27 september 2009

Stadsodling/guerilla gardening

Både drottning Elizabeth och Michelle Obama gör det - odlar i staden. Hur då, undrar du? Genom att de bägge har anlagt en köksträdgård i anslutning till Buckingham Palace respektive Vita huset.
Begreppet stadsodling eller guerilla gardening föddes i New York på 1970-talet. En grupp aktivister bestämde sig för att förvandla övergiven mark till en trädgård. Fenomenet finns också i Sverige men då sker planteringarna oftast med kommunens goda minne. Längtan efter närodlat och ekologiskt finns hos många människor. I Sverige har vi sedan länge möjlighet att odla i egen kolonilott vilket många tycker är ett utmärkt sätt att vara självförsörjande på grönsaker.
År 2030 beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer och livsmedelsförsörjningen kommer att bli en tuff utmaning, framförallt i storstäderna. När städerna brer ut sig kommer tillgången till jordbruksmark på många håll att minska. Så hur ska vi kunna tillgodose behovet av odlad mat? Många forskare tror att vi måste tänka nytt och annorlunda när det gäller odling - exempelvis att odla på höjden, odla i gamla bildäck och i återvunna vattenflaskor.
Stadsodlingen kan även ses som en protest mot en livsmedelsproduktion där vi inte har kontroll på produktion och transporter och där alltför mycket transporteras i plast som sedan skräpar ner i våra världshav i generationer framåt. Dessutom kommer matpriserna att stiga när bränslepriserna stiger igen. Genom att producera lokalt och småskaligt och inte transportera råvarorna långt kan vi se till att få bra mat producerad på ett klimatsnålt sätt.
I Nora diskuteras för närvarande hur vi ska producera maten till skolbarn och till våra äldre. Här bör vi ta intryck av den senaste forskningen om matens betydelse inte bara ur trivsel hänseende utan även hur viktigt det är ur näringssynpunkt med mat som närproducerats och inte behandlats i flera steg.
Att ta ett aktiv steg i rätt riktning miljömässigt borde inte vara så svårt. Att plantera ätbara frukter och träd i våra parker kan vara ett sätt för att sätta fokus på miljön. Att erbjuda kolonilotter till människor är ett annat sätt att slå ett slag för miljön. Människor som har äppelträd och andra fruktträd men inte själva tar hand om frukten skulle kunna samla ihop den och ställa den i korgar vid sina tomtgränser så förbipasserande kan ta för sig. Ett annat sätt kan vara att varje skola i Nora kommun ansvarar för sin egen köksträdgård. Som ett led i att skapa miljömedvetna medborgare av våra skolbarn kan köksträdgården användas inte bara för produktion utan även för lektioner i biologi och bild till exempel.

25 september 2009

Elektroniska informationstavlor

I Nora finns ett antal elektroniska informationstavlor som visar annonser, föreningsinformation samt informerar om vad som händer inom kommunpolitiken. Det är gott och väl, men ett ansvar för den typen av annonstavlor förpliktigar.
Vid ett antal tillfällen det senaste halvåret har man gått ut med missvisande eller helt felaktig information. Även om man enligt lag inte är skyldig att ha en ansvarig utgivare för det som läggs ut på detta sätt så borde det finnas, ur ett professionellt perspektiv menar jag. Att upprepade gånger gå ut med felaktigheter helt utan källhänvisningar och utan information om var man vänder sig för att få till en korrigering känns helt enkelt inte seriöst.

Jag nöjer mig med att ta ett aktuellt exempel: nu skrivs det att det föreligger ett förslag om att Nora kommun skall införa cook & chill i sina kök. Det korrekta är att det finns ett förslag på "Kvalitets och servicenivå för Nora kommuns kostverksamhet" som har gått på remiss till nämnderna, dvs ett förslag till ramverk som skall reglera kvalitet och servicekrav på kostverksamheten i kommunen. I dokumentet står bl. a: "Det ska vara en strävan att tillaga maten från grunden med råvaror av hög kvalitet i så stor utsträckning som möjligt", samt "Tillagningen skall helst ske så nära kunden som möjligt men på de enheter som ur investerings- och driftssynpunkt är mest ekonomiskt och ur kvalitetssynpunkt goda". I dagsläget finns även ett förslag till förändringar på vissa punkter som lagts gemensamt av centern och miljöpartiet där vi övriga borgerliga partier fått en förfrågan om vi vill ställa oss bakom förslaget.
Nästa steg i den demokratiska processen är att detta skall diskuteras i nämnderna för att sedan gå tillbaks till kommunstyrelsen och -fullmäktige för beslut. Även om vi inte diskuterat detta färdigt inom partigrupperna och i den borgerliga gruppen så har vi tidigare ställt oss bakom den lösning som även gillas av personalen - att i större utsträckning få laga maten från grunden och öka inslaget av närproducerade och ekologiska råvaror. En intressant artikel om en kommun som överger cook & chill hittar du här:
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article382531.ece
I dagsläget föreligger alltså inget förslag om att införa cook & chill.Läs mer om vad cook & chill är här:http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/I-koket/Vad-ar-cook-chill/

21 september 2009

Möte med försvarsministern

Moderaterna i Nora hade föredömligt passat på att bjuda in Sten Tolgfors, vår försvarsminister, till Stadshotellet i Nora. Han hade tidigare under dagen varit i Örebro och presenterat regeringens budget och även besökt Nammo i Lindesberg.Jag har träffat honom tidigare och upplever honom som väldigt kunnig och sympatisk.
För oss intresserade i Nora berättade han om det nya svenska försvaret och om sitt besök hos den svenska truppen i Afghanistan.
Det nya svenska försvaret bygger på att vi skall ha ett flexibelt insatsförsvar istället för det tidigare storskaliga invasionsförsvaret. Orsakerna till detta är flera men en viktig orsak är att hotbilden förändrats. Behovet idag ligger på att inom en kort tid kunna ha ett insatsförsvar på plats - helt enkelt en förstärkning av den svenska försvarsförmågan. Tidigare fanns en startsträcka på uppemot ett år för insatsorganisationen, idag kan vi, när alla är färdigutbildade och -rekryterade ha 50 000 personer på plats inom några timmar till en vecka om det uppstår ett hot mot Sverige. Förutsättningen är dessutom att samma förband skall användas både i Sverige, i vårt närområde om ex våra grannländer hotas och utanför vårt omedelbara närområde. Här finns då även Hemvärnet med.
Att ha ett försvar som rekryteras på frivillig basis ger fördelar menar Sten Tolgfors. Kompetensen hos de enskilda individerna ökar och de grundutbildade soldaterna kommer att finnas kvar längre i insatsorganisationen tack vare att samma förband skall användas på flera insatsområden. Försvaret kommer på så sätt att alltid vara rätt utbildade, utbildade och övade.
Vikten av den svenska truppens insats i Afghanistan kan inte nog betonas, de gör ett viktigt arbete i en situation som nog inte någon av oss här hemma kan föreställa sig. Så kan man nog sammanfatta Stens intryck av besöket där nyligen. Hans berättelse spände över skolbarn som får chansen att lära sig läsa, till hur den svenska truppen såg till att allmänna val kunde hållas i regionen. Att patrullera av området i små grupper och på så sätt störa olika grupper av kriminella hör till vardagen för våra soldater i området. Allt för att Afghanistan så småningom skall kunna utvecklas mot en stabil demokrati.

20 september 2009

Kyrkovalet

Som medlem i Svenska kyrkan har jag idag varit i vallokalen och lämnat min röst. Det allra viktigaste för mig i valet är följande tre saker:
  • Homosexuella ska få vigas i Svenska kyrkan
  • Bekämpa kvinnoprästmotståndet
  • Starkt engagemang för global solidaritet

Svenska kyrkan har 5,6 miljoner svenskar röstberättigade medlemmar men dessvärre är det endast ett fåtal av dem som utnyttjar sin rösträtt.

Kanske är det som kyrkoherden Olle Carlsson säger - "de flesta människor har inga problem med Gud utan med markpersonalen. Det finns ett slags ilska över att att kyrkan inte tar bättre hand om sitt uppdrag". Många människor saknar det andliga och existentiella samtalet som kyrkan borde ta hand om. Olle Carlsson har de senaste tio åren fyllt Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm medan andra kyrkor runt om i Sverige har gigantiska problem med att få människor att komma till gudstjänsterna.

Kyrkan borde verkligen bjuda in människor, vara en plats "där jag kan vila vid din källa", en plats där jag som "vanlig" människa kan hämta styrka och vila ut. Att vara i kyrkan borde kännas som att komma hem, till en familj som jag tillhör. För de allra flesta människor är det viktigt att känna att jag någonstans kan få vara "liten" och få lyfta mina bekymmer och problem "en nivå".

Jag tror det är viktigt att kyrkan funderar över sin uppgift i dagens samhälle, hur kyrkan kan möta dagens moderna människor som inte känner igen sig i en fras som "Herren är min herde" och där barnen tror att vi firar jul för att de ska få julklappar. I dagens sekulariserade samhälle kan kyrkan inte komma med några sanningar "ovanifrån" utan måste bjuda in till samtal på ett lågmält sätt.Kyrkan har så många möjligheter att bli en central plats för människor inte bara när det är dags för bröllop, dop eller begravning men då fordas att kyrkan finns där människorna finns. Idag öppnar kyrkan sina portar för alla människor i samband med stora kriser, som diskoteksbranden i Göteborg, Estonia olyckan och tsunamikatastrofen. Det är viktigt och angeläget men kyrkan är större än så och borde inte enbart reducera sig till att vara en gigantisk krishanteringsorganisation.

16 september 2009

Höjda studiemedel

Regeringen satsar på att höjda studiemedlen för studenterna men höjer även fribeloppet! Det är en bra och nödvändig satsning då det visat sig i betänkandet från studiesociala kommittén att bara en femtedel av alla som studerar anser att studiemedlen räcker till. Framförallt är det boendekostnaderna som stigit rejält. En studentlägenhet är sällan speciellt mycket billigare i hyra än vad en "vanlig" lägenhet är.
Att höja fribeloppet, dvs. det belopp som studenter kan tjäna på att jobba vid sidan av sina studier känns oxå helt rätt. Det skall löna sig även för den som studerar att arbeta vid sidan av studierna. Detta gynnar både dem som jobbar lite extra parallellt med studierna för att få lite "grädde på moset" men framförallt gynnar de studenterna som grupp då de ju alla måste ansvara för sin egen försörjning under sommaren.

Det är en viktig rättvisefråga att studiemedlen skall finnas som en möjlighet att finansiera sina studier. Det får inte vara tjockleken på föräldrarnas eller den studerandes egen plånbok som skall avgöra ungdomars möjlighet att studera vidare på högskolor och universitet.Som liberal uppskattar jag att politiker ser till att alla människor ges möjlighet att förverkliga sina livsval. Vem du är och var du kommer ifrån skall inte vara avgörande för om du har möjlighet att studera vidare. För Sverige som nation är det viktigt att så många som möjligt ges tillfälle att studera vidare utifrån intresse och fallenhet.

Även finansieringen av reformen är genomtänkt - de som idag arbetar och har en god inkomst finansierar en bättre ekonomi för dagens studenter genom en förändring av påminnelse- och expedititonsavgifter.Genomtänkt i alla delar alliansregeringen!

13 september 2009

Vallöften uppfylls

Sedan valet 2006 har regeringen infriat de flesta av de löften som alliansen gick till val på. I veckan infriades ytterligare ett löfte - att Sverige år 2010 skall ha 20 000 poliser. Regeringen skjuter till 4 miljarder för att kunna infria detta löfte. Det stärker våra möjligheter att bekämpa brott vilket är oerhört viktigt. Det kommer att innebära att flera brott kan klaras upp vilket är en viktig signal då det aldrig skall löna sig att syssla med brott. Sverige skall vara ett tryggt land att leva i för alla och därför måste kriminalitet och droghandel bekämpas kraftfullt.

Inte minst för en liten stad som Nora kommer detta att ge effekter.
Vi vet att vi idag i princip har en polis på plats i vårt samhälle - det märks inte minst på all busåkning med moped och bilar som försiggår, det märks på all skadegörelse som kan ske utan att någon polis ingriper och det märks tydligt på den ökande droganvändningen som finns bland våra ungdomar..
Folkpartiet liberalerna varnade för att det var detta som skulle bli konsekvensen av polisens omorganisation som skedde 2006. Vid ett öppet möte i församlingshemmet var nuvarande rikspolismästaren, då länspolismästaren Bengt Svensson delaktig i en paneldebatt där frågan diskuterades. Då var svaret att det inte skulle göra någon skillnad att poliskontoret bara skulle ha öppet en torsdagseftermiddag i veckan, brottsbekämpningen i Nora skulle vara lika effektiv trots att den fortsättningsvis skulle utgå ifrån Lindesberg. Idag har vi facit!
Nora behöver verkligen fler synliga poliser och därför känns det bra att regeringen uppfyller detta vallöfte också!

10 september 2009

Motion om härskartekniker

Alldeles i början av min tid i kommunfullmäktige i Nora slogs jag av det många gånger urusla debattklimatet i fullmäktige där endast ett fåtal ledamöter var uppe i talarstolen. Många var de som vittnade om att de inte kände sig bekväma med att gå upp och göra ett inlägg i debatten vilket innebar och innebär att endast ett fåtal ledamöter uttrycker sina åsikter. De vanligast använda härskarteknikerna som jag upplevde det då var osynliggörandet och förlöjligandet. Samtidigt hade vi politiker gått ut och sagt att vi ville skapa en arena för livfull debatt i fullmäktige i samband med att vi stängde våra kommunstyrelsemöten. Detta rimmade illa förstås och jag skrev en motion som inlämnades i februari -07 där jag menade att vi politiker borde få utbildning i begreppet härskartekniker (läs mer på http://sv.wikipedia.org/ ) hur de används och hur de kan undvikas. Dessutom föreslog jag att vi skulle anta etiska riktlinjer för förtroendevalda enligt en modell som bl.a. används i Halmstad.
På gårdagens kommunstyrelsemöte kunde jag glädjas åt ett positivt svar på min motion. Kommunchefen har bifallit den och förordar att vi förtroendevalda får en utbildning i härskartekniker, vilka de är, hur de tar sig uttryck och hur de kan undvikas. Alldeles oavsett om de används mer eller mindre idag är det viktigt att vi alla blir uppmärksammade på fenomenet härskartekniker. Gällande etiska riktlinjer så kommer vårt arbetsutskott att diskutera vidare om man anser att det finns behov av etiska riktlinjer. Sådana har antagits i flera kommuner runt om i Sverige.

07 september 2009

Regeringen värnar välfärden i kommuner och landsting

Folkpartiet och kristdemokraterna var bland de första som krävde mer pengar till kommunsektorn i slutet av sommaren. Regeringen har valt att vara lyhörd för kommunsektorns behov och i vårt län får vi nu totalt 508 694 mkr i tillskott. Pengarna är avsedda att förstärka kommunernas budget tillfälligt under 2010 och kommer mycket lägligt för de allra flesta kommuner som sett ett stigande budgetunderskott när kommunernas skatteintäkter minskar. För Noras del innebär det att det befarade budgetunderskottet i stort sett täcks.
Kommunerna ansvarar för viktiga delar i vår välfärd och att den finansiella kris som världen fortfarande befinner sig i skulle få till följd att kommunerna tvingas skära i verksamheten är orimligt. Genom tillskottet ökar möjligheterna att kommunerna inte blir tvingade att säga upp personal i verksamheterna. Detta är ytterst viktigt då kommunerna står för ungefär 25 % av Sveriges arbetstillfällen och uppsägningar i den kommunala sektorn skulle således slå hårt mot ekonomin.

02 september 2009

Kulturyttringar i en kulturkommun?

I Nora som kallar sig kulturkommun föreslår majoriteten att kultur- och fritidsnämndens redan i underkant tilltagna budget skall krympas med 500 000:- ytterligare.Detta är ett hårt slag mot en verksamhet som visserligen inte är lagstadgad för kommunen att driva men ack så viktig!
Nora kommun är å andra sidan i ett läge där vi måste uppfylla stora besparingskrav för att leva upp till god ekonomisk hushållning de närmaste åren.SKL: analysgrupp nämner siffran 30 miljoner kronor de närmaste 5 åren..
I den budgetuppföljningsgrupp som har tillsatts har majoriteten föreslagit att våra små enheter inom förskolan måste förändra sin struktur.
Givetvis vill vi i oppositionen inte att de små enheterna utanför Nora tätort läggs ner då vi värnar landsbygden. Det skulle betyda att landsbygden uttarmas ytterligare på kommunal service.När det gäller skolan så kommer elevantalet att minska de närmaste åren vilket innebär att kostnaderna sänks.
Min mening är också att vi måste titta över sådana saker som inköpsrutiner, effektivisera administrationen där detta är möjligt, vi kan inte heller utesluta att det kan bli frågan om att varsla personal. Att se över den kommunala förvaltningsorganisationen är ett bra förslag och kan ge besparingar på sikt. Alla stenar måste vändas på i denna process och inga heliga kor får finnas! Men att kräva att kulturarbetarna nästan uteslutande skall arbeta idéellt är ingen framkomlig väg om vi vill fortsätta att kalla oss kulturkommun!