27 februari 2010

Steg två i RUT-avdraget

Folkpartiet liberalerna föreslår att avdraget för hushållsnära tjänster ytterligare förbättras, framförallt för dem som behöver det mest. Människor som är äldre än 80 år och familjer med barn under 8 år skall kunna få ytterligare reduktion. Så mycket som 75 % reduktion skall ges till dessa grupper för att ge möjlighet till avlastning för de grupper som behöver det allra mest.

Vardagspusslet för barnfamiljer med hämtning, lämning och skjutsning till olika fritidsaktiviteter tillsammans med kraven på arbetet och möjligheten att få kvalitetstid tillsammans med familjen är inte helt lätt att lägga idag. För äldre som inte har samma ork kvar kan det vara skönt att lämna över städning, fönsterputs eller skottning till ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster så att vardagen underlättas. Idag är skattereduktionen 50 % för alla men folkpartiets partiledning föreslår alltså nu att öka stödet till ovanstående grupper.

Det är en grundläggande liberal tanke att låta människor bestämma och styra över sina egna liv, det här är ett sätt att ge ytterligare möjligheter till detta för dem som mest behöver det. I den röd/gröna koalitionens värld är det bara politikerna som kan se vad som är bäst för människorna....

25 februari 2010

Hur har du tjänat på regeringens jobbskatteavdrag?

Snart kommer den andra lönehelgen då vi tack vare de fyra jobbskatteavdragen kan njuta av lite mer ekonomisk frihet. För många har jobbskatteavdraget varit svårt att förstå rent pedagogiskt och jag ska här försöka mig på några positiva argument för jobbskatteavdraget..

Jobbskatteavdraget har gjort det lättare för ensamstående föräldrar (ofta kvinnor med låg inkomst) att leva på sin lön.
Jobbskatteavdraget skapar 88 000 jobb, enligt Riksrevisionen.
Jobbskatteavdraget gör att vi medborgare konsumerar mer, och leder således till att hela Sveriges ekonomi stimuleras.
Jobbskatteavdraget har i princip inneburit en hel extra månadslön per år (ca 1 500 kronor mer efter skatt x 12).

Jobbskatteavdraget har alltså lett till att du och jag i större utsträckning kan forma våra liv som vi vill, inte som staten vill.

Gå in på Jobbskatteavdrag.se - räkna ut ditt jobbskatteavdrag

24 februari 2010

Noras nya kommunala bolag

Jag sitter i styrelsen för Noras utvecklingsbolag och vi försöker i bolaget jobba för att marknadsföra Nora på ett tydligare sätt, att verka för att vi bygger goda relationer med företagare som redan finns i Nora och företagare som funderar på att flytta sin verksamhet till Nora. Tanken med det nya bolaget är att arbeta med olika typer av projekt som har med Noras framtida utveckling att göra. I detta arbete är givetvis företagen en viktig samtalspartner och därför har vi satt fokus på det samarbetet. Att marknadsföra Nora handlar mycket om att våga "sticka ut" på ett positivt sätt, stå upp och berätta vad vi i Nora är bra på och varför vi vill att du skall flytta hit.
Att vi äntligen kommit igång med att bygga bostäder är naturligtvis viktigt och det gör Nora Bostäder på ett utmärkt sätt. Men det räcker inte...om jag ser mig om efter någonstan att flytta så är inte det första att det finns lediga lägenheter eller hus utan jag tittar på om orten verkar ha trevligt centrum, finns det goda förbindelser med centralorten, hur ser naturen ut kring orten, vad finns det för idrottsarenor och - aktiviteter, simhall/gym, hur verkar skolorna/förskolorna vara, vad finns att göra på kvällstid i form av bio, restauranger, kulturaktiviter, musikutbud, sommar- respektive vinteraktiviteter.
Alltså tittar jag på helheten och tycker jag att det verkar vara en lockande ort att flytta till så börjar jag leta bostäder. Då är det viktigt att det finns lediga sådana i olika upplåtelseformer, att det finns möjlighet att bo både i tätort och på landsbygd. Men bara bostäder räcker inte för att locka mig utan jag köper ett helt koncept så att säga.
Nya utvecklingsbolaget har en styrelse som består av människor som brinner för just utvecklingsfrågorna i kommunen. Det finns inte som i insändaren av "Observer" någon orsak att känn oro eller fundera på om det finns saker som skall döljas för allmänheten genom att bilda bolag. Att beslutsprotokoll är offentliga och skall läggas ut på bolagets hemsida är en självklarhet, tillsvidare finns de på http://www.nora.se/ under politiska beslut. Vad som gäller för kommunala bolag kan man läsa mer om i kommunallagen och dessutom finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag i 2 kap. 3 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447) (läs mer på http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm ).
Självklart ska man ta kontakt med Vd eller styrelseordförande om man har frågor. Alternativt vända sig till någon av oss som sitter i styrelsen.

23 februari 2010

Positivt med intraprenader

Redan 2005 motionerade folkpartiet liberalerna i Nora om intraprenader, eller självstyrande enheter som det också kan kallas. Motionen bifölls och man gick ut och informerade kommunens personal om möjligheterna till att starta intraprenad.

I många kommuner på olika håll i Sverige har man insett fördelarna med intraprenadlösningar. Intraprenaden är en självständig resultatenhet i den kommunala förvaltningsorganisationen med mer ansvar och befogenheter än normalt för verksamhet, ekonomi och personal. Enheten är kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av kommunen. Detta ger givetvis en trygghet som innebär att medarbetarna får större frihet att utveckla sina egna idéer utan att för den skull ta steget fullt ut och starta eget företag.

Tanken är givetvis att intraprenaden skall få ta ett helhetsgrepp kring sin egen budget och på så sätt stimuleras av att ett eventuellt överskott kan gå tillbaka in i den egna verksamheten och inte "försvinna" i den övergripande förvaltningsbudgeten.
Syftet med intraprenadverksamheten är bland annat att inspirera till att utveckla nya styrformer, uppmuntra till att utveckla idéer och ge möjligheter till ökat engagemang, inflytande och delaktighet för de anställda.

Folkpartiet liberalerna trodde redan 2005 och tror fortfarande att det finns människor som har en rad idéer som inte fullt ut kommer till sin rätt i den kommunala organisationen. Genom att öppna för intraprenader i Nora skapade vi möjligheter för en mer självständig styrform som ökar möjligheterna för olika enheter och verksamheter att påverka sin egen arbetssituation. Det innebär frihet under ansvar då man fortsätter att vara fast förankrad och anställd i förvaltningen men ges möjlighet att driva verksamheten i en företagsliknande form och på så sätt får chansen att pröva sina vingar.

22 februari 2010

RUT-avdrag

I går visade Rapport att Alliansens införande av hushållsnära tjänster har skapat ca 11 400 nya arbeten. Detta i en sektor som ofta har medfört att ersättningarna betalats svart utan möjlighet för dem som utför jobben att komma i åtnjutande av försäkringar och pensionspoäng. Det bedöms att ca 150 000 människor hittills har använt sig av RUT-avdraget.

Den rödgröna alliansen har tidigare sagt att de vill avskaffa möjligheten till avdrag för hushållsnära tjänster om de kommer till makten. Det skulle innebära att ungefär hälften av alla dessa jobb försvinner. För socialdemokrater och vänsterpartister verkar det svårt att acceptera städning i hemmen, däremot är det accepterat att städa skolor, sjukhus och kontor...varför, som Maud Olofsson så klokt sa i förra valrörelsen, är det OK med ROT-avdrag för målning av fönster men inte för RUT-avdrag för putsning av samma fönster?
Demoskop gjorde 2008 en undersökning som visade att 33 % ansåg att det var OK att betala denna typ av tjänster svart, 2009 har den siffran sjunkit till 15 %. Måhända har införandet av RUT-avdraget bidragit till detta.

Dessutom inställer sig nu en annan fråga: miljöpartiet har intagit en avvikande ståndpunkt gentemot sina samarbetspartners och sällar sig nu till regeringens ståndpunkt att hushållsnära tjänster är positivt och de vill inte längre avskaffa denna möjlighet..vad innebär detta för det rödgröna samarbetet?

21 februari 2010

Kvotering

Senaste veckan har mycket sagts och skrivits om kvotering. Det diskuteras om man skall lagstifta om kvotering till näringslivets bolagsstyrelser. Jag tror inte det är rätt väg att gå av flera skäl. Dels är det bolagen själva som bör bestämma vilken representation de vill ha i sina styrelser, dels bedömer jag att de flesta kvinnor faktiskt inte skulle vilja kvoteras in i styrelser utan istället bli erbjuden en plats i en bolagsstyrelse utifrån sin kompetens och erfarenhet. Att kompetensen sitter i könet är ett feltänk, oavsett om det gäller kvinnor eller män. Om vi börjar med att kvotera in kvinnor, vilken grupp står sedan på tur? Kommer även andra grupper att kräva en plats utifrån att bolagsstyrelser på något vis skall spegla landets befolkning?

Självklart måste vi jobba med frågan och alltid ställa oss tveksamma inför en styrelse som enbart består av män, eller kvinnor, givetvis måste vi utgå ifrån att en styrelse som är sammansatt av olika kompetenser och olika kön kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och genom detta även kan fatta kloka beslut. Men att lagstifta kring kvotering är enligt min mening fel väg att gå.
Politiskt finns dessutom mycket att göra för att föregå med gott exempel...visserligen ligger de statliga bolagen bra till ur ett jämställdhetsperspektiv när det kommer till styrelsesammansättningen, men de kommunala bolagen däremot lämnar på många håll mycket övrigt att önska när det gäller andelen kvinnor som är representerade i styrelsen. Här återstår fortfarande mycket att göra och det finns goda möjligheter att agera föredömligt innan det ropas på lagstiftning för kvinnlig kvotering till bolagsstyrelser!

19 februari 2010

Apropå motion om drogtester

Jag har fått en kommentar på mitt tidigare inlägg där jag berättar att kristdemokraterna och folkpartiet liberalerna tillsammans har lämnat in en motion om frivilliga drogtester. Mycket kloka tankar och funderingar och väldigt inspirerande för mig att få en dialog med en av mina bloggläsare!
Visst är det så att många vuxna kring barnen kan vara stödjande och till mycket hjälp, framförallt om det är vuxna som har kloka värderingar. Nu upplever jag att vi har en relativt stor "vuxentäthet" i Noras skolor så jag tror inte det är där problemen ligger. Frågan är kanske snarare vilka värderingar som möter våra ungdomar, i skolan men framförallt hemma, från föräldrarna...är det så att man pratar med ungdomarna om riskerna med att röka och dricka alkohol, har man satt tydliga gränser för vad som är accepterat?
Eller är det så som jag ofta får höra när jag talar med lärare och andra vuxna som finns runt barnen utifrån sin profession att en del föräldrar faktiskt tycker att det är OK att dricka alkohol..hellre det än att de knarkar...
Men då har man ju missat poängen - om jag redan röker så är det mycket lättare att även prova att röka hasch ex. Detta eftersom jag redan "sänkt" min tröskel genom att jag är rökare. Likaså är det mycket troligare att jag vågar prova andra preparat om jag redan är påverkad av alkohol, eftersom jag då inte har ett fullgott omdöme..Att pröva att röka hasch om jag inte är "vanlig" rökare är mycket mindre sannolikt, likaså att jag vågar testa några små piller som sägs ge en häftig kick om jag inte redan har trubbat av mitt omdöme med alkohol..
Vår motion skall ses lite mot bakgrund av detta, den är ett sätt för utsatta ungdomar att tillsammans med sina föräldrar bestämma sig för frivilliga drogtester i syfte att stärka dem i deras möjligheter att säga nej tack! Viktigt att påpeka att allt skall ske på frivillig grund, ingen får känna sig tvingad, respekt för den personliga integriteten är viktig i allt detta.
Motionen är även att betrakta som ett inlägg för vuxna att våga ta fighten - för det handlar ofta om det med tonåringar - för att sätta gränser. Ibland kan det faktiskt vara bra att kunna "skylla på" sina föräldrar när man som ung tjej eller kille hamnar i situationer som man inte riktigt bemästrar.
Lite av det signaturen William beskrivet - en etisk och moralisk kompass - är inte detta något av det viktigast vi som föräldrar kan ge våra barn och ungdomar? Om vi vuxna inte gör det så kommer någon annan att göra det, frågan är om det blir den moraliska och etiska kompass som vi uppskattar?

18 februari 2010

Varför är du politiker?

Läser i dagens nummer av Dagens Samhälle om Timrå kommun där tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Kenneth Westberg plötsligt bytt sida och gått över till moderaterna. Han säger själv att "Vad är ideologin värd om man inte får tala fritt? Det är dessutom väldigt lite ideologi i kommunpolitiken. Nu får jag möjlighet att driva två för kommunen oerhört viktiga frågor (Dagens Samhälle 6.2010:5)."
Det får mig att fundera över bevekelsegrunderna hos oss som idag finns i politiken. Varför valde vi en gång att engagera oss politiskt? Svaret på den frågan är givetvis lika mångfacetterat som det finns antal politiker. Några gick med av ideologiska skäl i just det partiet där man finns idag, andra engagerar sig för maktens skull, någon för att man vill vara med och påverka sin vardag i kommunen, åter andra gillar att ha "fingrarna i syltburken" som någon uttryckte det. En del ställer säkert upp för att frågan kommit från partiet om ett engagemang, andra brinner för en fråga eller vill göra skillnad. Väldigt få tror jag engagerar sig för pengarnas skull när det gäller kommunalpolitiken. I små kommuner innebär det politiska engagemanget oftast ingen eller väldigt liten ersättning utan handlar om att man har politiken som huvudsakligt fritidsintresse. I små kommuner finns det inte heller så många heltidsuppdrag att "slåss om" och ofta innebär även dessa att man i så fall får gå ner i lön jämfört med sitt arbete.

Klart är att man kan komma på kollissionskurs med sitt parti i någon fråga och då kan det bli svårt att fortsätta. Lika klart är att det många gånger handlar om personkemi och kanske mindre om ideologi när man väljer parti lokalt. Många politiker på lokalplanet har kanske liten eller ingen koppling till partiet på riksplanet, då är inte ideologin så viktig heller. Kommunpolitik handlar ju som Kenneth Westberg säger väldigt lite om ideologi utan det är mer vardagsnära frågor som skall lösas för kommunens bästa. Då är det enklare att byta parti, även om säkert vissa byten ses med blidare ögon än andra. Säkert är också att det spelar roll när i tid ett partibyte sker.

Som politiker kan man ju jämföras med en ledare och som ledare har man alltid ögonen på sig. Ledare är man 24 timmar om dygnet oavsett var man befinner sig och i vilket sammanhang. Allt jag gör och allt jag säger kan på något sätt kopplas samman med min ledarroll. Jag läste någonstans följande: "tänk dig att du alltid har en väljare vid din sida som ser vad du gör" och det är ett bra motto för mig som folkvald att bära med mig!

17 februari 2010

Frivilliga drogtester

Folkpartiet liberalerna tillsammans med Kristdemokraterna har gemensamt lämnat in en motion till kommunfullmäktige som innebär att vi föreslår att det införs frivilliga och slumpmässiga drogtester på vår 7-9 skola som en del i det preventiva arbetet. Skolan använder sig redan av Örebro preventionsprogram för att om möjligt undvika tidigt debut i alkoholsammanhang. Slumpvisa och frivilliga drogtester kan vara ett effektivt komplement till detta.

Vi är medvetna om att detta är en kontroversiell fråga men menar att det är ett verktyg som kan bidra till tidig upptäck av narkotikaanvändandet. Tidig upptäck är av yttersta vikt för att komma till rätta med och bryta beroendet. Givetvis är barn alltid först och främst föräldrarnas ansvar. Men barnen vistas stor del av dagen i skolan och här kan skolan tillsammans med föräldrarna ges möjlighet att delta i det förebyggande arbetet. Det är viktigt att frivilligheten betonas och att förtroendet för vuxna kan bibehållas.

Det har uppmärksammats en hel del föräldrafria fester det senaste halvåret och nu när polisens närvaro i Nora stärkts ser vi att en hel del narkotikabeslag gjorts, även bland yngre ungdomar. Mot bakgrund av detta kan vår motion ses som en brandfackla för att få föräldrar och andra vuxna som finns kring våra ungdomar att vakna. Att som ungdom tillsammans med sina föräldrar säga ja till frivilliga och slumpmässiga drogtester innebär framförallt att det blir lättare att säga nej till kompistrycket.

Genom att göra avtal med föräldrarna om slumpmässiga drogtester ger man ytterligare incitament till eleverna att tacka nej till droger. Drogtester i skolan löser inte alla drogproblem men kan vara ett steg att minimera att fler hamnar i beroende. Vi ser detta som en viktig insats med tanke på den situation som socialtjänst och polis gjort oss uppmärksamma på råder bland Noras ungdomar för närvarande.

Skolan arbetar redan idag preventivt men det finns mycket mer att göra. Frivilliga drogtester är ett verktyg bland andra som bör prövas för våra barn och ungdomars framtids skull.

16 februari 2010

Ett exempel på entreprenörsanda

Det pratas mycket om äldreomsorgen och hur vi skall kunna göra arbetet där mer attraktivt, hur vi skall få unga människor att söka den lämpliga utbildningen. Arvid Morin som startat företaget Ung omsorg har tänkt till kring detta och även kring det faktum att vi i Sverige är så ålderssegregerade. Vi har helt enkelt för få mötesplatser där äldre och yngre kan umgås på ett naturligt sätt om vi jämför oss med länder som exempelvis Spanien.
Arvid har tillsammans med två studiekamrater startat sitt företag för att ge ungdomar chansen att jobba inom vården. Ungdomarna jobbar extra på helgerna medan de studerar och får på så sätt chansen att lära känna äldreomsorgen. Förhoppningsvis innebär det att de får en positiv bild av äldreomsorgen och blir intresserade av att utbilda sig inom omsorgsyrket.
Ungdomarna är ansvariga för att ordna sociala aktiveteter, det vill säga sätta lite guldkant på tillvaron. Det kan handla om promenader, spela spel, läsa en tidning eller ta en fika och prata en stund.Allt det här som kan vara svårt för den ordinarie personalen att hinna med.
Idén fick han genom att han har nära anhöriga som arbetat inom vården vilket gett honom en del inblick i svårigheter och möjligheter.
Han arbetar tillsammans med vårdföretaget Carema som har etablerat verksamheten i ett tjugotal kommuner och ca 500 ungdomar är ute och arbetar i vården. Jag tycker att det här är en toppenidé och hoppas att idén får växa dels inom Carema men även att den får avknoppningar på flera håll.

15 februari 2010

Rätt till partistöd?

Läser i Dagens samhälle att SD fått en halv miljon i partistöd för tomma stolar och mer kan komma att utbetalas. Det känns ganska märkligt måste jag säga, även om det rent juridiskt är korrekt...oavsett vilket parti det handlar om som dels inte haft verksamhet i berörd kommun, dvs. ingen lokal partiorganisation, dels har tomma stolar där ingen gör partiets röst hörd i kommunfullmäktige. Men ändå ska det gå att få partistöd. Självklart måste regelverket ses över för framtiden.

Partistöd är det ekonomiska stöd som kommunen betalar ut från skattemedel till lokala partiorganisationer för att de ska kunna arbeta i sin hemkommun. Men om det inte finns några lokala företrädare, vilket är fallet med SD i många fall var skickas pengarna då? Jo, rakt upp till den centrala partiorganisationen på riksplanet. Detta tror jag om jag inte minns helt fel är en hantering som SD är ensamma om, alla övriga partier använder pengarna som de är tänkta, för att arbeta partipolitiskt i den egna hemkommunen. Det här innebär givetvis att SD på riksnivå kommer att ha en rejäl kassakista att ösa ur för att bedriva valkampanj.

En av orsakerna till att SD inte är så engagerade på lokalplanet är givetvis att de har en relativt tunn agenda när det gäller kommunalpolitik. Jag har hittills inte sett något partiprogram lokalt för SD här i Nora. Vad vill SD med skolan, med äldreomsorgen, med kulturen i Nora? Hur vill man utveckla Nora till en attraktiv ort att bo och arbeta i? Vad anser man om samarbetet med BKT och BMB? Vad har man för åsikter om Länspendeln? Det är dessa frågor som är intressanta att ställa på den kommunala nivån.

Ser även att fyra av tio Sverigedemokrater (37 %) hoppar av sina uppdrag i kommunerna. Det gör att SD har flest avhoppare av alla partier. Enligt statsvetaren Malena Rosén Sundström vid Lunds universitet kan avhoppen bero på att många Sverigedemokrater inte räknat med att bli invalda och också på ett bristande intresse för kommunpolitik (källa:http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17370).

13 februari 2010

Nej tack till betyg på lärarna!

Läser i dagens SvD om lärarbetyg http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/betyg-pa-lararna-helt-feltankt_4258681.svd - alltså att eleverna skall tillåtas att sätta betyg på lärarna - och undrar varför?
Är det på grund av någon sorts rättvisepatos som socialdemokrater i Malmö och moderater i Sollentuna vill tillåta detta? Dessutom menar de att denna betygssättning skall påverka lärarnas löner...När många knappt tror på prestationslöner i andra sammanhang hur kan det då plötsligt bli aktuellt i våra skolor, och på dessa premisser??
Att detta skulle förbättra eller utveckla undervisningen kan jag inte alls hålla med om - jag tror helt enkelt inte att barn är mogna nog att sätta betyg på sina lärare. När det gäller betygssättning så är ju förslaget att endast utbildade lärare ska få ansvara för betygssättningen i våra skolor. Vad får oss då att tro att barn som är just barn och inte ens har uppnått "vuxen mognad" ska kunna vara kapabla att sätta betyg på sina lärare på ett moget och omdömesfullt sätt?

Att bedöma prestationer och ge feedback till lärarna är ju ett chefsuppdrag, det vill säga rektorns uppdrag då det är rektorn som är närmaste chef. Det är alltså rektorn som i medarbetarsamtal och lönesamtal skall sammanväga resultat och prestationer och ge varje lärare en individuell lön.
Att lärarna tillsammans med barnen utvärderar olika delar i undervisningen är klokt och viktigt, men att ge barn i uppdrag att betygssätta sina lärare verkar huvudlöst!

12 februari 2010

Regional utvecklingsstrategi

I dagarna två har Regionförbundet Örebro varit i Aspa och diskuterat den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) för de tretton kommuner som ingår i Regionförbundet. Spännande och intressanta diskussioner och mycket lärorik fakta att ta till sig. Ska man försöka säga något kort om framtiden så stavas den koncentration...till större orter, till större städer och till allt större regioner.
Utmaningar som vi står inför är inom områden som kunskap och kompetens, innovationer och entreprenörskap, lustfyllda möten och upplevelser och "den öppna regionen" där de viktiga frågorna om infrastruktur ingår. I allt detta ingår givetvis även mångfald och integration, jämställdhet, folkhälsa, barn och unga och ekologisk hållbarhet.
I en tid av hårdnande konkurrens har vi utmaningar framför oss som kunskapslyft i arbetsliv och skola, vi behöver fler som går vidare till högre studier och vi behöver satsningar på skolans pedagogiska förmåga att förmedla kunskap och färdigheter. Givetvis behöver vi även kompetensutveckling löpande i arbetslivet och utbildningar som är anpassade till arbetslivets olika och föränderliga behov.
Vi behöver duktiga entreprenörer och företagare som vill satsa i Örebroregionen, men vi behöver även ta väl hand om de företag som redan finns här.
Vi behöver satsningar inom kulturen och på naturområdet för att vara en intressant och lockande region och på så sätt göra Örebroregionen känd för rika möjligheter till ett spännande och omväxlande frilutsliv och ett utmanande och intressant kulturliv. Kulturen måste breddas och inbjuda även ungdomarna.
För att allt detta skall komma till stånd och fungera behövs vägar och järnvägar förstås och en ambition att minska restidernas längd i regionen. Människor skall vilja både bo och arbeta i regionen.
För att allt detta skall bli verklighet behövs förstås att de människor som är beslutsfattare drar åt samma håll och har samma vision om Region Örebro. Vi har med andra ord ett spännande arbete framför oss!

