30 april 2010

Vill du vara med i en medborgarpanel?

Jag kandiderar som förstanamn på folkpartiet liberalernas lista till kommunfullmäktige i Nora. Som aktiv i politiken sen 2003 - då jag engagerade mig pga nedläggningshotet mot Dalkarlsbergs skola - har jag naturligtvis vissa frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Självklart finns skolfrågorna med där fortfarande men även frågor om näringsliv och utveckling av Nora, frågor om hur vi skall bemöta våra äldre och frågor som berör hur vi kan utveckla kulturlivet.
En annan viktig fråga för mig är kontakten med medborgare och hur vi kan utveckla den. Jag försöker vara aktiv via facebook, twitter och bloggen, men jag tror att vi kan utveckla dialogen ytterligare. Vi pratar just nu mycket om ungdomsdialogen som vi vill starta upp men för mig är alla grupper lika viktiga att nå och få igång ett samtal med.

Det finns kommuner som är duktiga på detta och här tror jag att vi i Nora kan lära oss av dem som redan kört igång. Nu får vi snart en ny layout på Noras hemsida och precis i dagarna har vi fått veta av SKL (Sveriges kommuner och landsting) att det finns inget som hindrar att en kommun twittrar och lägger in inlägg via facebook vilket är bra!
Jag skulle kunna tänka mig att utveckla olika grupper och modeller för olika behov: fokusgrupper, enkäter, rådslag, samråd och medborgarpaneler. Tar vi exempelvis medborgarpaneler och fokusgrupper så måste vi använda den nya tekniken så att vi snabbt och enkelt kan nå människor - via sms och e-post är det som gäller för att det skall vara rimligt att hantera. Att anmäla sitt intresse för att delta, få ett sms när en ny fråga skickats via e-post och enkelt gå in och besvara denna tror jag är modellen. Skulle du själv kunna tänka dig att vara med?

29 april 2010

Klokt!

Idag har regeringen beslutat att utreda frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag välkomnar det beslutet då jag tycker att det varit en brist i en välfärdsstat som Sverige att människor har lämnats utanför en sådan försäkring.
Formerna för detta behöver givetvis noggrannt ses över och det är bra att det arbetet nu satts igång.
För folkpartiet har detta länge varit en viktig fråga - det är inte rimligt att någon lämnas utan en sådan viktig och grundläggande försäkring. Vi har andra generella socialförsäkringar och det är rimligt att även arbetslösheten räknas in i dessa. För oss i Sverige har det länge varit en självklarhet att ha en grundläggande trygghet för alla, oavsett inkomst. Men när det gäller just arbetslösheten står en stor mängd människor utan detta grundläggande skydd. Jag tycker att det är positivt att regeringen nu ser över detta i syfte att ingen skall lämnas utan en arbetslöshetsförsäkring.

28 april 2010

Möten med människor

Något av det mest intressanta med att vara politiker är alla de möten med människor som jag får förmånen att vara med om. Oavsett om det handlar om möten med människor i den verksamhet som kommunen bedriver eller om det handlar om företagsbesök så är det alltid lika intressant att få ta del av människors tankar och idéer, deras synpunkter och visioner för framtiden eller deras synpunkter på vad vi politiker har gjort eller borde göra alternativt det vi inte borde göra.

Jag tror att vi människor har fått två öron och en mun för att vi i första hand skall lyssna och inte alltid tala så mycket själva...även om det kan vara svårt för en politiker!När jag är ute försöker jag i första hand lyssna in för att se vilka synpunkter och önskemål som finns inom olika områden. Vad har företagarna för synpunkter på näringslivsklimatet, vad vill man från skolans sida att vi ska prioritera eller göra för satsningar, vilka behov har den personal som tar hand om våra äldre, vilka tankar rör sig hos våra kulturarbetare, vilka visioner har dessa människor och hur kan vi hjälpa till att förverkliga dem? Naturligtvis inom ramen för kommunallagen som ju styr vår verksamhet.Att lyssna och försöka fånga upp, att skapa ett bra klimat för människor att kunna förverkliga de visioner och ideér de har men givetvis också att ibland tvingas säga nej, det är inte kommunens sak att besluta om eller avsätta pengar för. Det här är en del av det politiska ledarskapet, att få människor att växa och vilja utvecklas, att våga ett språng, ibland skilt från kommunen och ibland tillsammans med kommunen, inom de ramar som finns. Men att skapa den grogrunden och det klimatet är en viktig uppgift för mig som politiker.

27 april 2010

Ohälsan bland våra unga tjejer

Vi ser att ohälsan bland unga tjejer ökar lavinartat. Ohälsan finns även bland unga killar men utvecklingen är inte riktigt lika negativ. Många unga tjejer vårdas för depression, ångest och självmordsförsök. Ätstörningar och hög alkoholkonsumtion har blivit allt vanligare bland unga tjejer. Tjejer skär sig för att de mår psykiskt dåligt. Nora är här inget undantag även om det är lätt att tro att en liten stad som Nora är förskonad från detta. Det här är en utveckling som givetvis måste motverkas.
Alla elever ska garanteras tillgång till stöd för psykisk och fysisk ohälsa under alla dagar i veckan. Som elev ska du inte mötas av en lapp på kuratorns dörr som meddelar att kuratorn bara är på plats tisdagar jämna veckor när du väl tagit mod till dig för att gå dit och prata...

Fokpartiet liberalerna har starkt och framgångsrikt drivit frågan om att antalet kuratorer, psykologer och läkare måste öka på de svenska skolorna och detta finns nu med i den nya svenska skollagen. Det är bra och viktigt tycker jag att vi satsar på det förebyggande arbetet, elever som mår dåligt fysiskt och psykiskt har små möjligheter att klara sin studiegång på ett bra sätt. Skolhälsovård och elevvård är två viktiga reformer för att öka chanserna och möjligheterna för dessa elever.
Sen måste vi vuxna ställa oss frågan varför det är så här? Den frågan har säkert många och skiftande svar men den är viktig. Någonstans går det snett, men varför?

26 april 2010

Stoppa langningen

I Nora vet vi att vi har problem med föräldrafria fester, att ungdomarna lätt får tag på både sprit och andra, tyngre droger. Nu närmar sig Valborg, en stor festarhelg för våra tonåringar, speciellt om det är varmt och vackert väder.
På förmiddagen idag har jag tillsammans med skola, social och polis sett filmen "Typ Key West" som manar till eftertanke på ett ganska brutalt sätt. En 17-åring dör av en överdos amfetamin och det är hans kompisar som spelar med i filmen för att hedra hans minne. En stark film som jag hoppas att fler föräldrar får se.
Stoppa langningen kampanjen drar igång stort nu inför både Valborg och skolavslutning. Jag citerar ur foldern: Unga och alkohol är en riskabel kombination. Alkohol ökar risken för oönskade sexuella kontakter, misshandel, narkotikadebut och framtida beroende. Att minska tillgången på alkohol för ungdomar, och att skjuta upp alkoholdebuten, är viktiga delar av det brottsförebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Det är förbjudet att sälja, köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol. Vad gör du?

Hjälp polisen...ditt tips gör nytta. Samtal, sms eller mms på länets tipstelefon 0738-114 114

25 april 2010

Utveckling - inte enkelt...

Det är många med mig som anser att Nora kan bättre och att Nora behöver utvecklas. En del i utvecklingen är naturligtvis att vi får nya invånare till kommunen,fler barnfamiljer, fler äldre och fler företagare. De senaste åren har Nora tappat i invånarantal... Varje invånare innebär ca 50 000 i skatteintäkter till kommunen, pengar som är viktiga för att vi ska kunna värna kommunens kärnverksamhet - vård, skola och omsorg.

För att få nya invånare till Nora så måste det, bland andra saker, finnas bostäder åt dem som vill flytta hit. Det finns ett antal projekt som är på gång i kommunen. Stensnäs där utbyggnaden fortsätter, Blomman som får sitt fjärde hus, Lejonbacken som skall exploateras, Gullvivan som äntligen skall bebyggas. Det enda vi kan vara säkra på är att dessa ärenden kommer att dra ut på tiden då det i nästan alla fall kommer/har kommit överklaganden från olika intressegrupper.
Människor är givetvis i sin fulla rätt att överklaga, men samtidigt måste man kanske ställa sig frågan hur vi ska få utveckling och den så välbehövliga inflyttningen till kommunen om vi aldrig kommer igång med byggnationerna tack vare detta?

23 april 2010

Nätverk utan storstadsperspektiv

Väl hemkommen från två intensiva dag på Små Koms Rikskonferens med ett hundratal deltagare inser jag att perspektivet dessa dagar varit långt ifrån storstadsregionerna - istället har vi fokuserat på de små kommunernas speciella behov och utmaningar. Skatteutjämningen, bostadsbyggandet, utarmningen av statlig service i små kommuner, finansieringsfrågorna för små företag i små kommuner, infrastrukturfrågorna med mera,med mera.

Små kommuner står till viss del inför andra utmaningar än stora, och framförallt inför andra utmaningar än storstadsregionerna. Därför är nätverket viktigt, det sätter fokus på och samverkar kring de speciella frågor som är aktuella här. Små Kom är naturligtvis även en lobbyorganisation som driver små kommuners frågor i maktens korridorer och fungerar som en remissinstans och sakkunniga för SKL - Sveriges Kommuner och Landsting.

Många intressanta talare och debattörer har deltagit och bidragit med insikt och kunskap. Extra trist när inbjudna företrädare från departement och politik inte ens hör av sig och meddelar att man inte har möjlighet att delta. Inte kan väl detta bero på ointresse för organisationens medlemmar och deras speciella utmaningar?

21 april 2010

Barn med särskilda behov i våra skolor

Dagens verksamhetsbesök var innehållsrikt och intressant, som det brukar vara när jag får förmånen att vara ute på besök. Det är intressant att få en inblick i vardagen för vår skolpersonal och viktigt att ta med sig detta tillbaks till arbetet i barn-och utbildningsnämnden. Möjligheten att samtala och föra fram synpunkter från båda håll är viktigt för mig som politiker att sedan ta med i arbetet. Skolorna gör varje år en kvalitetsredovisning som är en utmärkt sammanställning av prestationer det gångna året och utmaningar man har framför sig. Men inget går upp mot ett besök i verkligheten!

Ett ämne som ofta kommer upp är oron över de barn som inte mår bra i skolan idag-barn som har en diagnos eller barn som troligtvis kommer att få en diagnos. Men även de barn som tillhör den grupp som mår dåligt psykiskt av olika skäl i sin vardag. Vi pratar om barn som stör på lektionerna, barn som kan slå sönder klassrum eller sparka på klasskamrater och lärare i oresonliga vredesutbrott. Barn som inte kan sitta stilla någon längre tid utan måste få ett avbrott där uppmärksamheten kan ägnas åt något annat. Barn som reser sig upp och promenerar rakt ut ur klassrum för att de tröttnat på lektionen. Det är den arbetsmiljön som finns i våra skolor idag och på sina håll i landet får skolor stängas av arbetsmiljöskäl.

Dessa barn har samma krav på sig som alla andra barn och förväntas uppnå de mål som finns i skolplanen. Hur kan vi få till ett bra samarbete även med de föräldrar som inte vill förstå att deras barn behöver olika typer av stöd och hjälp? För de föräldrarna finns även om de naturligtvis inte är många....Barnen är i första hand föräldrarnas ansvar men skolan finns med som en resurs. Men då måste skolan få möjlighet att sätta in de eventuella extraresurser som behövs, för det barnets skull, för lärarnas skull och för de andra barnens skull. Här måste vi bli ännu bättre på samarbete med föräldrar och sociala myndigheter i Nora!

20 april 2010

Ett fantastiskt arbete!

Vulkanaska över Europa inspirerar två killar att bygga en websida för strandsatta resenärer så att de via websidan kan kontakta varandra och hjälpa varandra med boende och resa...ett fantastisk kreativt initiativ tycker jag! Inte bara för att jag känner den ena av killarna utan överhuvudtaget blir jag glad över ett sådan prov på empati och medmänsklighet.

De flesta av oss blir handfallna när något sådant här händer, en del bryr sig inte alls, några blir rädda och oroliga förstås men dessa två tar resolut tag i saker och ting och ser till att få till detta så praktiska sätt för människor att kunna komma i kontakt med varandra. Härligt!

Ett annat fantastiskt arbete har man gjort i Smedjebacken där jag tillbringat dagen idag. Där har kommunen vänt ett gigantiskt underskott och ett befolkningstapp på omkring 2500 personer till en framgångssaga. Tuffa beslut, rivna bostäder, tät dialog med medborgarna som gett en målmedveten strategi för framtiden har inneburit en återväxt med barnfamiljer som flyttar in, skolor och förskolor som är fyllda av barn och kommuninnevånare som nu lyfter blicken och gör framtidssatsningar, inte minst inom kultursektorn och på marknadsföring av Smedjebacken. Respekt!

19 april 2010

Att värdera det ovärderliga

Dagens titel på blogginlägg var temat för den kulturkonferens jag deltagit i uppe i Grythyttan idag. Framtidens kultur bjöd in inte bara Nora utan alla fyra norrkommunerna i länet till en givande dag. Politiker och sakkunniga samt kulturarbetare deltog.
En intressant diskussion om bland annat hur vi kan mäta det samhällsekonomiska värdet av kultur. Ett inslag var presentationen av doktorand John Armbrechts och Tommy D. Anderssons studie av akvarellmuseet på Tjörn.
Att kulturen ger ett direkt brukarvärde vet vi sen tidigare - kultursatsningar ger identitet, stolthet över bygden, inspiration, de kan ge lycka och gemenskap. Dessa satsningar är inte helt lätt att mäta i ekonomiska termer men är icke desto mindre viktiga. Men kan vi mäta kringaktiviteterna?

Detta visar Armbrecht och Anderssons studie. Det blir intressant när det går att se svart på vitt vilka "bieffekter" kultursatsningar har på det omkringliggande samhället och framförallt näringslivet. Människor som åker till ett kulturevenemang som exempelvis Stadra sommarscen, opera på Skäret, Ljusstråk eller Noranatt gör så mycket mer än besöker ett kulturevenemang. De övernattar, äter, shoppar och tankar sin bil. Alla dessa aktiviteter ger ett ekonomiskt tillskott till de företag som "utnyttjas" av besökarna. Kulturen skapar ju på så vis även arbetstillfällen. De ger vad som kallas ett indirekt brukarvärde. Hur får vi näringslivets företrädare att förstå och vilja delta i detta arbete? Ofta handlar det om satsningar som kan vara ganska kostnadskrävande och här vore det gynnsamt om näringslivet var med och bidrog dels ekonomiskt, men även på andra sätt. Kultursatsningar kan även kräva motsvarande satsningar på mat och boende exempelvis.

Troligtvis påverkas även sådana saker som befolkningsutveckling, medelinkomsten och bruttoregionalprodukten av de satsningar som görs på kulturens område. Fler och fler platser runt om i Sverige prioriterar satsningar på kulturområdet för att man vet att det är en satsning som orten får igen, om inte i direkta siffror så i indirekta. En ort är så mycket mer än bostäder och butiker. Fritiden behöver fyllas med intressant innehåll både för vuxna och barn och här kommer kulturen in som en viktig del i de satsningar som en kommun behöver göra för att vara en intressant plats både för tillfälliga besökare och människor som söker en ny och inbjudande hemort.

18 april 2010

Politik i skolan

Skolverket har nu gett besked om riktlinjerna för politiska partier i skolan. Antingen skall alla släppas in och ges chansen att informera och debattera, eller ingen. Ytterst är det skolan som bestämmer, det vill säga rektor, då skolan inte är en offentlig plats.

Skolan har ett ansvar att ge eleverna kunskap om och demokratisk forstran. Elever skall även fostras i kritiskt tänkande, insikt om källkritik och att kritiskt kunna granska och ifrågasätta argument. För mig som liberal har yttrandefrihet och möjligheten till debatt ett viktigt värde under förutsättning att det inte drabbar någon annan negativt. Det fria ordet inkränker inte andra människors frihet om det inte går till extrema ytterligheter.

För Noras del ligger "vår" gymnasieskola både i Lindesberg och i Örebro samt på en del andra orter. Låt oss hoppas att dessa gymnasieskolor inte stänger ute ungdomsförbunden och debatten. Många av dessa ungdomar skall rösta för första gången i årets val och behöver få chansen till information och debatt. Att stänga ute partierna i gymnasieskolorna vore fel. Här talar vi om ungdomar mellan 16-19 år. Däremot känner jag mig mycket tveksam till att släppa in partier som inte delar skolans värdegrund i vår 7-9 skola. Där talar vi om ungdomar mellan 12-16 år. Vad tycker du?

17 april 2010

Järnboås & oppositionens nedlagda röster

I dagens Na finns en artikel gällande friskoleföreningen i Järnboås som jag vill bemöta ett par saker i.
När allt detta startade hade friskoleföreningen fått ett ja från Skolinspektionen för att starta en friskola och 30 av 32 barns föräldrar var positiva till detta. Det jag säger i artikeln är att om Allians för Nora varit styrande hade vi tillmötesgått deras begäran från början.

Att oppositionen valt att inte delta i beslutet gällande den nu liggande överenskommelsen beror på att vi från allianspartierna inte har har inbjudits att delta i de diskussioner som socialdemokraterna haft med friskoleföreningen i Järnboås. Av den orsaken har vi konsekvent hävdat att detta är en överenskommelse mellan dessa bägge parter och följdaktligen har vi inte deltagit i beslutet.
Det viktiga för Järnboås är att det finns en skola där och nu tycks friskoleföreningen vara nöjd med den uppgörelse socialdemokraterna föreslagit vilket är bra. Påståendet av Jaxell om att vi menar att friskoleföreningen har haft anmärkningar på den kommunala skolan är således helt gripet ur luften.
När det gäller Nykvists påstående om att oppositionen inte törs ha en åsikt för att vi vill hålla ihop alliansen kan jag säga att detta varit ett enigt beslut. Precis som i det socialdemokratiska partiet så gäller majoritetsbeslut inom alliansen. Skillnaden är att vi om vi skulle vilja, även kan gå till "torgs" med partispecifika åsikter om vi skulle vilja. Detta till skillnad mot socialdemokraterna där minoriteten helt enkelt får bita ihop när majoritetsbeslut tagits. Vi är fyra partier som bestämt oss för att samarbeta i en allians för Noras bästa.
När det gäller frågan om friskolor generellt och hanteringen av Järnboås friskoleförening är vi helt eniga.

16 april 2010

Vinnare i vårpropositionen

Nu är den offentlig, regeringens vårbudget. De stora vinnarna i vårbudgeten är pensionärer och barnfamiljer med flera barn. Pensionärerna får höjt grundavdrag vilket ger sänkt skatt och flerbarnstillägget höjs, mest för dem med många barn. Jag menar att det är bra att de grupper som drabbats hårdast av krisen också får det största reformutrymmet.

Regeringens ekonomiska politik får ett bra betyg av bland annat Konjunkturinstitutet, arbetslinjen som är en av framgångsfaktorerna måste fortsätta. Just nu minskar arbetslösa, förtidspenionärer och sjukskrivna och det verkar som om vi har nått toppen på arbetslösheten som nu ligger på omkring 9 % istället för de förutspådda 12 %. Sveriges finanser är starka och bedöms ge överskott redan inom en tvåårsperiod.

Reformutrymmet som blir resultatet av den fortsatta arbetslinjen kommer med största sannolikhet att användas för att fortsätta att göra det än mer lönsamt att arbeta samt göra det lättare för företagen att anställa. Att öka skatterabatten på hushållsnära tjänster för vissa grupper finns med i diskussionerna. Det finns naturligtvis även gruppen som inte fått några satsningar ännu. Hit kan räknas satsningar på den höga ungdomsarbetslösheten, satnsingar på ensamstående föräldrar, satsningar på ett höjt tak i a-kassan är alla exempel på detta.

Kommunerna som fått en rejäl satsning utbetald 2009 för 2010 kan inte se fram emot fler satsningar. Låt oss hoppas att reformer som kommer är finansierade så att kommunerna kan fokusera på fortsatt effektivisering inom organisationen för att möta behovet av ökad äldreomsorg som jag skrev om igår.

14 april 2010

Den demografiska utmaningen

I många kommuner kommer man att få problem med att öka den arbetsföra befolkningen den närmaste tioårsperioden. Nora kommun är inget undantag även om vi inte ligger riktig så illa till som Pajala, Borgholm och Dorotea. Givetvis är det 40-tals generationens pensionsavgångar som orsakar detta. Till viss del kompenseras detta genom de stora kullarna 90-talister som kommer ut i arbetslivet. Men unga nyanlända på arbetsmarknaden kan inte fylla alla de hål som fyrtiotalistgenerationen lämnar efter sig. Många av fyrtiotalisterna är chefer med lång och gedigen erfarenhet och inte så lätta att ersätta.

Säkerligen måste vi i den offentliga sektorn se över och ändra arbetsorganisationer. För dem med spetskompetens kan det fordras att vi rensar ut okvalificerade delar i tjänsterna. I många kommuner kommer behovet av personal i äldreomsorgen öka. Här måste vi se till att öka attraktiviteten för jobb inom den sektorn.

Ett annat problem i detta är att många av dem som är unga och nya på arbetsmarknaden finns i storstadsregionerna kontra det faktum att de största pensionsavgångarna finns i små kommuner i inlandet oftast. När den arbetsföra befolkningen urholkas ökar försörjningsbördan och varje person i arbete skall försörja allt fler.
När försörjningsbördan steg på -60 och -70talet såg vi till att kvinnorna gick ut i arbete och att arbetskraftsinvandringen ökade. Vi måste tänka på samma sätt nu och regeringen har redan öppnat för arbetskraftsinvandring. Att gå från deltids- till heltidstjänster i större utsträckning inom offentlig sektor samt att se till att äldre arbetskraft får chansen att stanna kvar ytterligare några år genom att öppna för möjligheter att gå ner i arbetstid är några av sätten som vi kan möta utmaningen på. Samtidigt måste vi givetvis se till att de resurser som våra skattekronor används till används på ett så effektivt sätt som möjligt utan att göra avkall på kvalitén. I det arbetet måste vi vända på alla stenar för att få fram goda idéer.
(källa Generationsväxlingen och regionernas befolkning. AF 2010)

13 april 2010

Partipiskor & personval

Partipiskor eller eget mandat, det är frågan för en del av våra riksdagsledamöter. I kvällens debatt diskuterades bland annat detta ämne. I Sverige röstar vi ännu så länge på partier med begränsat inslag av personval vilket innebär att det är partilinjen som bör råda i majoriteten av frågorna anser jag. Dina väljare har röstat på dig i egenskap av folkpartist till exempel.
Om du däremot har gått till val på en specifik fråga där du tydligt kommunicerat med dina väljare om din ståndpunkt är det en annan sak. Då ska du givetvis tydligt driva din linje när det kommer till den frågan. Då kan inte partipiskan få dig att ändra ståndpunkt.

Kanske är det dax för ett mer renodlat personval där vi går till val utifrån partiideologier men driver våra egna frågor i valrörelsen? Jag tror att ett renodlat personval skulle lämpa sig extra väl i kommunvalet. De kommunala partiföreträdarna känner väljarna oftast bättre än de riksdagskandidater som de har ett längre geografiskt avstånd till. Som väljare har man troligtvis lättare att sätta sig in i vilka frågor som är viktiga för just den representanten och om de stämmer överens med ens egna åsikter. Det är lättare att komma till tals med sin representant och väljarna kan även lättare se hur man sköter sitt uppdrag och hur väl man lyckas med att nå det resultat man lovat sina väljare, under förutsättning att man lyckas med att nå majoritet förstås.
Hur ser du som väljare på frågan om partipiskor och personval? Kommentera gärna!

12 april 2010

Alliansen fortsätter att leverera

Alliansregeringen har genomfört i stort sett alla de löften man gick till val på 2006. Regeringen har visat handlingskraft och rivstartade redan direkt efter valet och har sedan dess fortsatt i högt tempo.

I dag presenteras nästa reform där Alliansen åter är överens.


Denna gång handlar det om yrkeslegitimation för lärarna och här inkluderas även förskolelärarna. Läraryrket behöver få en höjd status och vi behöver förstärka förtroendet för lärarkåren som de senaste åren urholkats alltmer. Skolans viktigaste resurs är lärarna, det är lärarna som skall göra det viktiga arbetet i skolan - lära våra barn och ungdomar att läsa, skriva och räkna. Duktiga och engagerade lärare utför dagligen stordåd i klassrum runt om i Nora och Sverige, utan att alltid få den uppskattning som de förtjänar.
Den omläggning av skolpolitiken som Alliansregeringen genomför är massiv och i högsta grad nödvändig. Vi behöver en skola i världsklass för att Sverige skall vara en framgångsrik nation även i framtiden. De sjunkande resultaten de senaste årtiondena i den svenska skolan måste tas på allvar, att se till att våra barn undervisas av kvalificerade, engagerade och legitimerade lärare är ett viktigt steg på vägen för att säkerställa goda undervisningsresultat!

11 april 2010

Nora - Örebros nya förort!

Nora behöver fler innevånare, där är vi många som tycker samma sak. Bostadsbyggandet börjar så smått få fart i Nora och även om vi är väldigt sent ute och ligger efter mot vad vi borde ha byggt vid det här laget så är det välkommet att det nu äntligen är igång.

Blomman blev försenat pga. av en konkurs vilket var högst olyckligt. Dessförinnan var det en del överklaganden från boenden runt omkring som gjorde att bygget inte kom igång som planerat. Detta är givetvis alltid olyckligt men sådant man får räkna med och planera för. Därför är det viktigt att alltid ha flera planerade byggen i pipeline så att projekten inte stoppas upp helt. Där har den styrande s-majoriteten brustit i flera år.

Lejonbacken är ett projekt som stått stilla i fem (5) år pga överklaganden från fastighetsägare till fritidshusen i samma område har inneburit att processen dragit ut på tiden. Detta är djupt olyckligt då just Lejonbacken är ett område som passar synnerligen väl för exploatering om vi vill få Örebroarna att flytta till Nora. Om detta är alla partier överens.
Det är ett område som ligger på ”rätt” sida av Nora med närheten för pendling in till arbetet i Örebro, närheten till butiker och service i Nora är gynnsamt och skolskjuts går redan runt sjön som lätt kan anpassas till ett ökat barnantal.

Örebro har haft en fantastisk ökning av huspriserna som saknar motsvarighet i Sverige i övrigt. Nyligen såldes första villan som passerat 5 miljoner kronors nivån! Även om inte alla villor ligger i den prisklassen ligger de flesta kring 2,5-3,0 mKr. Det innebär att det är dyrt att bo i Örebro för en barnfamilj. Förhoppningsvis kan vi göra Nora attraktivt som en förort för dessa familjer, vi har bra skolor och förskolor, bra förbindelser in till Örebro med buss och även med bilen. De 3.5 milens pendling, ca 30 minuter med bil, 45minuter med buss, uppvägs mer än väl av att huspriserna är mer humana i Nora. När vi sedan får länspendeln kommer pendlingstiden att kortas.
Kan vi nå ännu bättre meritvärden i Noras skolor, kan vi erbjuda alternativa skol- och förskoleformer, kan vi skapa ett bättre företagsklimat och aktiviteter för barnen på fritiden genom att bygga ut våra idrottshallar och samtidigt skapa ett större utbud av aktiviteter som är lockande även för ungdomar så är jag säker på att Nora kommun kan locka till sig ett stort antal nya innevånare.

10 april 2010

Friskolor presterar bättre - men det räcker inte!

På SvD:s Brännpunkt skriver idag två företrädare från Svenskt Näringsliv om friskolornas höga meritvärden i jämförelse med den kommunala grundskolans. Här finns det naturligtvis en del att lära för den kommunala skolan men framförallt ska vi inte tro att det räcker med högpresterande friskolor.
Alla skolor måste hjälpa sina elever att prestera bra för att näringslivets konkurrenskraft skall säkras. Vi lever, vare sig vi vill eller inte, i en global värld där våra ungdomar kommer att utsättas för konkurrens från elever från helt andra delar av världen och då är det viktigt att de kan stå sig i den konkurrensen.

Majoriteten av elever går i den kommunala grundskolan och här måste vi bli bättre på att ta till oss de undersökningsresultat som visar att det viktigaste för ett bra resultat i skolan är en tydlighet i styrning och ledning. Höga förväntningar på eleverna och kompetenta och engagerade lärare är en annan viktig parameter. Att sen ha lugn och ro i klassrummen, sätta in extraresurser tidigt för de barn som behöver detta samt att ha regelbundna uppföljningar är andra faktorer som pekas ut för ett lyckat resultat.

Det måste vara OK att vara duktig i skolan, att faktiskt gilla skolarbetet inte bara i de första årskurserna utan även i 7-9 klasserna. Någonstans under de socialdemokratiskt styrda skolåren har vi tappat bort vikten av bra prestationer, allt har fokuserat på att få en majoritet av eleverna att nå godkänt och ingen har fått "sticka ut" som extra duktig. Högpresterande elever har fått höra att de ska hjälpa sina klasskamrater istället för att få extrauppgifter som sporrat dem som individer att gå vidare i sin utveckling. Betoningen har legat på "En skola för alla" istället för "En skola för alla".

09 april 2010

Tydligare markering mot kvinnoövergreppen

På dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skarp-synen-pa-grovsta-valdtakterna_4541583.svd skriver Thomas Bodström och Claes Borgström bägge socialdemokrater, om skärpta straff på de grövsta kvinnoövergreppen.
Det är bra att även socialdemokraterna nu börjar diskutera en upprustning av vårt svenska rättsväsende. På så sätt är deras debattartikel utmärkt. Den sätter fokus på en viktig fråga som regeringen arbetat med under hela mandatperioden.
En av de första insatserna som gjordes var att starta Kvinnofridslinjen dit kvinnor i behov av stöd kan ringa 020 50 50 50 utan att numret syns på telefonräknngen. Fler insatser behövs för att stärka utsatta kvinnors vardag. En av dessa insatser är de kvinnojourer som kommunen är skyldig att erbjuda.
I Nora finns information om vart man vänder sig på hemsidan under social service och omsorg. Kvinnojouren är ett kommunalt ansvar. För Nora kommuns vidkommande fanns det under 2008 26 anmälda fall av kvinnomisshandel i Nora vilket var en ökning med 6 anmälningar från året innan.
Övergreppen mot kvinnor oavsett om det gäller våldtäkt eller misshandel är ett stort samhällsproblem. Eftersom detta till största delen drabbar kvinnor är det naturligtvis även en jämställdhetsfråga. Samtidigt måste vi börja ställa oss frågan varför detta är en brottskategori som ökar och vad det är som gör att män/pojkar tror sig ha rätten att misshandla och/eller våldta kvinnor/flickor?

08 april 2010

Parboendegaranti

I en av kvällstidningarna fanns igår återigen en artikel om ett äldre par som nekas att bo tillsammans då en av makarna lider av demens och behöver komma in på ett särskilt boende. De har levt samman hela livet och skall nu tvingas leva åtskilda den tid de har kvar tillsammans. För mig personligen och för folkpartiet i Nora är detta fullständigt oacceptabelt! Av den orsaken har vi lämnat in en motion om parboendegaranti till kommunfullmäktige i Nora.

Äldres rätt till självbestämmande på en rad områden är en stor fråga i folkpartiet och idag kom Barbro Westerlunds rapport där frågan belyses. En enkät har genomförts där tre fjärdedelar av Sveriges kommuner säger att de inte kan garantera att par får fortsätta att bo tillsammans även om de vill, om den ena maken drabbas av sjukdom. En del kommuner har svarat att de beviljar detta i vissa fall, vilket givetvis inte heller är acceptabelt. Det innebär att en majoritet av Sveriges kommuner inte kan garantera ett parboende för dem som vill.

Går vi till vår egen kommun, Nora kommun, har kommunen inte besvarat frågan överhuvudtaget vilket innebär att det i Nora inte finns något som garanterar att makar får fortsätta att leva samman.

Den äldrepolitik som har initierats och drivits av socialdemokraterna i Sverige bygger på kollektivistiska lösningar och på att andra vet bättre än du själv vad som är bäst för dig, inom allt ifrån barnomsorg till äldreomsorg. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Alla har rätt att bestämma över hur de vill ha sitt liv och i väntan på en lagstiftning i frågan hoppas folkpartiet i Nora att kommunfullmäktige säger ja till förslaget i vår motion och inför en kommunal parboendegaranti i Nora.

07 april 2010

Förstärkt välfärd

Socialdemokraterna har alltid varit förespråkare av höga skatter för att främja den sociala välfärden. Inte minst Mona Sahlins uttalande att det är sexigt att betala skatt har satt avtryck i det socialdemokratiska Sverige.

Nu har vi en Alliansregering som gång på gång visar att det inte finns något likhetstecken mellan höga skatter och en god välfärd. Istället visar regeringen att det går att förena sänkta skatter med en förstärkt välfärd. Socialdemokraternas retorik hade varit så mycket enklare om de kunnat hävda att regeringens skattesänkningspolitik - som gett dig och mig en löneförstärkning på ca 7 % tack vare jobbskatteavdraget - gett massiva nedskärningar i offentlig sektor. Väljarna har dock svårt att känna igen sig i en sådan retorik....förslaget som nu har lagts har ju en tydlig låginkomstprofil vilket gör det så mycket svårare för socialdemokraterna att hitta argumenten..


Återigen har regeringen gjort klart att man kommer att göra stora satsningar på välfärden och på dem som mest behöver det. Denna gång är det pensionärer och barnfamiljer som det görs en satsning på men även ungdomarna görs det en insats för. Regeringen höjer flerfamiljstilläggen och sänker skatten för pensionärer. Samtidigt genomför man satsningar på 100 miljoner kronor som skall hjälpa ungdomar att hitta sommarjobb för att underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Detta kallar socialdemokraterna för att "regeringen sviker de unga".

Förutom detta görs det en rejäl infrastruktursatsning vilket är en helt rätt satsning i tider som dessa. Infrastruktursatsningar är effektiva åtgärder i kristider.Dessutom är infrastrukturen eftersatt på många områden.

Till råga på allt pekar KI bedöming på att det ekonomiska läget börjar stabilisera sig och tillväxten får fart. I en europeisk jämförelse har Sverige urstarka finanser och redan nästa år beräknas budgetunderskottet vara åtgärdat.

Dessutom ser vi nu att jobben börjar komma i allt snabbare takt och att arbetslösheten inte kommer att göra en djupdykning om 12 % utan stannar och vänder redan vid 10 %. Det känns tryggt tycker jag, både för Sverige i stort och för Nora att dessa satsningar från regeringen kommer nu. Dessutom innebär det faktum att sysselsättningen stabiliserats att inkomsterna i kommunerna kan revideras upp med i storleksordningen 60 miljarder vilket ger oss en bra plattform att utgå ifrån när vi väljer att göra ytterligare satsningar på välfärden både på riks- och kommunal nivå.06 april 2010

Alliansen satsar på trygghet, arbete och kunskap

En satsning på dem som har "klämts hårdast" i den ekonomiska krisen, så kan Alliansens satsningar sammanfattas.
Trygghet – Barnfamiljerna ska inte behöva betala den internationella finanskrisen som vi drabbats av. Därför görs nu satsningar på på barnfamiljerna, speciellt dem med många barn. Alliansregeringen föreslår därför att flerbarnstillägget höjs i sommar; med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn därutöver.
Arbete – Unga människor behöver en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Det påverkar deras möjligheter att senare få ett riktigt arbete. Men många skolungdomar har i den ekonomiska krisens spår haft svårt att få sommarjobb. Nu satsar därför alliansregeringen 100 miljoner kronor under sommaren 2010 för att skapa 15 000 sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar.
Kunskap – En del skolelever behöver extra stöd och fler lektioner för att nå kunskapsmålen. För dessa elever kan sommarlovet vara en bra tid att komma ikapp sina kamrater. Regeringen fördubblar nu satsningen på sommarskolor 2010 – från 30 till 60 miljoner kronor. Sommarskolorna pågår vanligtvis under någon eller några veckor, oftast direkt efter skolavslutningen.
Satsningen på sommarjobb gör att de kommunerna som vill kan erbjuda sommarjobb varvat med sommarskola, vilket troligtvis fungerar som en morot för elevernas intresse att gå i sommarskola. Mer om regeringens satsningar på trygghet, arbete och kunskap kan du läsa här: http://www.alliansen.se/2010/03/barn-och-ungdomssatsning/