31 juli 2010

Så här vill folkpartiet utveckla kulturen i Nora!


Kulturen innebär så mycket och så olika saker för olika människor, det kan handla om konst, teater, foto, dans, musik, och här är intresset olika beroende på om vi talar om barn - ungdoms eller vuxenkultur. I kultur- och fritidsnämnden hanteras även frågan om idrotten, när det gäller idrottsutvecklingen ser vi i folkpartiet framförallt att vi behöver en ny bollhall, men även att vi behöver utveckla Norvalla.
I vårt valprogram inför 2010 års val har vi valt att fokusera på följande.
Vi vill garantera kulturen möjligheten att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.
Nora vill vi:
•arbeta för att det skapas ekonomiskt utrymme och offentliga mötesplatser där människor ialla åldrar kan ta del av eller skapa kultur
•att kvarteret Bryggeriet utvecklas till ett levande kulturkvarter med företagare inom kultursektorn och med en aktiv utställnings/upplevelseverksamhet året runt.
•att satsningar där många av Noras kulturarbetare medverkar som Ljusstråk och Nora natt även fortsättningsvis har hög angelägenhet för kommunen och sker i samverkan med kulturarbetarna
•att en kultur- och musikskola utvecklas i Nora

Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
http://www.folkpartiet.se/ och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

30 juli 2010Träffa Nora alliansens företrädare
på Torget lördag 31/7 10:30-13:30
där vi säljer loppisprylar.
Behållningen från 12/6 blev 2.200:- och även denna gång
går behållningen oavkortat till Läkare utan gränser.

Det här vill Folkpartiet i Nora på miljöområdet


När det gäller miljö och klimathänsyn inom kommunens verksamheter så skall givetvis dessa vara klimatneutrala så långt det går. Till uppvärmning och bränsle för kommunala fordon/fordon som används i kommunal verksamhet bör förnyelsebar energi användas. Kommunen bör verka för att utveckla de förnyelsebara energikällornas användning inom kommunal verksamhet. I offentliga upphandlingar skall särskilt stor vikt läggas vid viktade miljömål.


I Nora vill vi:

 • arbeta på att förbättra våra kommunikationer i form av bussförbindelser riktade mot Lindesberg, Örebro och Karlskoga.

 • Vi vill arbeta för att Länspendeln (tågförbindelsen mellan Nora och Laxå) blir verklighet så snart som möjligt

 • Miljökonsekvensbeskrivning skall följa kommunala beslut där konsekvenser på miljön kan påvisas

 • Miljöinformation sprids till alla kommunens invånare och öka deras miljömedvetande till exempel när det gäller vedeldning och biltvätt på gatu- eller tomtmark. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för miljön.

 • Vi ställer oss positiva till den diskussion som pågår om vindkraftverk i Nora.


Detta är givetvis inte en fullständig beskrivning. Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

29 juli 2010

Så här vill Folkpartiet utveckla skolan i Nora!


För folkpartiet liberalerna är skolan högt prioriterad, ska Sverige som nation kunna vara framgångsrik i kommande generation är skolan det absolut viktigaste politikområdet. Som folkpartist är jag väldigt nöjd med att nästan alla partier mer eller mindre har anammat en liberal skolpolitik, men givetvis är originalet bäst!
Nora skall vara en ledande skolkommun. Mycket finns redan i Nora – engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en förvaltning som prioriterar kunskap. Ett fortsatt förändringsarbete behövs dock för att vi ska nå ända fram. I Nora vill vi:

• ha en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre

• att stöd i skolan bör sättas in så tidigt som möjligt för de elever som är i behov av detta

• erbjuda läxhjälp till elever. Det kan se olika ut på olika skolor och bedrivas i samarbete med lärare, lokala föreningar eller frivilligorganisationer

• att även de elever som lätt når målen uppmärksammas och får stimulans för att utvecklas vidare.


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

28 juli 2010

Så här vill Folkpartiet utveckla äldreomsorgen i Nora


Folkpartiet liberalerna i Nora menar att det finns en stor utvecklingspotential inom äldreomsorgen i Nora och vi vill på ett ännu bättre sätt än idag ta vara på de goda exemplen som finns hos den personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Att kunna ge personalen möjlighet att fokusera på att vårda och skapa aktiviteter med våra gamla istället för att städa och tvätta känns som en viktig prioritering.
Det finns mycket att göra och i Folkpartiet vet vi att även äldre människor är individer och vill göra egna val. Här presenterar vi några punkter. Mer finns att läsa i vårt valprogram.
För dig som är äldre vill vi:

• inrätta trygghetsboenden med personal och möjlighet till gemensamma måltider och sociala aktiviteter

• öka möjligheten för människor som vistas i äldreboenden att ta del av olika kulturuttryck

• införa valfrihet så att du själv får bestämma vem som skall utföra hemtjänsten hos dig

• ”Boken kommer” skall vara en biblioteksservice som hemtjänsten kan erbjuda


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

27 juli 2010

Så här vill Folkpartiet utveckla samarbetet med näringslivet i Nora!


Nora har ett näringslivsklimat som inte får någon hög ranking i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen, i år hade vi halkat ytterligare några placeringar och Nora återfinns nu på plats 275 av 290 kommuner...Detta är givetvis inte acceptabelt och en fråga som folkpartiet liberalerna lyfter i sitt valprogram.

Nora behöver ett bättre näringslivsklimat, vi behöver få hit nya företag som etablerar sig och vi behöver utveckla samarbetet med de befintliga företagen för att de ska vilja ha sin verksamhet i Nora även fortsättningsvis.
Företagsklimatet i Nora måste stärkas på alla områden för att företag skall vilja etablera sin verksamhet i vår kommun. Vi tror på tillväxt genom att individer och företag lockas att etablera sig i Nora. Det är genom de små och medelstora företagen som framtidens jobb kommer att skapas. Det finns en stor förbättringspotential och mycket som behöver åtgärdas men vi har valt att belysa några punkter särskilt:


 • vi vill utveckla funktionen företagslots - för att skapa en effektiv och stödjande kanal för företagsetableringar

 • skapa en tydlig näringslivsstrategi

 • skapa tydliga kommunikationskanaler och mötesstrukturer för företag

 • etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens Miljö- och byggnämnd


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på

www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

25 juli 2010

Noras landsbygd, forts


Idag följer fortsättningen av folkpartiets lokala landbygdsprogram för Nora:

En av de viktigaste frågorna för landsbygden är fungerande kommunikationer. Behovet av vägunderhåll, tjälsäkring, bärighetsförstärkning och nyinvesteringar för att öka trafiksäkerheten är stort. Vägarna på landsbygden har i stor utsträckning en standard som skapar avsevärda problem såväl för boende som för godstransporter. Många av vägarna är enskilda vägar men betjänar i lika hög grad det allmänna som andra vägar gör. Vikande stöd för detta vägnät verkar direkt negativt på landsbygdsutvecklingen. I vår kommun är en väl
fungerande kollektivtrafik med buss förmodligen det bästa alternativet just nu.


Flera sträckor på landsbygden saknar dock eller har dåligt fungerande kollektivtrafik. Där det finns dokumenterad utvecklingspotential eller ett bra potentiellt underlag av trafikanter måste offentliga uthålliga satsningar på kollektivtrafik bli ett huvudalternativ för offentliga satsningar.

Att erbjuda landsbygdsbefolkningen en god social service med daghem, skolor, sjukvård, äldrevård och arbete måste vara lika angeläget som det är för tätortsbefolkningen, särskilt i en kommun som Nora med en så stor andel av befolkningen på landsbygden. Här måste man vara öppen för flexibla lösningar och enskilda initiativ. Det väsentliga är inte vem som är
huvudman utan att den sociala servicen finns, fungerar och håller hög kvalitet.
Landsbygden håller både natur och kulturskatter som kan vara av stor betydelse för besöksnäring. Tillsammans med kreativa initiativ och nyföretagande kan landsbygden bli en ännu större tillgång för hela kommunen. Attraktiva boendemiljöer och en väl fungerande social service tillsammans med goda kommunikationer kan göra hela landsbygden till en god inkomstkälla för kommunen. Redan idag lämnar stora delar av landsbygden ekonomiska
nettobidrag till den gemensamma kommunala förvaltningen – trots eftersatt social service och bristande kommunikationer.

Vargens intåg i vår kommun har gjort många människor otrygga och i många fall på mycket kort tid förändrat levnadsbetingelserna. Vi tycker det är olyckligt att frågor kring rovdjurförvaltningen helt och hållet sker utan inflytande från de som är närmast berörda. Man bör se över regler om skolskjutsar, vägbelysning, busshållplatser etc. Jakten är av stor betydelse på landsbygden och bland jägarna finns en stor samlad kunskap om viltvård. De senaste årens händelseutveckling med rovdjursincidenter och förändring av berörda
människors livsbetingelser måste få större saklig uppmärksamhet. Förutom vargen kan vi förvänta oss en snar utbredning av björn inom Nora kommun. Vi är för mångfald och har ingen principiell invändning mot att vår natur också innehåller de stora rovdjuren men vi anser att konsekvensanalyserna inte belyser den påverkan som detta har för dem som närmast berörs.


23 juli 2010

Noras vackra landbygd - förutsättningar för företag och boende

Nora kommun består inte bara av staden Nora med sina kullerstensgator och vackra hus, utmärkta små butiker och glass med anor. Nej, 40 % av Nora kommuns innevånare bor utanför tätorten, på den vackra landsbygden. Landsbygden har sina speciella förutsättningar och om dem tänkte jag skriva lite idag. Mycket av det jag skriver om kan du hitta i folkpartiets landsbygdsprogram som vi tog fram 2008. Det gäller i hög grad än idag!

I de flesta politiska beslut är tätorten norm för det svenska samhället. Konsekvensen blir
naturligtvis att beslut ofta inte anpassas till landsbygden. I en kommun som Nora blir ett
tätortsfokus än mer missriktat eftersom mer än 40% av befolkningen bor utanför tätorten. På
flera områden skiljer sig landsbygdens problem och framtidsmöjligheter från tätortens.
Det kan handla om allt ifrån boendemiljö, företagsstrukturer, infrastruktur, den biologiska mångfalden och viktiga natur- och kulturvärden.


Jordbruk och skogsbruk är en viktig bas för en levande landsbygd generellt. Det gäller i
hög grad även Nora. Men även andra näringsverksamheter har genom teknisk utveckling,
datakommunikation och flexibilitet i näringsutövning kunnat få väsentligt fäste på
landsbygden. De flesta företagen på landsbygden är småföretag. Andelen företag per capita
är inte sällan högre på landsbygden än i tätorten. Det gäller inte minst Nora där det inom
vissa geografiska områden finns ett aktivt företag i ca 40% av hushållen (uppgift gällande
Vikers församling). Förbättrade möjligheter för företagandet har således mycket stor inverkan
på möjligheterna att behålla och utveckla en levande landsbygd. Samtidigt vet vi att
tillväxten är störst just i småföretagen vilket skapar ytterligare gynnsam
utvecklingspotential för just landsbygden.Konsekvensanalyser som görs gällande nedläggning av till exempel en skola saknar oftast hänsyn till konsekvenser som utflyttning, minskad attraktivitet, sjunkande fastighetspriser, förlust av
arbetstillfällen, minskad social gemenskap och färre barnfamiljer på landsbygden. Den
självklarhet med vilken beslut fattas om satsningar i tätorten bygger ofta på mycket
summariska överväganden om möjligheter att tillgodose även landsbygdens intressen. Det
tycker vi är fel.

På landsbygden är boendet en nyckel till utveckling. Idag motverkas dock
generationsskiften och inflyttning av en mängd faktorer. Nybyggnation på landet innebär ofta
att produktionskostnaden överstiger marknadsvärdet vilket försvårar
finansieringen. En lokal bostadspolitik inom kommunen som inte öppnar vägen
för äldre att flytta från sina hus på landet till bra boendealternativ hindrar dessutom
generationsskiften både i gällande boendet och i de företag som står inför ett sådant på
landsbygden. Att man på äldre dar gärna väljer mindre krävande boendelösningar är naturligt
– men om det finns få alternativ blir resultatet att underhåll på fastigheter minskar och
möjligheten till generationsskiften och rörlighet bland befolkningen försvåras. Alternativen bör
också anpassas efter de äldres önskemål i större utsträckning. Det kan betyda att stora
centrala komplex med äldreboende i innerstan inte ska vara det enda alternativet. Boendealternativen bör kunna erbjudas i närheten av de äldres tidigare boende för att inte bryta eller försvåra redan etablerade sociala nätverk. På landsbygden finns gott om utrymme för byggnation också i mycket attraktiva och natursköna områden. På sikt kan sådana möjligheter bli en viktig tillväxtfaktor för Nora kommun genom inflyttning.


22 juli 2010

Integration i Nora och Sverige

Vad är viktigt när man som invandrare kommer till ett nytt land? Jag vill idag skriva om några viktiga integrationspunkter som gäller både i Sverige och i Nora.
Det nya som sker nu är att Alliansen flyttar över ansvaret från socialtjänsten till arbetsförmedlingarna för dem som kommer nyanlända till Sverige. Detta görs givetvis för att tydliggöra att det handlar om just att hitta ett arbete och få en möjlighet att försörja sig själv, inte att omhänderta vuxna människor som klarat att fly från sitt hemland av olika orsaker.
För mig är det en självklar reform, jag anser att ett av de största slöserierna i vårt land är slöseriet med de människor som kommit hit och har höga utbildningar som läkare, ingenjörer, forskare och som idag sitter och kör buss, taxi eller arbetar som städare. Vi måste bli mycket duktigare på att ta vara på dessa människors kompetens! Givetvis måste vi även skapa arbeten för dem som inte är högutbildade och se till att de får en möjlighet att försörja sig. Vi måste överhuvudtaget bli bättre på att släppa in människor med annorlunda namn på våra arbetsplatser!

Något som är viktigt när man kommer till ett nytt land är givetvis språket, språket är nyckeln till att inlemmas i det svenska samhället, att få jobb, att kunna följa barnen i skolan, att få vänner som inte kommer från hemlandet. Något annat som är viktigt är att förstå vilka lagar och regler som gäller i det nya hemlandet.
Här kommer det på riksplanet att skapas en utbildning som kommer att informera vad som gäller både juridiskt, men även kulturellt i vårt land. Det innebär både de skrivna och de oskrivna lagarna som gäller i landet Sverige. Givetvis kan vi aldrig tvinga någon, eller styra någon, att anamma de kulturella normer som finns hos oss. Men jag tror att det är viktigt att skapa en förståelse för varför de finns och framförallt är det viktigt att skapa en förståelse för vilka lagar som gäller i det nya hemlandet. För dem som är födda och uppvuxna här är det självklart, men kommer jag som vuxen till ett annat land är det ju något som jag måste lära mig precis som allt annat som är nytt i ett nytt land. Att ha den kunskapen minskar även risken för att ovetande göra något olagligt.

21 juli 2010

Så vill folkpartiet utveckla samarbetet med de idéburna organisationerna i Nora


Samarbetet med de idéburna organisationerna eller som man oftast säger idag, det civila samhället i Nora bör utvecklas så att vi på sikt har en strategi som ger en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn. Detta åstadkommer vi genom att stärka föreningslivet och det sociala företagandet samt genom att utveckla brukarmedverkan och medborgardialoger och på så sätt fördjupa demokratin.
Det handlar om människor som är vardagens hjältar och hjältinnor, människor som varje dag gör stora insatser för att hjälpa och stödja sina medmänniskor.Dessa människor väljer att lägga sin fritid på att stödja våldsutsatta, hjälpa äldre med praktiska dagliga ärenden, stötta barn med läxläsning eller vara kontaktpersoner för nyanlända invandrare.

Den ideella sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse. 200 000 ideella föreningar med 32 miljoner medlemmar lägger ner ett arbete som motsvarar 300 000 årsarbeten och producerar tjänster motsvarande ett värde på 150 miljarder kronor om vi ser till Sverige som helhet.

Demokrati förutsätter ett levande civilt samhälle och en mångfald av olika organisationer. Om vi kan få fler att delta i gemensamma handlingar kan dessa handlingar bli en del av det civila samhället och vi kan på så sätt få människor att hitta en grund för ett vidare demokratiskt engagemang.
Folkpartiet liberalerna i Nora vill utveckla den lokala dialogen med de idéburna organisationerna (frivilligorganisationerna) för att ta tillvara människors vilja att bidra till samhället.


20 juli 2010

sms-rådgivare sökes!

Valet närmar sig med stormsteg, nu är det mindre än två månader kvar...Folkpartiet i Nora ingår i den lokala Alliansen och vi vill gärna komma i kontakt med dig som bor i Nora och har synpunkter på vad som kan göras bättre i vår kommun. Vi försöker synas på många olika sätt, ute på stan, via information i din brevlåda, via blogg, via twitter och facebook kan du komma i kontakt med dina lokala företrädare för oppositionspartierna i Alliansen.

Du kan även bli vår rådgivare via sms, rådgivare låter pretentiöst men det handlar om att vi vill ha kontakt med dig som väljare.

För att komma i kontakt med oss i Allianspartierna så sms:ar du på telefon 070 374 7670. Du kan sms:a om vad som helst som har med den lokala politiken att göra, synpunkter du har, idéer eller tips på vad som borde göras bättre i Nora. Du kan sms:a en gång eller flera gånger, det avgör du själv. Sms:a om det som berör dig, i din vardag!

19 juli 2010

Flipp eller flopp för sociala medier?

Sociala medier som facebook, youtube, bloggar och twitter och dess betydelse har diskuterats flitigt inför årets valrörelse. Många bloggar om detta, du kan exempelvis läsa Kent Perssons blogginlägg om detta på http://networkedblogs.com/5Ybrv .
Själv tror jag att det är viktigt att synas på många olika sätt, inte minst för att våra väljare ser olika ut. Det kommunikationssätt som passar den ena passar inte den andra.

En fördel är givetvis också att kunna komma ut snabbt med ett budskap i jämförelse med ex en debattartikel eller en artikeln skriven av en journalist i lokalpressen. Det viktigaste för mig är dock möjligheten att kunna komma nära mina väljare, att kunna få kommentarer och inlägg på det som jag skrivit och på så sätt direkt få feedback när jag använder mig av sociala medier. Men som sagt, det är viktigt att synas på många olika sätt och det ena utesluter inte det andra.

Sociala medier kommer säkert inte att avgöra valet 2010 men att inte finnas och synas på de vanligaste sociala medierna tror jag är en felsatsning om man är politiskt engagerad idag. Facebook tror jag t.ex. når ca 40 % av svenska folket idag så trots allt finns det en stor grupp som inte använder sig av Facebook. Om det blir flipp eller flopp för de sociala medierna kommer vi naturligtvis inte att veta förrän efter den 19/9...Men jag tror på flipp!

Konsten att balansera privat och personligt på en lagom nivå är det som kan vara svårt. Att inte lämna ut för mycket men ändå så mycket så att man ger en personlig bild av sig själv och inte bara den officiella politikerbilden...Att inte glömma för vem man skriver sina inlägg för är även det viktigt, det får inte bli för mycket förkortningar och politiskt mumbojumbo utan hela tiden måste vi som använder oss av sociala medier komma ihåg att inte fastna i politiska "fackuttryck" utan skriva tydligt. Enligt mig är det viktigt att uppdatera sin blogg ofta, helst varje dag, att pinga sin blogg så att den kommer upp när någon letar efter den på ex. google eller knuff. På Facebook gäller det att inte bara "basunera" ut sina egna statusuppdateringar utan att även vara just social och kommentera andras inlägg, att inbjuda till dialog. Så som sagt, jag gissar på flipp för sociala medier om de används rätt. Vad tror du?

18 juli 2010

Familjepolitik enligt folkpartiet

Familjer med barn ser ut på många olika sätt, därför är det viktigt att familjepolitiken tar hänsyn till detta. Familjepolitiken ska vara modern, den ska ge familjerna rätt till egna val och den skall främja jämställdheten.

Därför har vi, tillsammans med övriga partier i Alliansen, infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Det innebär att den förälder som har lägst inkomst får en skattereduktion med upp till 3 000 kronor per månad om föräldrarna delar lika på uttaget av föräldrapenning. Totalt kan föräldrarna få 13 500 skattefritt om de delar helt lika på föräldrapenningen.

Kommuner som vill möjlighet ges möjlighet att erbjuda föräldrar med barn mellan ett och tre år vårdnadsbidrag. Om kommunen önskar ska föräldrarna kunna få 3 000 kronor skattefritt om barnet inte utnyttjar den kommunalt finansierade barnomsorgen. För Folkpartiet har det varit viktigt att bidraget, utan att bli en kvinnofälla, ger föräldrar ökad möjlighet till valfrihet om de bedömer att deras barn ännu inte är redo för förskolan. Det tycker vi har uppnåtts. Beloppet är för lågt för att vara ett attraktivt alternativ till arbete. Bidraget kan dessutom kombineras med arbete. Detta kommer vi att jobba för i NOra kommun om vi vinner valet i höst.
Tillsammans med övriga Allianspartier har vi även infört en barnomsorgspeng som ger föräldrar möjlighet att välja det alternativ som passar dem bäst. Alla barn kommer från och med 1 juli 2010 att från tre års ålder erbjudas 15 avgiftsfria timmars förskola per vecka.

Folkpartiet vill i sin familjepolitik:
• Behålla taket i föräldraförsäkringen.• Ha etableringsfrihet i barnomsorgen och en barnomsorgspeng.• Föräldrar som inte får förskoleplats i tid ska få skadestånd från kommunen.• Max 14 barn i förskolans småbarnsgrupper.• Behålla maxtaxan.• Behålla de så kallade pappamånaderna, alltså att två månaders föräldrapenning är öronmärkt åt vardera vårdnadshavaren

Det vi redan har genomfört på riksplanet:• Infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.• Möjligheten för kommuner att erbjuda föräldrar med barn mellan ett och tre år vårdnadsbidrag.
• Lagt förslag på avgiftsfri förskola från tre års ålder

17 juli 2010

Rösträtt är ingen rättighet, det är en skyldighet!

För många av oss svenskar är det så att vi tar rösträtten för given vilket gör att den inte känns så viktig att utnyttja. Själv betraktar jag rösträtten som en skyldighet snarare än en rättighet...
Det allra viktigaste är att rösta på det parti som stämmer bäst överens med dina värderingar. För att förstärka ytterligare bör du kryssa den kandidat som du gillar och har förtroende för annars kan en annan kandidat gå om för att den får fler kryss.

Det finns en del hjälpmedel som kan vara användbara om du är osäker på vad du ska rösta på:
DN har gjort en intervjuserie med alla partiledarna. Den kan du läsa här: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/dn-moter-partiledarna-1.1121399
Svenska Dagbladet har en intressant valsajt: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/?gclid=CLSho_38rqICFYssDgod20RGLg
I sommar kommer säkert lokaltidningen att göra porträtt av kommun - och landstingspolitiker.

Självklart kan du även kontakta din favoritkandidat, kontaktuppgifter brukar finnas på kommunernas hemsidor.På de flesta håll kommer det ett hushållsutskick i god tid före valet. Läs igenom och bestäm dig för vilket parti som driver dina frågor bäst.

Flera sidor på nätet erbjuder valkompasser - prova att göra en sådan här:http://val2010.menmo.se/nbkuriren/valkompass.html
Politiska bloggar hittar du här: http://www.politometern.se/
Axess har en enkät för partitillhörighet: http://www.axess.se/newspane.aspx?id=8
Google har en egen valsajt som du hittar här: http://www.google.se/landing/elections2010/

När du har gjort några olika tester försök då att följa det resultat du får istället för att fastna i gamla mönster.

15 juli 2010

Nora behöver ett bättre näringslivsklimat!

Nora har ett näringslivsklimat som inte får någon hög ranking i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen, i år hade vi halkat ytterligare några placeringar och Nora återfinns nu på plats 275 av 290 kommuner...Detta är givetvis inte acceptabelt och en fråga som folkpartiet liberalerna lyfter i sitt valprogram.Nora behöver ett bättre näringslivsklimat, vi behöver få hit nya företag som etablerar sig och vi behöver utveckla samarbetet med de befintliga företagen för att de ska vilja ha sin verksamhet i Nora även fortsättningsvis.
Företagsklimatet i Nora måste stärkas på alla områden för att företag skall vilja etablera sin verksamhet i vår kommun. Vi tror på tillväxt genom att individer och företag lockas att etablera sig i Nora. Det är genom de små och medelstora företagen som framtidens jobb kommer att skapas. Det finns en stor förbättringspotential och mycket som behöver åtgärdas men vi har valt att belysa några punkter särskilt:

 • vi vill utveckla funktionen företagslots - för att skapa en effektiv och stödjande kanal för företagsetableringar
 • skapa en tydlig näringslivsstrategi
 • skapa tydliga kommunikationskanaler ochmötesstrukturer för företag
 • etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens Miljö- och byggnämnd


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora.

14 juli 2010

Vilka är vi?

Kort personlig presentation av de sex första namnen på folkpartiet liberalernas fullmäktigelista i Nora. Vi behöver din röst för att kunna föra en liberal politik i Nora!

Du hittar de flesta av oss på facebook och kan läsa mer om oss och vår liberala politik på folkpartiet.se där du söker oss på "Folkpartiet nära dig" och klickar på Örebro län samt vidare till Nora

1 Gabrielle Peteri 54 år, har en utbildning inom organisation och ledarskap och har läst lite statskunskap vid sidan av jobbet. Arbetar som konsultchef på Proffice när jag inte är tjänstledig för uppdraget som oppositionsråd. Har sedan 1996 erfarenhet av befattningar som chef/ledare på olika nivåer. Bor i hus i Nora och har en dotter som flyttat hemifrån och en son som börjar gymnasiet i höst. Fritiden ägnar jag gärna åt resor, kultur, litteratur och god mat i nära vänners sällskap.
Ledamot i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige. Sitter i styrelsen för Nora Utveckling AB samt i Regionstyrelsen. Jag brinner för näringslivs- äldreomsorgs- och skolfrågor. Noras näringslivsklimat måste förbättras i nära samarbete med näringslivet, inom äldreomsorgen driver jag frågor om valfrihet och trygghetsboende. Skolans viktigaste frågor är lugn och ro i klassrummet, en läsa, skriva räkna garanti och att resurserna satsas på de lägsta årskurserna. Vi måste nå bättre meritvärden och pojkar måste stimuleras till bättre resultat i klassrummen. Jämställdhetstanken genomsyrar allt mitt politiska arbete. Jag ser Länspendeln som en av de viktigaste frågorna för Noras utveckling.

2 Ulf Wilder 62 år, arbetar som forskningsrådgivare vid Örebro universitet men har också ett förflutet som egen företagare. Gift med Åsa som är egen företagare. Till familjen räknar vi också fyra barn som alla flugit ur boet. Min grundutbildning är civilekonom och fil.mag. med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Jag har arbetat som organisationskonsult och ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt kommunikationsfrågor – relationer, information, PR/marknadsföring, IT etc.
Jag är ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i kommun-fullmäktige och i direktionen för Bergslagens kommunalteknik.
Näringslivsfrågor är viktiga för mig liksom landsbygdens utveckling och mitt politiska patos hämtar sin näring från socialliberalismen. Att valfrihet och stort ansvar för sitt eget liv ska gälla alla människor som kan och vill är en politisk grundbult som jag gärna vill hålla fram. Samtidigt får vi inte glömma bort de som behöver särskilt stöd. Många frågor kräver särskilda insatser från tid till annan. I dag måste vi i allt högre grad uppmärksamma ungdomars möjligheter till arbete som en sådan fråga.

3 Birgitta Borg 68 år, utbildad vårdlärare. Jag har främst arbetat med utbildning, organisations- och vårdutvecklingsfrågor. Tillsammans med maken Erik, hörselläkare, flyttade jag 1991 från Stockholm till Nora och Skrekarhyttan. Fram till pensioneringen arbetade jag vid Örebro universitet som chef för studentfrågor och sedan för samverkan med det omgivande samhället. Nu arbetar jag med utbildning för unga hörselskadade, driver ett sommargalleri och bed and breakfaströrelse.
Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kultur- och fritidsnämnden, styrelsepost i Nora Teaterförening och ersättare i Länstrafiken.
På fritiden blir det mycket föreningsliv. Jag är ordförande i föreningarna Ljusstråk och Nora Art och sjunger i Nora Kammarkör.
Jag vill verka för en kulturpolitik där kulturen har en given plats inom alla kommunens verksamheter. Behovet av offentliga mötesplatser där människor i alla åldrar kan ta del av eller skapa kultur och också delta i fria, öppna samtal måste uppmärksammas. Satsningar
där många av Noras kulturarbetare medverkar som t ex. Ljusstråk, Parkfesten och Nora Natt måste värnas och ske i samverkan med kulturarbetarna. De ekonomiska villkoren för kulturarbetare måste uppmärksammas.

4 Jens Larsson 35 år, vetgirig samhällstyckare, fabriksoperatör och f.d. produktionsplanerare på Orica. Har även ett förflutet som egenföretagare. Bott i kommunen hela livet, just nu i en villa i Stadsskogen och har en son som heter Lucas, 3 år. 3-årig gymnasieutbildning på handelsprogrammet. Ordförande i Folkpartiet Liberalernas lokalförening. Ersättare i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Ledamot i Valnämnden. Kyrkofullmäktiges ordförande i Nora Bergslagsförsamling. Demokratifrågor, sociala frågor och frågor som rör det ideella samhället ligger varmast om hjärtat. Fritiden ägnas gärna åt tennis, cykel, löpning och styrketräning. Även bio- och teaterbesök med goda vänner ligger högt på intresselistan. Jag älskar att sjunga (hellre än bra) är schlagernörd som älskar melodifestivalen.

5 Bengt Nilsson 62 år, ekonom och egen företagare. Nuvarande uppdrag är ledamot i kommunfullmäktige, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Jag är allmänpolitiskt intresserad och mina intressefrågor innefattar speciellt samhällsutveckling och näringslivsfrågor.
Jag vill engagera mig för att stärka ungdomars fritidsaktiviteter. Ett rikt föreningsliv förutsätter ändamålsenliga anläggningar i kommunen. En utbyggnad av Norvalla, som idag är i stort behov av upprustning för att uppfylla dagens krav på en modern idrottsanläggning, är nödvändig. Idag uppfyller inte arenan godtagbar tävlingsstandard. Norvalla kan, efter en upprustning, på ett helt annat sätt nyttjas såväl av allmänheten, som av skolor och idrottsföreningar. Även bör en idrottshall, en multihall, med mångsidig användning byggas. För många som är intresserade av att flytta till Nora är utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen betydelsefull.

6 Rabie Hadad 27 år och arbetar på Sandvik som utvecklingsingenjör. Har varit politiskt intresserad sedan ung ålder och har socialliberalismen som politisk grund. Jag anser att en bra utbildning är grunden för det mesta i ett väl fungerande land.
Jag påstår inte att en högutbildad befolkning automatiskt har en större förståelse för andra kulturer. Däremot kan jag säga att jag under min egen utbildning har fått en större förståelse för Sverige. För mig har det varit viktigt att redan från lågstadieåldern få umgås med infödda svenskar här i Nora.
Jag vet att jag som en av få invandrare på en liten ort snarare har assimilerats än integrerats. Jag är övertygad om att det för vissa fungerar att lämna en kultur för en annan. Med fler utbildade invandrare bidrar en större grupp till den konkurrenskraft som gör att vi kan bibehålla vår livsstandard. Jag är för ett Sverige med lägre kriminalitet, med tryggare och lyckligare människor. En politik som tar hand om de svaga och skapar ett samhälle som ger alla möjligheter att göra och komma vart de vill, bara de jobbar hårt.

13 juli 2010

Det här vill folkpartiet i Nora på miljöområdet

När det gäller miljö och klimathänsyn inom kommunens verksamheter så skall givetvis dessa vara klimatneutrala så långt det går. Till uppvärmning och bränsle för kommunala fordon/fordon som används i kommunal verksamhet bör förnyelsebar energi användas. Kommunen bör verka för att utveckla de förnyelsebara energikällornas användning inom kommunal verksamhet. I offentliga upphandlingar skall särskilt stor vikt läggas vid viktade miljömål. I Nora vill vi:
 • arbeta på att förbättra våra kommunikationer i form av bussförbindelser riktade mot Lindesberg, Örebro och Karlskoga.
 • Vi vill arbeta för att Länspendeln (tågförbindelsen mellan Nora och Laxå) blir verklighet 2015
 • Miljökonsekvensbeskrivning skall följa kommunala beslut där konsekvenser på miljön kan påvisas
 • Miljöinformation sprids till alla kommunens invånare och öka deras miljömedvetande till exempel när det gäller vedeldning och biltvätt på gatu- eller tomtmark. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för miljön.
 • Vi ställer oss även positiva till den diskussion som pågår inom utvecklingsbolaget om vindkraftverk i Nora.
Mer om miljöpolitik kan du läsa på www.folkpartiet.se och sen klicka dig vidare till de lokala Norasidorna.

12 juli 2010

Så vill folkpartiet utveckla skolan i Nora!

För folkpartiet liberalerna är skolan högt prioriterad, ska Sverige som nation kunna vara framgångsrik i kommande generation är skolan det absolut viktigaste politikområdet. Som folkpartist är jag väldigt nöjd med att nästan alla partier mer eller mindre har anammat en liberal skolpolitik, men givetvis är originalet bäst! Nora skall vara en ledande skolkommun. Mycket finns redan i Nora – engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en förvaltning som prioriterar kunskap. Ett fortsatt förändringsarbete behövs dock för att vi ska nå ända fram. I Nora vill vi:
• ha en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre
• att stöd i skolan bör sättas in så tidigt som möjligt för de elever som är i behov av detta
• erbjuda läxhjälp till elever. Det kan se olika ut på olika skolor och bedrivas i samarbetemed lärare, lokala föreningar eller frivilligorganisationer
• att även de elever som lätt når målen uppmärksammas och får stimulans för att utvecklas vidare. Givetvis finns det ytterligare punkter som är viktiga - läs mer i vårt partprogram på www.folkpartiet.se där du klickar dig vidare till Noras lokala sidor.

11 juli 2010

Hur vill folkpartiet utveckla äldreomsorgen i Nora?

Folkpartiet liberalerna i Nora menar att det finns en stor utvecklingspotential inom äldreomsorgen i Nora och vi vill på ett ännu bättre sätt än idag ta vara på de goda exemplen som finns hos den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Att kunna ge personalen möjlighet att fokusera på att vårda och skapa aktiviteter med våra gamla istället för att städa och tvätta känns som en viktig prioritering. Det finns mycket att göra, folkpartiet vill öka människors möjligheter att göra egna val i vardagen, därför har vi i vårt valprogram valt att fokusera på några punkter:För dig som är äldre vill vi:
• inrätta trygghetsboenden med personal och möjlighet till gemensamma måltider ochsociala aktiviteter
• öka möjligheten för människor som vistas i äldreboenden att ta del av olika kulturuttryck
• införa valfrihet så att du själv får bestämma vem som skall utföra hemtjänsten hos dig
• ”Boken kommer” skall vara en biblioteksservice som hemtjänsten kan erbjuda

I vårt stora program som ligger på vår hemsida www.folkpartiet.se klicka vidare till Nora, finns det mer att läsa om hur vi vill utveckla äldreomsorgen. Ovanstående punkter är inte på något sätt en fullständig programförklaring utan mer att se som ett axplock ur vårt lokala partiprogram.

10 juli 2010

Så här vill folkpartiet utveckla samarbetet med näringslivet i Nora

Nora har ett näringslivsklimat som inte får någon hög ranking i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen, i år hade vi halkat ytterligare några placeringar och Nora återfinns nu på plats 275 av 290 kommuner...Detta är givetvis inte acceptabelt och en fråga som folkpartiet liberalerna lyfter i sitt valprogram.Nora behöver ett bättre näringslivsklimat, vi behöver få hit nya företag som etablerar sig och vi behöver utveckla samarbetet med de befintliga företagen för att de ska vilja ha sin verksamhet i Nora även fortsättningsvis.

Företagsklimatet i Nora måste stärkas på alla områden för att företag skall vilja etablera sin verksamhet i vår kommun. Vi tror på tillväxt genom att individer och företag lockas att etablera sig i Nora. Det är genom de små och medelstora företagen som framtidens jobb kommer att skapas. Det finns en stor förbättringspotential och mycket som behöver åtgärdas men vi har valt att belysa några punkter särskilt:

 • vi vill utveckla funktionen företagslots - för att skapa en effektiv och stödjande kanal för företagsetableringar
 • skapa en tydlig näringslivsstrategi
 • skapa tydliga kommunikationskanaler ochmötesstrukturer för företag
 • etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens Miljö- och byggnämnd

Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora.


07 juli 2010

Jan Björklunds nyhetsbrev - kvalitetsgarantier för de äldsta

Jag vill gärna delge dig det senaste från Visby och Jan Björklund:

Jag befinner mig i Visby tillsammans med många många andra politiker, journalister och politiskt intresserade. Att det är valår märks under den så kallade politikerveckan i Almedalen. Mängden seminarier och antalet deltagare är större än någonsin tidigare.
I dag är det Folkpartiets dag och alldeles nyss presenterade jag tillsammans med Barbro Westerholm en reformagenda för svensk äldreomsorg. Folkpartiet går till val på att införa nya kvalitetsgarantier för de äldsta.
För det första vill vi införa en "Ut och gå-garanti". Den som bor på ett äldreboende ska ha rätt, om man själv vill, att få komma ut minst en gång varje dag.
För det andra vill vi införa en "välja mat-garanti". Äldre ska ha rätt att välja mellan olika maträtter, precis som alla vi andra. Inte bara få en tallrik serverad med det som kommunen bestämt.
Dessutom vill Folkpartiet att den omvalda alliansregeringen under nästa mandatperiod lagstiftar om en garanti för äldre som vill bo ihop hela livet.
Om den ene i ett äktenskap måste flytta in på ett äldreboende för att vårdbehoven är stora, så finns det en del kommuner som erbjuder partnern att följa med, om de själva vill. Men i alltför många kommuner tillåter man att bara den med vårdbehov får flytta. Har man levt ihop i ett helt liv ska man ha rätt att få bo ihop också de sista åren.
Läs hela rapporten med alla förslag här.
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/ny-rapport-tydliga-rattigheter-for-aldre/
Liberala hälsningar,Jan Björklund

06 juli 2010

Vad vill folkpartiet på miljöområdet i Nora?

När det gäller miljö och klimathänsyn inom kommunens verksamheter så skall givetvis dessa vara klimatneutrala så långt det går. Till uppvärmning och bränsle för kommunala fordon/fordon som används i kommunal verksamhet bör förnyelsebar energi användas. Kommunen bör verka för att utveckla de förnyelsebara energikällornas användning inom kommunal verksamhet. I offentliga upphandlingar skall särskilt stor vikt läggas vid viktade miljömål. I Nora vill vi:
arbeta på att förbättra våra kommunikationer i form av bussförbindelser riktade mot Lindesberg, Örebro och Karlskoga.
Vi vill arbeta för att Länspendeln (tågförbindelsen mellan Nora och Laxå) blir verklighet 2015
Miljökonsekvensbeskrivning skall följa kommunala beslut där konsekvenser på miljön kan påvisas
Miljöinformation sprids till alla kommunens invånare och öka deras miljömedvetande till exempel när det gäller vedeldning och biltvätt på gatu- eller tomtmark. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för miljön.

Vi ställer oss även positiva till den diskussion som pågår inom utvecklingsbolaget om vindkraftverk i Nora.
Mer om miljöpolitik kan du läsa på www.folkpartiet.se och sen klicka dig vidare till de lokala Norasidorna.

05 juli 2010

Hur vill folkpartiet i Nora utveckla skolan?

För folkpartiet liberalerna är skolan högt prioriterad, ska Sverige som nation kunna vara framgångsrik i kommande generation är skolan det absolut viktigaste politikområdet. Som folkpartist är jag väldigt nöjd med att nästan alla partier mer eller mindre har anammat en liberal skolpolitik, men givetvis är originalet bäst!
Nora skall vara en ledande skolkommun. Mycket finns redan i Nora – engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en förvaltning som prioriterar kunskap. Ett fortsatt förändringsarbete behövs dock för att vi ska nå ända fram. I Nora vill vi:

• ha en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre
• att stöd i skolan bör sättas in så tidigt som möjligt för de elever som är i behov av detta
• erbjuda läxhjälp till elever. Det kan se olika ut på olika skolor och bedrivas i samarbete
med lärare, lokala föreningar eller frivilligorganisationer
• att även de elever som lätt når målen uppmärksammas och får stimulans för att utvecklas vidare

Givetvis finns det ytterligare punkter som är viktiga - läs mer i vårt partprogram på www.folkpartiet.se där du klickar dig vidare till Noras lokala sidor.

04 juli 2010

Så här vill folkpartiet utveckla kulturen i Nora

Kulturen innebär så mycket och så olika saker för olika människor, det kan handla om konst, teater, foto, dans, musik, och här är intresset olika beroende på om vi talar om barn - ungdoms eller vuxenkultur. I kultur- och fritidsnämnden hanteras även frågan om idrotten, när det gäller idrottsutvecklingen ser vi i folkpartiet framförallt att vi behöver en ny bollhall, men även att vi behöver utveckla Norvalla.
I vårt valprogram inför 2010 års val har vi valt att fokusera på följande, för en komplett bild av vad folkpartiet liberalerna vill inom kulturens område hänvisar jag till vår hemsida www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till politiker nära dig där du väljer Nora.
Vi vill garantera kulturen möjligheten
att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i
samhället. I Nora vill vi:
•arbeta för att det skapas ekonomiskt utrymme och offentliga mötesplatser där människor i
alla åldrar kan ta del av eller skapa kultur
•att kvarteret Bryggeriet utvecklas till ett levande kulturkvarter med företagare inom
kultursektorn och med en aktiv utställnings/upplevelseverksamhet året runt.
•att satsningar där många av Noras kulturarbetare medverkar som Ljusstråk och Nora natt
även fortsättningsvis har hög angelägenhet för kommunen och sker i samverkan med kulturarbetarna
•att en kultur- och musikskola utvecklas i Nora

03 juli 2010

Omsorgen om våra äldre i Nora

Folkpartiet liberalerna i Nora menar att det finns en stor utvecklingspotential inom äldreomsorgen i Nora och vi vill på ett ännu bättre sätt än idag ta vara på de goda exemplen som finns hos den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Att kunna ge personalen möjlighet att fokusera på att vårda och skapa aktiviteter med våra gamla istället för att städa och tvätta känns som en viktig prioritering. Det finns mycket att göra, folkpartiet vill öka människors möjligheter att göra egna val i vardagen, därför har vi i vårt valprogram valt att fokusera på några punkter:

För dig som är äldre vill vi:
• inrätta trygghetsboenden med personal och möjlighet till gemensamma måltider och
sociala aktiviteter
• öka möjligheten för människor som vistas i äldreboenden att ta del av olika kulturuttryck

• införa valfrihet så att du själv får bestämma vem som skall utföra hemtjänsten hos dig
• ”Boken kommer” skall vara en biblioteksservice som hemtjänsten kan erbjuda


I vårt stora program som ligger på vår hemsida finns det mer att läsa om detta. Ovanstående punkter är inte på något sätt en fullständig programförklaring utan mer att se som ett axplock ur vårt lokala partiprogram.

02 juli 2010

Näringslivsklimatet i Nora

Nora har ett näringslivsklimat som inte får någon hög ranking i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen, i år hade vi halkat ytterligare några placeringar och Nora återfinns nu på plats 275 av 290 kommuner...Detta är givetvis inte acceptabelt och en fråga som folkpartiet liberalerna lyfter i sitt valprogram.
Nora behöver ett bättre näringslivsklimat, vi behöver få hit nya företag som etablerar sig och vi behöver utveckla samarbetet med de befintliga företagen för att de ska vilja ha sin verksamhet i Nora även fortsättningsvis. Företagsklimatet i Nora måste stärkas på alla områden för att företag skall vilja etablera sin verksamhet i vår kommun. Vi tror på tillväxt genom att individer och företag lockas att etablera sig i Nora. Det är genom de små och medelstora företagen som framtidens jobb kommer att skapas.
Det finns en stor förbättringspotential och mycket som behöver åtgärdas men vi har valt att belysa några punkter särskilt:
 • vi vill utveckla funktionen företagslots - för att skapa
  en effektiv och stödjande kanal för företagsetableringar
  •skapa en tydlig näringslivsstrategi
  •skapa tydliga kommunikationskanaler och
  mötesstrukturer för företag
  •etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens
  Miljö- och byggnämnd

01 juli 2010

Socialdemokraternas fullgoda alternativ

I dagens tidning svarar kommunstyrelsens ordförande att Nora redan har ett fullgott alternativ till en kommunal musikskola...min fråga blir då givetvis hur det då kan komma sig att det finns 130 barn och 30 vuxna i kö till Musikbryggeriet? Jag är säker på att dessa barn och deras föräldrar inte håller med honom!

Alliansen menar att vi måste gå vidare med att skapa möjligheter till utövande på fritiden av alla de konstnärliga intressen som kulturpedagogerna skapar på skoltid, det är dax att utveckla version 2 av socialdemokraternas kulturskola! Vi pratar om en musikskola i steg 1 och vill utveckla detta till en kulturskola i sinom tid.
Ett fullgott alternativ ger alla möjlighet, inte bara dem som lyckas hitta något i det ganska urvattnade utbud som studieförbunden kan erbjuda och det vi vill bygga vidare på är det fantastiska intresse som Musikbryggeriet skapat. Den kö som finns där idag är beviset på behovet av en kommunal musik/kulturskola och den visar att kommunstyrelsens ordförande har fel när han säger att Nora har ett fullgott alternativ!