30 oktober 2012

Liberala alfabetet...
Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i miljö- och naturvård:

Vi har ett ansvar att förvalta natur och miljö på ett sådant sätt att vi efterlämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.
Miljöpolitiken måste ständigt utvärderas och resultaten av dessa utvärderingar måste leda till insatser byggda på vetenskaplig grund.
För att få kraft och acceptans för miljöåtgärder krävs en delaktighet av samhällets olika aktörer.

Arbetet måste också ske internationellt. Vi ser det gemensamma arbetet inom EU som ett av de viktigaste medlen för att kunna värna miljön. Miljöförstöringen gör inte halt vid nationsgränserna. Därför är det nationsövergripande arbetet nödvändigt. Folkpartiets förslag om inrättandet av en Hållbarhetskommission har genomförts. Kommissionen skall bland annat se över vilka effektiviseringar och moderniseringar av organisation, regelverk och styrmedel som behöver göras för att underlätta arbetet mot ett hållbart samhälle och skapa miljödriven tillväxt.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: