30 juni 2010

Nora alliansens första vallöfte

Så har det då offentliggjorts - Nora alliansens första vallöfte - att vi vill satsa på en kommunal musikskola. Hela senvåren har vi diskuterat detta, stött och blött fram och tillbaka, nu är det offentligt.
Att vi ska ha en kommunal musikskola handlar om så mycket, vi ser att det idag finns en enorm efterfrågan bland både barn och vuxna, vi vill lösa den efter frågan på ett hållbart sätt så att det finns en kontinuitet för framtiden och för att återigen sätta lite glans på varumärket "kulturstaden Nora".
Vi vill ha inflyttning i Nora, en kommunal musikskola kan skapa ett stort intresse för barnfamiljer att välja Nora framför Örebro eller Lindesberg, orter som bägge har just kommunala musikskolor. Nora ligger bland de högsta i länets skatteliga vilket inte särskilt gynnar inflyttning, med en kommunal musikskola kan vi erbjuda en verksamhet, med duktiga musiker och pedagoger, som lockar allt fler att flytta till just Nora.
Utan att bli alltför detaljerad så vill vi skapa en musikskola som tar vara på det kultur- och musikintresse som våra duktiga kulturpedagoger skapar i skolan men som inte på ett bra sätt har hittat någon mottagare så som det är organiserat idag med studieförbund. Den kommunala musikskolan skall finnas både i den ordinarie musikundervisningen i grundskolan, men även på fritiden. I förlängningen menar vi att vi vill ha en kulturskola, där många möjligheter skall finnas, dans, måleri, foto, musik, keramik med mera.

29 juni 2010

Nora kommuns strategiska mål

Oppositionen i Nora får kritik för att vi ställt oss bakom de strategiska målen som vi tillsammans med majoritet och kommunens tjänstemän arbetat fram. Låt mig utveckla det hela lite:

Om vi tittar på de gemensamma strategiska målen så blir det ännu märkligare om vi sätter inte i meningarna:

Fler ska inte ha möjlighet att leva ett gott liv i Nora
2015 bor inte minst 10 500 människor i Nora

Boende
Nora kommun bidrar inte aktivt till att det produceras minst 100 bostäder i olika boendeformer fram till 2015
Arbete
Antalet arbetstillfällen i Nora ska inte öka med 20 personer varje år
Minst 85 % av företag som har kontakt med kommunen är inte nöjda
Service
Minst 80 % av Noraborna är inte nöjda med kommunens service för barn, funktionshindrade, äldre och övriga
Miljö
Minst 20 % av arbetspendlarna reser inte med kollektivtrafik
Kultur
Nora kommun skall inte medverka till att antalet sysselsatta inom besöksnäring och kultur ökar med 10 % fram till 2015
Barn och ungdom
Minst 50 % av dem som går ut skolår 9 i grundskolan ska inte ha betyget väl godkänt i genomsnitt
Hälsa
Norabornas självskattade hälsa skall inte ligga bland de bästa 50 kommunerna i landet

Vi i Alliansen för Nora menar att detta är ganska självklara mål och är glada för att vi varit med och arbetat fram mätbara mål – detta har nämligen tidigare inte funnits i Nora kommun och är något som vi hårt kritiserat. Det som kommer att skilja ut oss från majoriteten är strategierna för hur dessa mål skall nås. Detta återkommer vi till vid ett senare tillfälle, i god tid före valet.

28 juni 2010

Nora kommuns svar om våld mot äldre, forts från igår

Har gjort en liten undersökning och hittat Socialstyrelsens enkät samt svaren. Nora kommun har deltagit och svarat enligt nedan.

Följande frågor har ställts till kommunerna:
- Har kommunen något handlingsprogram, plan, riktlinjer eller annat dokument som
specifikt behandlar hur man ska arbeta med äldre som utsatts för våld eller andra
övergrepp som skett inom den kommunala vården och omsorgen?
- Har kommunen något handlingsprogram, plan, riktlinjer eller annat dokument som
specifikt behandlar hur man ska arbeta med äldre som utsatts för våld eller andra
övergrepp som skett utanför den kommunala omsorgen?
- Om "ja" på någon av frågorna ovan, inkluderar kommunens arbete med våld och
övergrepp mot äldre särskild information riktad mot anställda inom den kommunala
vården och omsorgen?
- Om "ja" på någon av frågorna ovan, inkluderar kommunens arbete med våld och
övergrepp mot äldre särskild information riktad mot äldre?
- Om "ja" på någon av frågorna ovan, inkluderar kommunens arbete med våld och
övergrepp mot äldre en särskild kontaktperson för äldre som utsatts för våld och
övergrepp?
Kommunerna har också getts utrymme att ge egna kommentarer. I några fall har vi av
utrymmesskäl varit tvungna att korta eller redigera kommentarerna något. Det framgår i
tabellen där det har skett.

Örebro län Nora svarar så här i enkäten:
ja på frågan om våld inom omsorgen, utom omsorgen inget svar, information till anställda ja, information till äldre nej, kontaktperson nej.
Nora kommuns egen kommentar:
I Lex Sarah finns riktlinjer kring hantering av samt hur man ska gå tll väga om någon
äldre inom kommunens omsorg utsätts eller blivit utsatt för våld eller andra
övergrepp.

Alltså ingen information till äldre - varför frågar jag mig, och hoppas få svar genom en interpellation på höstens första fullmäktige!27 juni 2010

Våld mot äldre

Barbro Westerholm kommenterar Socialstyrelsens undersökning om att färre än var tredje kommun har en plan för hur de ska arbeta med äldre som drabbas av våld och övergrepp. Inga riktlinjer för arbetet finns alltså i dessa kommuner vilket innebär att man trots Socialstyrelsens rekommendationer struntar i dessa.
Folkpartiet liberalerna i Nora har tidigare motionerat om att vi vill ha en äldreombudsman, detta har vi inte fått något gehör för. Våld och övergrepp mot äldre är en av de frågor som en äldreombudsman skulle kunna vara ansvarig för att hantera och gå vidare med. För dem som drabbas av detta är det givetvis en besvärlig situation då det många gånger är någon närstående som ansvarar för våldet. Det gör att det blir problematiskt och många äldre skäms för att anmäla. Att göra en polisanmälan mot en anhörig är inget lätt beslut.
Hur det ser ut i Nora med riktlinjer för detta blir en av de första frågorna som vi i folkpartiet kommer att ta upp i höst.

23 juni 2010

Jan Björklunds nyhetsbrev!

Ny skollag

För snart fyra år sedan fick Allianspartierna förtroendet att styra Sverige. Skolans utveckling var ett starkt vägande skäl för många att välja bort den gamla regeringen. Vi presenterade en vision om en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt. Detta i motsats till den kunskapsfientliga politik som år efter år har låtit skolan förfalla.
En viktig del av Alliansens omläggning av skolpolitiken är den nya skollagen som riksdagen igår fattade beslut om. Det är en omfattande produkt, ett av de största lagstiftningsarbetena i modern svensk rättshistoria, på över 1200 sidor och nästan 700 lagparagrafer. Beredningsarbetet har pågått i över ett decennium.
Här är ett axplock:- Förskolan blir en egen skolform
- Samma regler för fristående och offentliga skolor. Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
- Bättre stöd till eleverna. Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.
- Profilklasser i högstadiet. För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.
- Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor. Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad rättssäkerhet.
- Ökad trygghet och studiero. Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. För de elever som stör andra elevers trygghet och studiero finns fler disciplinära åtgärder. Nya åtgärder som föreslås: "försittning", skriftlig varning även i grundskolan, samt tillfällig avstängning även i grundskolan.
- Skolinspektionen får skarpare sanktioner. Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Bland annat får myndigheten möjlighet att utfärda vitesförelägganden och att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.
Men nu hotar de rödgröna att riva upp flera centrala beslut, inte minst vad gäller tryggheten i skolan. Miljöpartiet vill avskaffa kvarsittningen och Vänsterpartiet är kritiska till att skolan ska kunna stänga av elever. Deras motioner präglas av friskolefientlighet och förslag som att eleverna ska bestämma över sina lärare. Av den vilja till förändring av skolpolitiken som Mona Sahlin ibland har uttalat finns inga spår.
Jag är stolt över att Alliansen har lyckats där socialdemokraterna misslyckades under den förra mandatperioden.
Med liberala hälsningarJan Björklund


22 juni 2010

Ärligt talat...

Idag kom första numret av Ärligt talat i våra brevlådor, för er som inte känner till skriften är det information från Socialdemokraterna i Nora kommun som alltid dyker upp ett valår. Titeln förpliktigar ju måste man säga, och därför är det så trist att redan på första sidan läsa att "trots bister ekonomi för kommunerna med urholkade statsbidrag har vi lyckats att behålla ekonomin i balans" vilket ju inte alls stämmer.

Faktum är ju att regeringen faktiskt skjutit till för Noras del i runda tal 9mKr i extra statsbidrag....vilket gjort att det inte alls har varit någon svårighet att klara utgifter och inkomster!
Se där vilken fadäs i en skrift med namnet "Ärligt talat"...

21 juni 2010

Bostadsbyggandet i Nora

För att locka nya invånare till Nora behövs fler bostäder av olika slag- villor, centrala hyresrätter och bostadsrätter, radhus i olika upplåtelseformer.
Under alltför många år har bostadsbyggandet legat på i stort sett noll. Redan 2007 ställde Folkpartiet liberalerna en interpellation med följande frågor utifrån ett marknadsföringsperspektiv då det var aktuellt med renoveringen av lägenheterna i Kungsgatubacken:
Vilka konkreta marknadsföringsåtgärder planeras av Nora kommun och dess bostadsbolag i syfte att skapa intresse kring dessa nya bostäder inte bara i Nora utan i länet?
Hur fördelar sig dessa på olika media?
Har vi för avsikt att göra några riktade utskick eller kampanjer?

Idag har även den sittande majoriteten insett vikten av att marknadsföra Nora och att kunna erbjuda bostäder - det är bra, även om startsträckan varit orimligt lång! Nu gäller det att se till att vi har många olika projekt på gång hela tiden så att inte överklaganden som kan komma av olika skäl sätter käppar i hjulet under en alltför lång tid och stoppar upp byggandet helt. Nora kommun har redan tappat mycket tid och många tänkbara invånare under den tid som bostadsbyggandet legat nere - nu måste vi fokusera på bostadsproduktion så att vi kan locka fler invånare till Nora kommun.
Vi har ett attraktivt läge och en attraktiv bygd med goda förbindelser för dem som pendlar och till skillnad mot Örebro så har vi en attraktiv prisbild för dem som står i begrepp att köpa sitt första hus.

20 juni 2010

Ta vara på din rösträtt!

För många av oss svenskar är det så att vi tar rösträtten för given vilket gör att den inte känns så viktig att utnyttja. Själv betraktar jag rösträtten som en skyldighet snarare än en rättighet...
Det allra viktigaste är att rösta på det parti som stämmer bäst överens med dina värderingar. För att förstärka ytterligare bör du kryssa den kandidat som du gillar och har förtroende för annars kan en annan kandidat gå om för att den får fler kryss.

Det finns en del hjälpmedel som kan vara användbara om du är osäker på vad du ska rösta på:
DN har gjort en intervjuserie med alla partiledarna. Den kan du läsa här: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/dn-moter-partiledarna-1.1121399

Svenska Dagbladet har en intressant valsajt: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/?gclid=CLSho_38rqICFYssDgod20RGLg

I sommar kommer säkert lokaltidningen att göra porträtt av kommun - och landstingspolitiker. Självklart kan du även kontakta din favoritkandidat, kontaktuppgifter brukar finnas på kommunernas hemsidor.

På de flesta håll kommer det ett hushållsutskick i god tid före valet. Läs igenom och bestäm dig för vilket parti som driver dina frågor bäst.

Flera sidor på nätet erbjuder valkompasser - prova att göra en sådan här:http://val2010.menmo.se/nbkuriren/valkompass.html

Politiska bloggar hittar du här: http://www.politometern.se/

Axess har en enkät för partitillhörighet: http://www.axess.se/newspane.aspx?id=8

Google har en egen valsajt som du hittar här: http://www.google.se/landing/elections2010/

När du har gjort några olika tester försök då att följa det resultat du får istället för att fastna i gamla mönster.


19 juni 2010

Framtid för kronprinsesspar och jobb..

Idag känns det världsligt att skriva om politik...jag har som många andra tillbringat eftermiddagen framför tv:n och tittat på Victoria och Daniels bröllop och vill önska de nygifta varmt lycka till med framtiden och utbringa ett fyrfaldigt leve! De ser verkligen lyckliga ut...

Framtid och framtidstro behövs även för många av de ungdomar som är arbetslösa i Sverige och de som inte vill fortsätta att läsa efter gymnasiet och kanske inte ens efter grundskolan. För dem kommer Folkpartiets förslag om 40 000 nya lärlingsplatser som ett sätt att säkra framtidstron, tron på att även den som är praktiskt lagd mer än teoretiker har en plats att fylla i vårt samhälle. Alla människor har en plats att fylla, med valfrihet skapas den möjligheten. Möjligheten att välja mellan studier och mer praktisk skolning ger alla en chans. Folkpartiet är övertygat om att lärlingsutbildningar kan sänka ungdomsarbetslösheten. I länder som Tyskland och Danmark, som har lärlingssystemet, ligger ungdomsarbetslösheten på betydligt lägre nivåer än i Sverige.
Företagarna är positiva till förslaget och vi ska komma ihåg att det är i de små och medelstora företagen som de framtida jobben skapas. Att ha ett gott samarbete med näringslivet i Nora likväl som centralt i Sverige som helhet kommer att bli än viktigare. Det är viktigt att vara lyhörd för företagens behov och det är viktigt att säkra kvalitén i lärlingsutbildningarna. Det är givetvis också viktigt att arbetsmarknadens parter får chansen att diskutera på vilka nivåer lärlingslönerna skall ligga.

17 juni 2010

Kommunens strategiska mål 2011-2015

Du har säkert läst i tidningen om diskussionerna kring arbetet med de kommunala målen. Igår på fullmäktige togs beslutet slutgiltigt efter en lång diskussion, vilket innebär att socialdemokraterna, vänstern och allianspartierna är överens om målen för Nora kommun 2011-2015. Miljöpartiet reserverade sig på en punkt, den gällande betyget vg.
Målen ser ut som följer:

Fler ska ha möjlighet att leva ett gott liv i Nora kommun
 • 2015 bor minst 10500 människor i Nora
Boende
 • Nora kommun bidrar aktivt till att det produceras minst 100 bostäder i olika boendeformer fram till 2015

Arbete

 • Antalet arbetstillfällen i Nora ska öka med 20 per år
 • Minst 85 procent av företag som har kontakt med kommunen är nöjda

Service

 • Minst 80 procent av Noraborna är nöjda med kommunens service för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och övriga

Miljö

 • Minst 20 procent av arbetspendlarna reser med kollektivtrafik

Kultur

 • Nora kommun skal medverka till att antalet sysselsatta inom besöksnäring och kultur ska öka med 10 procent fram till 2015

Barn och ungdom

 • Minst 50 procent av de som går ut skolår 9 i grundskolan ska i genomsnitt ha betyg "väl godkänt"

Hälsa

 • Norabornas självskattade hälsa ka ligga bland de 50 bästa kommunerna i landet

Det vi i alliansen inte fick gehör för i det arbete som föregått de strategiska målen var en tydligare skrivning kring näringslivet. När vi nu bestämmer vilka strategier som skall gälla för alliansens arbete med strategierna kommer vi att stärka detta på ett tydligt sätt.
Håll utkik för inom kort kommer vi att presentera både Alliansens valprogram men även strategierna till de strategiska målen som alliansen och socialdemokraterna samt vänstern är överens om

15 juni 2010

Konstnärlig utsmyckning i Nora

Det finns en rekommendation som tillkom 1937 som säger att en procent av byggnadskostnaderna inom stat, landsting och kommun ska gå till den konstnärliga utsmyckningen av lokalerna. Det är få kommuner som idag följer den rekommendationen, knappt fyra av tio. I takt med kommunernas allt snävare ekonomi har konstköpsmålet fått stryka på foten.
Ett alternativ som en del kommuner har valt är att gå över till att bestämma en fast summa som kommunen köper konst för - på så sätt blir det mer handfast.

I Nora finns inget uttalat mål kring konstinköp. Kanske är det dax att sätta ett sådant mål? Nu ligger vi ganska långt fram ändå och har ju bland annat fått möjlighet till att smycka vår stad med en hel del skulpturer. Örebroarna är ju stolta över sitt Open Art på sommaren men i Nora har vi Open Art året runt.

Nora vill gärna kalla sig kulturkommun. Ett sätt att stärka det varumärket skulle kunna vara att ta ett beslut kring hur stor andel av budgeten vi vill avsätta för konstinköp till offentliga lokaler i Nora.
Ett annat sätt, i det lilla, skulle kunna vara att kommunen i sin entré på Tingshuset har en utställning där man månadsvis visar upp olika Norakonstärers verk. Dels är det ett trevligt blickfång, dels kan det hjälpa till att stödja våra lokala konsthantverkare i deras ambition att få en större publik.

13 juni 2010

Liberalism är frihet

Du är liberalismens utgångspunkt!
Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti. Våra politiska åsikter hålls samman av liberalismen. Varför? För att liberalismen erkänner varje människas lika och okränkbara värde, och rätt till liv, frihet och strävan efter sin egen lycka. Frihet är rätten att bestämma över sig själv och forma sitt eget liv.

Liber betyder fri och frihet är precis vad liberalism handlar om!
Frihet är nyckeln till alla andra viktiga värden här i livet. Utan frihet kan människan inte bygga ett tryggt och meningsfullt liv. Utan frihet kan människor inte leva i harmoni med varandra. Utan frihet kan människan inte leva för sin egen skull. Frihet är också grunden för all materiell rikedom. Våra ledord är alltid att du har rätt att göra vad du vill så länge du inte kränker någon annans frihet.

Kunskap ett av de viktigaste verktygen!
Vi tror på förnuftet, på nya idéer och innovationer som utvecklar och förbättrar vårt samhälle. Livet är fullt med hinder och mänsklighetens historia handlar om hur vi sakta men säkert har undanröjt hinder efter hinder. Kyla hindrar oss från att använda vår energi till annat än uppvärmning och en av de första stora stegen mot befriande var att tämja elden. En annan var att börja tillverka verktyg. Genom dessa framsteg skapade människan möjligheter.

Liberaler är världsmedborgare!
Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.

Staten är vårt skydd!
I samhället är det statens uppgift att upprätthålla säkerhet genom att skydda medborgarnas liv och ägande samt att trygga respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna. Det enda politiska system som uppfyller kraven på frihet och jämlikhet är demokratin och det enda ekonomiska system som uppfyller dessa krav är marknadsekonomin.

Källa:http://unga.folkpartiet.se/var-politik/liberalism/

12 juni 2010

Miljövänlig konsument..

Som miljömedveten konsument vill man självklart göra klimatsmarta val och inköp. Detta är dock inte helt lätt då det ibland finns oklara och rent av motstridiga uppgifter som man ska förhålla sig till...

I senaste numret av Sveriges natur - Svenska naturskyddsföreningens tidning - hittar jag några tips. I skogens skafferi finns en del att ta rätt på: almfrukter att ha i sallad, ekollon som ersättning för mandel, kamomillblomma till te, kirskål (!) när den är späd att användas till pajer, soppor eller tillbehör till fisk och stekt kyckling, späda maskrosblad till en sallad och de tidiga nässlorna förstås.

I övrigt rekommenderas vi som vill äta miljövänligt att byta ut varannan middag till en vegetarisk måltid. Givetvis är det även viktigt att inte slänga en massa mat, att köpa mer ekologiska livsmedel och att välja grönsaker efter säsong. Att äta mindre nötkött gynnar ju minskningen av växthusgaser, totalt 8,5 ton kommer från jordbruket i Sverige. Detta kommer inte bara av idisslarnas matsmältning (32%) utan även utsläpp från jordbruksmarken (57 %) och stallgödelhanteringen (11 %).

Jätteräkor figurerar ofta i den klimatsmarta matdebatten. Nu förbereds en certifiering av odlade jätteräckor. Svenska Naturskyddsföreningen menar dock att jätteräkor aldrig kan bli något bra miljöval, de kan bara bli mindre dåliga för miljö och människor. En tredjedel av världens mangroveskogar har huggits ner för att ge plats åt räkodlingar och detta för bland annat med sig en ökad sårbarhet för orkaner, tsunamis och stormar. Den nu aktuella certifieringen råder inte bot på miljöproblemen utan talar bara om själva produktionen. Svenska naturskyddsföreningens menar att räkodlingen i grunden är ohållbar - så rådet är detsamma som tidigare - köp inga jätteräkor!

11 juni 2010

Träffa Nora alliansen lokala partiföreträdare!

Träffa Nora alliansens företrädare
på Torget lördag 12/6 10:30-13:30
där vi säljer loppisprylar.


Hela behållningen går oavkortat till läkare utan gränser.

10 juni 2010

"Kontaktannons"

Jag heter Gabrielle Peteri och är oppositionsråd i Nora. Jag har min arbetsplats i Tingshuset.

Om du vill nå mig så gör du det på något av följande sätt:besök Tingshuset, Prästgatan 15 direkttelefon 81063 mobil 070 374 7670 e-post gabrielle.peteri@nora.se eller gabrielle.peteri@liberal.se

Vad jag tycker om olika politiska frågor och om livet i stort och smått kan du följa här:http://gabrielleliberal.blogspot.com/

Facebook där du söker upp mig under mitt namn
Twitter där du hittar mig under @gabriellepeteri
Hör gärna av dig med frågor och funderingar!

09 juni 2010

Fördubbla kollektivtrafikresandet till 2020!

Titeln på dagens blogginlägg är densamma som målsättningen för Mer Koll som är ett EU-projekt för att öka resandet med kollektivtrafik.

Mer Koll hade idag samlat ett stort antal människor i Nora där olika aspekter av kollektivtrafik diskuterades. Flera intressanta föredragshållare och utställare fanns på plats. Hetast idag är naturligtvis frågan om spårbunden trafik som känns helt rätt när vi talar ur ett miljöperspektiv och när vi menar att vi ska ha en långsiktigt hållbar utveckling. Att det är fullt på våra järnvägsspår märks bland annat när vi är ute och reser och hamnar bakom ett pendeltåg på väg in till Stockholm C eller när vi får åka in på ett stickspår för att vänta in mötande tåg. Mycket behöver alltså göras för att vi ska få bättre fart på tågen.

Min personliga uppfattning är att dubbelspår och sk. möteplatser är viktigare att bygga än höghastighetståg mellan några få stora orter. Främst av ekonomiska skäl då höghastighetståg kostar många miljoner och jag har svårt att se hur Sverige med sin lilla befolkning på 9,4 miljoner ska kunna få bäring i detta. Ute i Europa där länderna har mellan 40-80 miljoner invånare är läget ett annat. Men även ur ett miljöperspektiv där jag menar att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till tåget som kollektivt färdmedel.

Idag pratar vi mycket om regioner och regionförstoring och här är en utvecklad kollektivtrafik nyckeln. Mest intressant är det givetvis för oss Norabor när resultatet av den förstudie som Trafikverket inlett gällande den sk. Länspendeln presenteras under våren 2011. När vi vet resultatet av den är det dax att diskutera finansieringen. Vi vet att andra städer har fått en positiv utveckling när infrastrukturen stärkts. Det råder inga tvivel om att Noras utveckling kommer att gagnas av att Länspendeln kommer till stånd!

08 juni 2010

Kulturstrategi för Nora

Har tillbringat kvällen med politiker, tjänstemän och kulturarbetare för att gå vidare i arbetet med att ta fram en kulturstrategi för Nora. Intressanta diskussioner i smågrupper och sedan presentation för varandra så att allas synpunkter får komma fram och tas tillvara var tanken. Jag är säker på att det så småningom kommer att värka fram ett bra dokument utifrån denna process och jag hoppas att vi kommer att ha politiskt mod nog att anta det.

Vid ett sådant här möte förväntar man sig respekt för varandras synpunkter och lyhördhet, inte att någon (läs kommunstyrelsens ordförande) tar till brösttoner och med myndig stämma säger: stryk detta och ta bort den bilden, det här hör inte hemma här, detta är inte lämpligt osv. Inte förrän jag påminde honom om att han faktiskt bara var talesperson för de fyra personerna som satt vid samma bord och att vi andra kanske hade andra synpunkter blev tonen annorlunda...
Att sedan raljera på mötet om närvarande personers vara eller icke vara, kompetens etc. tycker jag gränsar till mobbing och är ett helt olämpligt beteende...

07 juni 2010

Otydliga ägare

Tillsammans med Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesberg så har Nora en bygg och miljönämnd - BMB - som geografiskt är placerad i Lindesberg men som är vårt gemensamma ansvar och som servar alla fyra kommuner. Nämnden har funnits sedan 2004.
I år (!) har de fyra kommuncheferna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun beslutat att genomföra en utvärdering av nämndens verksamhet. Denna utvärdering skall belysa konsekvenser av eventuella förändringar av verksamheten samt förslag till nytt eller förändrat samverkansavtal.
Detta sedan det under en lång tid framkommit olika typer av missnöjesyttringar främst gällande hanteringen av livsmedelskontrollen i de fyra kommunerna. Missnöjet har främst framförts av företagare till politiker. Den politiska ledningen i de fyra kommunerna menar att detta är orsaken till vår låga ranking i Svenskt Näringslivs undersökning (se tidigare blogginlägg om detta).
Nu först efter 6 år tar den politiska ledningen sitt ansvar och kräver en genomlysning av verksamheten och en ordentlig utvärdering innan man beslutar sig för hur man vill gå vidare. Personligen tycker jag att vi borde ha markerat och gett tydliga ägaredirektiv om hur vi vill att verksamheten skall skötas mycket tidigare och jag vet att detta efterfrågats av de ordinarie ledamöterna i nämnden.
Om vi hade varit aktiva ägare och tydligt talat om hur vi ville att nämnden skulle hantera frågor om ex livsmedelskontrollen och rådgivning i våra kommuner hade sannolikt hanteringen kring detta inte fått sådana negativa efterverkningar bland våra företag. Sen vill jag fortfarande mena att det är en efterhandskonstruktion att nu hävda att vår låga ranking är ett resultat av BMB:s hantering...långt ifrån alla företag som svarar på Svenskt Näringslivs enkät är livsmedelsföretag!

06 juni 2010

Nationaldagsfirande i Nora

Har firat Sveriges nationaldag i strålande sol idag nere vid stationen i Nora! Mässingorkesterna spelade taktfast, körens sjöng vackert och folkdansarna gjorde en fantastisk insats som vanligt - allra bäst (också som vanligt) var oxdansen förstås..:)

Vi hade förmånen att hälsa sex nya familjer/personer välkomna som nya svenska medborgare och fick dela ut kulturpriset till Ted Ström (dock ej närvarande men får priset 17/7). Det allra roligaste var det nyinstiftade ungdomskulturpriset som delades ut för första gången. Jag ser fram emot utställningen av pristagaren i Bryggeriet i sommar : Stilla, långsam, rörlig som har premiär inom kort.

04 juni 2010

Unga i politiken

Vill du veta vilka unga politiker som finns i Folkpartiet liberalerna i Örebro län och övriga län i Sverige? Vill du veta vilka unga politiker som driver frågor som ligger nära dig som är ung? Klicka på länken så hittar du unga politiker som kandiderar till riksdag, landsting och kommunpolitiken över hela landet. Läs och se vem som just du vill kryssa!

http://unga.folkpartiet.se/unga-politiker/

01 juni 2010

Hemarbetet - orsak till utbrändhet bland kvinnor?

När vi ser till kommunanställdas ohälsotal så dominerar kvinnorna på ett oroväckande sätt. Givetvis är det så att majoriteten av de anställda i de flesta kommuner, Nora är inget undantag, är kvinnor, men ibland undrar jag om det inte kan finnas ett samband mellan det faktum att kvinnor jobbar mer hemma än männen. Tidigare forskning har visat att när kvinnor kommer hem stiger deras stresshormoner, när män kommer hem sjunker de....Undrar om detta kan ha något samband med antalet timmar som män respektive kvinnor tillbringar med obetald hemarbete?

Antalet hemmafruar har minskat från 1,3 miljoner 1950 till runt 230 000 idag. 1993 var antalet som lägst med drygt 150 000.
Adderar man tiden för hemarbete till förvärvsarbetet blir den genomsnittliga arbetstiden 55-60 timmar per vecka, för barnfamiljer omkring 70 timmar.
Skillnaden mellan män och kvinnor är stora. Andelen som utför hemarbete direkt efter avslutad arbetsdag är för kvinnor 70 procent, för män 50 procent.

Hemarbetets komponenter
minuter per dag, 20-64 år:
Kvinnor Män
 • matlagning 43 / 23 min
 • disk, duka med mera 20 / 10 min
 • städning 30 / 16 min
 • tvätt, strykning 17 / 3 min
 • underhållsarbete 22 / 38 min
 • omsorg egna barn 32 / 18 min
 • omsorg om andra 9 / 8 min
 • inköp 30 / 20 min
 • resor och övrigt 29 / 27 min

Källa till blogginlägget är Länsposten nr 21 2010 samt Sverige & svenskarna 2008 av Lennart Tham