26 april 2009

Folkpartiet liberalerna i Nora skrev förra året i juni en motion om att tillsätta en äldreombudsman i Nora kommun. På förra kommunstyrelsemötet kom ett förslag till svar från förvaltningens utvecklingsstrateg. I svaret hävdas att det inte finns något behov av en ytterligare kontaktväg där de äldre kan få framföra sin synpunkter och ges tillfälle att ställa frågor. Förvaltningen hänvisar till att det finns en mängd kontaktvägar redan idag inom kommunen, förvaltningen samt att det även finns kontaktvägar till förtroendevalda och till Länsstyrelsens äldreombudsmän. Förvaltningen väljer att helt bortse från andemeningen i vår motion där vi pekar på att det allra viktigaste är att äldreombudsmannen skall vara fristående från den kommunala beställar- och utförarförvaltningen. Att som görs peka på Länsstyrelsen ombud räcker inte.
Antalet äldre ökar hela tiden och för dem som idag tillhör den grupp äldre som är svaga och utsatta, kanske inte ens med anhöriga kvar i kommunen, helt beroende av andras insatser för att få sina behov tillgodosedda, måste rättssäkerheten stärkas.
Att vara i en beroende ställning och samtidigt ifrågasätta den omsorg man får blir en helt omöjlig sits. Än mer gäller detta i en liten kommun som Nora där kontaktvägarna är många och ibland alltför nära för att det ska kännas bekvämt. Därför är det av yttersta vikt att funktionen som äldreombudsman blir helt fristående i förhållande till dem, ex förvaltningen eller de förtroendevalda som faktiskt är ansvariga för hur insatserna utformats och utförs på daglig basis. Det handlar alltså inte om att ge utrymme för generella synpunkter på äldreomsorgen inom kommunen utan om att faktiskt ges möjlighet att komma med synpunkter på just precis den vård som jag som person blivit föremål för vid ett eller flera specifika tillfällen.
Istället för att helt avvisa vår motion borde förvaltningen ha gått in och tittat på de kommuner som idag har en framgångsrik funktion som äldreombudsman och ta lärdom. Äldreombudsmän finns bl.a. i Stockholm, Täby, Uppsala, Borås, Kristianstad och Nybro. Några av äldreombudsmannens viktigaste uppgifter i dessa kommuner är:
Ge råd, stöd och vägledning till äldre och deras anhöriga, närstående eller andra företrädare.
Förmedla kontakt och slussa vidare till rätt ansvarig eller huvudman.
Ta emot och följa upp synpunkter, önskemål och klagomål och förmedla dessa till dem det berör.
Uppmärksamma brister och föreslå förbättringar.
Sprida goda exempel så att vi kan utveckla och förbättra äldreomsorgen i vår kommun.
Sprida kunskap om den forskning som pågår inom äldreområdet.
Det är alltså många och viktiga uppgifter som en äldreombudsman har att arbeta med. Detta blir än viktigare i takt med att antalet äldre i vårt samhälle ökar och därför är det så angeläget att säkerställa att det finns fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Vi är individer hela livet, låt oss säkerställa att vi inte som äldre blir en grupp som inte ges möjlighet att välja hur den sista tiden skall utformas. Hela livet skall levas, också den sista sträckan!

22 april 2009

Diskussionerna kring finanskrisen fortsätter, just nu verkar det som om det finns två spår – de som tror att vändningen snart kommer och kan se ljuset i tunneln och de som tror att det kommer att fortsätta med en risk för total kollaps.
När det gäller det förstnämnda påståendet så har både USA:s president Barack Obama och Englands premiärminister Gordon Brown sett ljuset och tror på en försiktig vändning även om de inte tror att allt är över ännu.
I SvD skriver korrespondent Rolf Gustavsson intressant och initierat utifrån en artikel på
www.theatlantic.com/doc/200905/imf-advice där Simon Johnson, tidigare chefsekonom vid IMF (Internationella valutafonden) beskriver vilken medicin som IMF brukar använda vid finanskriser i andra länder och menar provokativt att denna medicin nu även kan användas i USA då USA levt på krita lika ansvarslöst som någonsin bananrepublikerna. Det handlar om att sanera/förstatliga banker och upplösa de maktstrukturer som finns inom finansvärlden. Något som aldrig mottas speciellt positivt av de länder som söker stöd hos IMF.
I USA där dessutom ofta finansvärlden och politiken är intimt sammanbundna genom de personallianser som finns mellan Wall Street och Washington är det naturligtvis lika impopulärt. Intressant läsning!
Men precis som Simon Johnson skriver så kan det aldrig vara meningen att stora summor skattemedel används när banker och finansinstitut ska utbetala bonus till sina medarbetare. Här har politikerna ett stort ansvar att strama åt och strukturera om formerna för bonussystemet - banker ska inte kunna begära medel från staten för att finansiera bonusutbetalningar till sina medarbetare och chefer, speciellt inte sedan man presterat urusla resultat!

20 april 2009

Folkpartiet liberalerna i Nora har idag haft riksdagsledamot Cecilia Wikström på besök. Cecilia som är vice ordförande i kulturutskottetoch folkpartiets språkrör i kulturfrågor finns även med på 3:e plats på listan till EP-valet 7/6.

Cecilia har besökt Opera på Skäret, Grythyttan, Stadra och kulturkvarteret Bryggeriet i Nora. Hon var mycket imponerad av vad hon sett i Bergslagen när hon deltog i det öppna mötet på Noras bibliotek på kvällen. Ett tjugotal besökare hade slutit upp och det blev intressanta diskussioner kring kulturens villkor i Sverige. Kulturutredningen, denna drygt 900 sidor tjocka volym fick naturligtvis Cecilia många frågor kring.Den är idag ute på remiss och detta skall så småningom utmynna i ett antal propositioner. Syftet med kulturutredningen har aldrig varit att utredningen i sin helhet skall antas men en genomlysning av kulturpolitiken var helt nödvändig då den härstammar från mitten på sjuttiotalet i sin nuvarande form.

För Cecilia själv är yttrandefriheten det centrala i kulturens nav. Alltför många människor kan inte som vi i Sverige ta yttrandefriheten för självklart. I ett sådant land som Italien lever regimkritiska författare med livvaktsskydd för att värna sin egen säkerhet. Detta tack vare de maktstrukturer som finns inom den italienska mediavärlden där medierna har en så nära förbindelse med maktens korridorer. Sådana saker som vi tar för självklara i vårt land är långtifrån självklara i alla länder inom EU.

Vi lyckades oxå beröra Konstfacks tidigare examensarbeten och vikten av att värna en allemansrätt inom kulturens område.Hur man kan räkna hem de vinster som görs på satsningar inom kulturens område och vad dessa exempelvis kan innebära för en kommuns intkt på näringslivets område var en annan viktig punkt på kvällens agenda. Folkpartiets kulturpolitik som bl.a värnar biblioteken, förespråkar avdragsrätt för kultursponsring och vill att muséernas entreavgifter skall tas bort har en tydlig och mycket påläst taleskvinna i Cecilia Wikström. Helst vill jag inte förlora henne till EU-parlamentet även om jag vet att hon skulle göra ett mycket gott arbete där!

19 april 2009

Jag har tidigare bloggat kring det faktum att det är pojkar i första hand som utför våldtäkter, enskilt eller i grupp och att media ofta har artiklar om hur flickor/tjejer/kvinnor ska tänka och göra för att undvika att bli våldtagna, men ytterst sällan skriver om det faktum att det är pojkar/killar/män som tar sig friheten att utföra våldtäkerna. På Dagens Arena skriver Per Wirthén om det faktum att det är pojkar som utför skolmassakrer. Ett annat faktum är att media beskriver ungdomsvåldet, mopedgäng och skolskjutningar som ungdomsvåld när det egentligen är pojkvåld..
Per Wirthén skriver: Inte en enda expert har ännu expertifierat manlighet som samhällsproblem. Varför inte? Alla ser ju. Alla vet. Mönstret är så uppenbart.Problemet är inte män som biologiska varelser. Men föreställningen om hur män ska vara, för att bli "riktiga män". Manligheten är en bur som låser in män. Feminister har länge försökt bryta upp kvinnlighetens burar. Men om manlighetens är det fortfarande skrämmande tyst. Trots att människor dör, misshandlas, skadas för livet i föreställningens spår.
Den vanliga ursäkten att "pojkar är pojkar", som fortfarande hörs på förskolor och skolor, är livsfarlig. Den slutar med en pistol mot pannan. Frågan gäller makt, våld och att börja bena ut manlighetens rottrådar och orsakssammanhang. Att äntligen ta itu med ett samhällsproblem som orsakar både lidande och enorma kostnader.Att inte ens manliga massakrer som den i Winnenden utlöser en sådan debatt är ett bevis på lägets allvar. Våld kommer inte bara ur vapen, det ligger också försänkt i tystnaden.
I Svenska Dagbladet fastnade jag för en liten faktauppgift. 90 procent av allt dödligt våld i Sverige orsakas av män under 25 år. 90 procent. Sug på den. Var är diskussionen?
Ja, det är frågan, var är diskussionen?

15 april 2009

En av de saker som folkpartiet liberalerna i Nora gick till val på tillsammans med allians för Nora var trygghet och arbetsro i skolan för eleverna, och tydliga mandat för lärare och rektor i syfte för dem att kunna skapa denna arbetsro. Alla elever har rätt till en skoldag utan bråk, ingen elev ska behöva gå till skolan och ha ont i magen. Detta var vi tydliga med och därför känns det naturligtvis extra bra när nu regeringen tar med detta i sitt förslag till ny skollag. Förslaget innebär bland annat att man i vissa falla kan få en skriftlig varning och även bli avstängd från undervisningen. En avstängning kommer givetvis inte att bli permanent utan är ett sätt att lösa ett akut problem. Vi som är vuxna och idag arbetar känner säkert igen skriftlig varning - det är något som även används inom arbetslivet om arbetstagaren inte uppfyller sin del av anställningsvillkoren. Som arbetstagare har man ju inte bara rättigheter utan även skyldigheter!
Viktigast är att vi genom lugn och ro i skolan skapar en skola som kan fokusera på kunskap, som har möjlighet att hjälpa även svagare elever, elever som behöver mycket stöd och hjälp för att uppnå skolans kunskapsmål, elever som inte kan få hjälp med läxor hemma och som vi på detta sätt skapar förutsättningar för. Folkpartiet får ibland kritik från vissa håll när det gäller vår syn på skolan men ändå upplever jag att en majoritet av svenska folket står på vår sida idag och förstår att det behövs tydliga vuxna förebilder i skolan för att skapa den arbetsmiljö som behövs för att våra barn ska kunna lyckas. Den arbetsmiljö som finns i vissa klassrum och på vissa skolor skulle vi aldrig acceptera på våra arbetsplatser! Problemet är bara att det inte finns någon arbetsmiljöinspektör som tittar på det ur ett elevperspektiv, utan det är först och främst ur ett arbetstagarperspektiv som sådana inspektioner görs.

14 april 2009

På DN Debatt den 7/4 kunde vi läsa om att regeringen i vårpropositionen kommer att göra stora satsningar på kommuner och landsting under perioden 2010-2012. Totalt är det 17 miljarder kronor som skall fördelas till kommuner och landsting, mesta delen av pengarna - 70% - går till den kommunala sektorn.
Förutom detta kommer regeringen på folkpartiets initiativ att se över balanskravet som finns för den kommunala ekonomin för att underlätta för kommuner att kunna spara under de "goda" åren och använda överskottet under svårare tider.

För Noras del innebär detta att vi 2010 får ta del av 5 492 177 kr, 2011 3 922 984 kr och
2012 3 922 984 kr, ett välkommet tillskott till kassan...
Självklart är det dock så att detta inte på något sätt innebär att prioriteringar inte behöver göras i Nora kommuns verksamhet. Under den kommande perioden kan vi vara säkra på att för att kunna fortsätta att driva kommunal verksamhet enligt den välfärdsmodell vi tror på måste vi vända på varje sten och ställa oss frågan om vi på något sätt kan effektivisera utan att förlora i kvalitet och utan att skapa en arbetsbelastning som är orimlig. En fråga som vi dock måste ställa oss är om det finns något som vi kan lära av den privata sektorn när det gäller kostnadseffektivitet?
Vi kommer att ställas inför många och svåra avväganden och måste de kommande åren prioritera hårt inom den kärnverksamhet som är kommunens huvudansvar. Sjukvård, skola, äldreomsorg och förskola som är kärnan i vår välfärd måste nu ligga överst på prioteringslistan hos Noras folkvalda politiker. Kloka beslut och väl förankrade sådana blir viktiga i verksamheterna. Det tillskott som vi nu får till kommunen menar regeringen att de skall i första hand användas för att vi ska kunna undvika att genomföra uppsägningar i verksamheterna utan istället säkerställa en fortsatt god kvalité på både vården och skolan.

