31 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mobbning:

Vi vill:

• Ta krafttag mot mobbning och andra kränkningar i skolan.
• Alla skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet.
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Tyvärr kommer ständigt nya rapporter som tyder på att många elever blir mobbade och kränkta i skolan.
Vi vill ta krafttag mot mobbningen. Det är därför som regeringen har genomfört den största satsningen någonsin mot mobbning. I framtiden ska alla skolor ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom har vi stärkt skolans befogenheter. Sedan några år är det tillåtet att flytta mobbare och splittra gäng.
Det här har vi gjort:

• Genomfört den största satsningen någonsin mot mobbning.
• Ändrat skollagen så att mobbaren, som sista åtgärd, ska kunna flyttas - så att den utsatta eleven kan gå kvar.
•Uppdrag till Skolverket att utvärdera åtgärdsprogrammen och ge rekommendationer.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

30 oktober 2012

Liberala alfabetet...
Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i miljö- och naturvård:

Vi har ett ansvar att förvalta natur och miljö på ett sådant sätt att vi efterlämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.
Miljöpolitiken måste ständigt utvärderas och resultaten av dessa utvärderingar måste leda till insatser byggda på vetenskaplig grund.
För att få kraft och acceptans för miljöåtgärder krävs en delaktighet av samhällets olika aktörer.

Arbetet måste också ske internationellt. Vi ser det gemensamma arbetet inom EU som ett av de viktigaste medlen för att kunna värna miljön. Miljöförstöringen gör inte halt vid nationsgränserna. Därför är det nationsövergripande arbetet nödvändigt. Folkpartiets förslag om inrättandet av en Hållbarhetskommission har genomförts. Kommissionen skall bland annat se över vilka effektiviseringar och moderniseringar av organisation, regelverk och styrmedel som behöver göras för att underlätta arbetet mot ett hållbart samhälle och skapa miljödriven tillväxt.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

29 oktober 2012

Likvärdigheten i våra skolor

I förra veckan deltog jag i en minidebatt tillsammans med Hans Karlsson och Oskar Öholm, i anslutning till RUS-dagen där Regionförbundet stod som arrangör.

Eftersom Sydsvenskans reporter Emma Leijnses bok "Godkänt?" diskuterats strax innan kom vi givetvis in på det faktum att lagen säger att skolan ska vara likvärdig, att alla barn ska ha samma chans att lyckas i skolan. Idag kommer vi allt längre ifrån just likvärdigheten, alla barn får helt enkelt inte samma chans...

Att göra kloka val för sina barn förutsätter för det första givetvis att man som förälder har tillgång till så mycket information som möjligt om skolornas miljö, prestation och resultat när det är dags att göra ett val om vilken skola man ska låta sina barn gå i. Det är en sida av likvärdigheten.Här finns en stor förbättringspotential.

En annan sida handlar om lärarna, skolans viktigaste resurs. Barnens framtid börjar i klassrummet! De tuffaste skolorna i utsatta områden behöver helt enkelt de bästa lärarna! Så hur kan vi locka dit dem?
Jag skulle vilja säga att vi som skolpolitiker sitter på ett utmärkt verktyg för detta...löneverktyget! Här bör vi styra så att hänsyn tas till de områden/skolor som har en stor utmaning att nå målen också får en större fördelning av lönepotten. Att jobba i ett socioekonomiskt utsatt område eller skola innebär att de lärarna har det tyngre än sina kollegor i ett mindre tufft område/skola. Det ska givetvis synas i lönekuvertet!

Den tredje viktiga parametern när vi talar om likvärdigheten i våra skolor handlar om att vi måste våga fördela resurserna enligt en modell som tar hänsyn till skolors och elevers olika förutsättningar, en modell där hänsyn tas till de sociaekonomiska skillnaderna. Skickliga pedagoger och duktiga rektorer är viktiga för elevernas resultat. Att förlägga utvecklingsprojekt på dessa skolor är en annan del i detta. Givetvis bör vi samtidigt med detta hitta en modell för hur vi kan mäta och värdera skolornas resultat både ur elev - och lärarperspektiv.
I Nora saknas helt den typen av resursfördelningsmodell men Folkpartiet liberalerna kommer att fortsätta driva frågan. Den fanns på agendan när jag satt ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

28 oktober 2012

Barnperspektivet

Att alltid ha barnperspektivet med sig när beslut om och för barn ska tas är en är en bra och klok inställning. Alltför ofta tas beslut stick i stäv med FN:s Barnkonvention och många gånger handlar det mer om föräldrars rätt än om att barnets bästa ska tas tillvara.

Den tankevurpan är också lätt att göra när hemundervisning diskuteras... Den nya skollagen tillåter inte att religion tas som intäkt för att hålla barn hemma från skolan. Visst kan det finnas ett antal tillfällen när hemundervisning är befogad, ex vid sjukdom, vid svåra mobbingssituationer eller i extremfallet barn med väldigt speciella behov.

Däremot ser jag ingen anledning till att säga ja till hemundervisning om det handlar om att föräldrar vill se till att deras barn inte ska kunna utvecklas till fria och kritiskt tänkande individer. Ett mycket tydligt exempel på detta var den skrivelse som fanns i Jönköping om att muslimska barn skulle omfattas av helt andra regler än andra. Detta anmäldes av föreningen GAPF och har nu åtgärdats.

Barns rätt att träffa andra vuxna, personer som kanske inte alltid är eller tycker som barnens föräldrar är en viktig del i att skola barnen för vuxenlivet, en annan är det faktum att allt som sker innanför hemmets väggar inte alltid är det bästa för barnen...Det viktigaste är inte att våra söner och döttrar ska bli som oss utan att de ska ges chansen att själva få välja hur och med vem de vill leva sina liv, att de ska fortsätta vara original och inte bli kopior av oss, sina föräldrar...

Läs Sakine Madons artikel om hemundervisning här.

27 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter jag serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i medborgarskap:

Vi vill:• Stärka medborgarskapets betydelse.
• Införa en individuell tidsgräns för prövning av medborgarskap.
• Tillsätta en ny medborgarskapsutredning.
• Införa ett krav på grundläggande kunskaper i svenska för medborgarskap.
• Att alla nya medborgare som önskar ska ges möjlighet att delta i en medborgarskapsceremoni.

Medborgarskapet är ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat och den enskilde som ger en rad unika rättigheter. En svensk medborgare har t.ex. en ovillkorlig rätt att bo och arbeta i Sverige, rösträtt i riksdagsval och har rätt att ta anställning som polis eller domare.
Folkpartiet anser att det är dags att formulera medborgarskapets betydelse för en ny tid. Ett öppet Sverige – som tar sin del i ansvaret för en human flyktingpolitik, som välkomnar arbetskraftsinvandring och som deltar aktivt i det europeiska och globala samarbetet – kan inte blunda för medborgarskapets betydelse för att underlätta integrationen. Vi menar att möjligheten till medborgarskap tidigt ska stå klar för invandrare som kommer hit.
Medborgarskapet bör vara förenat med vissa krav. I de flesta västländer måste den som
ansöker om att bli medborgare ha skaffat sig grundläggande kunskaper i landets språk. Folkpartiet vill att detta införs också i Sverige. Fram till 1980-talets början gällde en sådan regel, men därefter föll den ur bruk. Den exakta kunskapsnivån som ska krävas för medborgarskap bör utredas vidare, men utgångspunkten ska vara att nivån för svenska för invandrare ska räcka. Vi vill också att alla nyanlända ska erbjudas en medborgarkurs med information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Vi anser att prövningen för medborgarskap ska bli mer individuell och inte utgå från olika tidsgränser. Det bör bli möjligt för alla att bli medborgare efter två år i Sverige förutsatt att personen visat vilja att delta i det svenska samhället och lära sig svenska.
Under 2010 blev 32 457 personer svenska medborgare. I vissa kommuner firade man dem som under året hade blivit svenska medborgare på nationaldagen. Vi vill att alla som så önskar ska ges möjlighet att delta i en officiell festlig ceremoni som blir det slutliga steget i medborgarskapsprocessen.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

24 oktober 2012

Vad händer i EU-parlamentet?


Anklagelser om mutor och korruption
För att följa upp EU:s hälsokommissionär John Dallis avgång har Olle Schmidt i veckan ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen. John Dalli, EU-kommissionär från Malta, avgick i veckan på grund av eventuell inblandning i ett försök att få Swedish Match att betala ut mutor rörande Tobaksdirektivet. 


- Detta är mycket olyckligt, även om inte någon transaktion mellan Swedish Match och företagaren ska ha gjorts skadar detta allvarligt förtroendet för EU-kommissionens arbete, kommenterar Olle.

Swedish Match delgav EU-kommissionen om erbjudandet och EU-kommissionens bedrägeribekämpningsbyrå (Olaf) har utrett saken efter att Swedish Match anmälde det tidigare i år.

- Det är nu viktigt att EU-kommissionen ser över personalens rutiner att rapportera misstankar om korruption. I min fråga till kommissionen ber jag om en redogörelse för hur de interna kontrollprocesserna i kommissionen fungerar. Vilka policies som finns på plats och vilken roll man ger så kallade whistleblowers, avslutar Olle.

Matsvinn och kocktävling
I veckan har Marit Paulsen besökt Ester Mosessons gymnasium i Göteborg. Ester Mosessons är en anrik restaurangskola med mycket internationella kontakter som ger eleverna bra möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Marit talade om sitt arbete med att sätta fokus på matsvinnet som är en av de stora utmaningarna.


Av alla otaliga matlagningsprogram på TV, och den aldrig sinande floden av kokböcker att döma, så ägnar vi mycket av vår vakna tid åt att tänka på mat, gärna närodlad och där djuren haft det bra. Men detta engagemang tycks inte sätta några spår i vår vardag. Vi köper fläskkarré för 29,90 kr per kilo, och vi slänger gladeligen både matrester och oanvända produkter i soptunnan.

- Det som vi i den feta miljarden på jorden slänger, skulle räcka till bra mat för ytterligare en miljard människor, underströk Marit.

I Göteborg lanserade Marit också sin kocktävling för restauranggymnasiet: "Smart europeisk mat på svenskt vis".

Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2012-10-19

23 oktober 2012

Inga barn får hamna utanför!

 
 
 
Foto Frank Aschberg


Något är fel. I Sverige är vi överens om att alla barn ska ha samma rättigheter. Ändå finns det barn som inte räknas in. Som ingen ser. Som hamnar utanför.
Det kan börja i fattigdom, segregation, med en diagnos, med föräldrar som har problem eller att hjälpen ser så olika ut beroende på var man bor. Vissa får hjälp, andra inte. I värsta fall leder det till att barn inte klarar skolan. Därifrån kan vägen tillbaka vara väldigt lång.

Inga barn får hamna utanför. Om barnkonventionen vore svensk lag skulle det vara svårare för vuxna att glömma bort, att inte se, att inte ta ansvar.

Jag har skrivit under på unicef.se/utanför. Gör det du också!

Har du en blogg? Hjälp UNICEF att uppmärksamma barnen som hamnar utanför. Besök unicef.se/sprid-budskapet/blogga-mot-socialt-utanförskap för att hämta material.


21 oktober 2012

Varför är kvinnor sjukare än män?

Idag får du ta del av jämställdhetsminister Nyamko Sabunis nyhetsbrev:


Jämställdhetsarbete ska inte utföras av en enskild person inom en organisation. För att uppnå verklig förändring måste alla, inte minst cheferna, ta ansvar. Det gäller inom såväl ett företag som inom regeringen. Jag är glad att fler och fler av mina kollegor uppmärksammar jämställdhetsfrågor. Så får vi bättre utveckling och når fler framgångar.

Igår presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson en utredning om kvinnors sjukfrånvaro. Vi vet att kvinnors sjukfrånvaro skjuter i höjden efter att de blivit föräldrar.  Kvinnor mellan 30-39 år är dubbelt som mycket sjukskrivna som männen i samma ålder.

Det är viktigt att vi får mer kunskap om detta. Sjukfrånvaron riskerar att påverka kvinnornas inkomster, pension och karriärmöjligheter. En aspekt är stressen som uppstår för att kvinnor tar ett större ansvar för det dagliga hushållsarbetet, samtidigt som kvinnor i hög utsträckning har ett heltidsjobb.
Reformer som stimulerar ett jämnare uttag av föräldradagar och som avlastar hemmen från hushållsarbete är nödvändiga. Folkpartiets pådrivande arbete för en bättre jämställdhetsbonus och RUT-avdrag behövs. Vem tror att vardagspusslet blir mindre stressigt av Socialdemokraternas attacker på RUT-tjänster, som när Mikael Damberg kallade dem för husor i partiledardebatten?

20 oktober 2012

Senast nytt från EU!


I veckan har Cecilia Wikström varit i Örebro. Där besökte hon bl a Perrongen som är det första mötet med svensk skola för nyanlända barn och ungdomar, samt Utslussverksamheten för äldre ensamkommande ungdomar.

- En fantastisk och smått unik verksamhet där man ser varje barns och ungdoms enskilda behov, säger Cecilia.

Cecilia berättade också om sitt arbete med det nya gemensamma köpesavtalet som ska underlätta det för små- och medelstora företagare att bredda sin marknad och att stärka konsumentskyddet. Intresset bland svenska företagare för att sälja sina varor utanför Sveriges gränser är stort (74 procent).

- Dagens handelshinder gör att företagen drar sig från att sälja sina varor till konsumenter utomlands. Vi måste vara nytänkande och skapa möjlighet för konsumenter att välja bland varor från hela Europas marknad och underlätta för småföretagare att billigt, snabbt och enkelt kunna sälja sina varor tvärs över Europa, säger Cecilia.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2012-10-19 )18 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Veckans sista inlägg på det liberala alfabetet är även det på bokstaven L, l som i lärlingsutbildningar:

Vi vill:
I våra grannländer Danmark och Tyskland är lärlingsutbildning huvudvägen in i ett yrke. Dessa länder har också betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än vi.
2008 startade en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Från höstterminen 2011 permanentades lärlingsutbildningen när den nya gymnasiereformen började gälla.
Skillnaden mellan ett vanligt yrkesprogram och en lärlingsutbildning är att lärlingarna studerar sina yrkesämnen på en arbetsplats. Däremot deltar de i övrig skolförlagd utbildning.
Folkpartiet i regeringen har stegvis byggt ut lärlingsutbildningen. Från hösten 2011 erbjuds 7000 platser, från hösten 2012 8000 platser, hösten 2013 9000 platser och hösten 2014 11000 platser.
De företag som så önskar ska också kunna anställa lärlingar genom särskilda lärlingsanställningar. Skillnaden mot en vanlig anställning är att vissa arbetsmarknadsregler (t ex LAS) inte gäller.
Även inom vuxenutbildningen kommer det att finnas lärlingsutbildningar från år 2012.

Det här har vi gjort:

  • Sjösatt en gymnasiereform (införd från höstterminen 2012) där lärlingsutbildningen är ett spår på yrkesutbildningen.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

17 oktober 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter liberala alfabetet på bokstaven L, l som i lärlingsanställningar:
 
Vi vill:
  • Införa lärlingsanställningar för ungdomar.
 Sverige är ett land där det är svårt för ungdomar att få sitt första jobb. Flera av de länder som har en låg ungdomsarbetslöshet har ett utbyggt lärlingssystem. Folkpartiet vill att Sverige inför lärlingsanställningar för ungdomar som vill lära sig ett yrke, men inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav.
Med en lärlingsanställning är eleven inte knuten till en skola utan är direkt anställd av arbetsgivaren och lär sig yrket på heltid. Det leder till att lärlingen får de kunskaper som behövs på en arbetsplats och får bättre kontakt med arbetslivet. Lärlingen skulle med denna form av anställning erhålla en lärlingslön som är något lägre än en full lön under utbildningsperioden.
Vi har:• Tillsatt en utredning kring lärlingsprovanställningar. Utgångpunkten är att denna nya anställningsform ska kunna erbjudas dem som är under 23 år och under som längst 18 månader. Avsteg från regleringen genom kollektivavtal ska vara möjlig och löne- och anställningsvillkor ska regleras på vanligt sätt genom avtal. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2012.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

16 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu var det länge sen jag hade några inlägg med liberala alfabetet så känner att det är dax igen. Vi har kommit till bokstaven L, idag l som i lärarna:


Vi vill:

Forskningen visar att lärarna är skolans viktigaste resurs. Utan välutbildade lärare blir det ingen god undervisning.

Vi vill att alla lärare ska ha utbildning för sin undervisning. Tyvärr saknar många antingen lärarutbildning eller utbildning i sitt ämne - i vissa fall båda två. Därför har vi skärpt skollagens behörighetskrav. I framtiden ska en lärare ha lärarutbildning och utbildning för det stadium och ämne som han eller hon undervisar i.

För att locka fler ungdomar till läraryrket måste lärarutbildningen läggas om. Kvalitet och krav måste höjas om de högpresterande studenterna ska söka sig till den. Det är stor skillnad mellan att lära ut siffror till en sjuåring och avancerade beräkningar till en sjuttonåring. I den nya lärarutbildningen kommer riktiga lågstadielärare att utbildas och ämneslärarna får djupa kunskaper i sina undervisningsämnen.

Den disciplinära situationen på landets skolor måste också förbättras. Få attraheras av en arbetsplats där man riskerar att bli kallad grova könsord i korridoren.
Avslutningsvis inför vi en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. Endast legitimerade lärare ska få sätta betyg och kunna fastanställas.
Det här har vi gjort:
• Skärpt skollagen så att lärarna ska upprätthålla tryggheten i klassrummet
• Infört en ny lärarutbildning och återinfört speciallärarutbildningen
• Genomfört den största satsningen på lärarfortbildning någonsin
• Lärarlyftet.
• Infört en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

 

15 oktober 2012

Höj taket i social- och arbetslöshetsföräkringen!

Som socialliberal har jag ställt mig bakom det förslag som Folkpartiet liberalerna tidigare kommit med - att taket i arbetslöshetskassan ska höjas de första 100 dagarna.

Nu dammar vi av ännu ett socialliberalt förslag - att höja taket i sjukförsäkringen!När allt fler slår i taket blir det ett socialt problem, det är inte meningen att en tids sjukdom helt ska slå sönder den personliga ekonomin. Idag är det fyra av tio som inte når upp till åttio procent. Folkpartiet vill därför höja taket från dagens 27 000 till 37 000.

Som socialliberal ser jag socialförsäkringen som ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Historiskt var det faktiskt en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor.
 
Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.
En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av socialförsäkringens viktigaste egenskaper är att den utjämnar risker mellan människor och över tid.

Låt oss nu hoppas att vi inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen kan hitta en framkomlig väg för att höja taket!

14 oktober 2012

Är det rätten till moderskap som definierar mig som kvinna?Upphör aldrig att förvånas över de makthavare som gör allt för att styra kvinnor, i vissa länder ska hon inte få tillgång till skolgång och kunskap, i andra länder är det hennes sexualitet som skall styras.
Senast ut är Spaniens konservative justitieminister Alberto Ruiz Gallardon, som säger att ”rätten till moderskap är det som definierar en äkta kvinna”. Han har utlovat ett lagförslag före årsskiftet som villkorar aborter, denna gång hårdare än före 2010. Får han som han vill ska till exempel fosterskador inte vara skäl nog att få göra abort.

Inte bara i Spanien hårdnar diskussionen om aborter, i Rumänien och Slovakien planeras hårdare abortrestriktioner, i Polen och Irland är aborter förbjudna, likaså på Malta.
Frågan är om män som Gallardon inser vad som kommer istället...?
Kvinnor har abrutit graviditeter i alla tider, med olika, mer eller mindre, livsfarliga metoder. Läkare gör det mot svart betalning efter arbetstid, det görs men inte alltid på ett säkert sätt för kvinnan.
För mig är det fullständigt oacceptabelt att inte kvinnan ska ha rätten att själv bestämma över sin kropp? Ytterst handlar det ju om kvinnors liv och hälsa! Är det männens rätt att år 2012 bestämma över kvinnors liv, hälsa och ytterst, över deras sexualitet? 

13 oktober 2012

Hur kommer vi åt föräldrarna?

Efter mitt anförande på Internationella flickadagen i torsdags har jag funderat mycket kring hur vi kan nå fram till föräldrarna med vårt budskap. Ofta vänder vi oss ju direkt till ungdomarna vilket naturligtvis är oerhört viktigt, de ska veta vart de kan vända sig med sina problem, bekymmer och frågor. De ska veta att de kan gå till kuratorn eller skolsköterskan, eller till socialsekreteraren om de är rädda för att något ska hända dem.

FN uppskattar att det sker uppskattningsvis 5000 hedersmord i världen årligen, men mörkertalet är stort. I Pakistan dokumenteras ca 1000 fall av hedersmord årligen enligt Amnetsy International.

Men för att komma tillrätta med hedersproblematiken måste vi nå fram till dessa ungdomars föräldrar. De är de som måste få information och insikt om att flickor har samma rättigheter som pojkarna, att flickorna måste ges möjlighet att göra sina egna livsval. Föräldrarna måste förstå att ungdomarna själva ska få välja vem de vill gifta sig med, vem de vill leva sitt liv med. Inte i någon ålder skall flickor behöva försvara sin rätt att andas, att existera, att finnas till. Flickor är tilldelade de rättigheter som gäller oss alla.

Undersökningar visar att ca 8500 ungdomar är oroliga för att familjen ska bestämma vem de ska få gifta sig med. Mörkertalet brukar vara stort i sådan här sammanhang, så den reella siffran kanske är dubbelt så hög. Vi kan konstatera att ungefär 2000 ungdomar i vårt eget län är oroliga för att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med, för vem de får älska.

Men som sagt, för att komma tillrätta med hedersproblematiken måste vi kunna kommunicera direkt med ungdomarnas föräldrar!


11 oktober 2012

Internationella flickadagen 11/10


Hon heter Eva, en svensk tjej på 25 år som läser på universitetet, bor i egen lägenhet och är uppvuxen med den självklara rätten att leva sitt eget liv, och insikten om att hon är lika mycket värd som en man. För henne är det självklart att hon själv bestämmer över sitt eget liv och hur och med vem det ska levas.
Hon träffar Ali, en kille på 27, från Kurdistan. Ali har bott här i Sverige i fem år med sina föräldrar och sina systrar. Han har gått gymnasiet här och skaffat sig ett yrke. Han ser fram emot sitt vuxenliv, sin egen framtid. Han vill leva som sina svenska kamrater, har egen lägenhet och bil. När Ali och Eva träffas slår det gnistor och de blir kära i varann.

Redan från början får de smyga med sin kärlek, de kan aldrig hålla varann i handen när de går på stan, aldrig ge några bevis på sin kärlek till varandra på öppen gata. Hemma hos Eva umgås de flitigt, lär känna varann och kärleken djupnar… Självklart diskuterar de ofta skillnaden mellan sina olika uppväxter, men är säkra på att de kommer att kunna överbrygga sina olikheter tack vare sin kärlek. De umgås under flera år och är ett par.

 Men de kan bara vara ett par tillsammans med Evas föräldrar, Alis föräldrar gör klart från början att en svensk tjej inte är välkommen i deras hus, i deras familj.

Alis föräldrar tillåter inte att Ali vill leva sitt eget liv, de vill att han ska leva som han skulle ha gjort om de varit kvar i sitt gamla hemland. Ofta, ofta hamnar han i konflikt med sina föräldrar, hans pappa tar ofta till våld för att försöka tvinga honom att flytta hem igen, att bo själv i en lägenhet är inte OK, flyttar hemifrån gör man när man gifter sig… Till slut tvingas Ali att gifta sig med sin kusin som flyttar hit till hans föräldrar. Under mycket vånda och stor sorg avslutas Evas och Alis relation.

Han heter Martin, är en svensk kille på 16 år, och har precis börjat gymnasiet. Hans uppväxt har präglats av att hans föräldrar lärt honom respekt för alla människors lika värde.  Han har fått lära sig att kvinnor och män har samma möjligheter och samma rättigheter.  

I hans klass går Azra, 16 år från norra Irak. Inom loppet av några månader har deras vänskap vuxit till kärlek, den första spröda ungdomskärleken, du minns den säkert oxå… Eftersom Azras bröder vakar över hennes heder och har kontroll på  henne kan de aldrig träffas efter skolan, aldrig gå och ta en fika, aldrig gå på bio tillsammans. Ibland kan de stjäla sig till en stund och skylla på att bussen var sen… De kan träffas på nätet förstås, men alla förstår säkert att det till slut blir ohållbart, att aldrig få ta i varann, inte pröva den första kyssen på den som tagit ens hjärta, som är ens allra första kärlek… Hela tiden finns en skräck för att bli upptäckta med, och till slut bestämmer de sig för att avsluta något som inte ens fick en chans att börja…

Det här är bara två exempel på hur hederskulturen kan ta sig uttryck i vårt land och det förtryck som följer med den. Men inte bara heterosexuella flickor och pojkar är utsatta för det förtryck som sker i hederns namn. Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är särskilt utsatta. Inom vissa samhällen anses det vara fel, eller rent av olagligt, att bli kär i någon av samma kön. Därför ökar risken för att utsättas för utfrysning och våld om man avviker sexuellt från samhällets normer.

I de flesta av dessa kulturer är familjen den viktigaste delen av en persons liv. I många länder är familjen rangordnad utifrån kön och ålder, där de unga är underordnade de äldre och kvinnorna är underordnade männen. Den enskilda familjens status är till största del beroende av familjens heder.

I sådana samhällen bedöms ofta mannens värde och status utifrån familjetillhörighet och anseende, och mannens heder är i sin tur beroende av familjemedlemmarnas uppförande.

Särskilt viktig för familjens heder är de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör därmed gränsen mellan heder och skam. Kvinnorna är med andra ord bärare av männens och familjens heder.

Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släkting. Det kännetecknas av att det både planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder.

Förtrycket yttrar sig i sin mildaste form genom att personen inte själv får bestämma hur den ska klä sig eller vilka den ska umgås med. I sin mest extrema form utsätts personen för fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång.

Anledningen till att familjen känner sig vanhedrad är ofta att kvinnan haft en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon ingått äktenskap, eller utanför äktenskapet. Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna kan också de riskera att utsättas för hedersvåld och tvångsgifte om de bryter mot rådande normer.

Det är också männen som bevakar och kontrollerar sina kvinnliga familjemedlemmar, och om de inte uppfyller dessa krav kan de själva drabbas av våld och förtryck.

Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen har i varsin kartläggning 2007, och 2009 visat att det finns ett samband mellan hedersrelaterat våld och förtryck och att bli gift mot sin vilja.
Unga flickor och pojkar är oroliga för att inte själv kunna välja vem de ska gifta sig med.
Enligt en gjord uppskattning upplever cirka 70 000 personer mellan 16-25 år att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med för vem de får älska.
Uppskattningsvis 8500 av dem är rädda för att bli bortgifta. Tänk dig den känslan, den skräcken...
Jag välkomnar den utredning som nu föreslår att Sverige ska ha en lagstiftning som förbjuder tvångsäktenskap, för mig är det självklart att sådant inte på några villkor ska sanktioneras av det svenska samhället. Det svenska samhället måste bli ännu tydligare med att vi inte accepterar hederskulturen.
Inte i någon ålder skall flickor behöva försvara sin rätt att andas, att existera, att finnas till. Flickor är tilldelade de rättigheter som gäller oss alla.

Tvångsäktenskap och barnäktenskap är förbjudna redan idag men ordentliga och tydliga sanktioner behövs för att markera allvaret. Advokat Elisabet Massi Fritz som är specialiserad på hedersrelaterade brott menar att det är dags att hedersbrotten förs in i lagstiftningen och att utvisning kan vara en lämplig påföljd då den har en stark avskräckande effekt.

Lagstiftningen måste komma tillrätta med denna typ av kriminalitet, där föräldrar fortsätter att tro och agera som om de har rätten till barnens liv, precis som i fallet med Eva och Ali, eller Martin och Azra som jag inledde med. Parallellt med detta måste arbetet med hedersrelaterade brott fortsätta
inom skolan, socialtjänsten och inom polisen. De flickor och pojkar som drabbas av detta måste våga anmäla och känna en trygghet i att bli förstådda och trodda på.


Jag välkomnar även de insatser som nu görs för att förstärka Polisens arbete mot hedersbrott. Åtgärderna inkluderar en polisiär expertgrupp, en "hedershotline" och en nationell kunskapsbank. Inga ärenden som rör fall från balkonger, hängningar eller trafikolyckor under mystiska omständigheter ska avskrivas som "självmord", utan att möjligheten att det kan vara ett hedersbrott har utretts fullt ut.
Du minns dem säkert – Pela och Fadime, två unga kvinnor vars tragiska död har lagt grunden till GAPF föreningen.
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime har ställt krav på våra makthavare. De har fått förslagen som kan förbättra, 15 konkreta förändringar som kan rädda liv, som kan bidra till en förbättrad livssituation för tusentals ungdomar i Sverige. Bland förslagen finns bland annat kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, en skärpning av straffen för brott med hedern som motiv och andra konkreta åtgärder, som förbättrar.

Fundera på om inte du också ska göra som Sveriges justitieminister Beatrice Ask, Sveriges EU och Demokrati minister Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamoten Carina Ohlsson, oppositionsborgarråd Ann Margarethe Livh, Stand-up komikern Zinat Pirzadeh, journalisterna Sanna Rayman, Paulina Neuding och Katerina Janouch, fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och författaren Arkan Asaad,och som jag gjort – bli medlem i GAPF. Gör din medlemsansäkan här: www.gapf.se

09 oktober 2012

9,3 procent!!

 
 
Oktober månads mätning av Yougov visar ofattbara 9,3 procent för SD, partiet är nu större än V, Mp, Kd, C, och Fp. Alltså är Sverigedemokraterna det tredje största partiet i Sverige för närvarande. Här kan du se resultatet.

Detta är för mig fullständigt ofattbart...! Det jag tröstar mig med är att det är nästan två år till nästa val, att vi har stora möjligheter att påverka opinionen i en annan riktning!

Vad tror du att det beror på att ett invandrarfientligt parti har tagit så stor andel av svenskarnas röster?
Är det en del av demokratins baksida, är anledningen till detta  religionsfrihet, media och en misslyckad invandrarpolitik som någon skrev på Facebook?
Eller är SD är ett missnöjesparti som kommer att minska om det blir bättre tider som någon annan skrev?

07 oktober 2012

Serbien måste ta tydligare ställning för HBT-rättigheter!


Det är djupt sorgligt att Prideparaden i Belgrad har stoppats av myndigheterna även denna gång. Prideparader är nämligen vår tids lackmustest på frihet och respekt för mänskliga rättigheter i Europa.
Jag blev därför oerhört hedrad när jag tidigt i våras fick frågan från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders om att jag ville vara huvudtalare på Pride i Serbiens huvudstad lördagen den 6 oktober.
En parad för stolta serbiska flator, transpersoner, bisexuella, bögar och alla oss som stödjer deras rättmätiga kamp för mänskliga rättigheter.

Tyvärr har paraden nu ställts in, meddelar serbiska myndigheter. Beslutet motiveras med att säkerheten inte kan garanteras. Jag har vid flera tillfällen deltagit i Pridefiranden i andra länder där hotbilden varit stark mot arrangemanget, men där myndigheterna ändå valt att genomföra parader.
Jag reser till Belgrad ändå på officiellt besök, där jag ska träffa både HBT-aktivister på plats men också den serbiska regeringen.

Det är inte första gången Pride förbjuds i Serbien. 2009 och 2011 drog myndigheterna in tillståndet för paraden i sista stund, med hänvisning till den nationella säkerheten. 2010 ägde Pride rum, men priset var högt. Hundratals serbiska poliser skadades när de utkämpade gatustrider mot tusentals extremnationalister och andra motdemonstranter.
Sexuella kontakter mellan personer av samma kön är lagligt i Serbien sedan 1994. Serbiens nya politiska ledning har nu mycket att bevisa när det gäller att stå upp för HBT-personers rättigheter, i synnerhet då man vill förverkliga ambitionen om EU-medlemskap.
Pride handlar inte bara om minoriteters rättigheter, utan även om yttrandefrihet och mötesfrihet som ska vara självklarheter i EU.

För att bli medlem i EU ställs tuffa krav på efterlevnad av dessa grundläggande värderingar. En växande majoritet av Serbiens befolkning vill närma sig EU. Detta är oerhört positivt, men det krävs att det politiska ledarskap tydligt står upp för tolerans och mångfald för att EU-dialogen inte ska tappa tempo.
Det finns många utmaningar på den serbiska HBT-fronten. Samkönade par erkänns inte i serbisk lag, vare sig det gäller äktenskap, partnerskap, adoption eller insemination. Enligt den lokala HBT-organisationen Gay Straight Alliance ansåg 67 procent av serberna år 2010 att homosexualitet är en sjukdom.
Men det finns ljuspunkter. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden inom arbetslivet, och sedan 2010 tillåts öppet homosexuella att göra militärtjänst. Och det finns många serber, inte minst i civilsamhället, som kämpar för öppenhet och tolerans. De förtjänar allt vårt stöd.

Många associerar de färgglada regnbågsflaggorna med fest och flärd. Men de är i allra högsta grad politiska symboler som står för respekt för människors sexuella läggning, identitet och livsval.
Det är ett budskap som EU omfamnar – och som förhoppningsvis blir självklart även i Serbien.

Källa:
Birgitta Ohlsson, EU-minister, på SVT debatt

05 oktober 2012

EU-nytt: Genombrott om djurtransporterna...


 
 
Den 3 oktober återupptogs Marit Paulsens förhandlingar om nya EU-regler för djurtransporter. Efter viss diskussion lyckades man till slut enas om att dels omedelbart kräva "betydligt kortare djurtransporter" för hästar, dels begära att EU-kommissionen - om inte situationen förbättras - ska komma med ett lagförslag om en generell maxgräns på åtta timmar, dock med vissa undantag av geografiska och vetenskapliga skäl. 

- En åtta timmars transport är i vissa fall oacceptabelt lång, medan i ett annat fall kan transporten vara betydligt längre. Kycklingar kan t ex i princip inte transporteras längre än fyra timmar utan att fara illa. En generell gräns på åtta timmar är därför alltför trubbig, men några slags tidsgränser måste vi ha, menar Marit som anser att parlamentet måste förhålla sig strikt vetenskapligt till detta. Nu återstår att se om jordbruksutskottet, i sin omröstning den 11 oktober, ställer sig bakom uppgörelsen.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-10-05)

03 oktober 2012

Lär dig mer om Folkpartiets politik!

Intresserad av att diskutera politik och bidra till förnyelsen av Folkpartiet liberalernas partiprogram? Du behöver inte vara medlem.
Folkpartiet i Nora bjuder in till en studiecirkel med liberala förtecken!

Tid och plats

Första träffen går av stapeln torsdagen den 11 oktober kl. 18-21. Platsen är Nora bibliotek.

Senare träffar kommer vara den 18 och 25 oktober. Samtalsledare kommer var Birgitta Borg.

Anmälan görs till Carina Oskarsson 019- 611 94 85 eller carina.oskarsson@sv.se

Partiprogrammet är utgångspunkten

Under 2012 arbetar Folkpartiet liberalerna med att ta fram ett nytt partiprogram. Hur vill du att det ska se ut? Vad ska ingå? Hur ska vi möta en mer globaliserad värld? Ta chansen att vara med och påverka!

Träffarna

Vi träffas tre gånger i oktober och diskuterar runt det processprogram som finns för programarbetet.

Fyra områden kommer att beröras:

  • Individen och friheten
  • Världen förändras
  • Bygga Sverige starkt
  • Värna välfärden.

Gäster & Ledare

Till varje träff inbjuds en gäst som kan hjälpa oss belysa våra frågeställningar. Varje träff kommer också att ha en öppen del där allmänhet inbjuds att delta i diskussionen.


Välkommen till tre intressanta kvällar!

Birgitta Borg
Telefon: 0703-720068
E-post: borg.skrekarhyttan@telia.com

02 oktober 2012

Marit i EU-parlamentet

EU:s forskningsprogram

I veckan träffade Marit Paulsen sina liberala kollegor för att börja diskutera de 4000(!) ändringsförslag som lagts på EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Det verkar som om Marits idé om forskning kring det livsviktiga kretsloppet av näringsämnen mellan stad och land har fått gehör. Hetaste frågan tycks vara stamcellsforskningen där det finns starka krafter, även i liberala gruppen, som inte vill att EU:s pengar ska användas till sådant. Dit hör dock inte Marit.

- Det är politikernas uppgift att uppmuntra och stödja forskningen, inte kväva den, menar Marit som därför bekymras över de envisa ryktena om att budgeten för EU:S nya forskningsprogram riskerar att halveras på nästa EU-toppmöte, medan böndernas inkomststöd står orubbat.

01 oktober 2012

EU-nytt

Stärkt konsumentskydd
I veckan röstade EU-parlamentets ekonomiska utskott om en översyn av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID). Olle Schmidt var den liberala gruppens förhandlare. Lagförslaget kommer att öka konkurrensen mellan börser, ge stärkt skydd för investerarna i Europa och inför ökad öppenhet på finansmarknaderna.

- Vi har nu antagit EU- regler som kommer att utgöra grunden för att återfå en del av förtroendet för banker och börser. Vi har ökat konkurrensen mellan olika börser, stärkt skyddet för investerare i Europa och inför ökad öppenhet på finansmarknaderna. Full öppenhet och starkare regler behövs på avgifter och provisioner som betalas för investeringsrådgivning, säger Olle.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-28)