29 november 2012

Trygg anställning i bemanningsföretag eller otrygg facklig visstid ?

Det talas om att en anställning hos ett bemanningsföretag är detsamma som en otrygg anställning. Trots att de största bemanningsföretagen idag har funnits i över femtio år har de flesta en felaktig bild av vad en anställning där innebär.

Att ha sin anställning hos ett bemanningsföretag betyder visserligen att man kan få byta uppdrag ofta, men anställningen har man på bemanningsföretaget. Anställningen är fast men uppdragen "rörliga". Det innebär att om uppdraget tar slut hos en kund till bemanningsföretaget finns möjlighet till ett annat uppdrag hos en annan kund.

Många företag idag har en betydligt flexiblare orderingång än vad som var fallet på sjuttio- och åttiotalet vilket gör att de har behov av medarbetare under viss tid men inte alltid kan tillsvidareanställa.

En del av kritiken mot bemmaningsföretagen kommer från politiken, en del av kritiken kommer från fackföreningsrörelsen. Det som är förvånande är hur fackföreningarna idag allt oftare gör direkta avtal med arbetsgivarna om visstidsanställningar. Innebär det att det skulle vara en större trygghet för den anställde än om anställningen var hos ett bemanningsföretag...?

Är det så? En anställnings hos ett bemanningsföretag innebär möjlighet till ett annat uppdrag när det nuvarande tar slut. En visstidsanställning hos ett företag innebär - att gå ut i arbetslöshet efter att visstiden avslutats.

Sannolikt blir det ekonomiskt mer fördelaktigt för företagen att förhandla direkt med facket om visstidsanställningar. Bemanningsföretagen är visserligen en lågmarginalbransch som ständigt lever under stark prispress men visst bygger verksamheten på att det finns vinstmarginaler. De av facket förhandlade, direkta visstidsanställningarna riskerar möjligen att på sikt dra undan affärsmöjligheterna för en hel bransch.

I vems intressen förespråkar facken de egna direktavtalen om visstidsanställningar? Fackets intresse av att behålla makt? Fackets omsorg om sina medlemmars anställningstrygghet? Eller finns det ett annat skäl?

28 november 2012

Vill du vara kommunalråd för en dag?

Folkpartiet i Nora har lämnat in en motion som förhoppningsvis väcker ett intresse bland våra barn och ungdomar att vara med och påverka, engagera sig politiskt och få en större förståelse för politikens spelregler.

Vi föreslår i en motion att kommunen ska utlysa en tävling där unga i klass 4-9 får lämna medborgarförslag. Att vi valt just dessa årsgrupper beror på att man då läser SO-ämnen. Tanken är att eleverna genom att delta i tävlingen får lära sig mer om den demokratiska processen och förstå att de kan vara med och påverka frågor som är av intresse för dem.

Nora kommun blir vinnare genom att vi får en rejäl injektion av förslag och idéer med ett tydligt ungdomsperspektiv. I Nora finns ju ett förslag om att implementera FN:s Barnkonvention på alla nivåer i politik och verksamhet och detta förslag menar Folkpartiet förstärker ytterligare vårt fokus på barn och unga.
Tanken är att vinnaren får praktisera med valfritt kommunalråd för en dag. Det vinnande medborgarförslaget skall sedan behandlas i respektive nämnd i vanlig ordning.

27 november 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i parboendegaranti:


Tills döden skiljer oss åt." Vi är många som stått framför en vigselförrättare och uttalat de där orden. Men i vårt land förekommer det att kommunen skiljer människor åt i livets slutskede.

Vi vill:
 • att äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.
Den kartläggning Folkpartiet gjorde förra året satte fart på debatten. Vår uppföljande undersökning, från augusti 2011, visar att bara en tredjedel av landets kommuner har fattat beslut om en parboendegaranti.
En regeringsrättsdom slår fast att äldre makar inte kan luta sig mot den nuvarande lagstiftningen för att få fortsätta bo tillsammans. Ny lagstiftning behövs som ger äldre par i hela landet rätt att, om de så vill, fortsätta bo tillsammans livet ut.

