30 november 2009

Våga konkurrensutsätta!

Tillsammans med Företagarna i Nora har s-majoriteten satt ett mål om att hamna på plats 100 i Svenskt Näringslivs ranking inom tre år. Ur både ett företagarperspektiv och ett genusperspektiv borde då en viktig parameter vara att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen.
Anna-Stina Nordmarker, vd för organisationen Företagarna visade under företagarveckan en hel del intressant statistik. Hon menar att vi generellt i hela Sverige måste få fler att starta företag och att detta inte minst gäller kvinnor vars andel är låg, i Nora 3,7%. En viktig kunskap när det gäller kvinnligt företagande är att kvinnor väljer att starta företag inom den bransch de redan arbetar, detta gäller så många som 80%. För många kvinnor innebär det att de vill starta företag inom de traditionella vård, omsorg, skola dvs. det som idag finns inom offentlig sektor. Alltså handlar det om att skapa förutsättningar för att konkurrensutsätta dessa verksamheter.Så hur ser då verkligheten ut i Nora?
Att Nora kommun är mindre positivt inställd till friskolor vet vi sedan tidigare - hanteringen av både Dalkarlsberg och nu Järnboås visar på detta.
Lagen om valfrihet (LOV) har socialnämnden beslutat att inte införa i Nora kommun. Detta trots att det verkligen skulle gynna framförallt kvinnligt företagande...
En tidigare borgerlig motion om intraprenader (självstyrande enheter) mottogs positivt men man ville inte gå ut med information in någon större omfattning och jag kan inte hitta någon information om detta på Nora kommuns intranät.
Enligt Nordmarker brukar det generellt finnas färre företagare och färre kvinnliga företagare i s-kommuner men detta blir ju nu en utmaning att ändra på för att om möjligt nå det uppställda målet om plats 100 inom tre år, eller hur?
Återstår att se hur folkpartiet liberalernas motion om kommunal utmaningsrätt hanteras...

25 november 2009

FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

Idag är det den 25 november och därmed den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999.

Under 2008 polisanmäldes 28 315 fall av misshandel av kvinnor över femton år i Sverige, vilket innebär en ökning på drygt 5 procent jämfört med 2007. I Nora var antalet fall under 2008 26, en ökning med 25% från 2007.

I gruppen kvinnor över 18 år ökade antalet våldtäktsanmälningar med över 80 procent jämfört med 2007, från 1 624 anmälningar till 2 946 anmälningar 2008.I Nora hade vi 2007 0 anmälda fall, 2008 var antalet anmälda fall 2.
Våld mot kvinnor kan givetvis aldrig accepteras och vi måste tydligt markera att alla kvinnor har rätt att känna sig trygga.
På initiativ av Birgitta Borg (fpl) gjorde kommunfullmäktige idag ett ett uttalande med anledning av detta.
Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp följde upp detta genom att tända 26 marschaller utanför Nora stadshotell där fullmäktigemötet hölls. Dessa får symbolisera de 26 anmälda fall av grov kvinnomisshandel som Nora står för enligt statistiken. Statistiken finns på BRÅ:s hemsida.

24 november 2009

Ungdomssituationen i Nora, forts

Radion har uppmärksammat situationen i Nora och jag kan tycka att det är positivt att vi får lite strålkastare på läget som råder. Givetvis är det alltid trist att dåliga nyheter får mest uppmärksamhet..jag som pratar mycket om att marknadsföra Nora på ett bra sätt ser inte riktigt fördelarna i detta..
Å andra sidan får det stå tillbaka nu då jag anser att det är viktigt att budskapet når fram till alla vuxna, inte bara de som arbetar med frågan professionellt. Alla föräldrar måste ta sitt ansvar som jag skrev redan igår, att prata med sina ungdomar om detta, att inte köpa ut, att inte bjuda på alkohol och att inte tycka att det är OK att ungdomar har fester hemma är för mig självklart. En av de viktigaste orsakerna till att stävja alkoholbruket är att om man är onykter är tröskeln lägre för att även pröva någon annan drog. Likadant är det med rökning, röker man inte vanliga cigaretter är det ett större steg att ta att prova att röka hasch eller mariujana. Om man som förälder är orolig ska man självklart ta kontakt med Resursen i Nora för att tex. få hjälp med ett drogtest!
Att ämnet engagerar ser jag på de kommentarer som kommer in till bloggen.

Att det behövs fler åtgärder än de mest akuta är sant, vi måste kommunicera med ungdomarna om detta, vad vill de, vad saknas? I Nora är vi duktiga på att lyfta fram vuxenkultur, men inte lika duktiga enligt min mening på att lyfta fram ungdomskulturen..istället för klotter på NBVJ:s järnvägsvagnar kanske vi ska ha en "kommunal klottervägg"? Istället för att ha tre små gummor med schalett på huvudet som symbol för vår stad kanske vi ska ha tre tjejer som bryter arm?

23 november 2009

Frivilliga drogtester i Nora?

Har idag haft ett intressant möte med polis och social i Nora tillsammans med länets liberale riksdagsman Johan Pehrson. Problemen med droger, både alkohol och narkotika är tilltagande precis som antalet ungdomsbrott.
Ett stort problem är att polisen är underbemannad och inte kan möta behoven och de sociala satsningarna från kommunen. Nu senast i helgen gjorde polisen en utryckning akut till en fest, men hade inte kapacitet att meddela socialen enligt uppgift. Detta är givetvis inte acceptabelt ur ett medborgarperspektiv och ger inte socialen en chans att följa upp de ungdomar som var där, vilket underminerar deras viktiga arbete för att stävja ungdomsfylleriet och droganvändningen. Enligt uppgift från fritidsgården är ca 50 ungdomar i riskzonen, varav 25 riktigt allvarligt.

Så vad kan vi göra åt den här allvarliga situationen? Jag kan känna att vi behöver mobilisera både social, skola, polis, kyrkan och den ideella sektorn för att mota detta. Kan vi påbörja ett samtal med aktörer inom den ideella sektorn för att se vad de kan tänka sig att hjälpa till med?
Ska vi införa frivilliga drogtester på vår 7-9 skola i preventivt syfte?
Vuxna i olika konstellationer behöver vara ute för att "störa" så mycket som möjligt,visa att vi bryr oss. Att förtydliga föräldraansvaret är viktigt och då talar jag om alla föräldrar, inte bara de föräldrar vars barn är direkt inblandade i detta.
Vi vet att vi under ett antal år nu har stora ungdomskullar och vi behöver göra en satsning i Nora på ungdomarna för att stävja de ungdomsbrott och den droganvändning som polisen och socialen nu visar på innan det är för sent...
Har du idéer och tankar kring detta så kommentera på bloggen eller hör av dig på min mobil 070-374 7670

20 november 2009

Utmaningsrätt

På folkpartiet liberalernas landsmöte uppmanas vi av partistyrelsen att införa kommunal utmaningsrätt i våra respektive kommuner vilket också finns med i vårt Tillväxtprogram som antogs av landsmötet 2005.
Redan 2008 lämnades en motion in om utmaningsrätt av oss liberaler i Nora, dock är den ännu ej besvarad av den socialdemokratiska ledningen. Med tanke på hur s-majoriteten tidigare har ställt sig till lagen om valfrihet och på vilken plats vi befinner oss i svenskt näringslivs ranking (271) är detta något som skyndsamt borde införas i vår kommun.
Utmaningsrätten ger företag möjlighet att komma in med förslag på att ta över en kommunal verksamhet. Den nämnd som mottar utmaningen är skyldig att pröva utmaningen och om den godkänns skall verksamheten upphandlas och läggas ut på entreprenad. Detta är något som inte minst är en viktig stimulans för små företag av vilka det finns många i Nora kommun. Det är även ett viktigt led i att öka konkurrensen i offentlig sektor och ger en möjlighet för kvinnor att starta eget företag inom den sektor där en majoritet av de verksamma är kvinnor.

19 november 2009

Socialliberalism

Att vara folkpartist innebär att vara socialliberal och det behöver partiet bli tydligare med i vårt budskap ut till väljarna, det är vi många som anser.
Att vara socialliberal innebär att förespråka marknadsekonomi, individuell frihet och värna det sociala skyddsnätet. Det handlar om att värna dem som har svårt att värna sig själva, det handlar om att värna handikappades möjligheter till ett värdigt liv, det handlar om att värna äldres rätt till en god omsorg med möjligheter till egna val. Att vara socialliberal är en unik sammansmältning mellan att skapa förutsättningar för egna aktiva val utifrån varje människas unika verklighet utan att komma med pekpinnar. Det handlar om att skapa värdig omsorg med goda möjligheter till valmöjligheter för den enskilda människan, att inte se alla äldre som en homogen grupp som har samma önskningar.
När vi går ut med sakfrågor till väljarna i dessa frågor så är ca 20% av väljarkåren socialliberal. Att då nå ett valresultat på omkring 7 % rimmar illa med detta. Alltså måste vi bli tydligare i våra budskap när vi träffar väljarna för att uppnå ett valresultat som står i paritet med detta.
Ett tydligt socialliberalt parti behövs!

18 november 2009

Borgerligt budgetförslag

Vi i den borgerliga oppositionen väljer i vårt budgetförslag att tillstyrka de 1,6 mKr som socialen tidigare äskat. Vi har tidigare valt att ställa oss bakom majoriteten gällande besparingskravet på nämnden men när vi nu ser att vi har gått från minus 2 mKr till ett överskott på drygt 8 mKr i majoritetens förslag väljer vi att ändra oss på den punkten.

Bidragande orsaker till detta är dels det som SKL:s analysgrupp kom fram till vid sitt besök i våras om att det behöver ske en omdisponering från Barn- och utbildningsnämnden till Socialnämnden pga den demografiska utvecklingen, dels ser vi det som viktigt att socialförvaltningen snarast får tillgång till ytterligare en enhetschef inom hemtjänsten. Att ha personalansvar för åttio personer är inte rimligt och ger inte rätt förutsättningar för ett nära och tydligt ledarskap.

Andra satsningar som vi vill göra på längre sikt är att se över möjligheterna till ett renodlat demensboende, något som tidigare diskuterats och som forskningen förordar, samtidigt som vi vill se till att cheferna inom omsorgen överlag får rimligare chefsspann. Här kan chefsspannet i skolan vara vägledande.
På längre sikt bedömer vi att en rejäl omfördelning bör ske mellan dessa bägge förvaltningar och motsvarigheten till nyckeltal i skolan tas fram även för socialtjänsten.
Barnantalet sjunker i både grund- och gymnasieskola och andelen äldre mellan 65-79 år ökar.

Med ovanstående visar vi en första viljeinriktning.
Det finns dessutom många osäkerhetsfaktorer kring ekonomin i ett längre perspektiv, inte minst med alla utredningar som ligger ute som vi fortfarande inte fått svar på om det är möjliga och framkomliga vägar att gå.


13 november 2009

Årets företagarvecka

Så var då årets företagarvecka till ända, ett välordnat arrangemang som tre kvällar har dragit en hel del publik till biblioteket i Nora. Igår fick vi en lektion i entreprenörskap av Håkan Svanberg som under många år drivit ett antal företag framgångsrikt. Han skulle säkerligen kunna inspirera även våra skolelever när de har entreprenörskap på schemat.
Vi fick även en hel del kunskap till livs av Anna-Stina Nordmark som är vd för Företagarna genom den statistik hon visade. Att många företagare idag har en hög ålder och inte självklart har successionsordningen klar är ett problem menar Företagarna. Att småföretagen är många är ett annat viktigt faktum som hon förmedlade, idag finns de flesta jobben inom småföretagen. Med småföretag menas då upp till femtio anställda. Hon belyste även det faktum att idag "kramar" alla politiska partier småföretagarn. Många partier har i sina program punkter som bland annat kräver ändringar av las-reglerna, minskning av regelbördan, sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffandet av 3:12 reglerna.
Hon gjorde ett starkt intryck när hon talade om behovet av bekräftelse, något som alla människor är i behov av oavsett yrke. Att inställningen till företagare kan visa sig i kommunen genom att man faktiskt bekräftar företagarna, visar att man bryr sig, att kommunen tycker att det är trevligt att man valt att starta sitt företag just här. Det kan vara genom något så enkelt som ett välkomnande besök när företaget är nystartat.
I Nora finns en stor utvecklingspotential när det gäller inställningen till våra småföretagare, det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking. Många av de saker som har nämnts från företagarhåll under veckan har vi inom den borgerliga oppositionen motionerat om under mandatperioden, jag nämnde några motioner i mitt tidigare inlägg. En viktig motion som skrevs av moderaterna för en tid sedan sätter fingret på en annan sak som efterfrågats - en företagslots, en kontakt för alla frågor man kan tänkas ha när det är dags för en nyetablering exempelvis. Kompetens inom upphandlingsområdet, hur vi kan ställa krav på ex. miljövänlighet och småskalighet i våra upphandlingar kommer vi att få lära oss mer om på det öppna möte som Centerpartiet med inbjudna gäster bjuder in till den 23/11 på Nora Stadshotell.
För att nå målet om plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking inom 3 år återstår ännu mycket att göra.Viktigt att vi har fokus på småföretagande och entreprenörskap i lokalpolitiken!

11 november 2009

Bra politik för företagande

Hemkommen efter kvällens paneldebatt på Företagarveckan gläds jag särskilt åt två saker som fanns med på företagarnas önskelista: det ena är att företagarna i Nora skulle vilja ha en informationstavla vid infarten med företagsnamn, adress, tel osv. Detta togs upp i en gammal moderat motion som icke beviljades av s-majoriteten när den kom upp till fullmäktige.
Det andra är att företagarna vill att Nora kommun inför utmaningsrätt - detta skrev folkpartiet en motion om i maj 2008, den har ännu inte kommit upp i fullmäktige. Utmaningsrätten innebär att den som anser sig kunna utföra en kommunal verksamhet bättre och billigare än kommunen uppmuntras att lämna in ett förslag om det. Utmaningsrätten är en tydlig signal från kommunens sida att det inte självklart är så att kommunen alltid är den bästa utföraren av en verksamhet som man idag bedriver. Den stora fördelen med utmaningsrätten är att den är ett komplemetn till ordinarie upphandlingar och ger andra aktörer möjlighet att visa på att kommunen kanske inte tänkt på rätt sätt.
Redan 2005 skrev den borgerliga oppositionen en gemensam motion om intraprenader (självstyrande enheter) som besvarades med ett relativt "ljummet" bifall. Däremot hörsammande man inte vår önskan om att tydlig informera och utbilda i vad och hur man kan skapa intraprenader, inte heller skapades ett regelverk för hur en intraprenad skall hanteras. Än idag finns ingen information på Nora kommuns hemsida om detta.
Utmaningsrätten och intraprenader är en del av det vi inom den borgerliga oppositionen ser som viktiga framgångsfaktorer för ett bättre näringslivsklimat i Nora. Att vara stolta över vårt näringsliv genom att tydligt skylta med vilka verksamheter som finns inom kommunen är en annan framgångsfaktor. Ett bra näringslivsklimat och en god jordmån för företagare är viktigt, inte bara för företagarna utan för alla kommunens innevånare.

10 november 2009

Stötande

En av folkpartiets kommunpolitiker har dömts till dagsböter för att ha köpt sex av en minderårig flicka. Detta har sedan 10 år varit straffbart i Sverige. Hur man som företrädare för ett parti med förtroendeuppdrag för kommunens räkning ens kan tänka tanken är för mig obegripligt och går fullständigt stick i stäv med den människosyn som folkpartiet liberalerna representerar. Han har givetvis fått lämna alla sina politiska uppdrag som han innehaft för folkpartiets räkning. Förvånat läser jag att den plats han innehar i kyrkomötet som är svenska kyrkans högsta beslutande organ får han behålla- Generalsekreteraren i Svenska kyrkan, Lars Friedner, säger till Ekot att Åke Blomqvist inte kan bli utesluten ur kyrkomötet på grund av att han har fått dagsböter för att han försökt köpa sex av en miderårig, men det faktum att han gjord det är oförenligt med svenska kyrkans värden säger Lars Friedner (källa http://www.sr.se/). Inte konstigt att människor har problem med "markpersonalen" i Svenska kyrkan när kyrkan inte själva förstår vad man signalerar med ett sådant uttalande.

06 november 2009

Resultat och resurser i skolan

Oppositionspartierna i Nora valde att i veckan reservera sig mot den skolplan som majoriteten för fram. Vi anser att den fortfarande är för otydlig i sin skrivning. En av de saker vi vänder oss mot är det faktum att vi trots att vi valt att ge skolan stora resurser inte får ut det resultat vi rimligtvis borde kunna förvänta oss. Därför anser vi att vi måste ställa tydligare krav och på ett tydligare sätt tala om vilka förväntningar vi har på pedagogerna. Att bara fortsätta på den inslagna vägen är inte ett alternativ utan vi måste kommunicera på ett tydligt sätt vad politiken förväntar sig.
Flera av varandra oberoende undersökningar som kommit på senare tid stödjer vårt påstående om att det faktum att skolan får stora resurser inte är likställigt med att vi får goda resultat. Bättre kontroll, styrning och uppföljning på alla nivåer och även på tidiga stadier behövs. Mätbara kunskapsmål måste formuleras avpolitikerna som sedan tillsammans med skolledningarna måste följa upp om målen nås.
Idag ligger ett mål i Noras skolplan om att alla elever skall nå betyget VG, men inget om hur vi skall göra för att nå detta mål. Är målet ens realistiskt? Om jag som pedagog inte får ett klart besked om hur målet skall nås skapar jag mig en personlig bild av detta, vilket innebär att vi får lika många "hur" som vi har pedagoger i skolan. Är det så vi skall använda våra resurser? Genom att sätta otydliga mål som skapar frustration hos dem som skall lära våra barn och ungdomar för livet?

04 november 2009

Valfrihet

På gårdagens socialnämndsmöte fanns frågan om införandet av LOV på dagordningen, det vill säga lagen om valfrihet som regeringen införde 1 januari 2009. Regeringen försöker på område efter område dels att stärka valfriheten generellt, dels att stärka den stora gruppen äldres möjligheter att göra personliga val och inte betraktas som ett kollektiv. Ännu en gång hade Nora kommun möjlighet att öppna upp för valfrihet, denna gång för alla dem som använder sig av tjänster via hemtjänsten. Men istället för att välkomna den möjlighet detta innebär så väljer s-majoriteten att besvara förslaget med en skrivelse från ett konsultföretag där man valt att endast titta på vissa delar. Tidigare i veckan har oppositionens motion om vårdnadsbidraget och vår motion om att öppna upp för egna barn hos dagbarnvårdare i både kommunal och privat regi bemötts på liknande sätt.

Att gömma sig bakom ett oberoende utredningsföretag som dock har samarbetat med delar av kommunens tjänstemän känns märkligt då det givetvis är så att "som man frågar får man svar".... Självklart är det ju så att om man lyfter ut delar, i det här fallet enbart serviceinsatserna, så kommer de äldre inte att vilja ha en utövare av serviceinsatserna och en annan utövare av omvårdnadsinsatserna, det verkar ju synnerligen opraktiskt.
Att införa ett kundvalssystem i enlighet med LOV skulle dels ge de äldre rätt att själva bestämma vem som kliver innanför tröskeln hemma, dels skapa möjligheter för fler att starta egna företag och på så sätt öka valfriheten och höja kvalitén på tjänsterna. I fallet med LOV skulle man även kunna använda sig av oppositionens tidigare beviljade motion om att starta intraprenader.

Nej, istället väljer kommunens tjänstemän tillsammans med utredaren att uttala sig om vad som är lämpligt för dig som enskild person, hur de bedömer att efterfrågan kommer att bli, hur mycket administration som fordras och att volymerna inte kommer att räcka till för ett adekvat resultat för de privata utövarna...Den politiska majoriteten ställer sig bakom dessa slutsatser istället för att ta chansen att införa lagen om valfrihet på hela hemtjänstområdet som ju skulle vara ett alternativ. Är det sådant som kallas toppstyrning...?

03 november 2009

Otydlighet i måldokument

Vid dagens nämndsammanträde skulle den nya skolplanen antas. Vi har stött och blött den både tillsammans med majoriteten och i vår egen grupp. Vi har framfört synpunkter på att den borde vara tydligare, idag liknar den mer ett policydokument än en plan där vi talar om hur vi vill att skolan skall nå sina mål. Vi har satt höga mål - bl.a. att alla barn skall nå betyget vg - men vi talar inte om hur detta skall göras eller hur vi i politiken tänker mäta detta. En rädsla hos majoriteten att bli för klåfingrig sätter käppar i hjulet.
Men inom oppositionen anser vi att det är viktigt med tydliga och mätbara mål. Som politiker kan vi vara tydliga utan att vara klåfingriga, självklart vet professionen bäst hur själva arbetet i skolan skall styras upp för att uppnå de av politikerna satta målen, det är inte det det handlar om. Men någonstans har vi ju ett ansvar för att vi i Nora kommun får ut vad vi vill av vår skola. Vi ger stora resurser till skolan varje år men får inte ut den kvalité vi borde om vi tittar på meritvärden och SALSAvärden. Att vi blivit länets skolkommun är visserligen bra och hedrande - men det är en intresseorganisation (Lärarförbundet) som har utsett oss som självklart har ett egenintresse i detta, och som inte bara mäter resultat utan väger in mycket annat i sin bedömning.
Oppositionen föreslog att vi skulle anta skolplanen bara till årsskiftet 2010-2011 för att ha tid att arbeta om den då den redan var försenad men så blev det nu inte. Majoriteten drev igenom sitt föreslagna beslut och vi i oppositionen fick reservera oss.