11 februari 2010

Ansvaret för mitt barn

Idag har riksdagen tagit ett för många kontroversiellt beslut - att jag som förälder blir skadeståndsansvarig om mitt barn begår brott. Jag tycker det är lite märkligt att det är så kontroversiellt...jag har ju ansvaret för mitt barn tills det blir myndigt vid arton års ålder, eller hur? Om inte jag är betalningsansvarig för mitt barn, vem är det då?
Föräldrar har och måste ha, huvudansvaret för sina barn, det är för mig självklart. I det ansvaret ingår givetvis både det positiva och det mindre positiva. Jag kan, som förälder inte skjuta över ansvaret för mitt barn på förskola, skola eller social utan måste själv ta tag i det. Givetvis skall samhället finnas där för att hjälpa till, men samhället kan aldrig ersätta föräldraansvaret. Om jag har bekymmer med mitt barn är det mitt ansvar att söka hjälp i detta. Därför måste det finnas instanser i samhället som jag som förälder kan vända mig till. Många föräldrar orkar inte själva, av olika orsaker, ta tag i problemen och då måste hjälpen givetvis finnas där. Det är för mig lika självklart!
Parallellt med detta beslut så ingår det även i beslutet att barn under femton år skall utredas tidigare och mer effektivt. Ansvaret för att utreda ligger på polisen. Det är oerhört viktigt att stävja brott tidigt och sätta in insatserna på ett tidigt stadium. Denna markering från vuxensamhället är en oerhört viktig signal. Vi vuxna i samhället måste våga vara vuxna och säga ifrån när våra barn och ungdomar gör saker som inte är OK - det är också en viktig markering. När vi alla tillsammans gör det blir det en mycket tydlig signal och i förlängningen mycket enklare för våra barn att förhålla sig till saker som de innerst inne vet är fel.

10 februari 2010

VG till Lärarfortbildningen

Regeringens satsning på lärarfortbildningen har varit mycket lyckad läser jag i Skolverkets nyhetsbrev. Målet att nå 30 000 lärare innan 2011 kommer sannolikt inte att nås men närmare 10 000 lärare har genomgått fortbildningen. Lärarna vittnar om att de både fått ökade ämneskunskaper och ökade kunskaper rent ämnesdidaktiskt (didaktik = läran om undervisning källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Didaktik). Detta innebär att man känner sig säkrare och att lärarna kunnat förändra både vad som lärs ut och hur man gör det i sina klassrum.

De flesta kommuner har avsatt ekonomiska medel för att skicka sina lärare på kompetensutveckling, så många som 272 av 290 kommuner. Lågkonjunkturen och medfinansieringskravet har inneburit att vissa kommuner valt att avvakta medan andra kommuner har sett en möjlighet att vidareutveckla sin personal för framtiden. Givetvis behöver skolorna även tid på sig för att genomlysa och planera vilka behov av kompetensutveckling som man har behov av.Behovet av fortbildning för lärarna kommer att kvarstå och denna typ av satsningar som regeringen nu gjort är viktiga även i framtiden.
Friskolorna har varit underrepresenterade och därför väljer nu Skolverket att göra en rejäl satsning både mot fristående mindre friskolor och de större friskolekoncernerna.

Satsningen innebär givetvis att elevresultaten lyfts i de kommuner där lärarna deltagit i detta. Eleverna har getts möjlighet att få visa sin fulla potential genom kunniga och duktiga lärare. Förhoppningsvis innebär det i förlängningen att i de deltagande kommunerna så kommer eleverna att nå målen i högre utsträckning-


09 februari 2010

Vanvårdsutredningen

Delbetänkandet som kommit från Vanvårdsutredningen manar alla politiker, från höger till vänster till eftertanke. De fruktansvärda övergrepp som skett på pojkar och flickor som beskrivs i utredningen bör föranleda oss att verkligen se över rutiner och strukturer kring hur vi hanterar de barn som behöver familjehemsplaceringar, eller som vi väljer att vårda i hemmet med stöd på hemmaplan. Detta är något som inte får upprepas!
Vi politiker som sitter i berörda nämnder ansvarar för att skydda dessa barn från våld och över grepp, vi ansvarar för tillsyn och uppföljning. Vi tar beslut om omhändertagande eller insatser och måste då också kunna garantera att den placeringen vi beslutar om är rättssäker ur barnets perspektiv. Hur säkerställer vi rättssäkerheten och hur utkräver vi ansvar om omhändertagandet inte håller måttet? En diskussion som snarast bör initeras.

08 februari 2010

Mina tankar kring utveckling av Alntorps ö

En av Norabygdens mest fantastiska besöksmål är sorgligt eftersatt både sett ur byggnads- och aktivitetsperspektiv. Jag pratar förstås om pärlan i Norasjön - Alntorps ö.
Att frågan nu har landat i Utvecklingsbolaget gör att jag tror att det finns hopp om utveckling av Alntorps ö som turistmål. Tänkt att få rusta det gula vackra sekelskifteshuset och flytta in caféverksamhet, att rusta förvaltarbostaden och kanske låta våra fritidshem ordna lägerverksamhet där. Den röda längan är även den i behov av att rustas upp och kan säkert fungera som enklare boende för lägerverksamhet som kan kompletteras med vindskydd där man "nästan" kan sova under bar himmel. Ladugården borde kunna fungera som förvaringsplats för sådant som ex. verktyg som behöver finnas tillgängligt.
Badplatsen behöver ses över förstås, grillplatser kompletteras, mysiga ställen att äta medhavd matsäck på iordningställas. Fler djur på ön är önskvärt och lite roliga och tuffa lekplatser förstås. Här tror jag att det är viktigt att tänka lite nytt och annorlunda för att vara attraktiv för barn i alla åldrar. Trevliga promenadstråk runt ön. Sen behöver förstås skulpturerna från Åkerby skulpturpark komma upp på olika platser på ön.För att underlätta transporten är min egen personliga idé att bygga en "pontonbro" dit ut som är enkel att öppna i samband med båttävlingarna :) Säkert finns det andra idéer...Självklart är det viktigt att göra ön tillgänglig för alla så anpassning för rörelsehindrade är ett måste.
Äppelodlingen i Genbanken öppnar upp för ett miljötema på ön som kanske kan utvecklas så att skolklasser kan ha nytta av ön i sitt arbete. Att ordna så att transporterna fungerar och finns tidigt på vår våren när äppelträden blommar och sent på hösten när det är dax för skörd är förstås självklart.
Nora kommun vill locka till sig barnfamiljer både för turism men även få fler barnfamiljer att flytta till Nora. Vad kan väl då vara mer lämpligt att göra Alntorps ö till en riktig barnö? För rätt entreprenör finns här oanade möjligheter!

07 februari 2010

LOV

LOV dvs. lagen om valfrihet är ju ingen tvingande lagstiftning vilket medborgarna i Nora fått erfara då socialnämnden tagit beslut att inte införa denna möjlighetslagstiftning i kommunen.

Läser dock i SvD att regeringen vill införa LOV inte bara i hemtjänsten utan även i särskilda boenden, allt för att öka valfriheten för individen. Undrar då givetvis om detta kommer att bli möjligt i Nora kommun eller om även detta kommer att avslås? Nora känns inte riktigt som valfrihetens högborg...vad tror du?

06 februari 2010

Läsa, skriva räkna & Lex Sarah

Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap, därom är nästan alla partier överens idag, från höger till vänster. Glädjande för mig som liberal har folkpartiets skolpolitik vunnit gehör på bred front.
Efter socialdemokraternas tid vid makten var vi 2006 i ett läge där en lärarstudent fritt kunde välja vad man vill fördjupa sig i under sin utbildning. Det stora problemet i detta låg i att det inte var obligatoriskt för lärarstudenterna som ville utbilda sig för att undervisa i de lägre årskurserna att välja de ämnen som innebar att man var rustad för att lära barnen läsa, skriva och räkna, dvs viktigaste och mest grundläggande kunskaperna. Vi har fortfarande idag lärare i våra skolor som inte har med sig exempelvis kunskaperna om läsinlärning. Även matematikkunskaperna är ofta för grunda.
Detta är givetvis inte tillfredsställande - inför valet 2006 gick folkpartiet ut med en läsa, skriva räkna garanti - alla barn i årskurs tre skulle ha dessa färdigheter. Idag är vi en bit på väg men mycket återstår ännu. Därför är reformen när det gäller lärarutbildningen så viktig! Istället för generalister får vi specialister på det som är huvuduppgiften - att lära våra barn att läsa, skriva och räkna. Lärarutbildningen handlar inte i första hand om att det ska finnas valfrihet för studenten utan om att säkerställa att de som går ut lärarutbildningen och ska börja utbilda våra barn har adekvat utbildning!

Jag läser att folkhälsominister Maria Larsson vill förstärka Lex Sarah regeln som innebär att alla som arbetar med omsorg om äldre är skyldiga enligt Socialtjänstlagen att vaka över att äldre får god och trygg vård och anmäla om så inte är fallet, så att hela socialtjänsten får samma anmälningsskyldighet. Regeln gäller även för den som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. En av orsakerna till detta beslut uppger Maria Larsson vara att den kommunala omsorger ligger efter kvalitetsmässigt.

04 februari 2010

Näringslivsklimat på plats 271 del 2

Jag avslutade förra inlägget med att skriva att Nora kommun borde anta utmaningen att införa utmaningsrätten med tanke på att kommunen aspirerar på att klättra ganska rejält på Svenskt Näringslivs ranking inom de närmaste 2,5 åren, från plats 271 till plats 100.

Några av er har säkert läst det första inlägget jag skrivit om svaret på folkpartiet liberalernas motion om utmaningsrätten. Jag tänkte fortsätta att ta några citat ur motionssvaret:

"Kommunen arbetar med en mängd insatser som är avsedda att stödja märingslivet. Därutöver har kommunen ställt sig positiv till intraprenader."
Sanningen = Detta härrör sig till en folkpartistisk motion från 2005 - vi har hittills inga intraprenader i Nora kommun, till stor del beroende på att man inte aktivt marknadsför möjligheten...

"I förlängningen verkar det (utmaningsrätten) handla om att minska medborgarnas inflytande och öka enskilda intressens makt. Vi avvisar kravet på att privata företag ska ha rätt att pröva vilken verksamhet som ska privatiseras eller säljas".
Sanningen = Utmaningsrätten handlar om att driva verksamhet, inte köpa...

"För det tredje kommer utmaningsrätten att handla om godtycklig privatisering, utmaningen kan komma från vem som helst, när som helst!
Sanningen = det handlar om drift inte privatisering, det handlar om att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- och kvalitetsmässigt. Det är kommunen som bestämmer vilka delar som omfattas av utmaningsrätten, vissa delar får inte alls utmanas och dessutom är det ansvarig nämnd som avgör om utmaningen skall antas.

"För det fjärde skapar regelverket ökad byråkrati. Godtyckligheten och en stor ärendehantering kommer att göra det svårt för medborgare och företag att förstå vad som händer. Överblickbarheten och genomskinligheten kommer att minska i samma takt som byråkratin växer.
Sanningen = varför inte lika gärna säga : vi ska inte släppa in marknadskrafterna i Nora kommun, ett uttalande gjort av ledande kommunalråd redan 1997.

02 februari 2010

Länken

Här kommer länken för dig som vill se hur Nora utvecklats på Svenskt Näringslivs ranking sen sist...

http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/start.do

Näringslivsklimat på plats 271 del 1

Tjugotvå av Sveriges 290 kommuner har valt att införa utmaningsrätt. Utmaningsrätt är ett sätt för kommunen att rulla ut röda mattan för näringslivet, en del av en paketlösning som kan innehålla även intraprenad, avknoppningar, entreprenad och konkurrensutsättningar. Det är ett sätt för kommunen att visa att man inte i alla lägen är den som bäst kan utföra kommunal verksamhet, ett sätt att bjuda in och tala om att man vill ge möjligheter för företagen att ta initiativ.
För en kommun som vill förbättra sitt näringslivsklimat är utmaningsrätten ett utmärkt sätt att visa sin vilja till förändring och det är ett mycket bra sätt att säkerställa att kommunen får bästa möjliga service till bästa möjliga pris. Stora vinster kan göras om anställda och företag får visa att det finns nya och annorlunda sätt att bedriva kommunal verksamhet på.
Upplägget för utmaningsrätten eller utmanarrätten som den också kallas, ser lite olika ut från kommun till kommun. I vissa kommuner kan bara driften utmanas, i andra kommuner kan även försäljning finnas med som alternativ.
Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig åt beroende på vilken kommun det gäller. Det är alltså varje kommun som bestämmer vilka delar som omfattas av utmaningsrätten, däremot gäller utmaningsrätten inte för myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.
Med detta sagt kan man tycka att Nora kommun som aspirerar på att landa på plats 100 på Svenskt Näringslivsranking inom 2,5 år (idag plats 271) borde anta utmaningen att införa utmaningsrätt i Nora, eller hur?? Fortsättning följer...

01 februari 2010

Jobbskatteavdraget & ekonomin

Efter gårdagens partiledardebatt ställer jag mig frågan hur den rödgröna oppositionen tänker när de säger att alliansregeringen har sänkt skatterna för höginkomsttagarna...metallarbetare, sjuksköterskor, bussförare och lärare är för mig inga höginkomsttagare.
Jobbskatteavdraget som nu genomförts i fyra steg har inneburit en skattelättnad på ca 1300 kronor varje månad vid en inkomst på 19000/månaden. Jobbskatteavdraget var något som alliansen gick till val på 2006 för att ytterligare förstärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta. Systemet är utformat så att de med lägst inkomster tjänar procentuellt mest på jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är en självfinansierad skattesänkning, i och med att också skatteintäkterna ökar när sysselsättningsgraden ökar. För pensionärer infördes ett extra grundavdrag i januari 2009 som är utformat så att de med lägst pension skall tjäna mest på avdraget.

De två alternativen som står emot varandra i 2010 års val är som jag ser det en rödgrön gruppering som inte kommit överens om viktiga delar som skatter och hanteringen av utanförskapet samt en borgerlig allians som i alla avgörande frågor är överens och har visat på regeringsduglighet.
Borgerliga partier har en vana av att regera i koalition med andra partier både på riksplanet och lokalt i kommuner och landsting. Det finns inom socialdemokratin nästan ingen vana alls vid att samregera med andra partier.
Detta faktum tror jag också gör att ledarskapet ser annorlunda ut inom borgerligheten. Här är man van vid att hitta konsensuslösningar som man gemensamt kan ställa sig bakom, ärenden är genomdiskuterade när de kommer upp på dagordningen. Inom socialdemokratin har man historiskt varit van vid att vara ett enda stort parti som kunnat, om det behövts, köra över eventuella koalitionsparter då det funnits avvikande åsikter. Alliansen regererar gemensamt och trivs ihop och har starka beröringspunkter och en gemensam grundsyn.
Den rödgröna koalitionen är en mycket mer motvillig och bräcklig sammanslutning av flera skäl. Inte minst därför att Mona blivit sittande med svarte (röde) Petter i form av vänstern som hon egentligen inte alls ville ha med i samarbetet utan blev tvingad till det av vänsterfalangen inom (s). Detta är en av de viktigaste orsakerna till att ge alliansen fyra år till i valet i höst!