13 september 2012

Mer liberalt alfabetFör dig som vill veta mer om liberalismen fortsätter nu det liberala alfabetet med bokstaven I, i som i integration:

Vi vill:• Minska utanförskapet genom fokus på arbete och språkkunskaper.
• Att nyanlända ska erbjudas en medborgarskapskurs och införa krav på kunskaper i svenska för medborgarskap.
• Satsa på upprustning av de mest utsatta bostadsområdena.
• Införa SFI-peng.
• Utveckla yrkesinriktad svenskinlärning.
• Satsa på nyanlända elevers utbildning med tidig kartläggning av kunskaper och individuella insatser.
• Bekämpa all form av rasism och diskriminering.


Genom arbete, bra skolor, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp mot diskrimineringen kan vi bygga upp ett integrerat Sverige. Sverige ska vara ett land där vi tar tillvara den potential och drivkraft som människor med utländsk bakgrund har. Då krävs en politik som ger arbete i stället för bidrag och eget ansvar i stället för omhändertagande.

Utanförskap och segregation innebär personliga tragedier. Mediantiden för flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga från uppehållstillstånd till arbete är sju år. Det är ett enormt resursslöseri. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Alla människors lika värde måste värnas. Vi vill att statusen på det svenska medborgarskapet höjs. Medborgarskap är ett samhällskontrakt där man bekräftar att man förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter samt respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
Sverige ska välkomna människor från andra delar av världen som vill komma till vårt land och bidra till vårt välstånd genom arbete. Vi vill ha ökad arbetskraftsinvandring. Att ge skydd åt människor som tvingats fly för sitt liv eller undan förföljelse är en medmänsklig skyldighet och vi ska värna en human flyktingpolitik.

Det här har vi gjort:• Genomfört etableringsreformen för att påskynda nyanländas etablering.
• Tagit fram en samlad integrationsstrategi för att bryta utanförskapet.
• Genomfört Sfi-lyftet, för att för att höja kvaliteten i undervisningen.
• Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.
• Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.
• Tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng kan utformas.
• Tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att införa så kallade nystartszoner.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: