31 augusti 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter vi med ytterligare ett ämne på bokstaven G, nämligen gymnasieskolan:

Skolväsendets största utmaningar finns på gymnasiet. Tyvärr är det många ungdomar idag som väljer att inte avsluta sin gymnasieutbildning. Det individuella programmet (IV) har blivit en av gymnasiets största utbildningar. Vi vill att alla ungdomar ska gå klart sin gymnasieutbildning och få en examen. En avslutad gymnasieexamen ökar valmöjligheterna i livet och bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet.
Gymnasieutbildningen har försämrats under de senaste tjugo åren. Allt för många lämnar gymnasiet idag med stora kunskapsbrister. Högskolelärarna menar att studenterna är sämre förberedda nu än tidigare och företagen anser att yrkeseleverna inte har tillräckliga yrkeskunskaper.
Vi har därför genomfört en gymnasiereform. Från höstterminen 2011 innehåller gymnasiet studievägar för både elever som sökt sig till studeförberedande och yrkesförberedande program. I de yrkesförberedande programmen ligger fokus på att ge eleven färdigheter och erfarenheter som eftersöks av arbetsgivare. Vi inför även lärlingsutbildningar där eleven läser sina yrkesämnen på en arbetsplats.
Högskolebehörighet blir en möjlighet, inte en skyldighet. Yrkesprogrammen ska vara inriktade mot yrkeskunskaper och avslutas med en yrkesexamen. Eleverna ska kunna välja om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. De studieförberedande programmen ska vara inriktade mot högskolestudier och fokusera på ämnesfördjupning. Vi vill ta bort trösklarna från gymnasieskolan till högskolan för de som vill läsa vidare.

Det här har vi gjort:
 • Genomfört en stor gymnasiereform.
 • Givit elever incitament att välja svåra ämnen som fördjupningskurser i språk och matematik i stället för kurser av hobbykaraktär genom meritpoäng vid ansökan till högskolan.
 • Infört en modern lärlingsutbildning.
 Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

30 augusti 2012

Liberala alfabetet...
I mitt liberala alfabet har vi nu kommit till bokstaven G, g som i grundskola:

Vi vill:

• Uppvärdera läraryrket.
• Ta krafttag mot mobbning, våld och skolk.
• Förstatliga skolan.

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna - att kunna läsa, skriva och räkna.
Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Därför förtydligar regeringen skolans kurs- och läroplaner. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna.
Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ges i årskurs tre. Eleverna får sina första betyg i sexan.
Genom utvärderingen kan lärarna upptäcka de elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp. Vi har därför återinfört speciallärarutbildningen, lärare som är experter på att hjälpa elever med ett visst inlärningsproblem.
Dessutom är det möjligt att överklaga åtgärdsprogram. Det innebär att föräldrarna kan överklaga dels om kommunen inte vill sätta in stöd till deras barn, dels den form av stöd som kommunen ger.
Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför har vi förbättrat lärarutbildningen, gjort den största satsningen någonsin på lärarfortbildning och infört en lärarlegitimation.
Skolan ska ha en trygg arbetsmiljö. Därför stärker vi lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål.
Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och Folkpartiet vill att staten åter blir huvudman för skolan. Detta för att få en mer likvärdig skola över hela landet.
Det här har vi gjort:
• Infört en ny skollag
•Infört betyg från årskurs sex.
• Infört ett nytt betygssystem.
• Vi har infört nationella prov från årskurs tre.

Vi har förbättrat lärarutbildningen och återinfört speciallärarna.
• Vi har gjort en särskild läsa-skriva-räkna satsning.
• Vi har gjort en särskild mattesatsning.

•Möjlighet att flytta en elev som mobbar till en annan skola.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

28 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Det sista inlägget som jag vill ha med i mitt liberala alfabet på bokstaven F är föräldraförsäkringen:


Vi vill:
Förenkla och öka jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Pengarna bör betalas ut i samband med utbetalningen av föräldrapenningen och nivån höjas.
• Införa en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldrapenningen för vård av sjukt barn.
• Hindra en tvångsdelad föräldraförsäkring, föräldrarna måste själva kunna bestämma hur de ska dela ledigheten. Två pappamånader räcker.
• Utreda möjligheten att införa ett så kallat föräldraavdrag, som syftar till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga.
• Att rätten att överlåta ersättning för vård av sjukt barn bör utökas så att företag kan ta hand om sjuka barn som inte kan vara på förskolan.
• Ta bort den så kallade ”2,5-års-regeln”. Undantaget på två och ett halvt år från att få lägre SGI mellan barn minskar incitamentet att gå tillbaka till heltid efter barnafödande och uppmuntrar istället långa enskilda föräldraledigheter och deltidsarbete.Detta inverkar negativt på kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Folkpartiet vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar till arbete.
Vi har därför tillsammans med övriga partier i Alliansen infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Det innebär att den förälder som har lägst inkomst får en skattereduktion med upp till 3 000 kronor per månad om föräldrarna delar lika på uttaget av föräldrapenning.

Det här har vi gjort:

• En jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

27 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Dagens inlägg i mitt liberala alfabet handlar om F som i förskolan:

Vi vill:

• Att det ska ske en tydlig uppföljning av den pedagogiska verksamheten.
• Satsa på förskollärare och barnskötares fortbildning.
• Kvalitetssäkra förskollärarutbildningen.

• Införa en behovsprövad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för föräldrar som har arbeten som kräver de arbetstiderna och som inte har anhöriga att ta hjälp av.
 • Att föräldrarna ska få ekonomisk ersättning om kommunen inte klarar att erbjuda barnomsorg i tid.

 • Förskolan ska inte vara skola - men den ska vara lärorik. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet bidrar till att barnen utvecklas och lägger grunden för framtida skolgång. Folkpartiet vill höja ambitionerna för lärandet i förskolan. Regeringen har satt igång ett omfattande arbete för att att göra förskolan ännu bättre. Personalen i förskolan fortbildas, förskollärarna har fått ett tydligare ansvar att leda det pedagogiska arbetet på avdelningarna och målen i läroplanen har blivit tydligare. Förändringarna ska ske med bibehållen respekt för förskolans identitet och barns sätt att lära genom lek.

  Det här har vi gjort:

  • Genomfört förskolelyftet - en storsatsning på fortbildning för personalen i förskolan.
  • Gett förskollärarna det pedagogiska ansvaret.
  • Infört en barnomsorgspeng som innebär fri etableringsrätt för fristående förskolor och flerfamiljdaghem samt rätt att få betalt för plats i annan kommun.
  • Infört allmän förskola, som innebär gratis förskola 15 timmar i veckan, from tre års ålder.
  • Skapat en ny skollag tillsammans med övriga partier i regeringen, där förskolan nu är en egen skolform.
  • Förtydligat målen i förskolans läroplan, t ex vad gäller barns språkutveckling
  .
   
  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

  26 augusti 2012

  Nya karriärvägar för usk och ssk!

  Utbildningsminister Jan Björklund aviserar förändringar inom vård- och omsorgsutbildningen som ligger helt i linje med den motion som jag skrev till landsmötet 2011. Huvudargumentet i min motion F 38 var följande:

  att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ för att förändra möjligheterna till vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska så att flerårig undersköterskeerfarenhet ger kortare fortbildning och bättre löneutveckling.
  Hur kan vi göra det attraktivare att vidareutbilda sig till sjuksköterska för dem som redan är undersköterskor?
  Undersköterskeyrket måste göras attraktivare, genom bättre anställningsformer, högre löner och attraktiva karriärvägar. I dag är vägen till sjuksköterskeyrket lika lång oavsett om man har flerårig vana från undersköterskearbete eller inte.
  Ett antal år i yrket borde innebära en kortare väg till legitimering än för den som inte alls har vårderfarenhet. Givetvis bör en flerårig yrkeserfarenhet inom undersköterskeyrket ge en högre ingångslön än för en helt oerfaren, nyutexaminerad
  sjuksköterska.

  Motionen ansågs besvarad med ett ganska fylligt svar som beskrev att det fanns två arbetsgrupper som arbetade med frågan och att man inte ville föregripa deras arbete.

  Därför är det extra glädjande att idag i Jan Björklunds nyhetsbrev läsa "att regeringen kommer dels att utreda en undersköterskeexamen, dels skapa en särskild inriktning mot sjuksköterska inom vård- och omsorgsprogrammet. Undersköterskor och sjuksköterskor har nyckelroller i äldreomsorgen och sjukvården". jag kan bara instämma i det Jan skriver om att undersköterskor och sjuksköterskor har viktiga roller inom sjuk- och äldreomsorgen!

  Förhoppningsvis har min motion haft något inflytande i sammanhanget.

  25 augusti 2012

  Liberala alfabetet...

  I mitt liberala alfabet fortsätter jag med bokstaven F, idag F som i företag och entreprenörskap:

  Vi vill:

  • Att alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.
  • Underlätta för nya företag att bildas och växa.
  • Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.


  Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning för fler jobb. Vi vill fortsätta att minska regelkrånglet, införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och ett särskilt avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Den s.k. expertskatten måste ändras mer än vad som är föreslagit. Även bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna bör sänkas ytterligare. Fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) ska ersättas med schablonregler.
  Arbete och utbildning måste löna sig. Vi vill att färre ska behöva betala statlig skatt och att ingen ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt. En miljon människor som arbetar har idag ingen arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte acceptabelt. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar.


  Det här har vi gjort:

  • Sänkt inkomstskatten med drygt 1 500 kronor i månaden för vanliga heltidsarbetande.
  • Sänkt företagsskatterna.
  • Halverat arbetsgivaravgifterna för alla ungdomar och infört stora skatterabatter för den som anställer någon som står långt från arbetsmarknaden.
  • Minskat regelkrånglet för företagen.


  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

  23 augusti 2012

  Liberala alfabetet...

  Så har vi kommit till bokstaven F i mitt liberala alfabet där jag låter dig ta del av olika saker som ligger mig varmt om hjärtat från den liberala politiska kartan:


  F som i FN - Förenta Nationerna

  Vi vill:
  • Fortsätta reformeringen av FN. Diktaturer ska inte kunna blockera internationella insatser eller åtgärder vid humanitära och naturkatastrofer.
  • Att mellanstatliga regionala organisationer eller en ”Coalition of the willing” bör få en större folkrättslig möjlighet att agera för att förhindra folkmord då FN:s säkerhetsråd är lamslaget, och på så sätt underlätta för principen om Responsibility to protect att omsättas i praktiken. Det kräver en ändring av FN-stadgan
  • Att det införs ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
  • Att Sveriges eventuella medlemskap och MR-rådet i sig ska utvärderas under 2014.


  Samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Sverige har länge stött en fredlig konfliktlösning och fattigdomsbekämpning genom Förenta Nationerna. Men världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och mer trovärdigt än organisationen är idag.
  FN:s oförmåga att agera vid mänskliga katastrofer som vid folkmorden på Balkan och i Rwanda, gör att säkerhetsrådet måste reformeras. Annars finns risken att vissa länder fortsätter att sätta käppar i hjulen för FN:s arbete, istället för att underlätta ett snabbt agerande.
  Det här har vi gjort:
  • Sverige har varit ordförande för en del av FN:s fredsbyggande kommission.
  • Sverige har varit drivande i arbetet med att reformera FN.
  • Sverige har även drivit på för att reformera och stärka FN:s humanitära verksamhet.
  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

  22 augusti 2012

  Inte Folkpartipolitik!

  Idag har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni återigen presenterat sitt förslag om obligatoriska gynekologundersökningar för flickor med syftet att upptäcka om de könsstympats. Förslaget är helt och hållet hennes eget och presenterades första gången i den bok hon gav ut 2006. Debattens vågor gick höga, då som nu!

  Jag vill understryka att det inte finns något sådant förslag och kommer inte heller att läggas fram något sådant förslag från vare sig regeringen eller Folkpartiet - detta är helt och hållet Nyamko Sabunis personliga tankar. 
  Det vore mig lika främmande som att ta ett beslut om att vi ska gå in och människor enskilda hem i syfte att upptäcka våld och misshandel. En sådan kränkning av individens frihet är helt främmande för någon med ett liberalt synsätt hur lovvärt syftet än må vara.
  Fler inlägg på Nyamko Sabunis förslag kan du läsa här

  Det behövs fler liberaler i Nora!
  • Är det viktigt att Noras elever känner sig trygga och säkra i skolan och lämnar skolan med godkända betyg?

   • Är frihet att välja viktigt även för Noras äldre invånare? Tycker du att Nora ska ha en parboendegaranti, så att äldre ska kunna bo tillsammans livet ut även om den ena blir sjuk?

   • Är det viktigt att Nora skapar en tydlig näringslivsstrategi för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet?
  • Vill du vara med och utveckla Nora?

   Har du ideer kring Noras framtid?

   Är du intresserad av samhällsfrågor?

   Då är du den vi söker!!
   Kontakta Folkpartiets ordförande i Nora

   Gabrielle Peteri

   gabrielle.peteri@nora.se

   070-240 41 37

   eller Folkpartiets ombudsman

   Madeleine Sundqvist

   madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

   070-309 30 13

   så får du veta mer om hur du engagerar dig och får politiska uppdrag!

  21 augusti 2012

  Kämpa för varenda unge!    Smutsigt vatten dödar fler barn än   krig.    Bild UNICEF Georgina Cranston                                                                                                                                 


  Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
  Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

  UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

  På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.

  Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
  Du kan göra större skillnad än du tror.

  Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!

  20 augusti 2012

  Liberala alfabetet...  Det sista jag vill ha med i mitt liberala alfabet under bokstaven E är frågan om Europas FBI:

  Vi vill:
  • Skapa ett europeiskt FBI som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade.
  • Skapa en europeisk åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag.
  • Att det rättsliga samarbetet i Europa blir effektivare och får större resurser.

  Folkpartiet vill att polis, tull och åklagare ska få större möjligheter att samarbeta och utbyta information över gränserna. För Sverige är det särskilt viktigt med en tät samverkan med övriga länder i Norden och runt Östersjön. Men för att den organiserade brottsligheten ska kunna stoppas måste rättssamarbetet inom EU förstärkas.
  Den organiserade brottsligheten bryr sig inte om landsgränser. Tvärtom, de utnyttjar att polisen inte är välorganiserad på internationell nivå.
  Vi menar att det finns all anledning att vara mer rädd för internationell brottslighet än internationellt polissamarbete. Folkpartiet vill därför skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.
  Det här har vi gjort:
  • Sverige har godkänt Prümrådsbeslutet som öppnar för ett tätare samarbete mellan polis i olika EU-länder.
  • Den europeiska polismyndigheten Europols mandat har utvidgats.
  • Skyddet för personuppgifter inom Europol har förbättrats.
  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

  19 augusti 2012

  Liberala alfabetet...  Mitt liberala alfabet handlar idag om EU - Europeiska unionen och Folkpartiet liberalernas inställning:

  Vi vill:
  • Att EU fortsätter växa – alla europeiska länder som uppfyller EU:s krav på demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna bli medlemmar. Vi tar avstånd från förslag om begränsade medlemskap.
  • Att EU:s flyktingpolitik blir mer human än idag och värnar asylrätten inom ramen för Genévekonventionen.
  • Att de öppna gränserna och den fria rörligheten inom EU – och därmed Schengenavtalet –värnas.
  • Att EU:s utrikespolitik samordnas mer och fokuseras på gemensamma insatser för fred, demokrati och utveckling.
  • Att EU:s budget reformeras och fokuseras på verksamhet som ger tydligt mervärde
  • Bekämpa gränsöverskridande kriminalitet i form av människohandel, narkotikasmuggling, penningtvätt och terrorism genom ett europeiskt FBI.
  • Att de kostsamma flyttkarusellerna inom EU stoppas
  • Att Sverige bör inför euron när det är möjligt

  Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen fred, frihet och frihandel. Vi uppskattar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster som EU möjliggjort. Samtidigt ser vi många områden där EU kan och bör reformeras för att bli ännu bättre.

  Budget
  Vi vill att jordbrukspolitiken reformeras och minskas kraftigt. Exempel på områden vi hellre satsar på är gränsöverskridande infrastruktur, forskning, brottsbekämpning, bistånd och EU:s relationer med omvärlden. Vi vill också få ett slut på Europaparlamentets flyttande mellan Bryssel och Strasbourg liksom ministerrådets pendlande mellan Bryssel och Luxembourg. Inte heller bör Europaparlamentet ha lokaler eller anställda i Luxembourg. Det kostar skattebetalarna omfattande resurser och resulterar i negativa effekter på miljö och klimat. Samtidigt ställer vi oss positiva till att en större del av budgeten i framtiden finansieras via intäkter som kanaliseras direkt till EU och ersätter medlemsländernas bidrag – under förutsättning att det inte leder till ökade utgifter.

  Utrikespolitik och demokrati
  Som världens största ekonomi och union av demokratiska stater har EU en unik möjlighet att påverka utvecklingen i omvärlden. Reformvillighet avseende demokrati och mänskliga rättigheter ska leda till generösare villkor i samarbetet med EU. EU ska stötta genomförandet av fria, öppna och rättvisa val i länder som är i demokratisk transition. Utvidgningen av EU ska ses som ett medel för att stärka mänskliga rättigheter genom att ställa hårda krav på kandidatländer. Till exempel bör EU trycka på att Turkiet får en ny konstitution som garanterar grundläggande mänskliga rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet, för alla medborgare i landet, respektera kurdernas rättigheter samt erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och greker under första världskriget. Samtidigt måste hårda krav ställas på EU:s medlemsstater. Länder som inte lever upp till åtaganden om respekt för mänskliga fri- och rättigheter ska kunna straffas

  Som ett EU-vänligt parti vill vi att Sverige ska tillhöra EU:s kärna och att samarbetet i EU utvecklas. Därför ser vi med intresse på förslaget om att skapa gränsöverskridande valsedlar till EU-parlamentsvalet.

  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

  18 augusti 2012

  Liberala alfabetet...

  Idag fortsätter mitt liberala alfabet med bokstaven E, denna gång handlar det om ensamkommande flyktingbarn:
  Vi vill:

  • Att barnets bästa alltid ska väga tungt i asylprocessen.
  • Att ensamkommande barn ska undantas från Dublinkonventionen och därmed inte riskera att skickas tillbaka till första asylland.
  • Att gömda och papperslösa barn ska få gå i skolan och ha rätt till vård.
  • Att goda män för ensamkommande barn ska kvalitetssäkras.
  • Att alla kommuner tar sitt ansvar och välkomnar ensamkommande barn.

  Att fly till ett främmande land är aldrig lätt, och särkilt svårt är det för de barn som flyr utan sina föräldrar eller andra anhöriga. Därför värnar Folkpartiet särskilt om de ensamkommande barnen. Vi arbetar både i regeringen och på EU-nivå för att mottagandet ska bli så bra som möjligt för denna utsatta grupp, och för att barnets bästa ska sättas främst.

  Det här har vi gjort:

  • Förbättrat mottagandet av ensamkommande barn genom bland annat höjda ersättningar till kommunerna.
  • Tillsatt en koordinator som fick fram löften om 850 nya platser för ensamkommande barn.
      Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
      Källa:
      http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
      På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     17 augusti 2012

     Liberala alfabetet...

     Nu har vi kommit till bokstaven E i mitt liberala alfabet. Till att börja med tittar vi på vad Folkpartiet liberalerna vill med Elevhälsan:


     Vi vill:
     • Satsa på elevhälsan

     De flesta ungdomar mår bra, men flera undersökningar visar att elevernas hälsa har blivit sämre under senare år. De är mer nedstämda, oroliga och har värk nu än tidigare.
     Detta är oroande. En viktig åtgärd är att förbättra elevhälsan, alltså skolornas elevvårdande verksamhet. I den nya skollagen, som gäller sedan 1 juli 2011 förtydligas elevhälsans roll – det slås fast att elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på alla skolor, både kommunala och fristående. I den tidigare skollagen nämndes endast skolläkare och skolsköterska.
     Detta har vi gjort:
     • Förtydligat och höjt kraven på elevhälsans roll och tillgänglighet i den nya skollagen, som gäller från 1 juli 2011. Alla elever ska ha tillgång till en egen skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Och lika villkor gäller för de kommunala och de fristående skolorna.


     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     16 augusti 2012

     Snart skolstart även i Nora...

     Snart börjar skolorna igen och jag undrar hur många elever som nu går runt med oro och ont i magen? På nyheterna idag har det pratats mycket om att så många som var femte elev i årskurs 6-9 säger sig ha blivit mobbad eller kränkt det sista året.

     Uppgifterna kommer från antimobbningsorganisationen Friends, en av de aktörer vars arbetsmetod Skolverket dömt ut som icke fungerande. Dvs deras metod att arbeta mot mobbning fungerar inte tillfredsställande enligt Skolverket.
     Hela åtta antimobbningsprogram är utdömda i Skolverkets rapport vilket borde ge oss skolpolitiker, lärare, föräldrar och kommunala tjänstemän sömnproblem...
     På många skolor har lärare och ledning inte ens definierat vad som är mobbning och vad som skall rapporteras som mobbning. Skolorna i Örebro är exempel på detta.

     Även Olweusmetoden som numera är fullt implementerad i Noras skolor får kritik. Olweusmetoden mot mobbning är dock den enda metod som vilar på vetenskaplig grund och som har fördelen att den involverar hela skolan, att det är ett systematiskt arbete medan nackdelarna är att det inte finns något pedagogiskt material som kan användas i klassrummet

     Att stävja mobbning, att ansvara för att se till att vi har en lugn skolmiljö, en skola dit inget barn behöver gå med ont i magen, det är en av våra viktigaste uppgifter som ansvariga för skolan. OM ditt barn inte kan gå till skolan och känna sig trygg kommer det inte kunna ta till sig några kunskaper i matte, svenska och engelska eller i andra ämnen...

     Därför är så oerhört viktigt att arbeta förebyggande och löpande med åtgärder och insatser mot mobbning!
     Runt om i Sverige är det totalt ca 13 000 barn som är utsatta för mobbning varaktigt, det vill säga under ett års tid, eller längre. Det är definitivt 13 000 barn för många!

     15 augusti 2012
     Jag fortsätter min serie med det liberala alfabetet, då och då avbrutet av annat blogginlägg. En sista gång med bokstaven D, D som i djurskydd.

     Vi vill:
     • Sverige ska ha en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll i hela landet.
     • Ha en skarp djurskyddslagstiftningen med skärpning av påföljden vid djurplågeri.
     • Att ökad forskning sker på djurskyddsområdet samt inom området för alternativ till djurförsök.
     • Att en utvärdering sker av utlovade insatser och utveckling av djurskyddsåtgärder inom pälsuppfödningen.
     • Minska transporttider av levande djur. Öka möjligheterna för etablering av ambulerande samt mindre slakterier.
     • Att Sverige driver djurskyddsfrågor inom EU, avseende såväl uppfödningsmetoder som transporter. EU:s exportbidrag för levande djur måste avskaffas.
     Folkpartiet har en lång och stolt tradition av att värna djurskyddsfrågor. Djur ska skötas med stor omsorg och inte utsättas för lidande. Djurs naturliga behov ska likaså tillgodoses. Ett samhälle som inte värnar djurens välbefinnande riskerar också att bli ett samhälle där inte heller människors välbefinnande respekteras.
     För att säkerställa och stärka ett gott djurskydd i hela landet är vi positiva till att låta länsstyrelserna ansvara för djurkontrollen. Vi anser att djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig med stor hänsyn tagen till djurens behov och välbefinnande.
     Folkpartiet anser att Sverige ska satsa på forskning kring djurskydd, samt på forskning om alternativ till djurförsök. Sällskapsdjurens positiva effekter på människan och den roll de kan spela inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården bör också uppmärksammas mer.
     Det krävs likaså ett bättre djurskydd inom EU. Två viktiga uppgifter för Sverige att driva på europanivå är att minimera tiden för slakttransporter samt att arbeta för att slakt sker nära djurens uppfödningsplatser. Exportbidragen för transport av levande djur bör avskaffas. EU:s jordbrukspolitik måste utformas med tanke på god djuromsorg.
     Detta har vi gjort:

     • Vi har överflyttat djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelsen.
      
     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     14 augusti 2012

     Liberala alfabetet...
     Idag fortsätter jag det liberala alfabetet med bokstaven D, denna gång som i Diskriminering:


     Vi vill:Att förbud mot åldersdiskriminering ska gälla inom alla samhällsområden.
     Att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska kunna räknas som diskriminering.
     Ha en heltäckande lag mot diskriminering i hela EU.

     Diskriminering hindrar människor från att komma till sin rätt och bli bemötta som unika individer med egna förmågor och förtjänster. Diskriminering kan aldrig accepteras, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden.

     Folkpartiet var pådrivande för att Sverige skulle få den nya, sammanhållna diskrimineringslagen som trädde ikraft den 1 januari 2009. De tidigare diskrimineringslagarna slogs ihop och ombudsmännen ersattes av en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO), med ansvar för hela lagens omfattning. Två nya diskrimineringsgrunder infördes; ålder och könsöverskridande identitet
     eller uttryck. I den nya lagen finns även den nya påföljden diskrimineringsersättning. Ersättningsnivåerna till den som drabbats av diskriminering har höjts ordentligt – det ska svida i plånboken att diskriminera.

     I dag är det förbjudet inom alla samhällsområden att diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Däremot är det bara i arbetslivet och utbildningssektorn som det är förbjudet med åldersdiskriminering. Vi menar att skyddet mot åldersdiskriminering måste vara lika heltäckande som för övriga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar också med att föra in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen.


     Detta har vi gjort:
     • Infört en samlad lag mot diskriminering och en ny ombudsman, Diskrimineringsombudsmannen.
     • Höjt ersättningen till den som drabbas av diskriminering.
     • Avsatt 122,8 miljoner kronor för åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans under 2012.

     Satsar 4,5 miljoner på en treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och intolerans under perioden 2012-2014.
     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     13 augusti 2012

     Liberala alfabetet...
     Jag fortsätter min serie med det liberala alfabetet, då och då avbrutet av annat blogginlägg. Idag har vi kommit till bokstaven D, D som i demokrati.

     Folkpartiet liberalerna skriver så här om demokrati på hemsidan:

     Vi vill:
     • Att demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.
     • Att svenska ambassader tydligare bör prioritera arbetet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.
     • Införa ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
     • Införa en författningsdomstol för att stärka skyddet för fri- och rättigheterna.

     Liberalism handlar om frihet och att all politisk makt måste utgå från folket. I början av nittonhundratalet kämpade vi liberaler för allmän och lika rösträtt även för kvinnor här i Sverige. Vår partisymbol, blåklinten var från början rösträttsrörelsens symbol.
     Detta genomsyrar fortfarande vår politik. Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är alla nödvändiga för ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte tiga när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.
     Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer utan istället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Jämställdhet och respekt för HBT-personer och minoritetsgrupper är en del av demokratin.
     Många demokratier har författningsdomstolar för att skydda demokratin. Det är dags att Sverige också inför detta. En sådan domstol skulle se till att riksdag och regering inte antar lagar och förordningar som strider mot våra grundlagar.
     Det här har vi gjort:
     • Stärkt individens integritetsskydd i grundlagen.
     Avbrutit det reguljära biståndet till rena diktaturer.
     • Skapat nya kanaler för stöd åt demokratikrafter i länder som Kuba, Zimbabwe, Vitryssland och Burma.

     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     12 augusti 2012

     Liberala alfabetet...

     Idag fortsätter jag med det liberala alfabetet, fortfarande på bokstaven b - denna gång b som i biologisk mångfald.


     Folkpartiet liberalerna vill:

     Slå vakt om den biologiska mångfalden.
     • Medverka till att konventionen för biologisk mångfald (CBD) uppfylls.
     • Bevara de orörda älvarna, samt dess biflöden och övriga lagskyddade älvsträckor, outbyggda.
     • Ett nytt etappmål för skydd av skog ska sättas upp till 2020.
     • De nationella anslagen för säkerställande av biologisk mångfald ska ligga kvar minst på dagens nivå.
     • I Sverige bör antalet hotade arter minska med 30 procent till 2015.
     • Skydda och återskapa våtmarker.
     • Slå vakt om Allemansrätten samt om ett starkt strandskydd.

     Skyddet av den biologiska mångfalden är en hörnsten i den liberala miljöpolitiken. Biologisk mångfald gäller arter, den genetiska mångfalden inom arter samt ekosystem och landskap. Biologisk mångfald främjar ekosystemets flexibilitet och uthållighet och behöver på alla sätt skyddas och bevaras åt framtida generationer. Naturens skönhet, rytm och ljud utgör en viktig del av vår livskvalitet och det är en central uppgift för miljöpolitiken att öka möjligheterna till naturupplevelser för alla oavsett om man bor i glesbygd, landsbygd eller tätort.
     Artdatabankens senaste redovisning av utrotningshotade arter i Sverige visar att det arbete som pågår för att rädda såväl blåvingen och den vitryggiga hackspetten som tusentals andra arter måste få ökad uppmärksamhet och stöd.
     Väl fungerande nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden utgör basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden. Fortsatta avsättningar av skyddsvärd skog är en viktig miljö- och klimatåtgärd, och ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ska ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.

     Det här har vi gjort:
     Vi har medverkat till att alliansregeringen har skyddat mer skog än vad som skyddats totalt under de två senaste mandatperioderna. Riksdagens delmål om att totalt 900 000 hektar skogsmark ska få skydd kommer nu att nås, bland annat genom att ersättningsmark från Sveaskog används för reservatsbildning.

     Mer om vår klimatpolitik kan du läsa via denna länk.

     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

     10 augusti 2012

     Inte med sanningen överensstämmande - Ylva Johansson!

     Ylva Johanssons debattartikel på SvD opinion idag visar än en gång på att AF behöver genomgå vad jag kallar en transformation.
     Jag har bloggat om det tidigare - bland annat att AF behöver konkurrensutsättas på grund av de usla resultat man uppvisar. Och har uppvisat under en längre tid - detta var ett känt faktum redan under socialdemokratiskt maktinnehav...Det är säkert Ylva Johansson medveten om också!

     Att man inte får jobb via Arbetsförmedlingen är något som alla vi som någon gång varit arbetslösa väl känner till. Redan för tio år sedan fick arbetslösa jobb via bemanningsföretag eller via kontakter - inte så konstigt kanske när varje tjänsteman på AF enligt statistiken förmedlar ett (1) jobb i månaden...

     När Ylva Johansson skriver - "Arbetsförmedlingens uppdrag har i praktiken förändrats från att förmedla arbeten och rusta arbetslösa för att kunna ta de lediga jobben till att framför allt disciplinera de arbetslösa och hålla dem sysselsatta" så är ju det en ren och skär lögn! Arbetsförmedlingen har ALLTID haft två huvuduppgifter - att vara den som utöva myndighetstillsynen över de arbetslösa OCH att hjälpa de arbetssökande med själva jobbsökeriet.

     Däremot kan jag hålla med Ylva Johansson i  följande -
     Framgångsrika arbetsmarknadspolitiska insatser leder till jobb. Om de inte leder till jobb så måste insatserna ifrågasättas. Detta borde vara en rimlig utgångspunkt när man värderar arbetsmarknadspolitiken.´

     Instämmer alltså i att regeringen skarpt måste ifrågasätta de insatser som görs idag, ifrågasätta varför så mycket av resurserna skickas tillbaka årligen och se till att Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts snarast!

     Om vi sedan kan få tillräckligt många utbildningsplatser så att de arbetssökande kan skaffa sig den kompetens som företagen har behov av och kräva certifiering av coacherna så kommer vi att komma tillrätta med de största bristerna på arbetsmarknadsområdet! 

     Vill du läsa Ylva Johanssons debattartikel i sin helhet kan du göra det här.

     09 augusti 2012

     Arbetet mot hedersrelaterat våld
     Idag får du ta del av information av Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (Fp) i regeringen:


     I SVT Rapport i morse presenterade Rikspolischef Bengt Svenson ett åtgärdspaket för att förstärka Polisens arbete mot hedersbrott. Åtgärderna består av en polisiär expertgrupp, en "hedershotline" och en nationell kunskapsbank. Inga ärenden som rör fall från balkonger, hängningar eller trafikolyckor under mystiska omständigheter ska avskrivas som "självmord", utan att möjligheten att det kan vara ett hedersbrott har utretts fullt ut, säger Bengt Svenson.

     Jag välkomnar initiativet som ett viktigt steg i rätt riktning, det är bra att polisen gör detta inom den egna organisationen.

     Min bedömning är att vi i framtiden behöver en nationell insatsgrupp där andra experter ingår, inte minst från socialtjänst, skola och kvinnojourer. Att vi behöver en "hotline" dit den utsatta kan ringa för hjälp oavsett var i landet man bor. Vi kan inte bara utreda mord, vi måste också bli bättre på att förebygga våldet, samt skydda och stödja de som riskerar att utsättas. Då behövs snabbt och effektivt samarbete mellan samtliga aktörer. Här måste Folkpartiet vara pådrivande.

     Jag är övertygad om att Sverige har mycket att lära av Storbritanniens så kallade Forced Marriage Unit. Varje år tar Forced Marriage Unit emot över 1 700 samtal från unga som riskerar att utsättas för våld och hot när de pressas till äktenskap med partner de själva inte valt.

     Genom effektivt samarbete kan våldet motverkas och många barn- och tvångsäktenskap undvikas. 

     08 augusti 2012

     Liberala alfabetet...     Idag fortsätter jag med det liberala alfabetet och bokstaven B.

     B som i barn- och ungdomsvård:

     Vi vill:

     • Varje barn som kommunen placerar har rätt till trygghet, omsorg och en bra skolgång.
     • Ge varje placerat barn en egen utsedd socialsekreterare som träffar barnet ofta.
     • Att de familjer som öppnar sitt hem för barn med stora behov ska få utbildning, stöd och handledning för att klara sitt uppdrag.
     • Skärp kraven på behandlingshemmen genom att införa auktorisation.
     • Hjälp varje placerat barn att klara skolan. Gör en studieplan för varje placerat barn.
     • Gör en hälsoplan för varje placerat barn.

     Många barn växer upp i trasiga hem. När föräldrarna inte förmår att ta hand om sitt barn måste samhället som yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till.
     Över 17 000 barn är omhändertagna av socialtjänsten. Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge dem en bättre start i livet. Men socialtjänsten följer inte upp barnen tillräckligt. Många barn upplever att ingen lyssnar och ingen ser. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn har inte fått det stöd som de behöver. Det måste vi ändra på.

     Det här har vi gjort:

     • Skärpt kraven på tillsyn och flyttat den till Socialstyrelsen.
     • Stärkt barns rätt att komma till tals.
     • Infört registerkontroll för personal på HVB-hem.
     • Två utredningar har kommit med förslag om den sociala barnavården.

     07 augusti 2012

     I heard it on the radio...

     Jag förstår, men ändå inte...

     Hörde på radion om om att vandaler varit och härjat på Finnerödjas hembygdsgård, en gammal klockaregård från 1600-talet. Slagit sönder fönster,ryckt upp grönsaker ur landet,förstört gärdesgården och en lykta på gårdsplanen.Eftersom de är en ideell förening som utsatts för brott får de ersätta allt själva...

     Det hela var polisanmält och på reporterns fråga om vad polisen sa när de såg det hela var svaret av vice ordförande: De har inte varit här, de tog bara upp anmälan och sa att det inte var någon idé för dem att komma ut....

     Jag förstår att polisen har mycket att göra men slås ändå av vilken signal det uttalandet skickar - räkna inte med oss, vi har inte tid att klara upp sådana småbrott, den lilla människan är inte viktig...Trist!!

     Läs artikeln i sin helhet här.

     06 augusti 2012

     Liberala alfabetet...

     Idag fortsätter jag det liberala alfabetet med bokstaven B, som i barn:

     Vi vill:
     • Göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
     • Satsa på hög kvalitet i alla verksamheter som rör barn och ungdomar. Det är särskilt viktigt för barn som inte har stöd hemma.
     • Föräldrar ska kunna få föräldrastöd i landets alla kommuner utan att registreras hos socialtjänsten.
     • Införa en ny form av tillfällig föräldrapenning för tillfällen när föräldrar behövs extra mycket i skolan kring ett barn som strular eller mår dåligt.
     • Införa en samlad barn- och ungdomshälsa.

     Det finns många barn och ungdomar som mår dåligt i välfärdslandet Sverige. Vi måste stärka barns och ungdomars rättigheter och möjligheter då vuxna brister. Det handlar om föräldrar som inte klarar föräldrarollen och samhället som inte i tillräckligt stor utsträckning försvarar barns rätt till en bra start i livet då samhället tagit över ansvaret.
     Barn och ungdomar möter olika huvudmän, olika lagar, olika kulturer och olika budgetar men dessvärre inte ofta en samsyn utifrån barnets behov och möjligheter. Utgångspunkten ska alltid vara att stötta föräldraskapet. Ibland ställs dock politiken inför det svåra beslutet att bryta in när föräldraskapet förbrukats. Genom förebyggande arbetet kan de besluten förhoppningsvis bli färre.
     Det här har vi gjort:
     • Alla barn har fått rätt till avgiftsfri förskola från 3 år.
     • Skärpt kraven på skolans elevhälsa i skollagen.
     • Infört en vårdgaranti om max 30 dagar till BUP.
     Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
     Källa:
     http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
     På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.