06 april 2009

Med förvåning hör jag socialdemokraternas ledare Mona Sahlin uttala sig om att LO-basen Wanja Lundby-Wedin bör avgå ur AMF:s styrelse, Själv säger Wanja Lundby-Wedin att hon tagit samma beslut utan att på något sätt ta intryck av vad socialdemokraternas ledare säger. Det är en fråga som inte det socialdemokratiska partiet äger säger hon, utan hänvisar till att hon vill ha fullt fokus på dagens finanskris och vilka effekter den har. Länets starka socialdemokraterna säger sig stå bakom Lundby-Wedin och menar att det vore fel av henne att avgå.
Nu är beslutet taget och samtidigt har LO-basen beslutat sig för att sitta kvar som ordförande då hon fått stöd av samtliga LO-förbund.Det återstår att se hur detta påverkar fackförenings- och arbetarrörelsen i förlängningen. Det finns människor i hennes närhet som stödjer henne men även de som menar att hon borde ha lämnat ordförandeposten. Klart är att det kan innebära att medlemmarna anser att de som sitter i högsta ledningen håller varandra om ryggen och att känslan av vi och dom i den socialdemokratiska rörelsen förstärks genom detta. En rörelse vars förtroendekapital redan har naggats hårt i kanten. Att inte leva som man lär har blivit något av en norm inom den socialdemokratiska partitoppen..

05 april 2009

Längesen jag sist skrev, det har gått för runt på jobbet just nu...känns som om man inte riktigt hinner med allt man vill. Skönt att få lite ledighet över påsk.
Glädjeämnen finns - att alliansen med moderaterna i spetsen ligger högre i opinionsmätningarna värmer och tyder på att alliansens politik vinner i längden.Människor känner tilltro till regeringens politik och hur vi hanterar finanskris och stigande arbetslöshetssiffror. Intressant att se hur socialdemokraterna försöker ordna med "dimridåer" för att sätta ljuset på annat än Wanja Lundby Wedins agerande i AMF:s styrelse.
Som folkpartist känner jag givetvis en viss oro över att ett mindre parti som folkpartiet "försvinner" i massmedias brus. Idag är det trångt i mittfåran i politiken och många har anammat de liberala idéerna ibland utan att ens förstå att de är liberaler..I dagsläget har till exempel de flesta insett att folkpartiets skolpolitik främjar kunskap och lugn och ro i skolan för eleverna. Det är positivt att det är så, men givetvis är det viktigt att kommunicera tydligt för ett litet parti om vilka idéer som är folkpartiets om vi inte vill försvinna i "alliansmängden". Ännu så länge har inte allianspartierna gått samman till ett borgerligt parti som alternativ till socialdemokraterna och vänsterns samarbete med miljöpartiet.Personligen tror jag dock inte att det kommer att dröja så länge innan det blir ett samgående. Människor i allmänhet är inte så partipolitiskt förankrade utan det är mer praktiska ting som avgör hur man röstar, kanske framförallt i kommunalvalet. Ofta tycker väljarna att man i kommunalpolitiken borde kunna samarbeta för kommunens bästa utan att ta till partipolitiska övertoner. För oss som är engagerade är det dock ofta så att det finns vissa vattendelare, även i den kommunala verkligheten. Friskolor är en sådan, synen på företagare och på människors egen förmåga att välja är en annan.Som borgerlig politiker förespråkar vi valfrihet som en viktig faktor i politiken, du som person har kapacitet att själv bestämma hur du vill leva ditt liv.