31 juli 2012

Förtroende är bra, kontroll är bättre...
Rubriken idag har jag "lånat" från en av mina tidigare kollegor, det var hans sätt att se på sitt ledarskap. Jag har aldrig riktigt hållit med honom utan har alltid tyckt tvärtom...

När jag idag läste i DN om Tillväxtverkets representationshärva kom hans ord dock för mig igen och då i samband med att jag ser att GD för Tillväxtverket säger: "jag är den typen som har fullt förtroende för mina chefer". Jag vill påstå att riktigt såå blåögd får ingen chef vara! 

Sanslösa summor har spenderats på middagar, konferenser, representation osv. Alla summor verkar vara helt och hållet utanför verkets egna riktlinjer, skyhögt över rekommendationen oavsett vad det rör sig om. 
Jag undrar vad man har för referensramar om man hävdar att Grand Hotel "var det billigaste alternativet"? Vad var det man jämförde med?? Generaldirektör Christina Lugnet säger sig dessutom inte känna till Skatteverkets regler för förmånsbeskattning...

DN skriver: " Sedan januari 2010 har verket spenderat nästan 7,5 miljoner kronor på interna seminarier och representation, visar DN:s granskning. Till det kommer ytterligare 9 miljoner kronor på intern utbildning och andra konferenser. Sammanlagt blir det 16,5 miljoner kronor."
Vill du läsa mer kan du göra det här och här

Resultatet av allt detta spenderande är att Tillväxtverket nu ska spara tio miljoner och uppsägningarna lär nog inte dröja. Jag undrar om de berörda tycker att slöseriet varit värt att betala för på detta sätt, med kollegor som får lämna sitt jobb?

Är det så svårt att förstå att den här typen av representation, konferenser och utbildning inte kan få förekomma när den betalas med skattemedel? Vad ett privat företag gör med sina pengar är en helt annan sak men skattemedel SKA hanteras med stor respekt och varsamhet.

29 juli 2012

Folkpartiet på Stockholm Pride

Följ med Folkpartiet på Stockholm Pride!Förutom att vi finns på plats med tält i PridePark arrangerar samt deltar vi i seminarium och självklart går vi i paraden!

Årets tema är tillsammans och i år invigningstalar Birgitta Ohlsson tillsammans med Mona Sahlin, i PridePark onsdagen den 1 augusti.

PridePark - Passa på att besök oss och våra representanter i parken från klockan 14 varje dag, 1 - 4 augusti.
I tältet träffar du representanter från Folkpartiet, HBT-liberaler, Liberala Kvinnor och Liberala Ungdomsförbundet.
PrideHouse - Missa inte de seminarium som HBT-liberaler arrangerar och deltar i. Alla arrangemang äger rum i Kulturhuset och Stadsteatern.
>> Förbjuden Pride, 2 augusti kl 13.30 på Stora scenen.
Med Birgitta Ohlsson, EU-minister, och Ulrika Westerlund, ordförande RFSL. Arrangerat av HBT-liberaler och RFSL.

>>
Paneldebatt asylforum, 3 augusti kl 13.30, Studion.
Från Folkpartiet och HBT-liberaler deltar Anna Steele, riksdagsledamot. Arrangerat av Asylnätverket.

>>
Tillsammans - hbtq över partigränserna, 3 augusti kl 15.45, Ekotoket. Martin Andreasson, riksdagsledamot för Folkpartiet 2006 - 2010 samt 2012, deltar i panelsamtal. Arrangerat av Feministiskt initiativ.
PrideParad - Folkpartiet deltar i paraden den 4 augusti. Vi samlas i Humlegården från klockan 12, med avmarch klockan 13. Håll dig uppdaterad och anmäl ditt deltagande på Facebook. Välkommen!

Allt om Stockholm Pride finns på deras
hemsida.
Vi ses på Pride!

(Källa www.folkpartiet.se)  

28 juli 2012

Folkpartiet initerar:

Fler ska få kunskaper validerade:


Vuxna som går yrkes- och lärlingsutbildningar inom ramen för regeringens satsning ska erbjudas validering. Men så sker inte alltid idag. Det är oacceptabelt att människor måste läsa om delar av utbildningar de redan har. Det är ett slöseri med skattemedel och den enskildes tid.
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att följa upp satsningarna på yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna. Uppdraget syftar bl.a. till att se till att statsbidraget för satsningarna används på rätt sätt och att eleverna får den utbildning som de har rätt till. Regeringen vill i uppdraget till Skolverket framförallt framhålla tre områden som inte alltid fungerar som de borde: Studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner och validering.
Regeringen har de senaste åren genomfört en miljardsatsning på vuxenutbildning. Hittills har satsningarna varit lyckade och givit tiotusentals människor möjlighet till en ny utbildning.  Satsningarna på yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna består av statsbidrag som betalas ut till kommunerna. För att få del av statsbidraget ställs motkrav på kommunerna. De flesta kommuner uppfyller dessa krav och utformar mycket bra utbildningar för vuxna som ofta leder till arbete. Tyvärr finns det även kommuner som, trots ett generöst statsbidrag och trots att satsningen på yrkesvux har pågått sedan 2009, fortfarande inte uppfyller alla krav. 
(Saxat ur Nyamko Sabunis nyhetsbrev)

27 juli 2012

Nyheter från regeringen

Idag får du ta del av vice utbildnings- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis nyhetsbrev:


Vänner,

När sommarregeringen sammanträdde idag var det min tur att sitta ordförande och vi fattade två beslut som berör mina ansvarsområden. Det första handlade om läsning och jämställdhet i skolan.

Många killar och tjejer läser i sommar Zlatan Ibrahimovics självbiografi som sin första bok. Vare sig första boken är en fotbollssaga eller en klassiker så kan detta bli början på en livslång relation till böcker. Såväl flickors som pojkars läslust kan väckas med bra lärare och effektiva metoder.

Fler än dubbelt så många pojkar som flickor blev vårterminen 2010 underkända i ämnet svenska i grundskolan och det finns en övervikt av pojkar bland elever med läs- och skrivsvårigheter. God språkförståelse är viktigt för skolframgång i flera ämnen. Studier visar på ett starkt samband mellan läsförmåga och skolframgång mätt i betyg.

Regeringen har bland annat mot den bakgrunden idag beslutat att de 48,5 miljoner som 2012-2014 satsas på ökad jämställdhet i skolväsendet delvis ska användas till en samlad insats från Skolverket för att främja barns och elevers lärande och utveckling avseende jämställhet, språk och kommunikation. Insatserna ske ge förskollärare och lärare möjlighet att utveckla sin undervisning så förutsättningarna förbättras för elever att nå utbildningens mål, oavsett kön och bakgrund.

Att väcka barn och ungdomars läslust är ett viktigt uppdrag för skolan. Nu måste vi bryta den antipluggkultur som finns hos många killar.
Vänligen Nyamko

25 juli 2012

Föräldraförmåga...Jag funderar idag över begreppet föräldraförmåga, motsatsen till föräldra - o - förmåga, ett viktigt ord. Många frågor dyker upp...
Föräldraförmåga, en sammanfattning av de egenskaper du och jag behöver ha för att vara  bra föräldrar, kloka föräldrar som kan ge trygghet, förse barnet med det nödvändiga när det gäller mat, kläder, husrum, som kan vara en förebild socialt och känslomässigt, skapa säkerhet och trygghet är något av det som ingår i begreppet föräldraförmåga.

Idag verkar det ofta som om barnperspektivet kommer i skymundan, det handlar ofta mer om rätten att vara/bli förälder än rätten till en trygg uppväxt för barnen - barnperspektivet...Att få barn innebär att bli förälder, det innebär att sätta barnens behov i främsta rummet.
Det kan även uttryckas som barnets behov i centrum, ett begrepp som du kan läsa mer om på Socialstyrelsens hemsida.

När de biologiska föräldrarna av olika skäl inte har tillräcklig föräldraförmåga får samhället träda in och varje år placeras 25 000 barn utanför hemmet.
I första hand placeras barnen i ett hem som finns i nätverket, dvs inom släkten eller i den nära kretsen. I andra hand placeras de i ett familjehem utanför nätverket. Samhället, genom kommunens socialtjänst har fortsättningsvis uppföljningsansvaret för dessa barn.

Endast i undantagsfall adopteras dessa barn av familjehemmet. Detta trots att vi i Sverige adopterar relativt många barn, men då kommer dessa barn från andra länder. Två moderata ledamöter i socialutskottet ställer nu frågan om varför adoptioner av svenska barn är så ovanliga.
Du kan läsa deras debattartikel här. De ställer frågan "varför har fler av de placerade barnen inte möjlighet att vara en del av en familj, istället för placerade i en?"

Mina frågor till dig är - borde svenska barn adopteras i större utsträckning när det finns så många barn som inte kan växa upp med sina föräldrar? Borde frågan om adoption ställas oftare av socialtjänsten?
Finns det situationer där föräldrar har förbrukat sin rätt att vara föräldrar? Finns det situationer där där barnperspektivet skulle tas tillvara på ett bättre sätt genom adoption? 

24 juli 2012

Skrämmande utveckling i Kumla...En av de kommuner som växer i länet är som de flesta vet Kumla. Dit flyttar många av länets barnfamiljer.
Själv ställer jag mig frågan varför (som Norabo sen 20 år ;)) men förstår att det har mycket att göra med det korta pendlingsavståndet till Örebro, närheten till motorvägen, lediga bostäder och att man inte ens behöver byta telefonnummer då det är samma riktnummer som Örebro. Många positiva förtecken med andra ord.

Men, något som inte är så positivt i Kumla för närvarande och som inte heller tidigare har varit det är skolan/förskolan i Kumla...
Dåliga studieresultat ( 25 procent av eleverna går ut med icke godkänt i minst ett ämne) och låga lärarlöner - mellan 1-3000 kronor lägre än omgivande kommuner - har nu till slut inneburit att mer än sextio av lärartjänsterna i Kumla är otillsatta. Pedagogerna tycks ha fått nog och flyr från kommunen på grund av att den socialdemokratiska kommunledningen städnigt väljer att inte satsa på skolan, på lärarna och ytterst naturligtvis inte satsar på barnen.

Blir Kumla kommun nu tvungna att tillsätta obehöriga lärare på de tjänsterna? Något som inte är tillåtet enligt den nya skollagen, men kanske har man inget annat val? Vad händer då med barnfamiljernas inflyttning till Kumla kommun??

23 juli 2012

Vems är uppföljningsansvaret?

Är det möjligt att göra vinster i omsorgen utan att göra avkall på kvalitet, personaltäthet och service? Det är en fråga som många av oss ställer efter de skandaler som skett, inom äldreomsorgen. Jag vill tro att det är möjligt, jag vill tro att det finns fler än ett sätt som fungerar för att driva denna typ av verksamhet.

Jag menar att det allra viktigaste om en kommun tänker sig att ha externa utövare av äldreboenden och -omsorg så är det att säkerställa att uppföljningen av kvalitet sker på ett systematiskt sätt. Det är fortfarande kommunens ansvar att vården och omsorgen av de som bor på dessa boenden är av en hög kvalitet, precis lika hög som den är inom kommunens egna boenden.

Min egen erfarenhet på området visar att kommuner har alltför bristfälliga kunskaper i hur denna typ av tjänster skall upphandlas. Erfarenhet finns att upphandla tjänster som sophämtning, snöröjning och liknande.
Men de allra flesta av Sveriges 290 kommuner har mycket bristfälliga kunskaper i hur ett komplett upphandlingsunderlag bör vara utformat för att säkerställa alla viktiga parametrar för ex ett äldreboende.

Noggranna specifikationer på personaltäthet, personalens utbildningsnivå, matkvalitet och valmöjligheter på maten, beskrivning av hur den sociala omsorgen i dagen skall se ut osv. Allt måste finnas med för att det ska gå att göra kvalitetsuppföljningar.
Här finns en enorm förbättringspotential i de allra flesta upphandlingsunderlag.  Det som är viktigt när omsorgen drivs i egen kommunal regi måste vara lika viktigt om omsorgen skall upphandlas av extern utövare.

22 juli 2012

Ett år har gått...

Ett år har gått sedan det ofattbara dådet i Oslo och på Utöya då 77 människor miste livet på grund av en ensam, vit man som är högerextremist.

Jag minns det som igår, lördageftermiddag framför datorn, omväxlande på twitter och facebook. Strax före halv fyra kom den första tweeten, ett bombdåd i Oslo, mitt i regeringskvarteret, vad händer??
Ganska snabbt blev det via twitter klart vad som skett, bilder kom och jag började kolla på svensk tv efter nyheter från vårt grannland. Där fanns inget, en golftävling visades....
Knappt en timme senare kom första tweeten om att något fruktansvärt skedde på en ö utanför Oslo, att en polisman kommit dit och nu sköt vilt omkring sig, ofattbart...Fortfarande inget på svensk tv...Inte förrän strax efter fem på eftermiddagen hade svensk tv kopplat in sig på de norska sändningarna. Samtidigt på twitter gick informationen fram i en rasande fart, i tv satt sakkunniga och uttalade sig om vem som kunde tänkas vara skyldig till detta fruktansvärda, ingen var i närheten av det rätta svaret...

Allt det andra vet ni, dagarna som följde, allt som skedde i anslutning till det fruktansvärda. Jag minns hur jag var så otroligt imponerad över Jens Stoltenberg som fick axla rollen som landsfader mitt i allt detta fruktansvärda. Jag saxar följande ur mitt blogginlägg 24/7 2011:

"Mycket är det som fastnar på näthinnan och i minnet efter dessa ohyggliga dagar;

Stoltenbergs första tal efter dådet där han säger att svaret på våld är ännu mer demokrati, ännu mer humanitet men aldrig naivitet.
Bilden av Stoltenberg när han kramar om Pedersen, ledare för ungdomsförbundet.
Stoltenbergs tal vid minnesgudstjänsten i Oslos domkyrka idag.
Flickan från Utøya som sa - om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans".Idag har det gått ett år, ett år sedan det ofattbara skedde, där Norden fick sitt eget 9/11. Mina tankar går till alla dem som miste någon den 22 juli 2011 i Oslo eller på Utöya och till alla dem som överlevde det fruktansvärda.

Om du vill läsa mer finns förra årets blogginlägg från dessa dagar att hitta i kalendariet under 2011 och juli.

20 juli 2012

Lokalpolitik i sociala medier...

Jag skulle vilja testa en frågeställning på dig kära läsare:

Om politikerna i en kommun ger ett tydligt uppdrag till ansvariga tjänstemän med begäran om svar ett specifikt datum, är det då rimligt att vänta in detta svar?
Är det då rimligt att anta att tjänstemännen är kompetenta nog att utreda frågan, ta kontakt med de som berörs och sedan presentera resultatet?

Eller är det rimligt att anta att politikerna under processens gång i olika offentliga sammanhang, såsom sociala medier, ska ifrågasätta det kommande underlaget, ha synpunkter på hur verksamheten skall organiseras och ha synpunkter på tjänstemännens kunskap och kompetens? Är det överhuvudtaget rimligt att politiker ska lägga sig i "hur" när det är politikernas uppdrag att besluta om "vad"??

Att medborgare i allmänhet har synpunkter och frågor är förståeligt, de är inte alltid så hemma på "gången" i politik, men att politiker, som sitter i de olika instanserna, gör detsamma, är det rimligt?? Hör gärna av dig till mig!

18 juli 2012

Skolket bland Noraeleverna

När jag kollar statistiken över indragna studiestöd i vårt län ser jag att Örebro län ligger på mitten, plats 11 av 21. Resultatet i länet ligger strax under riksgenomsnittet.

Det är svårt att se det totala resultatet för Nora då vi inte har annan gymnaiseutbildning än tre av introduktionsprogrammen (tidigare IV-programmen) som syns i statistiken. Övriga Noraelever finns med i siffrorna framförallt för Lindesberg och Örebro.

Glädjande att siffrorna inte var högre i vårt län tycker jag! Det som är något oroande är att siffrorna för Lindesberg nästan fördubblats sedan läsåret 2009-2010...

Personligen anser jag att det är mycket bra med den skärpning som genomförts kring  skolket. Totalt är det 5,2 procent av eleverna i Sverige som får sitt studiebidrag indraget pga. skolk under läsåret 2011-2012.
Visserligen är gymnasiet en frivillig skolform, men när man väl kommit in och tackat ja till platsen då är det prestation och närvaro som gäller!

Vill du läsa mer fakta om skolket kan du göra det på denna sida.

17 juli 2012

Jämställt arbete & lika lön!

Idag låter jag dig ta del av jämställdhetsministerns nyhetsbrev om att det är dags att även kvinnors satsning på utbildning lönar sig:

På det senaste regeringssammanträdet fattade vi beslut om att ge CSN i uppdrag att genomföra en studie om skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation.

Bakgrunden är att i februari 2012 publicerade CSN rapporten Studerandes ekonomiska och sociala situation 2011. I undersökningen visas bland annat att studerande kvinnor i betydligt större omfattning än studerande män upplever olika former av psykiska och fysiska besvär. Exempelvis upplever 80 procent av kvinnorna att de ofta är stressade, jämfört med 58 procent av männen och 61 procent av kvinnorna har ofta ont i rygg, nacke och axlar, vilket kan jämföras med att 34 procent av männen ofta känner liknande besvär.
Den här undersökningen ökar våra möjligheter att förbättra kvinnors och mäns hälsa och studiesituation. Det är viktigt med kunskap om de bakomliggande orsakerna till varför kvinnor och män upplever sin hälsosituation på olika sätt under studietiden..

 Ledamöter i delegationen för jämställt arbetsliv
Regeringen har dessutom tillsatt ledamöterna i Delegationen för jämställt arbetsliv. Delegationen har i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas. Delegationen ska också lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet. Mikael Sjöberg, Generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, är sedan tidigare förordnad ordförande för delegationen.
Det är dags att även kvinnors utbildning lönar sig. Kvinnor tjänar fortfarande sämre än män trots att flickor lyckas bättre i skolan. Lönegapet mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken är en av våra största utmaningar.

Vänliga sommarhälsningar,

Nyamko Sabuni

16 juli 2012

Förråder vi barnen?

Att som barn tvingas till umgänge med den förälder (oftast pappan) som hotat, slagit eller på annat sätt förgripit sig på mamman måste vara ett av vuxenvärldens största svek. Först har barnet levt med dessa övergrepp under lång tid, sen när relationen slutligen upphör ska barnet tvingas till umgänge med denna förälder som gjort så illa.

Är det då barnperspektivet vi tar hänsyn till eller är det den vuxna förälderns rätt till umgänge som vi tar störst hänsyn till när domen faller?

Från tolv års ålder har barnet en faktisk möjlighet att påverka hos vilken förälder de vill bo. Men barns önskemål och vilja borde tas i beaktande på ett bättre sätt även om barnet är yngre än så. Är det rimligt att få umgängesrätt trots att man varit våldsam, hotat och slagit? Vem frågar vad barnet vill? Gör socialtjänsten alltid en riskbedömning i sådana här fall?
Barnperspektivet måste innebära att barnet behov av trygghet ska vara prio ett, speciellt i en vårdnadstvist med en våldsam förälder!

15 juli 2012

Ny hobby?

Läser i tidningen att biodling åter kommit på modet som en hobby. Att på så sätt kunna få sin egen honung är säkert fantastiskt. En mycket viktig hobby då vi människor skulle stå oss ganska slätt utan bin. Den bidöd som farit fram över världen är oroande och nu väljer alltfler att syssla med biodling även inne i våra städer.

Forskarna står fortfarande till stor del utan svar på den bidöd som världen drabbades av med start 2006. Det troliga är att det som orsakat bidöden är de kemikalier som används i stor utsträckning inom jordbruket. Forskning kring detta pågår.

Binas viktigaste insats är givetvis pollineringen. Utan den inga frukter, grönsaker och bär. Foder till de djur som producerar mjölk och kött behöver också pollineras. Vi skulle få klara oss utan bomull, kaffe och glass om inte bin fanns. I vissa områden i Kina är det redan idag så att bidöden inneburit att människor får pollinera fruktträd för hand, med penslar...Att det inte är hållbart i längden behöver knappast sägas.

Nu är det till och med på modet i storstäderna att företag i olika branscher har egna bikupor, för att på så sätt marknadsföra sig som ett hållbart och ekologiskt ansvarstagande företag gentemot kunder, konkurrenter och medarbetare. Många är involverade i att få det lilla honungsbiet att överleva, för människans fromma.

14 juli 2012

Inte nu igen...Med anledning av händelserna i Gävle kör jag en repris på detta inlägg och hoppas att speciellt killarna i Gävle (och andra städer) läser det:

Jag förvånas alltid över att tidningarna är fulla av goda råd om vad flickor/tjejer/kvinnor inte bör göra/undvika att göra för att om möjligt inte bli offer för en våldtäktsman...

Alltifrån förslag på att vi skall lära oss självförsvar till att vi inte bör gå på vissa gator eller i vissa områden efter mörkrets inbrott, inte vara utmanande klädda, att vi bör utrusta oss med en pepparströare i fickan, vara beredda med nyckelknippan så att vi snabbt kan komma in i vår port utan att bli antastade och så vidare, det är ingen hejd på vilka förslag som tas upp – allt i syfte att vi inte ska bli utsatta för en våldtäktsman!

Det jag saknar i hela denna debatt är vad pojkar/killar/män borde lära sig att inte göra!!

Det är ju ändå i majoriteten av våldtäkterna någon av det manliga könet som är förövaren, antingen i grupp eller ensam – så varför pratar vi aldrig om vad de borde lära sig att inte göra?? Vad är orsaken till att vi inte diskuterar vad det är vi borde lära ut till våra pojkar/killar när de växer upp? Varför pratar vi inte om att det inte är OK att göra något som helst mot någons vilja – vare sig det handlar om ett sexövergrepp eller annat våld? För en våldtäkt handlar inte om sex, den handlar alltid om våld.

Varför är inte tidningarna fulla av tips och tankar till killar/män om vad de bör tänka på i relationen med det motsatta könet, vad de bör göra och inte för att kunna skapa en relation som är uppbyggd på ömsesidigt respekt och ansvarstagande även när det gäller sex. En lista med vad som är OK i umgänget med den man är kär i eller intresserad av.

Det finns inga förmildrande omständigheter kring en våldtäkt och den kan aldrig förklaras med att mannen har en starkare sexualdrift och så att säga ”inte kan hejda sig” den kan heller aldrig urskuldas med att kvinnan sett ut på ett visst sätt, eller haft sex med personen ifråga tidigare.

Någonstans önskar jag att vi tar upp frågan om vilka förebilder våra pojkar har och varifrån de får dessa. Vad läser de, vad kollar de för sidor på Internet, vad tittar de på för filmer och hur tar vi upp detta i samtalen med dem.

En "informativ" bloggpost om vad killar bör tänka på innan de våldtar finns här.

12 juli 2012

Två nya förslag från vår regering

Läser idag att det går ut ett förslag på remiss om att det ska löna sig för människor som går på försörjningsstöd att ta ett jobb, även om det är på deltid eller timmar. Att ta ett jobb, även om det bara är några timmar, ska inte innebära att man behöver mista hela det försörjningsstöd man uppbär. Ett bra förslag tycker jag, det ska vara värt att ta ett jobb, även om det inte är på heltid.

Blir glad när jag läser om den nya kommunikationsstrategin som är tänkt att stärka barns- och ungdomars röster i alla politiska sammanhang samt även i statliga myndigheter. Att bättre göra barns rättigheter kända kommer att gagna politiker vid beslutsfattande, det kommer att ge politiker värdefulla insikter och kommer att garantera att barns röster kommer till tals och får höras i alla väsentliga sammanhang!

Det är bra att Barnombudsmannen nu får i uppdrag att undersöka hur Barnkonventionen efterlevs hos kommuner, landsting och statliga myndigheter. De områden som kommer att vara i fokus är socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet.

11 juli 2012

11 juli, minnesdagen för folkmordet i Srebrenica...

För 17 år sedan, den 11 juli 1995 inträffade ett folkmord i staden Srebrenica, 8000, (framförallt) muslimska män och pojkar, mördades och begravdes i en massgrav. Idag har ungefär 6500 av dessa offer identifierats, men ännu återstår många...Det värsta folkmordet sedan andra världskrigets slut.

Detta folkmord inträffade bara 50 år efter andra världskrigets slut, 50 år efter att Auschwitz hade befriats och nazisterna folkmord blev uppenbarat fär människorna...hur är det möjligt undrar jag?? Hur kan vi människor upprepade gånger göra detta mot varandra?

Att förhindra att denna typ av brott mot mänskligheten inträffar är en av de viktigaste grundvalarna för den Europeiska gemenskapen EU.

Mina tankar går idag till Srebrenicas offer och efterlevande...

Ämnet är tungt, men om du vill läsa mer läs vad Jasenko Selimovic skriver idag eller vad Birgitta Ohlsson skrev 2010

10 juli 2012

En jordskredsseger för Marit!

I slutomröstningen för en bättre djurskyddslagstiftning fick Marit Paulsens förslag 574 röster för och 82 emot, en jordskredsseger. Marit är EU-parlamentariker för Folkpartiet liberalerna. Nedanstående text är tagen från http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/content/20120628STO47902/html/Name-and-shame-medlemsstater-som-sl%C3%A4par-efter-med-djurskyddsregler


Det krävs ett bättre system för att se till att medlemsstaterna verkligen tillämpar EU-regler på djurskyddsområdet. Det anser svenska folkpartisten Marit Paulsen (ALDE) och föreslår nya kontrollmöjligheter för att övervaka att reglerna verkligen införs. "Det kan vara bra att medlemsstaterna faktiskt med jämna mellanrum känner sig utpekade". Europaparlamentet röstar om hennes icke-lagstiftande förslag i dag, den 4 juli.
Du föreslår en ny EU-gemensam djurskyddslag. Hur bra är vi på att ta hand om våra djur i Europa?


Vi är definitivt inte bäst i världen. Ungefär en tredjedel, knappt ens det, är hyggligt bra. Sen har du en bred mitt där det är väldigt stor skillnad från gård till gård men där man tyvärr investerat i ett system som bygger på ett antibiotikaparaply. Det är egentligen bara Danmark och Sverige som för exakt statistik över antibiotikaförbrukning. Det är en oerhört viktig bit för folkhälsan.


Sen har vi vissa medlemsstater som inte begriper vad man säger. Därför behöver vi hitta en tydlig baslinje. I dag har vi ett antal spridda regler. Vi behöver en gemensam definition: vad är djurskydd? Och på en sådan lag bygger du sedan på med direktiv.


Med en bra sådan bas skulle vi också ligga väldigt bra till globalt. Alltmer av jordbruksproduktionen blir ju frihandel och den här diskussionen om djuromsorg kommer mycket från USA, Kanada och Australien.


Men bryr sig konsumenterna om djurskydd när de handlar mat?

Så länge som jag haft nåt med den här frågan att göra så är det ungefär 15-20 procent av konsumenterna som faktiskt handlar som de säger att de gör. Folk tycker fortfarande att de gjort ett kap när de hittar fläskkarré till grillen nu i sommar för 29.90. Då tycker man att man gjort något bra! Utan en tanke på hur den grisen har haft det, som är så billig i butik.

Du föreslår att man ska införa "rättsliga milstolpar". Varför behövs det?

Du, titta på burhönsen: det är nästan 12 år sedan sen beslutet togs om den lagen. De nya länderna har bara haft åtta år på sig att införliva reglerna, men de kände till kraven när de förhandlade om medlemskap och då accepterade man dem. Men kommissionen har inte kunnat göra någonting förrän tiden gick ut den 1 januari 2012. Det betyder att alla kan strunta in det.

En såpass dyr omställning över en såpass lång tid, där skulle man ha haft en eller två milstenar. En milstolpe skulle ju inte ge kommissionen rätt att gå till domstol, utan det skulle vara mer som en kontroll på vägen: hur många burar har ni? De kommande 2-3 åren, hur mycket ska hända då? Det kan vara bra att medlemsstaterna faktiskt så med jämna mellanrum känner sig utpekade: "Det här måste vi ta tag i."

Name and shame?

Name and shame. Och det här är något som verkligen inte bara behövs i djurskyddslagstiftning. Kan vi få in det här så kommer det förmodligen att bli en logisk del av alla framtida lagar med hyfsat lång övergångsperiod.

09 juli 2012

När blir man gammal...

Denna sommar har ju hittills bestått av fantastiskt bokläsarväder...Förutom svenska deckardrottningar så försöker jag läsa lite matnyttigt mellan skurarna. Har precis läst färdigt "När horisonten flyttar sig" av Bodil Jönsson, Bodil som skrivit boken "Tio tankar om tid", som säkert många läst.

Bodil har många kloka tankar och denna gång beskriver hon åldrandet ur ett annat perspektiv, nämligen att de som idag blir gamla inte har samma referensramar som de som är födda i början på förra seklet. Det innebär en vilsenhet då vi inte känner igen oss i hur en gammal människa "ska vara". Vi måste helt enkelt "lära oss" att ha vårt eget förhållningssätt till den perioden i livet.
De framsteg som gjorts och görs på medicinsk och teknisk sida innebär att syn, hörsel och rörlighet kommer att vara av god kvalitet längre upp i åldrarna vilket ger en högre livskvalitet.
Tidigare, och tyvärr alltför ofta även idag, talas det om gruppen äldre som en grupp och de individulla hänsynen har svårt att komma till tals. Att de flesta som vi betraktar som gamla faktiskt betraktar sig själva som "ungdomlingar" är ett bevis på att kollektivismen är fel angreppssätt!

Idag finns det lika många önskemål som det finns äldre: många vill fortsätta att jobba på hel- eller deltid långt upp i åren, andra vill resa och ta hand om barnbarn och eget hus och hem. Vi bör utgå från en syn på äldre som AKTIVA - när man går i pension idag så har man ofta en tredjedel av livet kvar.
När kommer arbetsmarknaden att ta tillvara på den energin och kunskapen hos de "nya" äldre? Här har jag själv fört diskussioner i olika sammanhang om att vi måste få ett betydligt mer flexibelt arbetsliv än vad som finns idag. Att ta vara på äldres kunskap genom mentorskap, att skapa möjligheter för hel/halv/deltider när man vill trappa ner på arbetet. Bodil Jönsson är inne på samma sak och menar att vi borde få till en försöksverksamhet på detta område.

De som idag är medelålders har varit det i en tid som haft sin utgångspunkt i individualismen - självklart kommer de att fortsätta vara indvidualister även när de blir äldre! Något som forskningen helt har missat menar Bodil Jönsson. När kommer forskningen att fokusera på människan i hennes sammanhang och ta reda på vad som efterfrågas, istället för att ta för givet? Bara det fenomenet som stavas INTERNET är av stor betydelse i den här gruppen.
Designforskningen och de ekonomiska förutsättningarna är andra områden som kan utvecklas.

När människor så småningom hamnar på ett äldreboende så rycks de ur sitt sammanhang och alltför ofta finns inte möjligheterna att få vara med och bidra ens i det lilla - vi är många som kan vittna om att besöket på ett äldreboende ofta är ganska sorgligt...Människor blir sittande, tittar rakt fram med tom blick, ingen film på tv, ingen radio i bakgrunden, inga aktiviteter verkar finnas.
Bodil menar att det finns ett "kollektivt missförstånd" när det gäller ådrande och ålderdom. Vi kan inte jämföra dagens 75 åringar med de 75- åringar som fanns för en generation sedan. Inviden är viktigare än kollektivet i gruppen "ungdomlingar". När jag själv är där kommer inte Kalle Jularbo att höra till favoritartisterna utan då har jag en egen Spotifylista som jag vill lyssna på.
Om du är intresserad av ämnet tycker jag absolut att du ska läsa boken. Bodil har även en blogg som du hittar på http://www.bodiljonsson.se/blog/ där du kan ta del av andras och även bidra med egna förslag och idéer.

08 juli 2012

Barnfattigdomen...

Idag tänkte jag reflektera kring det där med barnfattigdomen igen...Rädda Barnen konstaterar ju för andra året i rad att barnfattigdomen ökar.

Det man kan konstatera är att de fattiga barnfamiljerna ofta består av familjer med ensamstående föräldrar, eller med föräldrar som har utländsk bakgrund. Majoriteten utgörs av barn med annan bakgrund än den svenska.
Här finns ca 65 procent av de fattiga barnen.

Detta hänger givetvis ihop med att de fattiga barnens föräldrar inte kommer in på arbetsmarknaden och därför är beroende av försörjningsstöd vilket givetvis inte ger utrymme ens för den minsta guldkant på tillvaron. Så hur ska vi forma möjligheter för dessa människor att kunna komma i arbete och på så sätt ge sina barn andra möjligheter och andra förebilder? Eller ska vi helt enkelt fokusera direkt på barnen, så att inte fattigdomen ärvs? Hur gör vi det i så fall?

Det finns naturligtvis inte några enkla lösningar på dessa komplexa förhållanden - men att skapa arbetstillfällen även för dem som inte är högutbildade är en viktigt insats. Idag tar det i snitt sju år för en person med utländska bakgrund att få arbete i Sverige - det är klart att det är på tok för lång tid! Detta är ett viktigt arbete, inte bara för barnens skull utan för föräldrarna som skall kunna känna att de kan vara med och bidra och göra en insats som samhällsmedborgare.
En sak som jag reflekterar över är att möjligheten för ensamstående föräldrar att få en något bättre inkomst givetvis kan vara en höjning av underhållsbidraget - jag minns inte när det höjdes sist så det måste vara relativt längesen...

Många frågor, färre svar, vad tycker du?

En begreppsförklaring från
Rädda Barnens hemsida: Enligt Barnkonventionen är Sverige skyldigt att se till att alla barn har en skälig levnadsstandard, och att inget barn diskrimineras på grund av sitt sociala ursprung. Rädda Barnen menar att den diskrimineringen finns i Sverige i dag, eftersom de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att få sämre hälsa, sämre utbildning, och sämre möjlighet till fritidsaktiviteter.

Olika förklaringsmodeller till begrepet fattigdom: Inom EU används till exempel måttet 60 procent av medianinkomsten som fattigdomsbegrepp ("Risk of Poverty").
Rädda Barnen utgår från offentlig statistik (SCB) och utformat ett fattigdomsindex utifrån delmåtten låg inkomststandard och försörjningsstöd. (Källa Barnfattigdomen i Sverige 2012).

06 juli 2012

Dax för "barnens bästa" NU!

Barnperspektivet behöver komma in på fler instanser i samhället, alldeles för ofta är det ett vuxenperspektiv på ex domar om vårdnad i domstolen. Hur kan man annars förklara en dom som ger delad vårdnad med en vecka/förälder för ett barn som har sina föräldrar på så skilda håll som Karlstad och Hallsberg?

Eller, hur kan man annars förklara att män som har mördat mamman till barnen får fortsätta att ha vårdnaden? På så vis kan de även tacka nej till psykologhjälp, de bestämmer över förskola, skola och andra viktiga saker i barnets liv. 
Utan att socialnämnden, i den kommun som barnen och vårdnadshavaren är bosatta, väcker talan hos domstolen, vilket inte alltid görs, så kan den förälder som utfört mordet fortsatt ha vårdnaden om barnen. Det finns flera sådana fall i landet idag...

Som Barnombudsmann Fredrik Malmberg säger så behövs en lagändring för att få till stånd att det automatiskt utses en särskild vårdnadshavare i sådana här fall. Barn- och äldreminister Maria Larsson instämmer i att familjerätten behöver förändras på denna punkt.
Ju fortare denna förändring kan komma till stånd desto bättre - för barnens bästa!

05 juli 2012

Kloka, socialliberala förslag från Folkpartiet
Idag är det Folkpartiets dag i Almedalen och Jan Björklund presenterar sex förslag till reformer på arbetsmarknadsområdet. Du kan läsa pressmeddelandet i sin helhet här.

Ett av de viktigaste förslagen , en obligatorisk och allmän a-kassa för alla har jag bloggat om tidigare. Det borde vara självklart att en arbetslöshetsförsäkring omfattar alla på arbetsmarknaden.
Om du blir arbetslös och inte själv har tecknat dig för en a-kassa så kommer du ändå att omfattas av försörjningsstöd i din kommun, dvs. kommunen har det yttersta försörjningsansvaret för dig.

Dessutom föreslår Folkpartiledaren att de differentierade a-kasseavgifterna ses över och harmoniseras så att mer enhetliga avgifter blir resultatet.
Idag kostar a-kassan flera hundra kronor för en kollektivanställd elektriker eller städerska men bara en knapp hundralapp för en tjänsteman. En av orsakerna till detta är att a-kassorna tar hänsyn till andelen arbetslösa i respektive fackförbund.
I de fackförbund som har a-kassorna för kollektivanställda finns även en del andra avgifter såsom ex. mätavgifter inkluderade.

Avslutningsvis vill Folkpartiet även höja taket i a-kassan, även det något som jag bloggat om tidigare. Det är inte rimligt att taket ligger så långt ifrån den medelinkomst som de flesta har.
Genomgående kloka och genomtänkta förslag tycker jag, framförallt gillar jag den socialliberala ansatsen i dem. En sån här dag känns det extra bra att vara folkpartist! Glädjande att både Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på en ändring av de differentierade a-kasseavgifterna.


04 juli 2012

Historisk dag idagI Cern, vid Big Bang maskinen, partikelacceleratorn, jublar man idag över att man lyckats hitta den partikel som saknas för att förklara universums uppkomst. Den så kallade Higgspartikeln är nu funnen och detta är en upptäckt i Nobelprisklass säger forskare världen över.

En saknad pusselbit har alltså hittats, en partikel som kan förklara partiklars massa och hur vår synliga värld är uppbygd.
Fysik tillhör inte mitt specialintresse men visst blir man imponerad! Sverige är en del i detta gigantiska projekt där 10 000 forskare arbetar, varav 66 kommer från Sverige.

Vill du läsa mer?03 juli 2012

Uppmaning till Johan Pehrson!

Har via nyheterna på radion idag fått veta att rättigheten till språktolk inte finns, däremot finns rättigheten till teckentolk. Att denna skillnad finns förvånar mig oerhört, hade ingen aning om att det förhöll sig på det viset...

Om det finns behov av språktolk avgörs inte av individen som skall förstå budskapet utan av myndigheten... 

Innebörden är att den som ska ex. besöka läkare eller Försäkringskassan och har utländsk bakgrund inte har rätt att kräva en språktolk på samma sätt som någon som har behov av teckentolk, vilket borde vara en rimlig begäran. Det betyder att släkt och vänner är de som får ställa upp, vilket kanske inte alltid är helt lyckat i en privat situation som när man ska träffa en läkare, banken eller Skatteverket...

Vi pratar mycket om vikten av integration i Folkpartiet och i Allianspartierna. Jag vill nog hävda att om vi menar allvar med integrationen av människor som kommer från andra länder till Sverige så måste givetvis rättigheten till språktolk finnas och det bör vara individen som påkallar behovet!

En fråga för Folkpartiets eminente riksdagsman att driva så att lagstiftningen kan likställas!

02 juli 2012

Almedalen & MpFör första gången på tre år är jag inte i Almedalen för att lyssna på partiledare, gå på intressanta seminarier och umgås med vänner både i och utanför mitt Folkparti. Det känns konstigt att inte få vara med i vimlet och ta del av allt på plats.

Igår, första dagen, var det SD:s dag med Jimmy Åkesson på scen, ingen partiledare jag skulle ha lyssnat på, såg att till och med Donners Brunn stängde sin uteservering i protest mot partiets politik...

Idag är det Miljöpartiets språkrör Åsa Romson som intar Almedalens scen vilket är betydligt intressantare.
I Svenska Dagbladet skriver Åsa Romson om att partiet vill lyfta fram reparationstjänster för att få fler väljare att laga istället för att köpa nytt. Genom att göra reparationer billigare och enklare skulle vi kunna åstadkomma en mer hållbar konsumtion säger Åsa Romson.
Miljöpartiets språkrör kommer idag att presentera fyra förslag för att åstadkomma detta och syftet är givetvis att uppnå ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Helt enkelt ett sätt att få till en minskad användning av jordens ändliga resurser.

En klok tanke tycker jag, vi är säkert många som ibland har förundrat oss över att ex elektriska maskiner i hushållet inte längre går att laga utan att tanken är att man ska köpa nytt för att det till och med blir billigare...Inte kan väl det vara det sätt på vilket vi ska ta tillvara på jordens resurser på bästa sätt?


01 juli 2012

Centrum för rättvisa - eller Davids kamp mot Goliat

Hemkommen från en underbar helg med goda vänner där vi umgåtts och njutit av god mat hittar jag en artikel om organisationen Centrum för Rättvisa som jag tycker att jag vill göra lite reklam för:

En organisation som är ideell och oberoende, som står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatter och som startades i Sverige 2002. Den räknas idag som Sveriges ledande organisation på området. Centrum för rättvisa drivs som en stiftelse och är helt beroende av gåvor och anslag från enskilda givare.

Fokus ligger på näringsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet, äganderätt och likabehandling. Likabehandling berör ärenden som har med diskriminering och kvotering att göra. Sedan organisationen bildades har de drivit många uppmärksammade rättsfall. Bland annat driver man ett fall där ett där en korvförsäljare betalade in sin tillsynsavgift till Göteborgs stad år efter år. Tillsynen uteblev dock. När korvförsäljaren påpekade detta gjordes en enda inspektion som skulle ersätta alla de uteblivna inspektionerna.

När detta var gjort debiterades en avgift för 16 timmar och 20 minuter - detta för en inspektion av en korvlåda som mätte 90x90x50 cm...Nu ligger fallet hos domstolen och inte minst jag väntar med spänning på utslaget.

Under organisationens tio första år har den:

  • granskat ca 800 ärenden
  • informerat 4 500 enskilda om deras rättigheter
  • initierat ca 90 mål i domstol och vunnit i ca 90 procent av fallen och på så sätt gett stöd till mer än 1800 personer
Om du vill läsa mer om Centrum för rättvisa kan du göra det här