdsinspektionen.

Men om jag inte är helt felunderrättad så gör ju redan Socialstyrelsen dessa inspektioner, eller hur?
Dessutom, om jag inte minns helt fel så är detta med att skapa en ny tillsynsmyndighet för hälsa, vård och omsorg ett förslag som har lanserats tidigare, i maj, via av Stefan Carlsson, utredare för statens vård- och omsorgsutredning. Ett av problemen med Socialstyrelsen är myndighetens dubbla roller som rådgivare och granskare. Stefan Carlssons förslag bygger på att tolv myndigheter ska bli fyra vilket innebär besparingar på 550 mKr. Så vad är det för mening med att lansera det igen, nu som om det vore ett moderat förslag när alla vet att det lades fram redan för en månad sedan av en statlig utredning?
Kan någon moderat förklara, eller ska jag tolka det som ren idétorka?
I april 2012 skrevs denna artikel om behovet av skärpt kontroll inom äldreomsorgen

10 juni 2012

LOV eller RUT i Nora?

Valfrihet verkar inte vara något som den nya majoriteten i Nora anser att medborgarna har behov av. Gemensamt har de beslutat att backa från det beslut som tidigare tagits i fullmäktige. Att socialdemokraterna & vänstern inte är vänner av valfrihet är inget nytt, att däremot moderaterna faller till föga i en av sina paradgrenar måste svida i skinnet för både aktiva moderater och moderaternas väljarkår.

Samtidigt som jag nås av ovanstående besked får jag information om att valfrihet i hemtjänsten blir dyrare för de som väljer att köpa tjänsterna via LOV än om de köper tjänsterna via RUT. RUT-avdraget ger ju femtio procents rabatt och skulle enligt mina källor betyda att kostnaden minskar från ca 300:- till ca 150:-.
Det är ju en stor skillnad för konsumenten och jag ställer mig då frågan om vad som är bäst ur konsumentperspektivet - LOV eller RUT? Ska vi verkligen driva frågan om LOV om det visar sig att konsumenten gynnas av RUT?
Vi pratar bara servicetjänsterna i detta skede i Nora, kanske är det bättre att gynna tillväxten av RUT-företag? Vad tycker du?

09 juni 2012

Barnens rätt till förskola...

Familjen anno 2012 kan se ut på många olika sätt, familjen står stark men ser annorlunda ut idag än på sextio- sjuttio- och åttiotalet.

Förskolan är numera allmän från det barnet fyller tre år vilket innebär att barnet har rätt till femton timmar varje vecka i förskolan. Förskolan har en egen läroplan och förskolan är en egen skolform där förskollärarna har det pedagogiska ansvaret. Förskolan har ett tydligt ansvar för barns språkutveckling och uppdraget är att lära genom barnens lek. På så sätt får barnen möjlighet att lära och utvecklas inför skolstarten. Läs mer om Folkpartiets syn på förskolan här.

Förskolan utgår från barnperspektivet, inte från föräldraperspektivet. Det handlar i första hand om barnens rätt till förskolan, inte om vuxnas rätt att lämna barnen där. Däremot är fortfarande föräldrar de viktigaste i barnens liv, därför är det även tydliggjort i barnkonventionen att föräldrar har ansvaret för barns utveckling och uppfostran, att föräldrar ska ge barnet råd och vägledning och att barnen är ett gemensamt ansvar och att barnets bästa ska sättas i främsta rummet av föräldrarna.

För de barn som inte har föräldrar som klarar detta blir förskolan ännu viktigare. Just för dessa barns skull är det viktigt att rätten till förskola är barnens rättighet, inte föräldrarnas rättighet.

08 juni 2012

Dags att utvisa Syriens ambassadör?

Ett år har gått sedan upproret i Syrien startade, ett år av ofattbart våld. Mer än tretton tusen människor har fått sätta livet till medan världen stillatigande tittar på när Assadregeringen utövar våld mot sina medborgare.
FN:s säkerhetsråd är lamslaget eftersom Kina och Ryssland lägger in sitt veto mot åtgärder som skulle kunna förhindra fortsatta massakrer av civila. På DN:s hemsida kan du idag se fruktansvärda bilder.

Kvinnor och barn avrättas kallblodigt för att regimen ska kunna sitta kvar vid makten, varje dag finns på sociala medier bildbevis på vad som sker. När ska den syriska regimen börja att lyssna på omvärldens protester?
Två av Folkpartiet liberalernas riksdagsledamöter menar nu att Sverige bör utvisa Syriens ambassadör för att på ett tydligt sätt markera vårt ogillande med det som Assadregeringen utsätter civilbefolkningen för!

05 juni 2012

Kämpa för varenda unge!

Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.

Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.

Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!

04 juni 2012

Politik, majoritet, oppositionEtt enkelt populistiskt utspel är att spä på politikerföraktet, det får du nästan alltid media på och de allra flesta medborgarna tycker att det är rätt tänkt. Politiker är ett otacksam kall och det är säkerligen orsaken till att många har åsikter men få verkligen engagerar sig i ett politiskt parti.
Media har även Kd fått på sitt förslag om att spara in oppositionsrådsresursen.
Men det skickar även signalen att politiskt arbete inte är något värt,och då kastade Kd precis sten i glashus...

Oppositionen ska vara en blåslampa på majoriteten, oavsett vilka partikonstellationer som föreligger. Oppositionen skall stå för skärpan och den ideologiska udden, ska skapa debatter och diskussioner om riktigheten i olika beslut.
Resurser till oppositionen säkerställer att "majoriteten står på tårna" och är lika viktiga för majoriteten som för oppositionen. Därför är det viktigt att diskussionen om hur den politiska organisationen ska se ut förs av en parlamentarisk sammansatt grupp så att resultatet är väl förankrat och hållbart över tid.

Det finns det ju länder som inte har någon opposition, de brukar kalla diktaturer...03 juni 2012

Djävulen sitter inte i detaljerna utan i helikoptern...Det sägs att djävulen sitter i detaljerna. Jag vill dock hävda att det inte gäller för politiken, där gäller istället helikopterperspektivet...

Jag menar inte att det är fel att ta medborgarnas parti i en fråga men detta måste sedan de politiska partierna göra politik av. Inte gå in i detalj och försöka göra det jobb som tjänstemännen ansvarar för. Annars skickar vi bara signalen att vi inte litar på tjänstemännen...eller hur? Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition kan man alltid lyfta luren och få svar på en fråga om det är något man undrar över.

Att ha starka åsikter om hur den direkta verksamheten i en skola, på ett äldreboende eller på ett bibliotek bedrivs är INTE politik. Politiken ska tala om vad och professionen bestämmer hur.
Exempel - politiken ska skapa förutsättningar att driva ett äldreboende, men ska däremot inte lägga sig i hur den dagliga verksamheten bedrivs så länge den drivs utifrån de strategiska mål och kvalitetskrav som politiken har satt upp.
Dessutom finns idag ett rejält antal nationella styrdokument att förhålla sig till som både verksamhet och lokalpolitiker. Ingen kommun är en ö utan existerar i ett sammanhang.

Helhetsperspektivet måste vara överordnat särintresset...

02 juni 2012

Inga vinster för friskolor...?

Nu höjs rösterna för att friskolor inte ska få gå med vinst. Efter att ett antal missförhållanden upptäckts så blir det lätt så att alla friskolor eller privat drivna äldreboenden nu dras över en kam. LO- kongressen tog nyligen beslut om att inga verksamheter som drivs med skattemedel ska få gå med vinst, ett beslut helt i strid - än så länge - med den socialdemokratiske partiledarens inställning.

Min fråga är hur ska vi i så fall tänka när vi lägger ut verksamheter på entreprenad såsom sophämtning och snöskottning? När vi handlar upp asfaltering av vägar? Ska de företag som svarar på en offentlig upphandling inte heller få gå med vinst? Det måste i rimlighetens namn bli konsekvensen av detta, eller?

Aktiebolagslagen ställer krav på vinstsyfte i bolag, men ett vinstuttag i ett seriöst bolag, oavsett bransch, sker efter att nödvändiga investeringar har gjorts i verksamheten. I en friskola handlar det om böcker, lärartjänster, bibliotek, speciallärarresurser osv. enligt de styrdokument som även friskolan måste förhålla sig till.
På ett äldreboende handlar det om andra resurser, mest naturligtvis medarbetare som tar hand om dem som finns på boendet så att de får en kvalitetsmässig bra och trygg omsorg.

Släng inte ut barnet med badvattnet...

01 juni 2012

EU viktigt för stärkt ÖstersjösamarbeteSamarbetet kring Östersjön faller sig naturligt för oss som lever i länder kring detta innanhav. Havet är det som genom historien förenat kungadömen, handelsflottor och, fram för allt, människor i de olika länderna. Runt Östersjöns stränder finns fortfarande språkliga, kulturella och mänskliga spår av gamla tider, exempelvis de svenskar som fortfarande lever runt kusten och på öarna i Estland. Vår gemensamma historia är en bra utgångspunkt för hur vi ska tackla de problem som Östersjöområdet står inför idag.
Listan på utmaningar i Östersjöregionen kan göras lång. Vårt svar på de flesta är enkelt: bara genom mer och bättre samarbete kan vi åstadkomma ett säkert, hållbart och livskraftigt Östersjöområde.

Vi vill se ett säkert Östersjöområde. Det innebär att allas fri- och rättigheter måste tryggas - både i lag och i praktiken. Människohandeln, vår tids slavhandel, är en lönsam del av den organiserade brottsligheten runt Östersjön. Varje år säljs omkring 400-600 flickor och kvinnor i Sverige i sexslavhandeln. Majoritet av dem kommer från Baltikum, Ryssland och Östeuropa. Det enda sättet att komma åt problemet är genom rättsligt samarbete för länderna kring Östersjön.

Vi vill bidra till ett hållbart Östersjöområde. Även i framtiden ska vi kunna bruka jorden och havet för vår livsmedelsförsörjning. Östersjön är ett känsligt innanhav med bräckt vatten och för ett starkt och friskt fiskebestånd behöver vi hållbara, skonsamma fiske- och jordbruksmetoder. Idag har vi ett stort näringsläckage från både jord och avlopp, vilket sakta kväver Östersjön. Den näringen borde återföras till åkrarna där den så väl behövs, inte läcka ut med vattnet. Folkpartiet driver därför på för en utveckling mot ett verkligt kretslopp: ny teknik för att klara både åkerns näringsbehov och renandet av Östersjön.

Vi vill ha ett livskraftigt Östersjöområde. Här finns potential för hög sysselsättning, ekonomisk tillväxt och många innovativa småföretag. Länderna runt Östersjön har en samlad befolkning på drygt 100 miljoner människor och en BNP på mer än 14 000 miljarder kronor. Sverige har stora möjligheter att bidra till ökat handelsutbyte med grannländerna, vilket i förlängningen leder till fler jobb. Med ett Ryssland som allt mer lider av ekonomisk växtvärk kommer Östersjön att bli ett allt viktigare transitområde. Men för detta krävs dels infrastruktur och transportleder. Utan väl utbyggda hamnar, järnvägsnät och omlastningscentraler kommer handeln bromsas upp. Därför stödjer vi EU:s pågående infrastruktursatsning för ett verkligt transeuropeiskt transportnät, med fokus på att binda samman Östersjöländerna. Vi måste utveckla en pålitlig och klimatsmart energiförsörjning. EU:s ansträngningar för ett energinätverk som ger oss större flexibilitet och uppkoppling mot fler energikällor är ett smartare drag än att bygga in oss i ett fortsatt beroende av rysk olja och gas.

Men det räcker inte att vi i Sverige ensamma gör dessa prioriteringar. Även om vi stoppar kväveläckagen, minskar torskfisket, minskar svavelhalten i båtbränslet, stoppar pengaflödena till organiserad brottslighet och satsar på vår del av infrastrukturen - kan vi ändå inte nå ända fram. Långt därifrån.

I alla dessa exempel är EU nyckeln till framgång. Åtta av nio länder runt Östersjön är medlemmar av EU. EU:s Östersjöstrategi ger verktyg för effektivt samarbete inom miljö, tillväxt, tillgänglighet och säkerhet.

Östersjön är vår "innergård" och likt en brokig bostadsförening ska vi nu samsas om hur gården ska användas. Vi ska bruka, inte missbruka vår känsliga närmiljö. För Folkpartiet i EU är detta en självklarhet.
 

Cecilia Wickström, Europaparlamentariker (FP)

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP)