31 maj 2010

Skolavslutning i Nora

Noras 7-9 skola har i år valt att inte stå bakom den middag på Stadshotellet som blivit något av en tradition. Orsaken till detta är att skolan har bedömt det som att ungdomarna använder middagen som en "förfest" för att sedan avvika till egna festarrangemang, som inte alltid, säkert till och med mycket sällan, är drogfria...
När nu skolan valde att använda sina resurser för förebyggande insatser på annat sätt gick några ungdomar in och ordnade festen själva. Jag hoppas att de som står bakom tillsammans med föräldrarna kan erbjuda våra 16-åringar ett drogfritt alternativ för i min värld är det inte OK att fira att man går ut nian med alkohol!

Självklart är det ett problem när deltagandet i skolans middag på Stadshotellet blir ett legitimt sätt att kunna säga till sina föräldrar; "ja, men jag ska ju gå på skolans middag"...att man sedan avviker därifrån direkt efter maten berättar man givetvis inte! Föräldrar sitter hemma i godan ro och tror att "Kalle & Lisa" är på ett drogfritt arrangemang i skolans regi och känner sig trygga med det.
Jag tycker att skolan fattat rätt beslut och ser positivt på att fritidsgården ordnar ett drogfritt alternativ samma kväll som ungdomarna slutar grundskolan och börjar ta sina första stapplande steg på vägen mot vuxenlivet. Jag föredrar att ungdomarna gör det i nyktert tillstånd!

29 maj 2010

Jan Björklund om lärlingsanställningar även utanför gymnasiet

Storleken på barngrupper i förskolan

Läser förvånat i SvD att Moderaterna i sitt förslag till skolpolitik före valet föreslår att taket för antalet barn i barngrupperna i våra förskolor skall slopas. Moderaternas gruppledare i utbildningsnämnden menar att storleken på barngrupper bara är ett teoretiskt mått då alla barn inte är där samtidigt. Centerpartiet är på samma linje medan Kristdemokraterna och Folkpartiet liberalerna står fast vid att taket skall finnas kvar.
Föräldrarna är upprörda och samlar namn för att skicka in till skolminister Björklund före valet vilket är förståeligt. Att säga att alla barn inte är där samtidigt är en sanning med modifikation - idag när maxtaxan finns i alla Sveriges 290 kommuner så är det också så att under större delen av dagen är alla barnen på plats. De flesta föräldrar arbetar heltid bägge två och har sina barn på förskolan heltid. Att barngrupperna inte ska vara för stora är för mig självklart - Folkpartiet liberalerna står fast vid att grupperna för de små barnen (1-3) skall vara max 14 och för de större (4-5) barnen max 18. Skolverket förordar grupper om max 15 barn som ett mått för att barnen skall utvecklas på ett bra sätt.
Som vuxen kan man alltid kalla in Arbetsmiljöverket för att göra en kontroll av arbetsmiljön om personalen inte mår bra -för barnen finns inte den rätten...Därfär är det extra viktigt att vi vuxna värnar om en bra arbetsmiljö för våra barn!

28 maj 2010

Lockande för småföretag

Kritiken och motståndet från socialdemokraterna mot alternativ i vården och omsorgen handlar ofta om att det är stora företag med vinstkrav som går in och tar andelar av äldreomsorgen eller hemtjänsten.
Nu visar en undersökning som Tillväxtverket gjort att de flesta företag inom omsorgssektorn är små företag..nio av tio företag har färre än 20 anställda.Allra vanligast är små lokala företag med färre än fyra anställda. Ofta kombinerar företagen hushållsnära tjänster med äldreomsorg. Hälften av dessa företag har en kvinna som ägare/grundare/VD.
Lagen om valfrihetssystem - LOV - som socialdemokraterna valt att inte införa i Nora är en sådan "dörröppnare" som stimulerar tillväxten av dessa mindre tjänsteföretag som oftast drivs och ägs av kvinnor. RUT är en annan sådan faktor som stimulerar tillkomsten av fler småföretag inom denna sektor.
Dessa småföretag kan, om de går bra och jordmånden är gynnsam, utvecklas till större företag som på sikt har möjlighet att anställa personal. Men för socialdemokraterna och deras rödgröna partikamrater är dessa företag inte intressanta, kundval och valfrihet är inga honnörsord och inget som dessa partier prioriterar utan i första hand skall kommunen sköta vård och omsorg. Inte undra på att de är oroade över vad ett eventuellt regeringsskifte skulle kunna innebära...

27 maj 2010

A-kassa åt alla!

Folkpartiet liberalernas förslag om a-kassa åt alla som en del i vårt socialförsäkringssystem är ett bra förslag. Att den ska vara obligatorisk tycker jag är självklart, lika självklart som att vi har andra försäkringar som täcker upp för exempelvis sjukdom.
Idag står 1,5 miljoner människor utanför a-kassan vilket inte är rimligt och inte värdigt en modern välfärdsstat. Med de svängningar som idag finns i ekonomin och konjunkturläge där Sverige som ett litet exportberoende land kan vara väldigt utsatt så är det rimligt att alla mäniskor har tillgång till a-kassan som ett av våra trygghetssystem

Att det skulle urholka den svenska modellen och försvaga fackens ställning som Wanja Lundby Wedin menar är att vara väl drastisk enligt min mening. De allra flesta löntagare är idag medlemmar i både facket och a-kassan och redan idag betalar man den fackliga avgiften till ett post- eller bankgiro och avgiften till a-kassan separat till ett annat post-eller bankgiro. Viktigast anser jag att alla får tillgång till en a-kassa som en del av den svenska modellen med välfärdssystem.
Som kommunpolitiker ser jag fördelar med detta rent ekonomiskt för kommunerna - idag står kommunerna för kostnaderna för socialbidrag för dem som inte är med i en a-kassa. Idag betalar staten redan ca tvåtredjedelar av kostnaden, om folkpartiets förslag vinner gehör skulle staten stå för hela kostnaden och kommunernas socialtjänst skulle inte belastas i lika stor utsträckning.

26 maj 2010

Folkpartiet har rätt - igen ;)

Folkpartiet liberalernas partiledare Jan Björklund har föreslagit sänkta löner, sk. lärlingslöner för ungdomar, en sänkt lön som är sammankopplad med ett utbildningsmoment. På så sätt ökar företagens intresse för att anställa ungdomar. Samtidigt ges ungdomar som inte vill plugga vidare efter gymnasiet en chans att lära sig ett yrke.
Facket rasade och statsminister Reinfeldt höll inte med men forskningen visar att det folkpartistiska förslaget är helt i rätt riktning! Jämförelser med Danmark och Tyskland visar att ungdomsarbetslösheten kan halveras och mer än så genom ett sådant förslag.

Självklart är det så att som arbetsgivare är man mer benägen att anställa en 35- åring som har goda vitsord i sitt cv än en 19-åring som inte ens har några referenser och nyss gått ut gymnasiet. Som arbetsgivare är man mer intresserad av att anställa en person som kan jobbet och är hyfsat självgående en en ungdom som man förstår att man måste lägga ner en hel del tid på handledning på och kanske även "uppfostra" i viss mån, i vikten av att komma i tid på morgnarna och hålla tider... Alldeles särskilt om lönen ligger på samma nivå.

Jag håller med Björklund, alltid bättre med ett jobb än att behöva gå på socialbidrag!

25 maj 2010

Mat för 20 kronor

Mat för 20 kronor portionen eller 2 lärartjänster...i Barn och utbildningsnämnden tyckte vi att vi valde det minst onda av två onda ting och beslut att lärare och förskollärare skall få betala vad råvaror och disk kostar för en lunchtallrik som de äter tillsammans med barnen på sin arbetstid = det som heter pedagogisk lunch.
Facket företräder sina medlemmars intressen och menar att personalen får betala för att arbeta, vilket jag inte helt håller med om då jag ser det som att det är råvaror och disken man får betala för - ingenstans kan man äta en lunch ute för 20 kronor.....
Ska jag tro Na:s hemsida så är det fullt uppror över detta beslut och ett flertal inlägg på Na:s kommentarsfält. Det jag slås av är två saker när jag läser dessa inlägg - den ena är att inläggen med några få undantag är skrivna anononymt, vilket ger möjligheter att uttrycka sig precis hur man vill då man inte behöver stå till svars för inlägget...
och det andra är att om jag ska tro beskrivningen av hur matsituationen ser ut på våra skolor och förskolor borde jag kalla in Arbetsmiljöverket för att göra en arbetsmiljöinspektion omgående. Måltidssituationen för våra barn och elever verkar vara helt fruktansvärd och kräva en omgående inspektion med åtföljande åtgärder för att förbättra denna! Inte vill vi föräldrar att våra barn skall äta i en sådan miljö, eller?

23 maj 2010

Bli sms-rådgivare!

Vill du också bli sms-rådgivare åt Allians för Nora? Skicka i så fall ett sms till 070 374 7670 så kommer vi att höra av oss när vi behöver dina åsikter och synpunkter.

Tanken är att vi ska kunna ha kontakt med ett antal medborgare i Nora kommun och på så sätt snabbt kunna få respons på idéer och tankar som vi har. Det kan även handla om att vi vill ha svar på en enkätfråga eller liknande. Givetvis står det dig fritt att tipsa oss om goda råd och idéer som du tycker att vi bör förverkliga!

Ser fram emot ditt sms!
//Gabrielle

21 maj 2010

Alternativen

Anna Laestadiuss Larsson, en av SvD:s kolumnister skriver idag om hur viktigt det är att visa på alternativen för våra flickor och pojkar. Att pojkar inte måste leka med bilar och Spindelmannen och att flickor inte måste leka med Barbie och leksaksspisen. Alltför ofta är det vi vuxna som omedvetet påverkar våra flickor och pojkar i en viss riktning.
I Noras skolor och förskolor har vi tagit hjälp av vår genuspedagog som genom att iaktta och filma personal och barn i olika situationer uppmärksammat personalen på hur olika vi hanterar pojkar och flickor. Varför säger vi "vilken tuff tröja" till pojken med Spidermantröjan? Varför säger vi "vilken gullig tröja" till flickan i rosa tröja? Varför tillåter vi pojkar att vara "stökigare" än flickor och varför sätter vi en flicka intill en stökig pojke med hopp om att hon ska ha en lugnande inverkan? Varför ringer personalen alltid till mamma när det har hänt något? Att bli medveten om hur styrda vi är av yttre och inre strukturer som vi medvetet eller omedvetet bär med oss är nyttigt. Försök bara att hitta ett könsneutralt kort till den nyfödda eller till dopet du är bjuden på.....
Foskning visar att vissa former av lek och lekplatser är mer könsneutrala än andra. Exempelvis är skog och vatten något som tillåter både flickor och pojkar att utveckla lek på ett jämställt sätt. Rum som inte ställts upp utifrån en speciell flick- eller pojkordning dvs dockrum och snickarrum utan skapar en ram som barnen kan utgå mer fritt ifrån skapar också en mer jämställd lek och mer kreativitet bland barnen.
Folkpartiet liberalerna i Nora vill arbeta mer med genuspedagoger ute i verksamheterna för att på ett strukturerat sätt komma till insikt både bland personal och föräldrar och hitta fram till ett bemötande som skapar möjligheter för våra flickor och pojkar att slippa känna sig begränsade av sin könstillhörighet.

20 maj 2010

Framgångsrika skolkommuner

Har idag varit och lyssnat på SKL som haft en föreläsning kring sin rapport "Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångrika skolkommuner". SKL gör ju en rad öppna jämförelser och detta är en sådan.
8 faktorer har identifierats som viktiga för att nå framgång och framgångsrika skolkommuner:
  • har bra ledare
  • tar reda på hur det går
  • lyfter fram kompetenta lärare
  • har höga förväntningar
  • fångar upp elever med svårigheter
  • har tydlig ansvarsfördelning
  • har fungerande relationer
  • har enats om skolans mål

När vi frågade om det var någon eller några av dessa faktorer som "sticker ut" eller återkommer mer ofta i samband med de genomförda intervjuerna säger SKL att det är framförallt fungerande relationer som utmärker sig. Det handlar givetvis om kommunikation - något som är så svårt och så lätt samtidigt. Lätt att säga fel saker vid fel tidpunkt, lätt att glömma bort att informera, lätt att skapa orealistiska förväntningar. Om alla tog till sig insikten om att det är viktigt att alla relationer präglas av respekt och en god ton i kommunikationen tillsammans med att alla är överens om värdegrunden så blir det lättare att kommunciera med alla, både vuxna och barn!

Att tydligt formulera förväntningarna på exempelvis uppdragen som chef och medarbetare och även politiker är andra viktiga delar i detta. Att dessutom vara tydlig med vars och ens uppdrag och ha en tydlig delegationsordning är andra viktiga verktyg för att skapa den grogrund som ger långsiktigt goda resultat i skolan.

Rapporten kan tankas ned som pdf på www.skl.se

19 maj 2010

Äntligen!

Är det något man kan säga om regeringens reformer på betygsområdet så är det att det har tagit tid att få fram förslaget på det nya betyggsystemet. En reform som dessutom riskerar att snabbt gå i graven om de rödgröna vinner valet i höst. På skolområdet har annars reformerna duggat tätt sedan Alliansen tillträdde.
Betyg i sex steg ger studiestimulans och möjligheten för eleven att höja sitt betyg genom att anstränga sig lite extra vilket är bra! Att som tidigare få sitt första betyg i årskurs åtta är väl sent och om betyget inte är riktigt i den nivå man tänkt sig så har man väldigt lite tid på sig för att hinna göra något reellt åt det.
Nu kommer betyget i årskurs sex och redan tidigare har man som förälder rätt att få skriftliga omdömen om man så vill. Ofta är ett skriftligt omdöme en förbättring i jämförelse med alldeles för luddiga utvecklingssamtal där det är lätt att prata runt och svävande vilket givetvis inte gagnar elevens möjligheter att förbättra sina resultat eller föräldrarnas möjligheter att vara med och stötta och ta sin del av ansvaret för att det ska gå bra i skolan. Låt oss hoppas att det nya betygssystemet blir verklighet!

18 maj 2010

Tidigare betyg - Läs Jan Björklunds nyhetsbrev!

"Betygen [.] medför att arbetet i skolan riskerar få en inriktning mot att meddela kunskaper och färdigheter" (SOU 1977:9)

Citatet är hämtat ur betygsutredningen på 1970-talet och är talande för en utveckling i skolan som handlat om att kunskapsuppdraget alltmer tonats ned. Jag är övertygad om att svenska skolans försämrade resultat kan spåras tillbaka till vänsteridéerna på 1970-talet, då betyg blev elakt och kunskap något fult.
När alliansen vann valet 2006 satte vi punkt för den utvecklingen. Vi inledde ett mycket omfattande reformarbete på utbildningsområdet.
I dag presenterade jag ett nytt förslag, om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan. Det innebär att ett av alliansens viktigaste vallöften nu infrias.
Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge information till elever och föräldrar. Skolan kan följa upp resultaten och för den elev som riskerar att få underkänt är det viktigt att få veta det tidigt, så att det finns möjlighet att höja betyget.
Betyg sporrar eleverna till att anstränga sig lite mer. Skolan blir på så sätt viktigare och på sikt ökar detta resultaten.
Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då får även sjuorna betyg för första gången. Rent konkret innebär det att dagens tredjeklassare kan bli de första eleverna på nästan trettio år som får betyg i årskurs sex.
Hela inlägget är kopierat från Jan Björklunds nyhetsbrev.
Läs mer om förslaget här:
http://www.regeringen.se/sb/d/12471/a/145969

IDAHOT 17 maj

Att människor dör, förföljs och får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta var något vi blev påminda om igår när det var IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia. Alla behöver förstås inte påminnas utan lever varje dag i förtrycket, men dagen manar till eftertanke hos alla oss som på olika sätt kan vara delaktiga i att skapa förändring.
Mänskliga rättigheter är långt ifrån självklara i alla länder, inte ens i våra närmaste grannländer i EU, det visar tydligt den senaste tidens händelser kring Pridefestivalerna i Litauen och Vitryssland. För mig är det ofattbart att människor fortfarande år 2010 diskrimineras, fängslas och attackeras för att de älskar personer av samma kön. Som liberal vill jag alltid stå upp till försvar av de mänskliga rättigheterna, oavsett var i världen de kränks.

Att det finns ett problem i samhället kring vad vi upplever som annorlunda är inte svårt att se, vare sig när det gäller främlingsfientlighet eller homofobi och transfobi.I sammanhanget är det värdefullt att ställa sig själv frågan vem som bestämmer vad som är annorlunda. Givetvis är det normerna som avgör vad du och jag sedan tar för ställning och ibland kanske vi måste stanna upp och fundera över hur vi själva påverkar denna norm.

Tar vi alltid för givet att "min partner" för en kvinna är en man eller vice versa? Utgår vi alltid ifrån att familjen skall bestå av mamma, pappa, barn? Den här heteronormen kan vi välja att ta en tydlig ställning för eller emot. Du, och jag, kan välja att inkludera människor istället för att exkludera dem som inte är precis som vi själva, vi kan välja att inte skratta åt kränkande skämt eller skicka dem vidare via sms...
Mycket återstår ännu att göra för att förverkliga visionen om alla människor grundläggande rättigheter och där är både ditt och mitt handlande viktigt.

17 maj 2010

Respekt!

Vill ge min respekt till alla tjejer i facebookgruppen Alla vi TJEJER i Örebro som tröttnat nu och tänker ta tillbaka stan!

Efter det elfte ouppklarade kvinnoöverfallet har tjejerna i Örebro gått samman i en grupp där de bestämt sig för att gemensamt gå ut på stan, i mörka parker, i tunnlar och andra riskområden kommer de att tillsammans gå ut och "ta tillbaks stan". Det är givetvis tragiskt att det ska behövas, men jag förstår dem och respekterar deras initiativ.

Återigen är det nämligen så att det som diskuteras är vad tjejer ska göra eller inte göra, var de ska gå eller inte gå, hur de ska vara klädda, sminkade och hur mycket alkohol de druckit som diskuteras..Inte det faktum att någon/några faktiskt tar sig friheten att inskränka dessa tjejers och kvinnors livsrum och dessutom kränka dem på det allra grövsta sättet genom att våldta dem.

Det är för dj@@@igt det som har hänt och händer i Örebro och jag hoppas verkligen att polisen snart ringat in och griper den/de ansvariga för dessa övergrepp. Tills dess ger jag min respekt till tjejerna i gruppen Alla vi TJEJER som nu tröttnat nu och tänker ta tillbaka stan!

16 maj 2010

Öppna kommunstyrelsemöten igen!

Nora stängde på försök sina kommunstyrelsemöten för några år sedan. Efter ett år gick det ut en förfrågan bland alla representerade partier om vad vi tyckte om förändringen. De borgerliga partierna i alliansen var alla för att öppna kommunstyrelsen igen men vi blev nedröstade av majoriteten som föredrog stängda möten trots den ganska massiva kritiken som riktats mot detta från olika håll.

Nu har kommunstyrelsen enhälligt ställt sig bakom ett förslag som arbetsutskottet fick presenterat för sig i samband med ett studiebesök till Götene kommun.
Den 26/5 börjar vi jobba enligt den nya arbetsordningen: mötet hålls stängt fram till ca kl. 10:00 under tjänstemännens genomgång av de ärenden som finns på dagordningen, sedan öppnas mötet och besluten klubbas för "öppen ridå".

I förlängningen tycker jag att Nora kommun bör införa den modell som finns i Regionförbundets styrelse: Genomgång av tjänstemän under förmiddagen, lunch och gruppmöten och sedan skall politikerna ta beslut och då öppnas mötet. Det har varit en bra modell att arbeta efter. Det är ju den politiska debatten som är intressant och inte den information som tjänstemännen ger innan beslut. Den finns ju till för att politiken skall kunna navigera rätt.

15 maj 2010

Valets viktigaste fråga?

Jag håller med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att en av valets viktigaste frågor är frågan om jämställdhet. Vi måste minska diskrimineringen i arbetslivet, i styrelserummen och inte minst måste vi minska mäns våld mot kvinnor.
Diskrimineringlagen är i viss mån tandlös och här måste det bli möjligt med kännbara sanktioner menar den arbetsgrupp för alliansen som har arbetat med jämställdhetsfrågorna och som inom kort kommer att presentera sina förslag.
Tillsynen måste utökas för att se hur lagen efterlevs till exempel när det gäller oskäliga löneskillnader. I våra bolagsstyrelser - både företagens och i kommunala bolag - måste sammansättningen av kvinnor och män bli mer jämställd. Kvinnor är idag ofta mer utbildade än männen vilket borde resultera i att fler kvinnor kommer in i bolagsstyrelser. Det borgar bestämmelsen om att bolagsstyrelsen skall ha en sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd utifrån ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund för.
När det gäller mäns våld mot kvinnor har nuvarande regering satsat i storleksordningen en miljard och ändå finns det mer att göra. Vad är det för mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor och vilka åtgärder är mest effektiva att sätta in mot dessa? Här har den borgerliga regeringen inrättat ett forskningsprogram för att kunna ta reda på mer om detta. Även hedersrelaterat våld ligger inom regeringens åtgärdsplan. Man räknar med att så många som 70 000 unga i åldern 16-25 år inte tror sig ha möjlighet att välja sin egen livspartner...Det är lika många som det bor i Luleå...(källor SvD 15/5 -10 samt tidningen nu nr 18-19)

13 maj 2010

Socialliberalism - vad är det?

Jag får många frågor när jag säger att jag är socialliberal. Nedan har jag försökt att beskriva begreppet. Genomgående är min källa http://www.wikipedia.com/

Socialliberalismen är en gren av liberalismen som utgår ifrån en positiv frihetsdefinition. Med denna frihetsdefinition blir individens frihet beroende av att alla har lika möjligheter och tillgång till positiva rättigheter som skall garanteras av staten, såsom exempelvis utbildning och sjukvård.
Socialliberallismen förespråkar därför en aktiv socialpolitik och en viss aktiv ekonomisk politik från statens sida. Socialliberaler menar också oftast att om marknaden inte fungerar skall staten se till att den gör det, medan många
marknadsliberaler ofta anser att statlig inblandning enbart kan försämra läget.
På engelska kallas socialliberalism ibland för new liberalism. Denna benämning ska inte förväxlas med den svenska termen nyliberalism, som på engelska kallas för neoliberalism eller libertarianism (http://www.wikipedia.com/).

En av de viktigaste ideologerna inom modern socialliberalism är John Rawls. Rawls menar att det liberala samhällssystemet är det som naturligt skulle uppstå om man kunde placera en grupp människor i en så kallad ursprungsposition och be dem dra upp huvudlinjerna för ett samhälle. Ursprungspositionen innebär en tidpunkt "före" samhället, där ingen av de inblandade på förhand vet om vilken plats de kommer att få i det samhälle de skall utforma. Enligt Rawls skulle de då välja ett samhälle som uppfyller ett antal principer, nämligen:
Varje människa har rätt till den största uppsättning grundläggande friheter som är förenlig med att alla har samma friheter.
Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska vara anordnade så att de gynnar de sämst ställda människorna.
Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka och diskriminering är ej tillåtet.
De friheter som första principen talar om är exempelvis yttrandefrihet, föreningsfrihet, yrkesfrihet och liknande. Första principen är alltså inte ett argument mot exempelvis skatt. I händelse av konflikt mellan principerna är den första viktigare än den andra, såvida förhållandena inte är sådana att folk ändå inte kan använda de friheter som första principen talar om (skulle exempelvis kunna vara fallet i vissa väldigt fattiga länder).
Socialliberalismen har dels sina rötter i en rapport av den brittiska kungliga kommissionen, som kom 1842, vilken behandlade frågan om villkoren inom engelsk kolgruveindustri. Rapporten visade att det förekom både gravida kvinnor och barn i arbetsstyrkan, samt arbetstider som sträckte sig dygnet runt och dålig säkerhet (http://www.wikipedia.com/ ).

Dessa resultat chockade hela det brittiska samhället och fick flera liberaler att kräva att staten skulle motverka all form av nöd och fattigdom hos arbetarna. Dessutom krävde man att staten skulle använda styrkemetoder för att förhindra monopolsituationer och utnyttjande av arbetare. Man hävdade att den politiska och sociala friheten måste stå över den
ekonomiska.
Ideologin har också influerats mycket av filosofer såsom exempelvis
John Stuart Mill som förespråkade individens frihet på utilitaristiska ( Utilitarismen är en konsekvensetik, vilket innebär att bedömningen om en handling är rätt eller inte bestäms av vilka konsekvenser den får http://www.charity.se/ ) grunder. I sin skrift "Om frihet" utvecklar han bl.a. skälen för yttrandefriheten och för begränsningen av handlingens frihet endast när andra genom handlingen skulle lida skada (http://www.wikipedia.com/).

De tidigaste socialliberalerna var också mycket inspirerade av ekonomer som
John Maynard Keynes som förespråkade en starkare statlig styrning av ekonomin än vad klassiska liberala ekonomer förespråkade. I Sverige var socialliberalismens starkaste ideolog Bertil Ohlin, som förespråkade "fri ekonomi med socialt ansvar", en politik med mindre statlig ekonomisk styrning än socialliberalismen utomlands. Begreppet har därför behållit sin popularitet mer i Sverige än utomlands (http://www.wikipedia.com/).

12 maj 2010

Alliansen har vind i seglen

Idag har det presenterats ytterligare en väljarbarometer där Alliansen leder.
Ju närmare valet vi kommer ju mer förändras bilden av väljarstödet för den rödgröna oppositionen. Nu när de presenterat sin skuggbudget är det lättare för väljarna att se skillnanden mellan blocken. Dessutom har vänsterpartiet haft sin partikongress som visade tydligt att man tycker att Ohly har gått för långt åt höger i sitt samarbete med socialdemokraterna.Det blir tydligare både vad oppositionspartierna är överens om men givetvis även vad de inte är överens om - senast idag frågan om friskolor. Det blir allt svårare att känna förtroende för de rödgröna som ett regeringsalternativ.

Mot den rödgröna oppositionen står Alliansen som har införlivat i stort sett alla sina vallöften, som på ett ansvarsfullt vis lotsat Sverige igenom den svåraste ekonomiska krisen i modern tid och genom detta sett till att vi idag har Europas starkaste statsfinanser. Detta ger Sverige en bra grund att stå på för framtida välfärdssatsningar där fler ska arbeta och fler ska kunna leva på sin lön. Som alternativ finns en socialdemokrati som tagit ett tydligt kliv åt vänster när man bjudit in v till samarbete och som lovar skattehöjningar för alla.

11 maj 2010

Socialnämndens budget i underkant!

I november 2009 var vi framsynta nog att i vårt borgerliga budgetförslag föreslå 1.6mKr mer till socialnämnden än vad socialdemokraterna och vänstern föreslog. Förslaget röstades dock ner både i kommunstyrelsen där vi reserverade oss och i kommunfullmäktige (för mer info se protokollen som ligger på kommunens hemsida).

Oppositionen ansåg redan då att socialnämndens budget inte var tillräckligt tilltagen, men för detta fick vi inget gehör varken av kommunstyrelsens ordförande eller socialnämndens ordförande. Om vi då hade tillskjutit 1,6mKr enligt oppositionens förslag hade vi nu "bara" behövt skjuta till 1,4mKr istället för 3mKr.
Vi vet att socialnämndens budget ligger i underkant och behöver justeras - antalet äldre som behöver hemtjänst ökar och antalet elever i skolan minskar - alltså behöver en förskjutning av medel göras mellan barn- och utbildningsnämndens budget och socialnämndens budget.

När socialnämndens ordförande idag i tidningen ondgör sig över regeringens politik är det några saker hon väljer att glömma:
I september 2008 gick världen in i en finansiell kris som vi inte tidigare sett maken till. Att människor som då fick gå ut i arbetslöshet nu är utförsäkrade och behöver gå över till försörjningsstöd var väntat, likaså att många av dem som använder försörjningsstöd är ungdomar som kanske inte har haft tillräckligt lång anställning innan uppsägningen för att kunna använda sig av a-kassan. Att vi skulle ha fler ärenden där socialen får gå in med mellanskillnanden mellan a-kassa och försörjningsstöd finns det inget statistiskt stöd för.

Det socialnämndens ordförande borde ha sagt är :nu har vi facit på regeringens politik, Sverige har kommit ur den finansiella krisen med Europas starkaste statsfinanser och en arbetslöshet som toppar på 9 % istället för på 12 % som prognoserna visade. Företagen börjar anställa igen vilket kommer att påverka kostnaderna för socialbidrag i en positiv riktning.

08 maj 2010

Näringslivsklimat Nora

Häromdagen kom Svenskt Näringslivs ranking där Nora återigen halkat ner, denna gång fyra placeringar. Kommunalrådet gör det enkelt för sig och säger i ett gemensamt uttalande med övriga tre kommunalråd i de norra Bergslagskommunerna att det är BMB (Bergslagens miljö och byggnämnd) som är orsaken till detta.


Min uppfattning är att visst har BMB och deras livsmedelsinpektioner en del i detta,och mycket kan bli bättre, men hanteringen av företagen i Nora lämnar även på andra områden mycket övrigt att önska. De mindre och mellanstora företagen känner sig inte lyssnade på och känner inte heller att de får gehör och respons för sina behov.
Det finns ingen uttalad näringslivsstrategi i kommunen. Det finns företag som inte har haft besök av en politiker på många, många år, en del aldrig. Då pratar jag om företag som funnits länge i kommunen, som genererar ett antal arbetstillfällen och skattepengar till kommunen. Som gör inköp och aktiviteter som i sin tur genererar skattemedel till Nora kommun, varje dag, året runt!

Som folkpartist och liberal är jag övertygad om det är ett gott näringslivsklimat som genererar fler företag till Nora vilket i sin tur genererar fler arbetstillfällen. Det är i de små och medelstora företagen som tillväxten kommer att ske!

Att vara politiker handlar om som jag skrivit tidigare att lyssna, lyssna och åter lyssna. Det är därför vi har två öron och en mun....

Socialdemokrat? Nej, socialliberal!

För mig handlar socialliberalismen främst om detta: det handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser. Skillnaden är att som folkpartist och liberal är det du som äger rätten att bestämma hur du vill leva ditt liv, inte det socialdemokratiska kollektivet.Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.Liberaler var bland dem som under mellankrigstiden visade hur demokratierna med en aktiv socialpolitik och ekonomisk politik kunde möta depressionen och hotet från de totalitära rörelserna. Denna förnyelse av liberalismen gavs i vårt land namnet socialliberalism. Under efterkrigstiden har liberaler verkat för demokrati, marknadsekonomi, frihandel, internationell solidaritet, välfärdsreformer, jämställdhet och Europasamverkan.(Källa http://www.folkpartiet.se/)

Patriarkat & påtryckningar

Det är valår i år vilket innebär att det pratas mer politik än någonsin, både i media och där människor träffas här i Nora. Det mesta är givetvis positivt men ibland blir jag fundersam...

Som när jag fick höra talas om en nittonårig tjej som ville engagera sig för ett parti men där pappa går in och säger att " i den här familjen röstar vi på XX " med påföljd att hon får backa ur sitt engagemang..!! Jag frågar mig spontant - finns ett sådant patriarkat i Sverige 2010, bestämmer fäder över sina döttrar eller söner när det gäller vad/vem man röstar på?? Kanske bestämmer fadern i denna familj även vad hans hustru skall rösta på? Jag blir både bestört och förbannad när ungdomar eller andra inte tillåts välja parti själva och säger "gör uppror", du bestämmer själv! Det är din demokratiska rättighet!

Andra märkligheter är när det talas om att deltagare i debatter och/eller uppstickare på politikens område blir utsatta för påtryckningar på olika sätt i syfte att tystas eller att sluta sin gärning...Eller att företagare inte törs bekänna politisk färg av rädsla att inte få fortsätta att leverera till kommunen... Vi lever i en demokrati och en sådan tillåter människor att uttrycka olika åsikter, även sådana som kanske inte känns bekväma för alla - men det ger inte mig eller någon annan rätten att tysta dem... Å andra sidan är allt detta kanske bara skrönor som cirkulerar i Nora, vem vet? Vet du?

07 maj 2010

Om detta må ni berätta...

Idag har jag varit på Noras högstadieskola och tillsammans med niorna lyssnat på Tobias Ravett, en man från Polen som överlevde andra världskrigets fasor och som har hemska saker att berätta. Han har själv suttit i koncentrationsläger och hans familj har drabbats av förintelselägrens konsekvenser.

Tidvis var stämningen tät i aulan och luften tjock och vi hade kunnat höra en knappnål falla under delar av den en och en halvtimme långa berättelsen. När han berättade om hur soldater kastade ut spädbarnen från fjärde våningen och fångade dem på sina bajonetter nere på gården under en av rensningsraiderna i Lodz ghetto hördes snyftningarna från flera håll. Plötsligt gick det inte längre att gömma sig bakom en tuff attityd och verkligheten i det Tobias berättar kan man inte fly undan. Jag kan inte ens nu skriva om det utan att bli berörd....

Vilken tur för oss och för våra ungdomar att det fortfarande finns de som kan berätta om dessa fasor. När Tobias avslutar med att säga till oss att vi alltid måste stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tror jag alla inser vikten av det. Hans berättelse om hur nazisterna avrättar 6 miljoner judar och 4.5 miljoner handikappade, romer, vänsterradikaler och homosexuella gör att det blir tydligt att om inte du och jag kan stå upp för alla människors lika värde så finns risken att vi kan hamna där igen och igen....

06 maj 2010

Mentorskap

Mentorer finns på många ställen, både inom näringslivet och inom utbildningsväsendet. Att vara mentor är ofta lika givande som att vara adept. Det finns en organisation mot våld och droger bland ungdomar som heter Mentor, mer om dem kan du läsa här http://www.mentor.se/. Det företag som jag arbetar på stöder Mentor och jag gillar personligen deras devis "Om inte vi vuxna känner ansvar, vem ska då göra det?" Det uttrycket är på samma tema som det jag skrivit om många gånger, att vi vuxna måste våga vara vuxna och förebilder för våra ungdomar.

Mentorskapet är något som näringslivet och även våra kommunala verksamheter skulle kunna ta till sig. Att bjuda in ungdomar i verksamheten för praktik och för att lära sig hur arbetslivet fungerar, vilket ofta är första gången ungdomarna ges möjlighet att besöka en arbetsplats. Att bjuda på sin egen tid genom att besöka våra nior på Karlsängskolan eller elever på gymnasieskolorna för att de ska få en presentation av vad det kan innebära att vara egen företagare eller kommunalanställd. Syftet är givetvis att stärka ungdomarna och öka deras kontakter med vuxenvärlden. Likaså är det en fördel för de arbetsgivare vi har i Nora att presentera sina verksamheter och samtidigt skapa kontakter med de ungdomar som skall söka utbildningar och så småningom söka jobb. Att få dem intresserade av de jobb som vi kan erbjuda i Nora, att få ungdomarna att se möjligheterna med utbildning för det jobb som efterfrågas i kommunen.

Mentorskap för framtiden - en fördel för arbetsgivarna att få en bild av hur ungdomar har det, skapa kontakter och att kunna presentera sin verksamhet och företag som en potentiell arbetsgivare och givetvis positivt för ungdomar att få en inblick i vuxenlivet. Här kan näringslivet vara en kompletterande kraft till de kommunala insatserna. Skola, näringsliv och offentliga sektorn i samarbete för ungdomars framtid. Vem vågar ta första steget i Nora?

05 maj 2010

Jobben en viktig valfråga

Idag har Allianståget med partiledarna varit i Örebro på sin resa genom Sverige. Det som mest fascinerar mig just nu är att den rödgröna oppositionen på nästan alla områden har "köpt" alliansens politik. Nu vill man inte ens höja skatterna nämnvärt längre...På något sätt känns det som ett erkännande av regeringens politik. Eller kanske "tror man inte att väljarna ogillar borgerlig politik lika mycket som man själv gör" (SvD5/5-10).
Socialdemokraterna pratar mycket om jobben, framförallt är bekymret för dem precis som för oss att ungdomsarbetslösheten är så hög. Därför är det förvånande att de rödgröna envisas med den särskilda ungdomsskatten...Det vill säga att de vill slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga under 26 - detta slår ju direkt mot jobb för unga och i förlängningen tillväxten. Den allra viktigaste frågan i valet kommer att handla om jobben och här är det relativt lite vi kan påverka lokalt.

Kommunen kommer inte i någon nämnvärd utsträckning att kunna skapa egna långsiktigt hållbara jobb. Vi vet att behovet av personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten på sikt kommer att öka men å andra sidan kommer behoven av lärare sannolikt att minska på grund av färre antal barn. Det blir ingen större ökning av arbetstillfällen i kommunal regi om vi får tro den statistik vi har tillgång till idag.
Desto viktigare då att vi har ett gott samarbete med näringslivet i syfte att ha en god jordmån för små och medelstora företags etableringsvilja i Nora eftersom det är där som arbetstillfällen kommer att skapas. Kommunen kan ha ett nära samarbete med företagen för att skapa arbetsplatsförlagd praktig för de elever som går teknik-och vård och omsorgscollege. Men att utlova fler jobb lokalt blir inte trovärdigt.

04 maj 2010

Så kom den då....

Givetvis talar jag om Svenskt Näringslivs ranking som kom idag. Inte helt oväntat har Nora halkat ytterligare fyra pinnhål och är nu nere på 275:e plats av 290 möjliga...

Detta trots att socialdemokraterna som styr kommunen kommit överen med det lokala näringslivet att målet är att inom tre år (beslutet togs i höstas på Företagsveckan) skulle Nora ligga på plats 100. Ett sådan mål förpliktigar givetvis och möjligheten att nå målet stärks inte av att Nora nu halkar ner på rankinglistan. De rankinggrundande frågorna är dessa:

Allmänhetens attityder till företagande
Kommunalpolitikernas attityder till företagande
Kommunala tjänstemännens attityder till företagande
Medias attityder till företagande
Skolans attityder till företagande
Kommunens service till företagen
Kommunens tillämpning av lagar och regler
Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen
Vägnät, tåg- och flygförbindelser
Tele- och IT-nät
Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens?
Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?

Mer information om enkäten hittar du här http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/kommun.do?rc=1884&y=2009

En fråga som givetvis kan ställas är då vad som har gjorts för att Nora skall komma närmare möjligheten att nå målet? En kort sammanfattning kan vara att kommunstyrelsens ordförande håller öppet hus en gång i månaden och tidigare näringslivschefen har ersatts med flera näringslivsutvecklare. Resultatet av att kommunstyrelsens ordförande har öppet hus kan jag inte bedöma i dagsläget. När det gäller näringslivsutvecklarna tror jag att tiden varit för kort för att ge genomslag i enkäten redan nu.

Mina kontakter på näringslivssidan visar ganska entydigt att de större företagen i Nora är relativt nöjda med näringslivsklimatet medan de mindre och medelstora företagen tycker att det finns mycket kvar att göra. Här finns mycket att arbeta med och en stor utvecklingspotential minst sagt. Hur vi når målet och vad vägen dit ska innehålla har vi lite olika uppfattningar om i majoritet respektive opposition.

03 maj 2010

Medborgarpaneler, forts

Häromdagen skrev jag om medborgarpaneler som jag tror är ytterligare en kanal för påverkan och kontakt mellan politiker och medborgare.
Min förhoppning är att vi skulle kunna nå även dem som inte vill gå in i ett parti men ändå göra sin röst hörd mellan valen. Dessutom hoppas och tror jag att medborgarpaneler skulle kunna öka engagemanget för samhällsfrågor i Nora och närma politiker och medborgare till varandra. Effekten skulle kunna bli att en rad konkreta förslag och tydliga åsikter kommer fram när det gäller skolfrågor, bostadsbyggandet, äldreomsorger ja helt enkelt de frågor som är viktiga i kommunen Nora.
Det som naturligtvis är viktigt är att det är politikerna som är aktiva i detta så att det inte blir en tjänstemannaprodukt. Det är ju för att förbättra demokratin som vi försöker hitta nya ingångar. Viktigast av allt är ju naturligtvis att politikerna lyssnar och tar en medborgarpanel på allvar!

02 maj 2010

Parboendegarantin får stöd av (s)

Läser till min glädje i dagens tidning (SvD) att Ylva Johansson som höll sitt första majtal i Västerås kräver parboendegaranti.
Folkpartiet liberalerna i Nora har lämnat in en motion om att parboendegaranti skall införas i Nora så att kommunen inte skiljer äkta makar åt om de vill fortsätta att leva tillsammans trots att den ena partnern har ett vårdbehov. Folkpartiet har även de senaste veckorna haft en kampanj på just detta tema tillsammans med krav på fler lärlingsplatser och tidiga betyg. Extra roligt att Ylva Johansson plockar upp ett av folkpatiets förslag i sitt första majtal.

Det är bra att socialdemokraterna gillar förslaget om parboendegaranti, i alltför många socialdemokratiska kommuner väljer man att skilja par åt i samband med att behovet av att komma in på ett särskilt boende uppstår - förhoppningsvis lyckas nu Ylva Johansson få även sina partikollegor i Nora med på förslaget!