01 september 2012

Liberala alfabetet...

Nu har vi kommit till bokstaven H och denna gång vill jag delge er hur vi i Folkpartiet ser på havsmiljön:

Vi vill:
• Införa fler marina reservat för att bevara biologisk mångfald och stärka fiskbestånden.
• Att fiskuttaget sker utifrån vetenskaplig rådgivning
• Införa miljölotssystem, nödhamnar, säkra trafikrutter samt ställa krav på dubbelskrov.
• Ta vara på våtmarker, kantzoner, fånggrödor samt säkerställa en god status på enskilda avlopp för att minska övergödning.
• Använda EU för att få till stånd skärpta regler och tuffare tag mot oljeföroreningsbrott och svartfiske.


Algblomning och oljeutsläpp och minskade fiskebestånd - här agerar vi tillsammans inom regeringen för en genomtänkt politik för Östersjön och Västerhavet. Många positiva förändringar har skett sedan det svenska folket bytte riksdagsmajoritet år 2006. Liberala förslag som inrättandet av en Östersjöambassadör, en Hållbarhetskommission samt Havs -och vattenmyndigheten med ett helhetsansvar för havs- och vattenfrågor.

Östersjön är speciellt utsatt och det krävs fortsatt stora insatser, såväl nationellt som inom Helcom och EU för att få en hållbar status. De ökade oljetransporterna utgör ett stort hot.

Krav på lotsar, färdrutter och dubbelskrov är nödvändigt, liksom ett gemensamt agerande från samtliga länder som gränsar till Östersjön. Klassningen av Östersjön som PSSA-område, särskilt känsligt område, förpliktigar till extraordinära skyddsåtgärder.

För såväl Östersjön som Västerhavet krävs ett fiske anpassat till den vetenskapliga rådgivningen, liksom krafttag för att minska utsläpp från såväl trafik, jordbruk som från enskilda avlopp.

Det är nödvändigt att införa kraftfulla sanktioner mot oseriösa sjötransporter samt mot svart- och överfiske.
Det här har vi gjort:• En Hållbarhetskommission har skapats.
• En havsmiljöinstitut har inrättats.
• Tjänsten som Östersjöambassadör har etablerats
.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden
 

Inga kommentarer: