30 september 2012

Mer om liberalismen

Jag fortsätter att ge dig som bloggläsare mer information om liberalismen, jag får så många frågor om detta.
 
 
Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.

Målet för folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.

Folkpartiet liberalerna är ett idéparti. Vi ser inte som vår uppgift att företräda vissa grupper eller intressen. I stället står vi upp för medborgaren i kontrast till dem som i första hand ser sig som representanter för en viss samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om hur livet ska levas.

Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet:

Andlig frihet innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga den andliga friheten är demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

Solidaritet handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.

Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.

29 september 2012

EU & bokmässan

Just nu deltar Cecilia Wikström i bok- och biblioteksmässan, där hon bl a debatterar mot Zoltán Kovács, Ungerns minister för mediekommunkation, om medialagen och yttrandefrihet. Sedan det konservativa partiet, Fidesz, i Ungern vann två tredjedelar av mandaten i riksdagen har de på egen hand ändrat konstitutionen och instiftat en mediemyndighet med syfte att granska medierna.

- Att ha ett medieråd med endast Fidesztrogna medlemmar hotar medie- och yttrandefriheten i landet. Yttrandefriheten måste gälla alla EU:s medborgare utan inblandning från myndigheter. Att värna mänskliga rättigheter och individens frihet är och förblir ett liberalt uppdrag, säger Cecilia.

EU utreder just nu om de nya medielagarna i Ungern strider mot EU:s pressfrihetslagar.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-28)

28 september 2012

Vill du veta mer om liberalismen?

Intresserad av att diskutera politik och bidra till förnyelsen av Folkpartiet liberalernas partiprogram? Du behöver inte vara medlem.
Folkpartiet i Nora bjuder in till en studiecirkel med liberala förtecken!

 

Tid och plats

Första träffen går av stapeln torsdagen den 11 oktober kl. 18-21. Platsen är Nora bibliotek.

Senare träffar kommer vara den 18 och 25 oktober. Samtalsledare kommer var Birgitta Borg.

Anmälan görs till Carina Oskarsson 019- 611 94 85 eller carina.oskarsson@sv.se

Partiprogrammet är utgångspunkten

Under 2012 arbetar Folkpartiet liberalerna med att ta fram ett nytt partiprogram. Hur vill du att det ska se ut? Vad ska ingå? Hur ska vi möta en mer globaliserad värld? Ta chansen att vara med och påverka!

Träffarna

Vi träffas tre gånger i oktober och diskuterar runt det processprogram som finns för programarbetet.

Fyra områden kommer att beröras:

 • Individen och friheten
 • Världen förändras
 • Bygga Sverige starkt
 • Värna välfärden.

Gäster & Ledare

Till varje träff inbjuds en gäst som kan hjälpa oss belysa våra frågeställningar. Varje träff kommer också att ha en öppen del där allmänhet inbjuds att delta i diskussionen.


Välkommen till tre intressanta kvällar!

Birgitta Borg
Telefon: 0703-720068
E-post: borg.skrekarhyttan@telia.com
27 september 2012

Den fantastiska liberalismen

Jag får ofta frågor om varför jag valde just Folkpartiet liberalerna när jag engagerade mig politiskt. De låg mitt hjärta närmast brukar jag svara, men det krävs såklart en mer uttömmande förklaring än så, det förstår jag. Idag ska ni få ta del av vad som är typiskt liberalt:

Utgångspunkt:
Liberalismen betonar respekt för den enskilda individen och hennes rätt att bestämma själv över sitt liv och sina livsval.

För liberaler är målet att öka människors makt över sina liv. De klassiska liberala reformerna, som rösträtten, folkskolan, rättsstaten, näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det perspektivet. Politik ska skapa förutsättningar, inte hinder.
Det innebär att vi som är liberaler tex:
– avvisar rasism, fördomar, diktatur
– värnar människors rätt att välja livsstil
– värnar friheten att vi som medborgare själva ska kunna välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt oss.
En viktig beståndsdel i den liberala ideologin är också kunskapstro. Det innebär att vi liberaler t ex ser att vägen till ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla.
Internationalism ingår också i de liberala grundvärderingarna. Det innebär att vi som liberaler t ex:
– föredrar frihandel framför handelshinder
– förespråkar internationellt samarbete och bistånd till fattiga länder
Liberalism rent konkret:
Det finns några typiskt "urliberala" frågor där liberaler mycket sällan är oeniga med Folkpartiet:
– Folkpartiets ja till europasamarbete (frihandel är ett klassiskt inslag i liberalismen)

– Folkpartiets stöd till privata alternativ vid sidan om offentligt eller kommunalt (betoning på individens rättigheter är typiska i den liberala ideologin och det är individen som ska ha friheten att välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt individen)

– Folkpartiets betonande av kunskapsskolan (kunskap betonas starkt i den liberala ideologin, vägen till ett jämlikt samhälle går via att alla ges kunskap. Historiskt var det liberaler som införde en allmän folkskola).

– Folkpartiets stöd till att homosexuella ska få gifta sig och skaffa barn (rättigheter för individen oavsett om hon hör till en majoritet eller minoritet samt att den privata sfären inte är någon annans angelägenhet än individens)

– Folkpartiets stöd till demokratibistånd (det är demokratin med fungerande mänskliga rättigheter som är grunden i ett välmående samhälle - inget samhälle som bygger på diktatur kan bli bra för individerna).


(Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Typiskt-liberalt/)

25 september 2012

Liberala alfabetet...

Det liberala alfabetet fortsätter, idag på bokstaven K, k som i klimat, en ödesfråga för mänskligheten kan man väl säga:

Vi vill:
• Bygga ut den förnybara energiproduktionen.
• Storsatsa på forskning och utveckling av klimatsmart teknik och energi.
• Att kärnkraften ska utvecklas – inte avvecklas. Gamla kärnkraftreaktorer ska när de pensioneras ska få ersättas med nya.
• Satsa på infrastruktur för en storskalig introduktion av elbilar, så att utsläppen från transportsektorn kan minskas. Vi vill också främja bränslesnåla fordon av alla typer.
• Bygga snabbjärnväg som kan konkurera med flyg och bil på kortare sträckor och därmed bidra till minskade utsläpp.
• Att Sverige ska driva på för ambitiösa klimatmål inom EU och för ett ambitiöst globalt klimatavtal.

Klimatet håller på att förändras. En miljöpolitik som tar hotet från klimatförändringarna på allvar är nödvändig. För att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser måste vi minska på användningen av fossila bränslen (olja, kol, naturgas).
Vetenskapen säger att utsläppen av klimatgaser snabbt måste minska. Det kan ske genom en effektivare energianvändning, genom en övergång till klimatsmarta energislag och genom användning av ny teknik. Folkpartiet vill att vi går vidare inom alla dessa tre områden för att målet om kraftigt minskade utsläpp ska kunna bli verklighet. Sverige behöver både kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara energislag för att vi ska kunna ha låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt en god ekonomisk tillväxt. Vi vill ställa om samhället i klimatvänlig riktning samtidigt som jobben i den elintensiva industrin räddas kvar i Sverige. Avvecklas kärnkraften flyttar produktionen i stället utomlands, och ger där upphov till större utsläpp av växthusgaser.
Sverige ska driva på inom EU för tuffa regler som bidrar till effektivare energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Sverige ska också fortsätta att arbeta för att få på plats ett internationellt bindande klimatavtal med ambitiösa krav på utsläppsminskningar.

Det här har vi gjort:

• Regeringen har tagit bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft. Det ger möjlighet att långsiktigt säkra energitillgången på ett klimatvänligt sätt.
• En "klimatmiljard" har satsats på olika åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser.
• Satsat 150 miljoner för pilotanläggningar av biodrivmedel.
• Slagit fast en långsiktig ambitiös klimatpolitik med målet att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2020.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden
24 september 2012

Tuffare krav på välfärdsbolag

Idag får du ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev som innehåller det senaste om turerna kring vinster i välfärden:


Ska aktiebolag kunna driva friskolor eller kunna syssla med skattefinansierad vård och omsorg? Jag svarar självklart ja på den frågan. Men det är viktigt att det är långsiktiga, seriösa och stabila företag. Företag som inte enbart är i branschen för att göra kortsiktiga klipp.

Jag har heller inga invändningar mot att välfärdsföretag som uppfyller mål och krav går med ett ekonomiskt överskott och ger en viss utdelning till sina ägare. Ett förbud mot utdelning skulle givetvis minska intresset. Om det bara är tillåtet att gå med förlust kommer få företag att vara intresserade.

Däremot kan jag känna mig tveksam till om företag vars syfte är att äga ett par år för att sedan sälja verksamheten med god vinst är den bästa ägaren.

Folkpartiet föreslog i våras att lagstiftningen ändras så att kraven på de företag som verkar inom välfärdssektorn blir tuffare. Genom en seriös ägarprövning vid nystart och ägarskiften ska ägarens långsiktighet och seriositet säkerställas.

För att förbättra förutsättningarna för ordning och reda inom välfärdssektorn tillsätter regeringen nu en utredning som ska lämna förslag på vilka ytterligare krav som bör ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn i samband med att tillstånd beviljas för en verksamhet.

Privata aktörer har bidragit till att utveckla välfärden och människors valfrihet. Kraven ska därför utformas på sådant sätt att de främjar att verksamhet inom välfärdssektorn fortsatt kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer. Mångfalden inom välfärdssektorn ska bestå, men kortsiktiga spekulanter kan med fördel ägna sig åt något annat.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

23 september 2012

Höger och vänster i (s)Nyss tog de ställning mot vinster i välfärden, nu tar de ställning mot nya skatteförslaget som Leif Pagrotsky lägger fram.
LO och Socialdemokratiska Arbetarpartiet är återigen på kollissionskurs med varandra. Men det är inte bara LO, även lokalföreningen i Malmö röstade ett rungande NEJ mot vinster i välfärden och uttalanden från enskilda riksdagsledamöter visar att sprickan är djup inom partiet.

En del av partiet vill helst backa sig in i framtiden, idealen ligger kvar på 1970 och -80-talens sätt att se på omvärlden. Den andra delen av (s) har förstått att förnyelse och förändring är ledorden om man ska vinna väljarnas förtroende.
De väljare som i allt större utsträckning har funnit att jobbskatteavdrag och egenmakt ger frihet att välja skola, barn- eller äldreomsorg, något som är positivt och något som ger utrymme för individen istället för kollektivet.

Precis som när Mona Sahlin var ordförande så har vänster och högerfalangen svårt att komma överens, vilket även blev Mona Sahlins fall, att hon aldrig lyckades förena de två. Istället tvingade vänsterfalangen henne att ta med V i samarbetet med Mp vilket högst sannolikt var en bidragande orsak till att (s) fick svårt med trovärdigheten gentemot väljarna.
Tror vi att Stefan Löfven kommer att lyckas bättre? Ska han lyckas ena de två falangerna som står så långt ifrån varandra, hinner han det innan valet 2014? Det framstår som en tuff uppgift, hans försiktiga uttalanden och det faktum att han inte tar tydlig ställning har naturligvis sin grund i detta. Måste vara som att gå på mycket tunn is....

22 september 2012

Vems verklighet?


På insändarsidorna i lokaltidningen skrivs det till 99 procent under pseudonym, ett otyg om ni frågar mig, precis lika illa som att demonstrera med mask eller halsduk för ansiktet...Det ger alltför stort utrymme för osmakliga & personliga påhopp anser jag.
 
Ofta, ofta skriver någon på insändarsidan att politiker lever så långt från verkligheten. Vems verklighet är det då som åsyftas?
 
Människorna som valt att engagera sig politiskt i sin hemkommun (man får nämligen bara engagera sig i sin egen kommun) bor i exakt samma kommun, i samma region och även riksdagsledamöterna har sin hemvist i det här landet, i en region, i en kommun i sin valkrets dvs län.
I Nora är vi  kanske ett 70-tal politiker med skaplig spridning av ålder, yrkesbakgrund, kön osv. Vi lever i samma kommun, handlar i samma butiker, har våra barn på samma förskolor/skolor/fritids. En del av oss har våra föräldrar på samma äldreboenden, vi använder samma vårdcentral, sophämtare och snörröjare. Vi och våra barn deltar i föreningsaktiviteter, kulturutbud, utnyttjar samma infrastruktur och besöker samma bibliotek
 
Vilken/vems verklighet är det som alltid gäller när någon bestämmer att just vi inte tillhör den? Jag bara undrar?

 

21 september 2012

EU-nytt

Fortsatt bråk om djurtransporter
Denna vecka skulle representanter för de olika partigrupperna ha träffats i Strasbourg för att diskutera de nya reglerna för djurtransporter i Europa, en fråga som fick skjutas upp i somras p g a den infekterade frågan om en maxgräns på åtta timmar. Inför mötet hade Marit Paulsen, på den liberala gruppens vägnar, presenterat sina förslag till kompromisser. Mötet fick dock ställas in då den konservativa gruppen ännu inte var beredd att ta ställning till någonting!

- Frågan om djurtransporter väcker onekligen heta känslor. Men då är det viktigare än någonsin att vi håller huvudet kallt och bygger våra beslut på bästa tillgänglig vetenskap, menar Marit som hoppas på förnyade diskussioner redan nästa vecka.                                     
Ett mer federalt Europa
I veckan höll EU-kommissionens ordf Barroso sitt årliga State of the union tal om tillståndet i EU och hans framtidsvisioner för unionen. Cecilia Wikström gav sig in i hetluften och poängterade vikten av ett mer federalt Europa i stället för Barrosos vision om "en federation av nationalstater" som Cecilia hävdar redan exitsterar idag.

- Krisen i Europa kommer inte att vara över förrän vi har skapat den federala union som Europa behöver. Vi behöver en politisk och ekonomisk union med tillräckliga resurser för att möta Europas utmaningar. Det handlar om att skapa en bättre framtid för medborgarna i Europa och inte att värna om nationalstaterna, säger Cecilia.


(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-14 )

20 september 2012

Företagen, forskningen och infrastrukturen

Idag presenterades så höstbudgeten av alliansregeringen.
 
Regeringen väljer att göra stora satsningar på infrastrukturen, vägar och järnvägar. Det handlar om att bygga bort de kapacitetsbrister som vi som åker tåg märker varje gång tåget är försenat - dubbelspår och mötesplatser behöver förstärkas.

Företagens investeringsmöjligheter förstärks genom sänkt bolagsskatt, viktigt inte minst för jobben. Men även viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft mot andra länder. 
För att stärka Sverige som forskningsnation satsas drygt elva miljarder vilket kommer att ge Sverige en stärkt ställning som forskningsnation och bidra bland annat till den så viktiga gröna omställningen och konkurrenskraften i näringslivet.

Satsningarna på ungdomsarbetslösheten är viktig, regeringen ser till att stärka kopplingen mellan arbetsliv och skola för att säkerställa att unga får komma i arbete och att näringslivet får den kompetens de efterfrågar.
Slutligen några ord om att pensionärerna får sin fjärde skattesäkninge sedan regeringen tillträdde för sex år sedan. totalt har skatten sänkts med 600 kronor för en genomsnittlig pensionär sedan 2006. I tillägg till detta kommer även bostadsbidragen att höjas.

En försiktigt offensiv satsning i en orolig omvärld skulle man kunna säga om budgeten, tänkt att skapa ökad sysselsättning, tillväxt och välfärd i hela landet. 

19 september 2012

Liberala alfabetet

Idag fortsätter det liberala alfabetet med bokstaven J, j som i jämställdhet, ett viktigt ämne som ger en lång text:


Vi vill:
• Bekämpa lönediskrimineringen – lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
• Möjliggöra flexibel arbetstid i högre utsträckning.
• Chefsutveckla inom kvinnodominerade yrken.
• Utforma en jämställdhetsranking av större svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som utgångspunkt.
• Separera RUT- och ROT-avdragen.
• Införa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i skolan och i hälso- och sjukvården.
• Bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersvåld.
• Förbjuda barn- och tvångsäktenskap.
• Ta krafttag mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Att uttaget av föräldraförsäkringen ska bli mer jämställt.
• Förenkla och fördubbla jämställdhetsbonusen.
• Att möjligheten att införa ett s.k. föräldraavdrag ska utredas. Det skulle syfta till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga.
• Avskaffa vårdnadsbidraget.


Jämställdhet mellan könen handlar ytterst om mänskliga rättigheter och människors grundläggande värde. Utgångspunkten för den liberala jämställdhetssträvan är att var och en ska respekteras som fri individ och därmed ges möjlighet att forma sitt eget liv. Folkpartiet liberalerna har en lång och stolt tradition av att stå upp för jämställdhetsfrågor.

Sverige utlovas ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men det finns många orättvisa skillnader som behöver bekämpas. Fortfarande tjänar en kvinna i dag sex procent mindre än en man på samma arbete och den ovägda löneskillnaden ligger på 15 procent. Kapital och förmögenhet är, trots att kvinnor tjänar egna pengar, ojämnt fördelat. Sverige har relativt sett få kvinnliga entreprenörer. Uttaget av föräldradagar mellan kvinnor och män är fortfarande ojämnt.

Inom många kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor saknas utvecklingsvägar för duktiga medarbetare. Samtidigt brister ledarskapet i många fall vilket inverkar negativt på verksamhetens kvalitet. Vi vill genomföra en satsning på ledarskapsutbildning för alla första linjens chefer inom offentligt driven vård och omsorg.

Vi vill att det ska utformas en jämställdhetsranking av större svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som utgångspunkt. Kvinnors underrepresentation i bolagsstyrelser är allvarlig. Ägares rätt att tillsätta styrelsen i privata bolag ska inte rubbas, men i offentliga bolag kan mer göras. Även utan kvotering kan vi, såsom redan skett på statlig nivå, komma vidare genom att ta fram nya riktlinjer och processer för att nå jämställda styrelser i kommunalt ägda bolag.

Småbarnsföräldrar som förväntas bli föräldralediga diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. För att motverka detta bör möjligheten att införa ett så kallat föräldraavdrag, som syftar till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga, utredas. Genom att kompensera en del av företagens kostnader för frånvarande personal kan diskriminerande attityder komma att brytas snabbare.

Alliansregeringen har infört en bonus för föräldrar som delar mer lika på föräldradagarna. Regeringen har utlovat att systemet ska förenklas och kopplas direkt till uttaget av föräldrapenning. Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare stärka incitamentet att dela mer lika på föräldraledigheten bör jämställdhetsbonusen fördubblas. Möjligheten att vid försäkran om ett jämnt uttag av föräldradagarna få ut bonusen i förväg bör utredas.

Detta har vi gjort:
• Avsatt 239 miljoner kronor till jämställdhetspolitik under 2012.
• Infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.
• En handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hederrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
• Infört en ny och skarpare diskrimineringslag.
• En handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• En handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
• Givit en utredare i uppdrag att utreda skärpt lagstiftning kring tvångs- och barnäktenskap. Uppdraget ska redovisas senast 2012.
• Genomfört en rad åtgärder för att främja kvinnors företagande, t.ex. förbättrad tillgång på kapital för kvinnor som vill starta eget.
• Infört en skattereduktion på hushållstjänster.
• Genomför projektet "Hållbar jämställdhet" i samverkan med Sveriges kommuner för att kvalitetssäkra skola, vård och omsorg utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


18 september 2012

Kompetens, Stefan Fölster, kompetens!

Läser i DN att Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv har synpunkter på att Arbetsförmedlingen har slutit avtal med Proffice om rekrytering.
- Det är lite roligt och det säger väldigt mycket om myndigheten. Det speglar ett lågt självförtroende, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Tycker personligen att uttalandet säger mer om Stefan Fölsters okunskap när det gäller rekrytering än om Arbetsförmedlingen.
Att ta kompetent hjälp med rekrytering tycker jag är ett sundhetstecken. Rekryteringsföretag som Proffice är specialister på just - rekrytering!

Arbetsförmedlingens kärnverksamhet och viktigaste uppdrag är inte rekrytering utan att matcha arbetssökande mot de lediga jobb som finns på marknaden. Det arbetet får ofta hård kritik, inte minst av oss i bloggosfären. Att då ta hjälp med att rekrytera rätt kompetens är ett steg i rätt riktning.
Arbetsförmedlingen består av mycket kompetenta medarbetare, ja, men kompetensen finns främst hos de personer som skall arbeta som arbetsförmedlare, de som skall förmedla lediga jobb till dem som är arbetssökande.

Jag tycker Anette Ekström, personalchef  på AF uttrycker det så klokt – Jag tycker att det är två helt olika saker. Vi ska ägna oss åt att få arbetssökande i arbete. Det är det vi är bäst på. Arbetsförmedlarna har en gedigen utbildning. När vi ska rekrytera vår personal tar vi in från personalavdelningen eller via rekryteringsföretag. Man ska göra det man är bäst på.

Som sagt, man ska göra det man är bäst på Stefan Fölster!

(Källa kommentarer: DN 2012-09-17)

17 september 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter det liberala alfabetet med bokstaven J, j som i jobb:

Vi vill:
• Införa lärlingsanställningar för ungdomar.
• Effektivisera förmedlingen av arbeten genom att släppa in fler privata och ideella aktörer.
• Att alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.
• Underlätta för nya företag att bildas och växa.
• Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
• Att rätten att stanna kvar i arbetslivet, som i dag gäller till 67 års ålder, ska stärkas till att i ett första steg gälla upp till 69 års ålder.
• Se över lönebidragssystemet. Det måste ges större utrymme för en individuell bedömning. Valmöjlighet till stöd vid start och drift av eget företag ska också finnas.
• Permanenta möjligheten att delta i en arbetsmarknadsutbildning inom fas tre.

• Att den ideella sektorn och sociala företag ska få spela en större roll i att skapa meningsfull sysselsättning för personer i fas 3.


Att ha ett jobb och en egen lön ger varje människa självförtroende och gemenskap med andra. Om fler människor kommer i arbete blir det dessutom mer resurser för skola, sjukvård och omsorg.
Folkpartiet vill minska trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga. Därför vill vi satsa på lärlingsjobb så att ungdomar som behöver lära sig ett yrke kan få göra det på en arbetsplats.
Företagandet är grunden för vårt välstånd. Därför är bra villkor för företagandet en central del av vår jobbpolitik.
För dem som behöver extra hjälp att komma tillbaka i arbete behövs hjälp att söka arbete, utbildningar och kort praktik. Genom att ta in fler privata och ideella aktörer har Arbetsförmedlingen blivit allt bättre på att erbjuda arbetslösa den hjälp de behöver.

Det här har vi gjort:
• Gjort det lönsammare att arbeta genom jobbskatteavdraget som inneburit kraftigt sänkt skatt för alla som arbetar.
• Gjort det billigare att anställa ungdomar genom att halvera arbetsgivaravgifterna.
• Infört nystartsjobb och instegsjobb.
• Infört en jobb- och utvecklingsgaranti.
• Infört en jobbgaranti för unga.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

16 september 2012

Om vinster i vården

Eva Nordmark, ordförande i TCO och tidigare riksdagsledamot för S säger:
 
– "Jag har svårt att tro att medlemmarna i TCO skulle tycka att det var en attraktiv politik att förbjuda vinster i välfärden. De vill kunna påverka och välja för att få den bästa vården och skolan.
Hon betonar att TCO ännu inte har frågat medlemmarna vad de tycker.
– Samtidigt sticker det i ögonen när ett företag tar ut stora vinster om kvaliteten är dålig och personalen inte har förutsättningar att göra ett bra jobb. Men om kvaliteten är bra och personalen mår bra så är vinstfrågan inte viktig."

Debatten om vinster i välfärden fortsätter, LO har gått ut och sagt ett tydligt nej och vi är säkert många som inte kan tänka oss vinster så länge kvalitetskraven i skola, vård och omsorg inte är uppfyllda.

Samtidigt vill de allra flesta ha möjlighet att välja, till sina barn, till sina föräldrar och till sig själva. Och jag tror att de flesta av oss tycker att valfriheten är viktig och att det är OK med vinster i välfärden så länge övriga krav är uppfyllda på ett korrekt sätt. Valfriheten är inte bara viktig för oss som användare av våra gemensamma resurser, det är även viktigt med valfrihet i antalet arbetsgivare, det ska finnas möjlighet att välja om man hellre vill jobba för en privat arbetsgivare.Kortare beslutsvägar och enklare att påverka är två tunga argument för privata företag!

Jag hävdar med en dåres envishet att mycket handlar om upphandlarkompetensen, det finns brister i underlagen som gör det möjligt för företag att inte hålla tillräckligt höga krav i verksamheten, i arbetet med medarbetare och i kvalitén generellt. Det är detta, tillsammans med en bristfällig tillsyn, som gör det möjligt att generera stora vinster trots att kvalitén brister.

 

15 september 2012

Brysselnytt!

Idag är det dax för lite nyheter från Europeiska Unionen, denna gång är det Olle Schmidt som får komma till tals:


Anders Borg borde kräva jämställd ledning i ECB

I veckan presenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ett förslag att ge Europeiska Centralbanken, ECB, mer makt genom att den också ska ansvara för tillsyn över EU:s banksektor.
     
- Det är ett bra förslag, men det är oacceptabelt att ECB:s ledning och styrelse helt domineras av män. Det är för mig självklart med en jämställd bankstyrelse, säger Olle Schmidt.

En person ska tillsättas i ECB direktionen, som består av fem män. EU:s finansministrar föreslog återigen en man.

- Finansminister Anders Borg borde i kontakten med sina kollegor kunna verka för att de ser över nomineringsprocessen, som det nu är kan jag inte låta bli att undra om det finns ett systemfei i processen som hindrar nomineringen av kvinnor, avslutar Olle.
(Källa:Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-14 )

13 september 2012

Rådhuset i Nora

Läser på www.nora.se att Rådhuset i Nora är till salu - eller rättare sagt att det finns EN privat spekulant som är intresserad av att köpa...Min högst relevanta fråga är givetvis hur det kan komma sig att det bara finns EN spekulant på ett sådant objekt?

Det är ju ett fantastiskt hus med stor potential, som kan byggas om till bostäder, restaurang, företagslokaler eller något annat spännande! Jag har inte ens sett att objektet kommit ut på öppna marknaden...

Det hoppas jag verkligen att det gör så att det blir ett marknadsmässigt pris på objektet. Jag kan till och med tänka mig anbudsförfarande så att det verkligen säljs till högstbjudande och kommunen får ut mesta möjliga pengar för objektet!

Det är en rimlig begäran från medborgarna att kommunens fastigheter alltid säljs på den öppna marknaden, eller vad säger du?

Mer liberalt alfabetFör dig som vill veta mer om liberalismen fortsätter nu det liberala alfabetet med bokstaven I, i som i integration:

Vi vill:• Minska utanförskapet genom fokus på arbete och språkkunskaper.
• Att nyanlända ska erbjudas en medborgarskapskurs och införa krav på kunskaper i svenska för medborgarskap.
• Satsa på upprustning av de mest utsatta bostadsområdena.
• Införa SFI-peng.
• Utveckla yrkesinriktad svenskinlärning.
• Satsa på nyanlända elevers utbildning med tidig kartläggning av kunskaper och individuella insatser.
• Bekämpa all form av rasism och diskriminering.


Genom arbete, bra skolor, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp mot diskrimineringen kan vi bygga upp ett integrerat Sverige. Sverige ska vara ett land där vi tar tillvara den potential och drivkraft som människor med utländsk bakgrund har. Då krävs en politik som ger arbete i stället för bidrag och eget ansvar i stället för omhändertagande.

Utanförskap och segregation innebär personliga tragedier. Mediantiden för flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga från uppehållstillstånd till arbete är sju år. Det är ett enormt resursslöseri. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Alla människors lika värde måste värnas. Vi vill att statusen på det svenska medborgarskapet höjs. Medborgarskap är ett samhällskontrakt där man bekräftar att man förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter samt respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
Sverige ska välkomna människor från andra delar av världen som vill komma till vårt land och bidra till vårt välstånd genom arbete. Vi vill ha ökad arbetskraftsinvandring. Att ge skydd åt människor som tvingats fly för sitt liv eller undan förföljelse är en medmänsklig skyldighet och vi ska värna en human flyktingpolitik.

Det här har vi gjort:• Genomfört etableringsreformen för att påskynda nyanländas etablering.
• Tagit fram en samlad integrationsstrategi för att bryta utanförskapet.
• Genomfört Sfi-lyftet, för att för att höja kvaliteten i undervisningen.
• Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.
• Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.
• Tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng kan utformas.
• Tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att införa så kallade nystartszoner.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

12 september 2012

Även efter 67!

Jag har skrivit om det tidigare, vikten av att ta tillvara äldres kunskap och kompetens i en tid när vi vet att arbetskraftsbrist står för dörren. Det kommer inte att räcka med att ta vara på dem i "vanlig" arbetsför ålder för att klara arbetslivets utmaningar framöver. Här måste vi tänka nytt och tänka "utanför boxen" som man brukar säga.
Bästa Barbro Westerholm har skrivit nedanstående tänkvärda inlägg:

Vi måste hålla dör­ren öppen för de äldre som vill och kan fort­sätta i arbets­li­vet efter 67-årsdagen. Det vin­ner både de äldre själva, arbets­li­vet och pen­sions­sy­ste­met på.
Det skri­ver Bar­bro Wes­ter­holm, riks­dags­le­da­mot (FP) och soci­al­po­li­tisk tales­per­son, i detta inlägg för Folk­par­ti­ets partiprogramsblogg.

Gör det lät­tare att kunna arbeta efter 67

Sve­rige lik­som övriga län­der står inför en stor utma­ning: hur ta vara på den väx­ande ande­len äldre i sam­häl­let? Pen­sions­ål­dern sat­tes till 67 år 1913, då endast ett par pro­cent av befolk­ningen blev äldre än så. Sedan dess har lagt ett kvarts sekel till vår medellivslängd.
Det finns upp­gif­ter om att varan­nan baby som föds idag beräk­nas kunna bli 100 år. Och många vill arbeta efter 67-årsdagen. Enligt Kai­ros Future (2012) vill 40 pro­cent av de till­frå­gade födda 1945–1954 arbeta även som pen­sio­när. Men endast 8 pro­cent av arbets­gi­varna har en stra­tegi för att behålla sina mest seniora medarbetare.
Vi har inte råd att stänga ute de äldre som vill och kan fort­sätta i arbets­li­vet efter 67-årsdagen. Ska vi klara att behålla pen­sio­nerna på en accep­ta­bel nivå och möta de vård– och omsorgs­be­hov de äldsta har måste vi öppna arbets­li­vet för de äldre som vill och kan arbeta längre. Att de skulle tränga ut ung­do­mar från arbets­li­vet finns det inte håll­bara bevis för.
Vad behö­ver göras? Den breda lag mot ålders­dis­kri­mi­ne­ring som lig­ger för beslut i riks­da­gen är en vik­tig norm­sän­dare. Kro­no­lo­gisk ålder är inget bra mått på vår arbets­för­måga eftersom vi åld­ras indi­vi­du­ellt. Men här behövs hårda data, mer forsk­ning, för att över­tyga arbets­gi­varna om vad de för­lo­rar på att inte ta till­vara den livs­er­fa­ren­het och kun­skap äldre besitter.
Från pen­sio­närs­håll fram­förs öns­ke­mål om flex­i­bel arbets­tid för äldre. Äldre arbets­kraft måste få till­gång till fort­bild­ning och arbets­mil­jö­an­pass­ning. 67-årsgränsen för rät­ten att vara kvar i arbets­li­vet behö­ver höjas och arbete pågår för en höj­ning till 69 år. Själv tyc­ker den borde bort helt och hål­let, men jag har lärt mig att i poli­ti­ken får man ta ett steg i taget om man ska komma framåt.
Och vi behö­ver lyfta fram hur vik­tigt det är för hälsa och livs­kva­li­tet för äldre att känna att man är behövd. Också av det skä­let måste dör­ren för dem som vill och kan arbeta efter 67-årsdagen vara öppen.

11 september 2012

EU-nyheter från Folkpartiet liberalernaPositiva EU-nyheter förra veckan tack vare två av Folkpartiet liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström & Marit Paulsen! (Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-07 )

Avslutade förhandlingar i kring Dublinförordningen
Glädjande nog avslutades i veckan förhandlingarna mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet om en ny Dublinförordning.

 - Vi är nu överens om de svårlösta frågorna och det övergripande målet att skapa ett humant asylsystem före slutet av året, säger Cecilia WIkström  som lett förhandlingarna.

Idag tar 10 av EU:s medlemsländer emot 90% av alla asylsökande, det innebär att 17 medlemsländer skulle kunna göra betydligt mer.

- I den bästa av världar skulle Dublinförordningen inte behövas. Men nu skapas ett nytt regelverk som ger en större rättssäkerhet för den enskilda flyktingen, avslutar Cecilia


Avskaffade exportbidrag för levande djur
Vid omröstningen den 3 september beslutade parlamentets jordbruksutskott, glädjande nog, att avskaffa EU:s exportbidrag för levande djur.


Detta var en triumf för Marit Paulsen som länge drivit linjen tillsammans med liberala kollegor.
EU:s jordbruksministrar vill dock bevara bidragen, varför detta kommer att bli en het förhandlingsfråga under hösten.

- Det är oetiskt och orimligt att genom bidrag uppmuntra långa djurtransporter. Jag förstår inte hur jordbruksministrarna kan uppmuntra ett sånt system, säger Marit som dock är besviken på att jordbruksutskottet inte heller denna gång vågade avskaffa EU:s tobaksstöd.

10 september 2012

Vad är det som ska bita, Anders Borg?

Blev igår bestört över moderata finansministern Anders Borgs inställning gällande en höjning av taket i a-kassan - för det första säger han generellt nej till en höjning, men vad är det egentligen han säger därefter?

"- A-kassan kan höjas när vi, för det första: vi ser att vi också kan göra andra saker som stimulerar arbetsutbudet, till exempel jobbskatteavdrag.
Och för det andra: när vi börjar se att den här nedgången av a-kassan som vi sett verkligen biter. Så att vi ser att arbetslösheten går ner till de nivåer där den ska vara, kanske då fem eller sex procent," säger han till Sveriges Radio Ekot.

Vad menas med att nedgången av a-kassan ska bita?
Menar Anders Borg att människor undviker att söka jobb om ersättningen de första hundra dagarna är anständig? Menar Anders Borg att 80 procent av en lön på 18 700kr (14 960 kr innan skatt ) som a-kassan innebär idag är rimligt? Menar Anders Borg att det enbart är a-kasseersättningen som påverkar nivåerna på arbetslösheten? Vad menar Anders Borg egentligen?

A-kasseersättningen har legat på samma nivå sedan 2006 och många instanser och politiska partier anser att det finns starka skäl att höja den. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring, under en begränsad tid vilket talar för att ersättningen de första hundra dagarna bör vara högre.

Folkpartiet liberalerna jobbar självklart för en höjning av taket i a-kassan och även för en gemensam a-kassa i statlig regi som omfattar ALLA som arbetar. Du kan läsa mer om det här.

09 september 2012

Blogginlägg för varenda unge!

Foto: © UNICEF1,5 miljoner barn riskerar att dö av undernäring i Västafrika

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas värst. Läget är i akut i Sahelområdet - Tchad, Burkina Faso, Mauretanien, Mali, Niger, Nigera, Kamerun och Senegal.
UNICEF finns på plats och gör allt de kan för att förhinda en svälkatastrof. UNICEF behandlar barn mot undernäring, vaccinerar, ser till att det finns rent vatten, levererar förnödenheter och ser till att familjer får rent vatten, sjukvård och skola.

Men UNICEF behöver din hjälp för att förhindra att fler barn dör. Ge en gåva nu på unicef.se/sahel.
Har du en blogg? Hjälp till att sprida insamlingen genom att lägga upp den här informationen på din blogg också!
Besök unicef.se/sprid-budskapet/blogga-for-sahel för att hämta material.

Tillsammans gör vi skillnad!

08 september 2012

Vad ska vi med EU till?

Nyss hemkommen från en resa till Bryssel för besök i EU-parlamentet, på EU-kommissionen, på Regionkommittén och på Svenska representationen är jag uppfylld av EU.

Visst beror det mycket på att jag fått möjlighet att möta både Marit Paulsen och Cecilia Wikström, två av Folkpartiet liberalernas tre EU-parlamentariker samt Sverige EU-kommissionär Cecilia Malmström. Men det beror också på att det finns en mäktig känsla av EU-gemenskap när man befinner sig i Europas huvudstad och på att jag är en trogen EU-vän.

I Sverige är det ganska tyst om EU, det talas sällan om EU som fenomen eller EU-relaterade frågor. Varken av politiker, i media eller runt fikaborden på jobbet. Det är som om vi helst vill glömma det faktum att vi är med i Europas största fredsprojekt...

Vi ska inte glömma bort att EU skapades för att vi ska låta bli att slåss på den europeiska kontinenten, även om det är många hundra år sedan Sverige aktivt deltagit i något krig. Vi lever på en blodig kontinent som har drabbats av två världskrig och senast ett blodigt krig på Balkan som splittrade det forna Jugoslavien.
Det är oroande att se den främlingsfientlighet och den antieuropadiskussion som förs på många ställen.
Att på den kontinent som för mindre än 80 år sedan utsattes för krig och förintelse av Adolf Hitler nu se barnbarnen till dem som kämpade i det andra världskriget vara så historielösa så att fascistista åsikter återigen kan uttryckas öppet är för mig oerhört skrämmande.  

Vi ska heller inte glömma bort att Sverige är ett litet, extremt exportberoende land som är mycket beroende av EU:s inre marknad dit 73 procent av vår export går. Även om EU inte berör de dagliga frågorna i ditt och mitt liv såsom skola, förskola och sjukvård så har 60 procent av EU:s beslut påverkan på lagar och regler i Sverige.

Vi kan konstatera att EU just nu genomgår en ekonomisk, social och politisk kris och att denna komplexa tillitskris måste adresseras och diskuteras. Vi måste få igång samtalet om EU i Sverige igen och vi behöver stärka EU:s legitimitet.

Istället för att kriga ger oss EU möjligheten att genom respekt, förståelse och vilja komma fram till en kompromisslösning på de utmaningar som vår kontinent står inför.

Vi behöver ett starkt EU för att kunna stå upp för mänskliga fri- och rättigheter och demokrati i ett öppet Europa.

07 september 2012

Mer liberalt alfabet!

Sista ämnet på bokstaven H i det liberala alfabetet handlar om Folkpartiets inställning till hyresrätter:

Vi vill:
• Behålla bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet men ha en friare hyressättning inom denna ram. Det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en mindre centralt placerad lägenhet, men vi vill inte införa marknadshyror.
• Öppen redovisning av hyressättningen så att konsumenterna enkelt kan ta del av denna.
Boendevillkor är något som berör oss alla och hyresgästernas trygghet är en mycket viktig fråga. Långsiktiga, stabila regler är något som både hyresgäster och fastighetsägare vinner på.
Bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet ska behållas. Folkpartiet står upp för dagens system där hyresgästorganisationer och fastighetsägare har rätt att förhandla men vi vill ha en friare hyressättning inom bruksvärdessystemets ram. Det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en mindre centralt placerad lägenhet. En flexiblare hyressättning skapar en större mångfald i utbudet. Sannolikheten blir då större att hyresgästerna hittar något som överensstämmer med deras egna önskemål. Därför välkomnar vi utvecklingen som har skett i Malmö och på andra platser där lägesfaktorn får en större tyngd i hyresförhandlingarna.
Folkpartiet säger dock nej till s.k. marknadshyror. Rena marknadshyror skulle innebära att den stora efterfrågan på bostäder som finns på vissa orter– i kombination med litet utbud – skulle öka hyrorna med betydande belopp som skulle riskera att många hyresgäster skulle behöva flytta. Besittningsskyddet skulle därmed i realiteten försvinna. Lika lite som villaägare inte skulle vara tvungna att lämna hus och hem på grund av den nu avskaffade, oförutsägbara, statliga fastighetsskatten ska heller inte hyresgäster tvingas lämna sin bostad genom att skyddet mot oskäliga prisökningar tas bort.
Vi vill också att det ska finnas en öppen redovisning av hyressättningen, så att konsumenterna enkelt ska kunna ta del av denna.
Det här har vi gjort:
• Infört kommunala hyresgarantier till stöd för de hushåll som har svårt att få hyreskontrakt. Hyresgarantin ska gälla under minst två år och omfattar hyran under minst sex månader. Varje kommun kan sedan välja om de vill utöka garantin ytterligare.
• Statliga subventioner för byggande av hyresrätter har inte förlängts.
• Förändringar i hyreslagen som innebär att allmännyttans hyresnormerade roll tas bort. Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande, oavsett avtalspartner.
• Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar för att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i fall där hyran tidigare varit låg i förhållande till bruksvärdet.
• Utvecklingen går mot att lägesfaktorn får större tyngd i hyresförhandlingarna.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

06 september 2012

Liberala alfabetet!

Idag fortsätter det liberala alfabetet och vi har kommit till begreppet hemtjänst. Så här vill vi i Folkpartiet att hemtjänsten skall fungera:

Vi vill:
 • Att den äldre ska ha så stort självbestämmande som bara är möjligt, trots behov av stöd och hjälp.
 • Stärka äldres rättigheter genom konkreta garantier i äldreomsorgen.
 • Erbjuda alla äldre valfrihet i äldreomsorgen.

Alla människor är olika också när vi blir äldre. Äldre måste få mer makt över sin vardag. Den äldre ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges. Som äldre ska du själv få bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Därför vill vi införa valfrihet i äldreomsorgen i landets alla kommuner.
Vi vill att äldre ska få en garanti som slår fast vad de har rätt att förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen. Värdighetsgarantierna ska vara konkreta. En ut-och-gå-garanti som ger äldre rätt att komma ut i friska luften om de så vill. En välja-mat-garanti, som ger den äldre rätt att inom hemtjänsten välja mellan olika maträtter. Om kommunen inte håller vad den lovar ska den äldre få ersättning.
 
 
Det här har vi gjort:
 • Ändrat lagen så att äldre får möjlighet att styra mer över innehållet i hemtjänsten.
 • Ökat valfriheten i äldreomsorgen genom en lag som kallas LOV.
 • Stimulerar utvecklingen av kommunala värdighetsgarantier.
 • Satsat på kvaliteten i äldreomsorgen.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


05 september 2012

Liberala alfabetet...

Jag fortsätter mitt liberala alfabet på bokstaven H, idag h som i hedersrelaterat våld:

Vi vill:Att social förtur till ny bostad ska gälla i hela landet inte bara i kommunen där offret bor.
• Att Socialtjänsten ska kunna utreda ett barn utan att en potentiellt "farlig förälder" får information om detta.
• Att den lagstadgade skyldigheten att anmäla missförhållanden inom familjer till socialtjänsten, i högre grad än idag, ska uppfyllas. Barn och ungdomar som far illa måste få hjälp.
• Öka skyddet för den som lever under hot.
• Kriminalisera stalkning.
• Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap.
• Avskaffa dispensmöjligheten att ingå äktenskap innan man fyllt 18 år.

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi får inte blunda för det så kallade hedersvåldet som drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar, från familjer med starkt patriarkala värderingar. Våldet får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel. Mänskliga rättigheter är universella, okränkbara och omfattar alla individer. Hedersvåld bekämpas ytterst genom en förbättrad integrationspolitik.
Barn- och tvångsäktenskap är företeelser som inte är förenliga med vår syn på jämställdhet och barns rättigheter. Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta flickor och unga kvinnor måste förbättras – det kan gälla allt från skyddat boende till att en berättelse för en skolsköterska inte måste leda till att föräldrarna informeras.

Det här har vi gjort:
Regeringen har lagt fram en handlingsplan med 56 konkreta åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck liksom våld inom relation. 800 miljoner kronor satsades 2008-2010 för att förverkliga handlingsplanen.
• Länsstyrelserna har fått i uppdrag att lämna stöd till lokala insater mot hedersrelaterat våld, till exempel rådgivning eller skyddade boenden.
• En statlig utredning tar fram förslag för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse.
• Skolledare för grund- och gymnasieskolor ska erbjudas utbildning om hedersrelaterat våld.
• Allmänna arvsfonden har fått i uppdrag att prioritera bland annat projekt mot hedersrelaterat våld.
• Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen och föreslå lagändringar som behövs för att ytterligare stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap samt analysera förutsättningarna för en kriminalisering av barnäktenskap.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden