31 mars 2012

Folkpartiet tackar nej till samarbete med (S) i Nora.


Folkpartiet Liberalerna i Nora har idag tagit beslutet att tacka nej till förfrågan från Socialdemokraterna att tillsammans med dem bilda ny majoritet i Nora.

-       Folkpartiets politik har fokus på de traditionella liberala frågorna, säger Gabrielle Peteri, ordförande för Folkpartiet i Nora. En skola för kunskap och utveckling, omsorgen om våra äldre och självklart ett bättre klimat för näringslivet som en grund för tillväxten är områden där Nora behöver blir ännu bättre, och vi vill sätta en tydlig liberal prägel.

-       Vi anser att vår socialliberala politik med individen i centrum och dennes rätt att forma sitt eget liv står alltför långt ifrån Socialdemokraternas kollektiva lösningar. Därför ser vi ingen möjlighet till majoritetssamarbete med Socialdemokraterna, avslutar Gabrielle Peteri.


30 mars 2012

Bifall Järnboås

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i veckan valde vi att bifalla Järnboås friskoleförenings ansökan om att starta en friskola.
Ytterst är det givetvis Skolinspektionen som beslutar om tillstånd till att starta friskola ges, men nämndens bifall kändes som en viktig markering.
Idag finns inget beslut om nedläggning av Järnboås kommunala skola. Delar av skolan är idag uthyrd till andra verksamheter och ytterligare utrymmen kommer att hyras ut till den servicepunkt som inom kort skall etableras i Järnboås.

Visst finns det svårigheter för mindre enheter att möta alla krav som idag ställs i de nationella styrdokumenten. Men de samtal med representanter för friskoleföreningen och de politiska diskussionerna vi haft inför mötet menar vi mynnar ut i ett positivt bemötande av ansökan. Alla dessa krav och hur friskolan kan möta upp dem kommer noggrant att belysas av Skolinspektionen. Dessutom så finns en tilläggs attsats inskriven i budgeten om att vi har en positiv syn på föräldrainitiativ. För oss är det viktigt att ta tillvara på den positiva kraft som friskoleansökan visar på.

Ett annat viktigt argument för en skola i Järnboås är givetvis det regionalpolitiska. Om vi vill ha en levande landsbygd är det viktigt att det finns en skola där. En skola blir ofta navet i byn. Järnkraft projektet i Järnboås har haft mycket framgång med sitt arbete att locka nya invånare till bygden vilket även har gett ett tillskott av barn till skolan.
Visst vill vi ge människor möjlighet att leva och verka även utanför stadskärnan i Nora. Å andra sidan kan man fråga sig om det då enbart är Barn- och utbildningsnämnden budget som ska bära den kostnaden?
NA har skrivit om detta här

29 mars 2012

Svarta siffror

60 000 svenska kvinnor årligen utsätts för våld av en närstående man, mindre än hälften polisanmäler brottet och bara 20 procent av dessa anmälningar leder till att polisen kan knyta en misstänkt till brottet.

1000 svenska kvinnor och barn lever under den högsta graden av identitetsskydd, gömda i sitt eget land.

17 kvinnor per år dödas av en närstående man.Den siffran har legat konstant sedan 30 år tillbaka.


Visst är det dags att tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna dödas...

Kvinnofridslinjen 020 50 50 50. Ditt nummer syns inte på telefonräkningen.
Kvinnofridslinjen is a national helpline. Your call will not appear on the telephone bill.
.هو خط المساعدة الوطني. وسوف مكالمتك لا تظهر على فاتورة الهاتف Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen es una línea de ayuda nacional. Su llamada no aparecerá en la factura telefónica.

28 mars 2012

Demokrati tar tid

Den finns inte, vill jag hävda - alltså quickfixen för demokratin. Demokrati tar tid, måste få ta tid och ska ta tid.
Långa möten att sitta av, ändlösa diskussioner där ändå ingen byter åsikt eftersom alla sitter fast i sina ideologier, varför inte bara att slå klubban i bordet om man tillhör majoriteten ...Självklart raljerar jag nu men det finns faktiskt människor som på fullt allvar argumenterar så. Jag brukar kontra med att alternativet till demokrati är diktatur...

Det parlamentariska systemet vi har i Sverige bygger på att lekmän engagerar sig politiskt i sin hemkommun, där tjänstemän är föredragande och bistår med beslutsunderlag. Det fordrar självklart att man som politiker har en tillit till dessa beslutsunderlag utan att man för den skull kompromissar med sin övertygelse. Politiker kan avsättas vid nästa val, tjänstemän inte. Demokrati bygger på förankring och medinflytande i de politiska församlingarna.
Apropå det jag skrev igår så upplever jag ibland att det finns en övertro på att om man bara sätter ett antal företagare i ledningen för en kommun så ordnar sig allt. Besluten tas snabbare och resultatet blir ännu bättre. Jag vill mena att det är långtifrån så enkelt, visst kan man lära av varandra men man kan aldrig likställa en kommun med ett företag. 
Ett politiskt uppdrag är det finaste man kan få, ett förtroende och ett lån av väljarna och måste förvaltas med omsorg, respekt och ödmjukhet.

27 mars 2012

Ett annat politiskt landskap

Inte bara i Nora utan även på andra håll i Sveriges avlånga land är det politiska landskapet annorlunda nu mot vad det har varit tidigare. Det är inte bara de traditionella partierna som vinner väljare utan även lokala partier eller special intressepartier såsom sjukvårds- eller pensionärspartier vinner röster från de traditionella partierna. Alternativt så handlar det om  partier som inte gillar invandringen och invandrare.

Oavsett vilket så handlar det ytterst om en missnöjesyttring över något. Det kan vara alltifrån att man har åsikter om att kommunen drivs bättre och effektivare som om det vore ett företag eller att ett sjukhus, ett äldreboende eller en skola inte ska läggas ner.

Det handlar alltså oftast om särintressen, inte om att ta ansvar för en helhet. Stora stats- eller kanske kommunbärande partier kanske har sett sin bästa tid? Kanhända måste de nu ge vika för många små partier som alla har en hjärtefråga som de brinner för, utan tanke på helhet och utan tanke på att varje stat och kommun existerar i ett sammanhang, finns i en kontext där samexistens är ett nyckelord. Där samarbete, lyhördhet och respekt är viktiga begrepp.

Om det är så att det politiska landskapet fortsätter att förändras i den riktningen fordrar det kanske en annan sorts politiker? En sorts politiker som inte har en ideologisk kompass utan en mer pragmatisk? Men jag undrar då, vad ska de bottna i, i det långa perspektivet? I det korta klarar dessa nya partier det säkert, men när det gäller att tänka långa, strategiska tankar som inte bara går ut på mesta möjliga makt?
Och hur blir det för oss med en politisk kompass, har vi inget att tillföra, varken i det korta eller långa perspektivet? Eller kanske blir det som Dag Hammarskjöld skrev: ”Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.”

26 mars 2012

Vi tar gärna emot dina liberala synpunkter!

Nina Larsson är partisekreterare i Folkpartiet liberalerna och säger så här om arbetet med vårt nya partiprogram:

Det är viktigt att vi höjer blicken och blir mer visionära. Politik handlar ofta om dagsaktuella frågor, men vi vill även söka svaren på hur samhället kan se ut om 15 – 20 år. Om vi verkligen ska kunna ta till vara på de möjligheter som globaliseringen medför och samtidigt kunna möta utmaningar som finanskrisen behöver vi ett nytt partiprogram med liberala lösningar för framtiden.

Finns det något speciellt politikområde som Folkpartiet bör lyfta i framtiden?
– Jag vill fortsätta utveckla politiken för skola och utbildning. När vi nu är på väg in i kunskapssamhället kommer utbildning att vara helt avgörande för framtiden. Men vi behöver även finna liberala lösningar inom till exempel integrationsområdet. Vi i Folkpartiet ser framför oss ett öppet samhälle som tillvaratar individernas förmågor så att alla kan leva upp till sin fulla potential. Vi har ett gott samarbete inom Alliansen inom många politikområden, men Folkpartiet vill höja ambitionsnivån - vill betydligt mer.

Du är välkommen att delta. Diskutera på bloggen, Facebook eller Twitter. Kommentera gärna våra filmer på YouTube. Eller skriv mail till gruppernas sekreterare. Hur du än vill bidra är dina tankar mycket välkomna!  Här kan du läsa mer. Om du vill besvara vår enkät kan du göra det här. Och självklart kan du läsa mer på vår hemsida www.folkpartiet.se där denna text är hämtad från.

25 mars 2012

Ungdomsarbetslösheten i Nora

I slutet på februari lämnade Folkpartiet liberalerna i Nora in en motion om att vi vill att det ska införas särskilda ungdomsavtal i Nora. Förebilden är det avtal som IF Metall har tecknat. Du kan läsa blogginlägget här
Orsaken till att vi lämnat in denna motion är givetvis situationen för arbetslösa ungdomar generellt och för Noras ungdomar speciellt.


I Nora är ungdomsarbetslösheten så hög som 26 procent beroende på sättet som arbetslöshet räknas på. Men det innebär inte att drygt var fjärde ung människa i Nora går arbetslös. Arbetslösheten mäts som andel av arbetskraften. Det är arbetslösheten i åldrarna 15-74 år som mäts för att ge jämförbarhet inom EU.
Dessutom räknas även heltidsstuderande som söker någon form av jobb som arbetslösa. Medför att ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än 26 % men nog så allvarlig ändå.


Självklart räcker det inte med lägre löner för att få ungdomar i arbete. Utbildningsinslaget är en viktig del av avtalet och bör utformas av parterna, i vårt fall kommunen och facken. För oss politiker är motionen ett sätt att visa att vi inte accepterar den höga ungdomsarbetslösheten som finns.
Det kommer inte att räcka med ungdomsavtal utan det krävs fler och mer insatser än så. En annan viktig del i att komma tillrätta med arbetslösheten bland ungdomar är den intressestyrda skola som vi har i Sverige. Arbetsgivarna måste bjudas in oftare för att ge ungdomarna en bild av vilken kompetens som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden de kommande åren.24 mars 2012

Hjälptelefon för att förebygga

Här kan du läsa jämställdhetsministerns senaste nyhetsbrev:
Vänner,
målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande att forma samhället och sina egna liv. En fråga som vi arbetar intensivt med för att komma närmare det jämställda samhället är hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor. Min ambition har varit att vi ska jobba brett och på flera fronter. Under lång tid har arbetet kring sexualbrotten kretsat kring straff och behandling efter att brott har begåtts. Nu fokuserar vi på det förebyggande arbetet mot sexuellt våld genom att försöka stoppa sexualbrotten innan de begås. Det räcker inte längre med att bara plåstra om kvinnorna som drabbas. Ska våldet mot kvinnor upphöra måste de män som utsätter kvinnor för våldet ändra sitt beteende.  Fram till och med 2014 satsar regeringen totalt 120 miljoner kronor för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra övergrepp. Igår invigde jag en av de satsningar som regeringen gör - hjälptelefonen PrevenTell, på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. PrevenTell är en telefonlinje dit personer som riskerar att utöva sexuellt våld mot andra ska kunna vända sig för att få hjälp och stöd i tid. Tanken är att hjälpa dem som är på väg över gränsen till det olagliga eller upplever att de har en oönskad sexualitet även om den är inom lagens gränser. Genom hjälptelefonen kommer man att nå riskpersonerna - de som riskerar att utöva sexuellt våld men som inte är kända av polis, socialtjänst eller kriminalvård. Den testverksamhet av hjälptelefonen som Karolinska har utfört har varit lyckad och män har frivilligt sökt sig till hjälptelefonen för att få stöd och behandling. Förutom hjälptelefonen kommer Karolinska att kartlägga liknande verksamheter i Sverige för att skapa ett nationellt nätverk. I uppdraget ligger också att utveckla och evidensbasera behandlingsmetoderna.
Sedan återstår att utvärdera verksamheten. Varje sexualbrott som förebyggs är en stor framgång. För att en dag nå jämställdhet måste våldet och övergreppen mot kvinnor upphöra.

Vänligen,

Nyamko

23 mars 2012

Fler liberaler i norra länsdelen

Blir så glad när jag läser i senaste numret av det liberala nyhetsmagasinet "nu" där det finns en artikel om två ungdomar, 16 och 19 år i Hällefors som bestämt sig för att inte bara starta upp Liberal ungdom som är folkpartiets ungdomsförbund utan nu är på gång med en ny folkpartiförening på orten!

Ungdomarna har mycket åsikter om vad som är bra och vad som kan göras bättre i Hällefors. Jag hoppas verkligen att de får stöd av en del av de tidigare medlemmarna och att de orkar dra lasset. - "Politik är väldigt intressant och vill man vara med och förändra får man dra sitt strå till stacken och inte bara sitta hemma och klaga, säger en av ungdomarna".

Önskar dem givetvis varmt lycka till! Förhoppningsvis har vi landets yngsta fullmäktigelista i Hällefors till valet 2014!

Även i Ljusnarsberg rör det på sig, där lämnar man nu det lokala partiet och startar upp en folkpartiförening igen! Självklart önskas även ni lycka till! 

22 mars 2012

Inga kompromisser med mänskliga rättigheter!

Idag får du ta del av Nyamko Sabunis nyhetsbrev där hon skriver om kraftfullare insatser mot tvångsäktenskap:


" Sara flydde till Sverige när hennes familj inte lät henne bestämma vem hon skulle gifta sig med. Efter några år övertalades hon att hälsa på familjen i hemlandet, men väl där isolerades hon och idag misstänker frivilligorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime att hon har mördats. Detta fall beskrevs i Aftonbladet i veckan. De intervjuade även mig om mitt förslag att inrätta en särskild polisstyrka mot barn- och tvångsäktenskap.
Samhället måste vara fullständigt glasklart med att de mänskliga rättigheterna är universella och aldrig får kompromissas bort med hänvisning till religion eller kultur. Ungdomar som riskerar utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck måste få vårt stöd. Vi redan gjort mycket, inte minst genom att bygga upp kunskap, slopat möjligheten till dispens från vissa skolämnen och skärpt lagstiftningen. Men mer måste göras.
Därför vill Folkpartiet kriminalisera tvångsäktenskap och slopa dispensmöjligheten för barnäktenskap. Jag skulle även vilja se att vi inrättade en särskild polisstyrka som kan ingripa i akuta fall av barn och tvångsäktenskap. Den som växer upp i Sverige ska kunna känna sig fri och trygg ".

Om du vill läsa mer kan du göra det här


21 mars 2012

Ja till datalagringsdirektivet

"Regeringens förslag försvarades av borgerliga riksdagsledamöter. Folkpartisten Johan Pehrson lyfte fram att förslaget skulle kunnat vara mycket mer omfattande och exempelvis inneburit att alla uppgifter ska sparas i två år.

– Vi har en begränsad omfattning av vad som sparas. Vi har den kortaste tiden jämfört med Finland, Frankrike eller Holland. Vi sparar kortast möjligt. Vi har satt ner spett i backen för att visa att det här ska vara en begränsad verksamhet som man ska ha mycket respekt för, sa Johan Pehrson".

 "Om vi bygger upp så här stora system, och har tillgång till otroligt stor mängd personlig information om alla Sveriges medborgare, tänk om det missbrukas? Antingen att det läcker ut, men tänk om vi får ett parti som kommer till makten som vill något helt annat, sa Maria Ferm, Miljöpartiet".

20 mars 2012

Tunga dagar...

Vissa dagar är tyngre än andra och nu har det varit flera sådana dagar på en ganska kort tid, jag har svårt att släppa tankarna på vad som sker runtomkring oss...

Dels är det händelserna i Ungern som oroar mig där jag starkt kan ifrågasätta hur och om Ungern lever upp till de grundläggande demokratiska principerna som råder för alla EU:s medlemsstater. Dels gäller det religionsfriheten, dels gäller det om hur oberoende rättvisan är i landet.
Sen skotten i Toulouse i Frankrike där en ensam man skjutit fyra personer varav tre är barn på en judisk skolgård. Skjutna, kallblodigt, från nära håll i huvudet.
Varför, vad är motivet undrar jag och hoppas verkligen på att det inte är ett rasistiskt motiv men har inga större förhoppningar om att så inte skulle vara fallet...För Frankrikes del är det det tredje attentatet på kort tid. Jag konstaterar att oavsett om det är ett rasistiskt brott eller inte så är det helt oacceptabelt och naturligtvis fruktansvärt för de drabbade. 
Jag tycker personligen att utvecklingen i flera av Europas länder är oroväckande, det är alltför mycket terror- och hatbrott som sker. Stater sluter sig och stänger sina gränser, rasismen breder ut sig på ett sätt som vi inte har sett sedan tiden innan andra världskrigets utbrott.

Nittonhundratalet kallas för det korta seklet, tiden mellan 1914 då första världskriget utbröt fram till 1989 då muren föll i Östberlin var en oerhört blodig tid i Europa. I de två världskrigen 1914-1917 samt 1939-1945 så dog miljontals människor, främst unga män naturligtvis. Men dessa två världskrig drabbade även civila på ett aldrig tidigare skådat sätt.
Förödelsen och skadorna var enorma och krigen hade visat dels på extremismens ansikte i och med Förintelsen, dels visat oss krigets alla fasor. Behovet av återuppbyggnad var gigantiskt på ett sätt som jag inte tror att vi kan föreställa oss.

Embryot till tanken om ett enat Europa där Tyskland inte skulle kunna starta fler krig, skapades i och med den sk. Kol- och stålunionen 1952. Winston Churchill talade redan 1946 om ett Europas förenta stater och 1949 bildades Europarådet.Så småningom utvecklades Europeiska unionen, från början ett projekt för att säkerställa fred på Europas blodiga kontinent.

Trots allt detta kom de blodiga händelserna på Balkan att prägla mitten av 1990-talet och återigen skedde massakrer som var bland de mest omfattande sedan andra världskriget. Vi verkar inte ha lärt något om jag nu tittar på vad som sker runt om i Europa...

19 mars 2012

Kämpa för varenda unge!

Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.

Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.

Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!

18 mars 2012

Nora kommuns enskilda avlopp

Enskilda avlopp i hus/fritidshus kring Norasjön och andra sjöar i kommunen är något som måste upp på agendan. Att orenat avlopp rinner rakt ut i våra badsjöar är naturligtvis inte varken trivsamt för de som vill bada där eller korrekt ur ett miljöperspektiv.
De inspektioner som görs i kommunen visar att ungefär femtio procent av alla enskilda avlopp får underkänt!

Många kommuner runt om i Sverige använder sig av ett strukturerat arbetssätt där man går in och prioriterar de olika bebyggelseområden som finns. På vissa håll går det att ta fram en kommunal lösning som de boende/sommargästerna kan ansluta sig till. På andra håll kan en detaljplan behövas tas fram eller också går man in och erbjuder rådgivning om avlopp.Det finns ju många olika typer av lösningar.
Det är fastighetsägarna som är ansvariga för sina avlopp och kommunen skall svara för tillsynen av dessa.

Kanske är det som "Aktionsgruppen för små avlopp" hävdar - att det är dags att regeringen ger ut en förordning om utsläppskrav på små, enskilda avlopp.
Miljödepartementet har pekat på vilka de största problemen med övergödningen i vårt innanhav Östersjön är, nämligen utsläpp från jordbruket, kommunala och enskilda avlopp samt luftutsläpp. Däremot råder tystnad när det gäller våra övriga vatten.
Möjligtvis kan en period av omställningsbidrag sätta fart på fastighetsägarna. Det var effektivt när det gällde att byta ut de gamla oljepannorna, kanske kan det få effekt även här?!  
17 mars 2012

"FP måste våga vara Alliansens radikaler"

Idag får du ta del av en artikel som Jasenko Selimovic skrev inför Folkpartiet liberalernas riksmöte 10-11 mars. Jasenko är statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet men skriver här som folkpartist.


Alliansen anklagas för att vara visionslös. Men olika partier har olika agendor. Moderaterna profilerar sig genom att säkra stabilitet. Att samma parti ska vara reformpådrivande är svårt. Stabilitet skapas inte om man jämt förändrar. Folkpartiet har däremot alltid varit - och ska vara - en radikal kraft. Vår uppgift är att definiera stora samhällsproblem och presentera lösningar. Här kommer därför, inför helgens riksmöte, fem framtida utmaningar som liberaler bör anta.

Ungdomsarbetslöshet:
Socialdemokratin har lyckats övertyga många om att "små klyftor" är politikens prioriterade uppgift. Men fundera på konsekvensen av ett system där kostnaden att anställa en doktorand är nästan lika stor som att anställa en tonåring utan arbetserfarenhet. Vem anställer arbetsgivaren? Den med kunskap och erfarenhet. Är det då konstigt att ett samhälle med "små klyftor" resulterar i att ungdomar och invandrare blir arbetslösa i högre grad än andra? Sverige har en av OECD-ländernas minsta lönespridning, samtidigt har denna politik resulterat i en av högsta ungdomsarbetslösheter inom OECD. Jag har respekt för värnandet om små klyftor men ännu mer respekt för värnandet om människor. Eller som den liberale filosofen Rawls sa: "Ett rättvist samhälle tillåter skillnader så länge de svagaste får det bättre".

Integration:
Sverige har blivit ett land med två gränser. Den ena är landets gräns, som har varit relativt öppen. Den andra är gränsen till arbetsmarknaden, relativt stängd. Resultat? Ett stort antal människor har kommit in i landet men inte in på arbetsmarknaden.
Detta utanförskap provocerar fram populistiska partier som förespråkar stängning av även landets gräns. Men Sverige behöver öppenhet och solidaritet. Om vi ska kunna fortsätta vara ett öppet land måste arbetsmarknaden öppnas även för de sämre utbildade. I dag kan man knappast få jobb utan avslutat gymnasium.
En hel del av senaste årens invandrare har sämre utbildningsnivå. För de yngre är utbildningssatsningar nödvändiga. Men övriga ställer oss inför ett val: antingen finns jobb även för denna grupp eller så dömer vi dem till livslångt utanförskap.

Extrem nationalism:
Den breder ut sig i EU och utmanar demokratin. Den uppstår bland annat utifrån en känsla av att Europa är en kontinent på dekis, ett landskap av skulder som inte ens kreditvärderingsinstituten gillar. Denna pessimism driver fram en oanständig kamp mellan grupper. Lågutbildade, arga, unga män ger sig på flyktingar, som upplevs som konkurrenter om jobb och förmåner.
Om EU igen ska inge framtidshopp krävs strukturförändringar. Bättre utbildning, större social mobilitet, incitament för ansträngningar, jämställdhetssatsningar i skolan - särskilt för pojkar som på grund av att länge ha släpat efter hotar att bli en framtida underklass av outbildade - och en medvetenhet om att framtida välstånd inte är givet.

Miljöfrågan är också utmaning:
Men lösningen är inte att retarderar till vildar som kryper på alla fyra, för att parafrasera Voltaire. Liberaler måste lita på att "civilisation" inte är jordens cancer (såsom miljörörelsen påstår) utan att det är endast den "civiliserade", utbildade människan som kan lösa klimatproblemet med hjälp av ny teknik, vetenskap och resurser.

Slutligen kultur:
Den är för viktig för att missbrukas av vänstern i ideologiseringssyfte. Därför får inte liberaler tillåta att kulturen - på socialistiskt vis - förvandlas till arbetsmarknadsåtgärd. Kulturen är ett sätt att mogna, att hitta en moralisk och samhällelig kompass. Något som har ett värde i sig, även det varken leder till att vi blir friska eller sysselsatta.

Industrialismen, med sina två distinkta klasser och klyftor, tillhörde socialdemokratin. Det globaliserade, individualiserade tjänstesamhället tillhör liberalismen. Men liberaler måste förstå att social mobilitet, utbildning, utökade livschanser och solidaritet är viktigare för den breda medelklassen än stabilitet. Därför måste vi vara alliansens radikala och obekväma samvete och låta det prägla vår politik.

16 mars 2012

Inför särskilda ungdomsavtal i Nora

I Nora idag är ungdomsarbetslösheten 26 %, en mycket hög siffra, och det är nu viktigt att dessa ungdomar kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt. En väg kan vara genom särskilda ungdomsavtal. Vi måste få fler ungdomar i arbete och i vår egenskap som arbetsgivare vill vi verka för att särskilda ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga. Det är alltid bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i bidragsberoende.

Folkpartiet anser att vi i samarbete med facken ska införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det avtal som Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtaler till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet.

Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facker för att förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension.

Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra. Det är tänkbart att ungdomsavtal kan vara ett bra alternativ även när den unga personen har någon form av utbildning i botten, t.ex. en omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med extra utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.

15 mars 2012

Är vinst detsamma som sämre kvalitet?

I den skoldebatt som nu pågår om vinster framförs det ofta att vinster är av ondo, att det är något dåligt med vinst. En annan bild av vinster kan vara att vinst kan vara en av drivkrafterna för att få fram nya idéer, innovationer och för att hitta bra sätt att effektivisera.
Det finns inget bevis för att vinst = dålig kvalitet men i opinionsläget idag är det svårt för politiker även från den borgerliga sidan att försvara systemet. Visst kan vinstsyfte fresta ägarna att tumma på kvalitet i verksamheten, det är ju uppenbart efter en del av de skandaler som lyfts fram i media, även om allt inte alltid är vad det ser ut att vara...

I en intressant artikel i Dagens Samhälle intervjuas Mikaela Valtersson. Mikaela är Miljöpartist och har tidigare suttit i riksdagen. Idag arbetar hon som vice vd för Kunskapsskolan och ansvar för att Kunskapsskolan ska fortsätta växa och för att bygga goda relationer med de kommuner där Kunskapsskolan ska etablera sig.

I samband med att det nu finns företag inom välfärdens område som är privata och således måste gå med vinst enligt aktiebolagslagen så är det än viktigare att ställa vinst i relation till god kvalitet och goda resultat. Här menar Mikaela Valtersson att Skolinspektionen spelar en viktig roll. "- Kan man inte uppvisa bra kvalitet ska det finnas restriktioner mot vinst. Man ju inte låta bli att leverera det som är beställt och ändå få betalt".
Ett exempel på hur vi skulle kunna mäta resultat ger Mikaela också -"Om man jämför de prov som eleverna gjorde i sexan med proven som de gör i sjuan, åttan och nian skulle man kunna mäta utvecklingen".

Enkelt och genialt tycker jag: genom tydliga krav på kvalitet och utfall jämföra eleverna, kanske redan från åk tre, sedan i årskurs sex och vidare i sjuan till nians nationella prov för att se utvecklingen skulle absolut kunna skapa det underlag för eventuella vinstrestriktioner som nu diskuteras. Friskolevinster bör aldrig få gå ut över resultat och kvalitet i skolan, it´s that simple. Eller?

14 mars 2012

Inte acceptabelt!

Idag kom Rädda Barnens rapport som visar att barnfattigdomen ökar i Sverige och nu är uppe i 13 procent, den högsta siffran på 10 år. Även om andelen fattiga barn fortfarande är lägre än på 1990-talet så är detta givetvis inte acceptabelt.

Det allra viktigaste för att komma tillrätta med denna utsatthet är givetvis att se till att föräldrar har ett jobb och en möjlighet att försörja sig och sin familj. Jobb, jobb och åter jobb är något av det allra viktigaste för att komma tillrätta med att barn lever i ekonomisk utsatthet.
Att ensamstående föräldrar har en extra utsatt situation är bekymmersamt och det blir då extra viktigt att se över olika stödåtgärder. Ganska nyligen höjdes ex. bostadsbidraget för ensamstående vilket har förbättrat situationen speciellt för dem med riktigt låga inkomster. Rädda Barnen föreslår att även underhållsstödet ökas, detta har legat i stort sett still sedan 1997.

Att barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet är givetvis oroande och här är de ansträngningar som görs för att föräldrarna i dessa familjer snabbt kommer in i det svenska samhället via språk och arbete oerhört viktigt för att långsiktigt minska barnfattigdomen. Därför är alla ansträngningar som görs på integrationsområdet otroligt viktiga.

Ett konkret exempel som vi från Folkpartiets sida framför är att dator och Internet ska vara tillgängligt även för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Idag är tillgång till dator och Internet helt nödvändiga för att klara skolarbetet. Därför anser vi att detta är något som bör ingå riksnormen för försörjningsstöd. Att skolans aktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla är en annan viktig del i arbetet för att stärka dessa barns situation. 
Om du vill läsa mer

13 mars 2012

Integrationsministern förlägger sin arbetsvecka till Rinkeby

Ett pressmeddelande från integrationsministerns departement om en liten men viktig signal:

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under den kommande veckan att arbeta från Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. Syftet är också lära mer samt att samtala med och lyssna på dem som lever i Rinkeby och dess närområden.

Under veckan hålls flera större möten som exempelvis ett rådslag om främlingsfientlighet och intolerans samt ett samråd med nationella minoriteter på Folkets Hus i Rinkeby. Därutöver kommer Erik Ullenhag att ha ett stort antal möten med viktiga aktörer i området.
- En av Sveriges största sociala utmaningar handlar om att lyfta de mest utsatta områdena. En större närvaro av företag, myndigheter och andra offentliga aktörer i dessa områden är en väg för att skapa mer dynamik i utsatta områden som Rinkeby, Rosengård i Malmö och Bergsjön i Göteborg, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

12 mars 2012

Frivilliga krafter...

Vårt samhälle består av många olika delar, många olika aktörer. Samhället består inte bara av stat och marknad utan även av det civila samhället. Med de civila samhället menar jag välgörenhetsorganisationer, kyrkor, ungdoms- och pensionärsorganisationer, alla idrottsföreningar, alla föreningar överhuvudtaget som finns i vårt samhälle.
Självklart finns det ett behov av det civila samhället som en medspelare, det är människor, organisationer och olika grupper som verkar tillsammans, för gemensamma intressen. Jag tror inte att samhället eller staten kan klara alla åtaganden som måste till för att skapa ett perfekt samhälle. För att nå dit behöver fler aktörer finnas med. 

Samhället kan inte bara vara det offentliga samhället utan vi måste även inkludera det civila samhället, eller frivilligorganisationerna som man tidigare benämnde dem.
Det handlar om delaktighet och mångfald och regeringen har genom den sk. Överenskommelsen på olika sätt försökt att stärka denna del av vårt gemensamma samhälle.
Överenskommelsens innebörd beskrivs på deras hemsida www.overenskommelsen.se som "Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg".

Framförallt är det viktigt att ta vara på den viljan och den kompetensen som det civila samhället besitter, här finns egenskaper och vilja att bidra till samhället utveckling på många områden. Det gäller för oss att tillsammans hitta det bästa sättet för staten att stödja det civila samhället och få dem delaktiga i diskussionen om hur vi tillsammans skapar det "perfekta samhället".

11 mars 2012

Väntan på resultatet av nya läroplanen...

Till sommarens skolavslutning har den av regeringen beslutade nya läroplanen funnits "i drift" ett läsår.
Den nya läroplanen trädde i kraft 1/7 2011 och nu används den i våra skolor, i Nora, Örebro och över hela Sverige.

Låt oss dock konstatera att det fortfarande kommer att ta tid innan läroplanens tydliga mål för lärare och elever sätter spår i dina barns resultat. Att vända en hel organisation, att se till att det i varje skola, i varje klassrum, hos varje lärare arbetas på ett annat sätt än tidigare tar tid.
Vi pratar ofta om resurser till skolans verksamhet. Ser jag till Noras skolor så är verksamheten relativt väl försedd på det ekonomiska området, nästan halva kommunens budget används inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Trots detta har alltför många av våra barn och ungdomar inte godkänt när de lämnar årskurs nio. Här måste vi bli mycket tydligare med att se till att de resurser som finns används på rätt sätt, att vi följer upp enskilda skolor, enskilda klasser och enskilda lärare. Läraren är skolans absolut viktigaste resurs, det slår all forskning fast. Alltså måste vi börja där, med att stärka våra lärare, se över om vi fördelar våra resurser rätt och följa upp de resultat som skapas i Noras skolor.

Redan under valrörelsen 2010 myntade jag ett mantra, "vem är vi till för" som jag kommer att fortsätta använda mig av. För mig är det barnens perspektiv som är styrande - det är deras framtid det handlar om, det är för dem vi måste göra vårt allra yttersta för att se till att Nora har Sveriges bästa skola!

Fakta om regeringens beslut

 • Mål i årskurs 3, 6, 9
 • Färre mål
 • Tydligare mål
 • Centralt ämnesinnehåll anges
Du kan läsa mer här.

10 mars 2012

Utsläppen av kadmium måste bort med ny skatt...

Idag skriver Jan Björklund tillsammans med Marit Paulsen, Anita Brodén och Karin Karlsbro på DN debatt. Jag låter dig ta del av debattartikeln nedan:

Sverige har gott rykte när det gäller miljöfrågor. Delegationerna avlöser varandra för att besöka Stockholm som nyligen var Europas miljöhuvudstad. Därför är det extra tråkigt att just Östersjön sannolikt är ett av de mest miljöförstörda haven i världen.
Läget är allvarligt. Under den blå ytan döljer sig en ekologisk katastrof. Under somrarna, när algblomningen breder ut sig och det är farligt att bada i det giftiga vattnet, blir det uppenbart och tydligt.
Det finns visserligen positiva tecken på att läget i flera kustnära områden går åt rätt håll, men bottendöden i Östersjön expanderar. Syrebrist i haven förekommer visserligen naturligt, men enligt SMHI, som har gjort mätningar sedan 1960-talet, har utbredningen av helt syrefria områden aldrig varit så stora som under 2000-talet.

Övergödningen är huvudorsaken till Östersjöns dåliga status med algblomning och syrebrist. Användningen av konstgödsel inom jordbruket ökade länge dramatiskt samtidigt som utdikningar och sjösänkningar bidrog till läckaget av näringsämnen från åker till hav.

Visserligen har utsläppen av kväve och fosfor från det svenska jordbruket och de svenska utsläppen från avloppen minskat under senare år, men inte tillräckligt. Jordbruk, avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda avlopp är alltjämt betydande utsläppskällor, liksom trafik och industri och ytterligare åtgärder krävs inom alla sektorer.

Östersjöns allvarliga läge beror också på överfiske. Torskens utsatta situation är ett illustrativt exempel på de täta sambanden i Östersjöns sköra miljö. Även om situationen för torsken i Östersjön ser något ljusare ut i dag än för några år sedan är faran inte över. När torsken minskar i antal, kan skarpsillen breda ut sig. Eftersom den framför allt äter djurplankton får växtplankton möjlighet att expandera och på så sätt gynnas algblomningen. Och i de syrefattiga miljöerna får torskens yngel allt svårare att överleva. Kopplingen illustrerar tydligt behovet av en helhetssyn på våra ekosystem.
Till detta kommer problematiken med höga halter av dioxin och PCB i fisk från Östersjön som gör att människor rekommenderas att inte äta fisken så ofta. Under senare år har även förekomsten av exempelvis bromerade flamskyddsmedel och vissa ämnen som bland annat finns i impregneringsmedel (fluorerade organiska ämnen) uppmärksammats.

Det krävs nu både konkreta åtgärder i form av rening och minskade utsläpp från olika verksamheter och en skärpning och bättre efterlevnad av den europeiska kemikaliepolitiken för att långsiktigt rädda Östersjön. EU:s fiskepolitik måste utgå från långsiktigt miljömässigt hållbara villkor och EU:s jordbrukspolitik reformeras och bland annat syfta till ett miljömässigt hållbart jordbruk i alla länder runt Östersjön.

Svenska bönders framgångsrika arbete genom projektet ”Greppa näringen”, ett hållbart brukande, exporteras nu till andra Östersjöländer. Internationella påtryckningsinsatser för att få fungerande reningsverk i Ryssland har varit nödvändiga.
Det ständiga läckaget av näringsämnen som i dag sker när vi producerar och konsumerar mat måste brytas. Eviga transporter av mat går varje dag från åkern till våra köksbord och resterna hamnar till sist i luften och haven. Samhällsplaneringen måste syfta till ett väl fungerande kretslopp, mellan produktion och konsumtion, mellan stad och land. Vi måste lära oss att se miljön i sin helhet.

Detta förutsätter dock att matavfall och avloppsslam kan rötas och renas från gifter, framför allt kadmium. På detta sätt utvinns hållbar energi i form av biogas samtidigt som de livsviktiga näringsämnena tas till vara och återförs till åkern.
Samtidigt måste vi få stopp på dagens orimliga matslöseri och synen på restprodukter som värdelösa. Mateffektiviteten behöver i framtiden få lika stor politisk uppmärksamhet som energieffektiviteten. Vi ser behov av en heltäckande livsmedelsstrategi, vilket inkluderar hela livsmedelskedjan, kretsloppet samt mer kunskap om lagen om offentlig upphandling.
En minskad och mer precis användning av gödsel i jordbruket är viktig både för att motverka övergödning och för att hålla tillbaka utsläppen av kadmium, som nästan all sorts konstgödsel innehåller. I detta perspektiv kan regeringens beslut att avskaffa skatten på konstgödsel ha varit olyckligt. Vi föreslår därför att en ny skatt införs, med sikte på att minska användningen av kadmium i jordbruket.
Skatteintäkterna ska satsas på forskning inom de areella näringarna och ersättning för miljöinsatser. Här kan till exempel behovet av att utveckla nya bekämpningsmedel och reningsmetoder nämnas.

Från Folkpartiets sida är vi självkritiska. Vi har som parti inte givit miljöfrågorna tillräcklig uppmärksamhet utan överlåtit debatten till andra partier. Vi har haft väl utvecklade program på klimat- och energiområdet men inte lagt lika mycket fokus på till exempel naturvård. Men miljöfrågorna berör oss alla, och de har en betydande plats i arbetet med det nya partiprogram som slutligen ska antas på vårt landsmöte hösten 2013.

Det framtida värdet av ett slutet kretslopp mellan jord och bord, ett levande hav, rent vatten och rik tillgång till hälsosam fisk är mycket större än kostnaderna för de åtaganden vi måste göra för att komma till rätta med problemen i dag.

09 mars 2012

Jämställdhetsministern skriver...

Idag får du ta del av jämställdhetsministerns nyhetsbrev för den 8 mars:
Vänner,

Idag är det internationella kvinnodagen. En viktig dag som jag tycker är värd att uppmärksamma. Varje dag på året kämpar vi för ökad jämställdhet och för att kvinnor ska få samma rättigheter och möjligheter som män och denna dag uppmärksammar vi vad vi har kvar att göra. Och det är, trots att vi redan gjort mycket, många åtgärder som kvarstår innan vi når jämställdhet.

Ur ett internationellt perspektiv är vi i Sverige lyckligt lottade. Vi har till exempel en av världens lägsta mödradödlighet samtidigt som vi vet att det i världen dör en halv miljon kvinnor i barnsäng varje år. Det finns länder där kränkningarna av kvinnor är institutionaliserade och systematiska, där förtrycket är en accepterad del av samhället. Det är vår skyldighet att kämpa för våra medsystrars rätt till ett liv utan förtryck och kränkningar.

I Sverige har kvinnor all frihet och alla rättigheter i världen om du ser till lagboken. Men i verkliga livet ser det annorlunda ut. Kvinnor bär en tvångströja som samhället tvingat på dem och som innebär att vi inte har lika lätt att ta oss fram i arbetslivet, vi tjänar mindre, vi har inte chefspositioner i lika stor utsträckning som männen. Vi har inte makt och inflytande på lika villkor.

Jämställdhetsproblematiken är dock ingen quickfix. Det krävs ett enträget långsiktigt arbete. Samtidigt som den stora symbolfrågan för ojämställdheten i samhället har blivit bristen på kvinnor i bolagsstyrelser så är det endast ett symptom på en struktursjukdom som går så mycket djupare. Det handlar om ojämställdhet på flera områden; skolan, hemmet, arbetsmarknaden. Vi skapar inte jämställdhet med fernissa. Det handlar om att förändra attityder och strukturer. Det handlar om att motverka könsnormer i skolan, om att främja jämställda villkor för kvinnor att bli företagare. Om att det ska löna sig mer för kvinnor att arbeta. Vi har en lång väg att gå men regeringen och Folkpartiet gör mycket som visar att vi är på rätt väg.

Jag vill avslutningsvis också lyfta fram allt positivt som sker i samhället och som ger oss hopp om framtiden. Tjejer klarar sig väldigt bra i skolan och får bra betyg. Tjejer läser i stor utsträckning vidare på universiteten. Det är fler unga kvinnor idag som är chefer än det var för en generation sedan. De kommer bli förebilder för andra tjejer och det kommer också att påverka jämställdheten och skingra de mentala dimridåer som gör att kvinnor idag förfördelas.

Vänligen,

Nyamko

08 mars 2012

Säg inte grattis idag...

Idag är det internationella kvinnodagen som inträffar 8 mars varje år. Dagen är till för att  uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen av Clara Zetkin. FN "adopterade" dagen 1978 som en internationell högtidsdag.

Jag blir alltid lite förvånad över gratulationer till kvinnor denna dag, jag tänker inte på dagen som en dag för gratulationer och blommor. För mig handlar den 8 mars om att sätta strålkastarljuset på de olikheter som fortfarande finns i mäns och kvinnors lön, rättigheter, trygghet och status. Den här dagen handlar för mig om att uppmärksamma ALLA på det som ännu återstår, att skapa rättvisa. Än så länge lever vi inte i ett jämställt samhälle. Låt mig ge dig några exempel:

 • Det allra allvarligaste hotet mot kvinnor finns oftast allra närmast dem. Hemmet är en farlig plats för kvinnor att vistas i - sjutton (17) kvinnor dödas varje år av män som de har haft en nära relation till.
 • 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor.
 • I Nora anmäldes 2011 17 fall av misshandel av kvinnor.
 • Löneskillnaden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 14,3 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl 15:51. Såhär har det sett ut sedan 1981 - utvecklingen står still.
 • I dagens Europa leds mycket få av EU:s 27 regeringar av kvinnor.
 • Ett stort antal av EU:s medlemsländer har under 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten.
 • UNICEF uppmärksammar idag att halva världens befolkning – kvinnorna – fortfarande får sina mänskliga rättigheter kränkta i betydligt högre utsträckning än männen.

Ja, så här skulle jag kunna hålla på länge, med att lista alla de orättvisor som fortfarande finns utifrån vilket kön vi tillhör.
Jag nöjer mig med att, precis som Birgitta Ohlsson i sin utmärkta debattartikel konstatera att jämställdhetskampen inte är över och att feminismen behövs!

En dag som denna vill jag även påminna om telefonnumret till nationella Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 (syns inte på din telefonräkning) www.kvinnofridslinjen.se
SAMT till Noras egen kvinnojour som du når på 0587 811 09 eller via kvinnojouren@nora.se

07 mars 2012

Egyptiska kvinnor offer för tystnaden...

Kan man bli annat än ilsken när man i dagens SvD läser om att mängder av egyptiska kvinnor utsätts för sexuella trakasserier varje dag utan att våga tala om det? Den egyptiske regissören Mohamed Diab hävdar att 80 procent av Egyptens kvinnor utsatts för sextrakasserier. Detta faktum inspirerade honom att göra en film som beskriver kvinnornas utsatthet. Du kan läsa hela artikeln här.

Det finns en lag som skall förhindra denna typ av övergrepp, men alltför få kvinnor vågar polisanmäla på grund av skuld och skamkänslor.Den lagen prövades första gången 2008 och öppnade Mohamed Diabs ögon. Han säger också att när kvinnor i Egypten talar om kvinnors rättigheter så tas de inte på allvar, de anses partiska och inte trovärdiga. För inte alltför längesedan fanns samma sätt att se på kvinnor även här i Sverige, i hela västvärlden. Och så säger de att arbetet för jämställdhet inte behövs...I morgon är det internationella kvinnodagen - då kommer det mer på bloggen om kvinnor och kvinnors liv.

06 mars 2012

Nej till svenska vapen i Saudiarabien

Jan Björklund står upp för demokratin i frågan om vapenexport:

Ska Sverige tillåta export av försvarsmateriel? Ja, i vissa fall, menar jag. Vi anser att vi själva har rätt att försvara oss och den rätten har också andra länder. Vi köper själva vissa vapen från andra länder till vårt eget försvar.

Men vapen är inte vilken handelsvara som helst. I vilket syfte vapen används är centralt. För en liberal går det en avgörande skiljelinje mellan om vapen används för att försvara frihet och demokrati, eller för att förtrycka frihet och demokrati.

Sveriges radios nyhetsredaktion berättar om ett svenskt krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Enligt uppgift skall Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ha deltagit i planering av en vapenfabrik i Saudiarabien.
Känt sedan tidigare är att Sverige haft en omfattande export av vapen till arabiska diktaturer. 2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal med just Saudiarabien, där det uttryckligen ingår skrivningar om att främja vapenproduktion i länderna. Avtalet är undertecknat av Saudiarabiens försvarsminister och av Sveriges försvarsminister Leni Björklund (s).

Enligt min mening är det inte acceptabelt att Sverige har krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Folkpartiet kritiserade avtalet när det ingicks 2005. Avtalet var konstruerat så att det automatiskt förlängdes efter fem år, 2010, om inte endera parten beslutade att avbryta det hela. Folkpartiet krävde i regeringen att avtalet skulle hävas 2010, men Moderaterna och Centern motsatte sig detta. Avtalet förlängdes då med automatik.

När det gäller två andra liknande avtal har Folkpartiet stoppat dessa; dels ett med Jordanien och dels ett med Förenade Arabemiraten. Detta har handlat om nya avtal som skulle ingås, och alltså inte befintliga som skulle förlängas.

Folkpartiet har i ett par årtionden krävt att svensk vapenexportlagstiftning ska skärpas. Det bör införas ett starkare kriterium för skydd av mänskliga rättigheter när länder prövas för svensk försvarsmaterielexport. S, M och C har inte velat skärpa reglerna, men förra året nåddes en överenskommelse med dessa partier om regelskärpning. En utredning är på väg att tillsättas, vilket är en framgång för ett mer liberalt synsätt, ett mer värdebaserat
demokratiskt förhållningssätt också när det gäller svensk försvarsmateriel.

Svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati. Men inte till att bekämpa frihet och demokrati.

Med liberala hälsningar

Jan Björklund
   

05 mars 2012

Måndag, veckans första dag...

Hemkommen från kvällens kreativa möte fick jag chans att se veckans avsnitt av "30 grader i februari", favoriten just nu på tv. Brukar mycket sällan fastna i serier, men denna är riktigt bra tycker jag.

Annars känner jag mest upprördhet över det ryska valet och det som rapporteras därifrån. Drygt 64 procent har röstat på Putin sägs det, f*n trot, tänker jag när jag läser om karusellröstning som innebär att man medvetet bussar runt människor som får rösta i flera röstlokaler och som betalas för detta.
Nyligen trädde två ansvariga valövervakare fram och avslöjade hur de hade fått order om att fuska vid parlamentsvalet. Flera vittnar om att representanter som var satta att granska det ryska valet istället blivit utsIängda från vallokalerna.

Visst känns frågan om Ryssland överhuvudtaget kan utvecklas till en demokratisk stat högst relevant? Självklart påverkas landet av närheten till Europa och självklart kommer det långsamt att ske förändringar. Att den liberala oppositionen tillåts demonstrera ikväll är ett steg i rätt riktning mot mer demokrati. Dessvärre ses Putin säkerligen av många ryssar som en stark ledare som har landets bästa för ögonen vilket gör att demokratiseringen kommer att ta tid.
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi i väst har på oss andra glasögon när vi ser på Ryssland än när vi ser på USA exempelvis,inte heller USA är ett land helt utan valfusk. Kanske har vårt synsätt med traditioner och fördomar att göra, eller vad tror du?

04 mars 2012

En mätt socialliberal är en dålig socialliberal...

Titeln på dagens blogginlägg är hämtat från en artikel i det liberala nyhetsmagasinet "NU" där Birgitta Ohlsson, EU-minister intervjuas.
Birgitta är en av de människor med den allra tydligaste socialliberala profilen som finns i Folkpartiet och hon är aldrig rädd för att sticka ut hakan. Hennes engagemang för mänskliga rättigheter är lika starkt idag som när hon en gång valde att engagera sig i partiet. När hon säger att "Vänstern och de gröna får inte ha monopol på global solidariet, solidarisk flyktingpolitik, offensiv klimatpolitik, generös biståndspolitik eller ambitiös jämställdhets- och välfärdspolitik" är det lätt för mig att hålla med. Mitt eget val av parti avgjordes starkt av att Folkpartiet på den tiden var det enda parti som tryckte på för att U-landsbiståndet, som det hette då, skulle vara minst 1 % av BNP.

Precis som Birgitta säger är det liberaler som varit först ut på de områden hon beskriver och att som nu låta andra kapa åt sig viktiga liberala frågor är att underminera förtroendet för vårt parti.
Politikens karta ritas om och nu vill de flesta partier ligga i den liberala mittfåran vilket gör att det blir trångt. Men "liberalers självklara hem ska vara i Folkpartiet och ingen annan stans" som Birgitta säger och nu gäller det för oss folkpartister att ta vårt ansvar för att få ungdomar som har liberala idealistiska åsikter att välja Folkpartiet.
Det handlar om att skriva vår berättelse, berätta om varför våra reformer är bra. Beskriva den politik som Bertil Ohlin tydliggjorde "det ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig, men samhällets mest utsatta får aldrig svikas".
Folkpartiet har allt att vinna på att förnya istället för att förvalta och uppdatera oss på områden som ex jämställdhet, miljö, integritet och välfärdsfrågor.

03 mars 2012

Vår i Nora, men i Homs...

Ute på en förmiddagspromenad, solen skiner över Nora, även om det biter lite i kinderna så känns det att våren är här. Jag stavgår och njuter av sol, vind och den annalkande årstiden som äntligen gör att vintern släpper greppet. Jag är ingen vinterälskare utan gillar den tid vi går mot nu.
Så självklart, men ändå inte...jag tänker att det är en gåva att få vara med igen, få uppleva vårens alla växlingar, se snödroppar och julrosor slå ut, känna solens värmande strålar.

I dagens tidning blir jag påmind om att alla inte kan njuta som jag av livet idag, tänker närmast på staden Homs i Syrien som sedan fyra veckor är belägrad, en stad som är en krigszon.
En stad där människor dör varje dag, varje minut, en stad där döden inte tar någon hänsyn till om du är barn eller vuxen, om solen skiner eller om regnet faller.
Ryssland har lagt sitt veto i FN mot resolutioner som skulle kunna sätta tumskruvar på Assadregimen.
Förhoppningsvis kommer Röda Korsets lastbilskonvoj fram med sin last av torrmjölk, filtar, livsmedel och läkemedel till de drabbade, förhoppningsvis kan de evakuera skadade. Förhoppningsvis räcker de medel som samlats in av Röda Korset till Syrien för den önskade ambulansen som så väl behövs.

Njut av våren & ge ditt bidrag till dem som inte har det lika gott som du denna lördag i mars. Här finns länken till Röda Korsets hemsida, ambulans till Syrien

02 mars 2012

Politik är att vilja...

Jag tänkte fortsätta mitt politiska filosoferande idag genom att utveckla delar av gårdagens resonemang. Jag skrev igår att det vanligtvis är något som triggar igång engagemanget, något som avgör att du tar steget från att vara "vanlig medborgare" till att bli en "fritidspolitiker". Jag skriver fritidspolitiker därför att nittiosju procent (97 %) av Sveriges politiker faktiskt är fritidspolitiker, det är bara ett fåtal förunnat att ha ett politiskt uppdrag  på heltid.

Den fråga du utgår ifrån när du engagerar dig är viktig, men än viktigare är att du växer med uppgiften. Att få ett vidare perspektiv, att se sammanhangen och att respektera att det finns en omvärld som påverkar beslut är viktigt. Det får inte vara den egna privata agendan som styr vilka beslut du tar. Det är här som den politiska ideologin kommer in som en viktig kompass.

Många frågor avgörs direkt i en nämnd, men många frågor går vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ och motsvarar Sveriges riksdag. Det är ett stort ansvar och ett stort förtroende att ha valts in i kommunfullmäktige. Extra fint är det om du har kryssats in, att du är personvald, det betyder att människor har ett stort förtroende för dig som person. Precis som överallt i politiken finns det här ett regelverk att förhålla sig till och respektera.

Här tänker jag återigen citera Ola Ström, från samma skrift som igår tar jag idag det femte budet:

Du skall icke dräpa, inte heller bildligt. Att dräpa en motståndare i en debatt kan vara uttryck för stor talekonst, men betyder inte att du har vunnit. Den verklige segraren är inte dräparen utan den som vinner åhörarnas hjärtan och förnuft.