Det här har vi gjort:
- ett lagförslag om parboendegaranti är utskickat av regeringen på remiss till kommuner, myndigheter och andra för synpunkter.

 

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

26 november 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven P, p som i papperslösa flyktingar:

Vi vill:
 • Att gömda och papperslösa flyktingar ska ha tillgång till vård på samma villkor som i dag gäller för asylsökande.
 • Att alla barn som vistas i Sverige ska ha rätt att gå i skola och förskola.
 • Att skol- och vårdpersonal inte ska ha rätt att kontakta polis eller annan myndighet för att ange papperslösa.
Det är inte rimligt att barn ställs utanför skolgång för att deras föräldrar har valt att leva i Sverige utan tillstånd.
Inte heller vuxna ska behöva vara rättslösa. Redan idag har papperslösa rätt till akutsjukvård och redan idag erbjuder många vårdcentraler, sjukhus och landsting vård till papperslösa. Det är inte rimligt att man i vissa delar av landet kan få vård och i andra nekas.
Folkpartiet har därför drivit på kraftfullt i regeringen för att skolgång samt hälso- och sjukvård ska ges till papperslösa i hela landet.
Det här har vi gjort:
 • Rätt till hälso- och sjukvård för gömda och papperslösa är på gång.
 • Utbildningsdepartementet arbetar på ett lagförslag som gör att gömda och papperslösa barn kan gå i skola och förskola.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

24 november 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven O, o som i organiserad brottslighet:

Vi vill:

• Nationell enhet mot grov organiserad brottslighet. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet.
• Skärpa lagarna mot penningtvätt så att rättsväsende lättare kan komma åt de kriminellas pengar.
• Vässa polisens och åklagarnas verktyg ytterligare.
• Skapa ett "Europeiskt FBI" och en europeisk åklagarmyndighet.
Dagens grova organiserade brottslighet arbetar internationellt och handlar med både knark, vapen och människor. För att stoppa dem måste polisen också samarbeta över gränserna. Därför vill vi ha en gemensam europeisk polis och åklagare. Det behövs också en svensk enhet mot grova brott och bättre lagar mot penningtvätt.
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det 20 000 poliser, 2800 fler än när regeringen tillträdde
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Nya redskap för polisen: buggning och preventiva tvångsmedel.
• Gjort det lättare att komma åt de kriminellas pengar.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


21 november 2012

Liberala alfabetet....

Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i NATO:

Vi vill:
• Att Sverige söker medlemskap i Nato när det finns tillräckligt med stöd för det.
• Att Sverige går med i Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force. Det skulle ge möjligheter till samordning och samövning med Natoländerna och stärka vårt inflytande i Nato.
Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier. Folkpartiet anser att vid sidan av de enskilda ländernas militära stridskrafter ska Nato ansvara för det territoriella försvaret av Europa. EU:s roll bör vara militär och civil krishantering. Därför bör Sverige söka medlemskap i Nato. För- och nackdelarna med ett svenskt
Nato-medlemskap bör utredas.
Redan idag har Sverige ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Samtidigt saknar vi möjlighet påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan heller inte ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra. Därför menar Folkpartiet att Sverige ska gå med i Nato, när det finns tillräckligt stöd för det.


 

Det här har vi gjort:
• Deltagit med åtta Jas-plan i den Nato-ledda operationen för att upprätthålla FN:s flygförbud över Libyen.
• Deltagit i insatser under Nato-flagg, till exempel Sveriges insats i Norra Afghanistan inom Nato:s operation ISAF.
• Skapat ett tätare nordiskt samarbete med indirekta kopplingar till Nato via våra grannländer.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

 

20 november 2012

Liberala alfabetet fortsätter!

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i nationella prov:


Vi vill:
 • Förbättra rättningen av proven.
 • Göra det obligatoriskt för eleverna att genomföra nationella prov.
Vi tror på tidig utvärdering av vad eleverna har lärt sig. Därför har regeringen infört nationella prov i årskurs tre.
Många ryggar tillbaka när man säger att nio-tioåringar ska göra nationella prov. Men det är inte så dramatiskt. Läraren läser en saga och provet blir tilltalande genom spel och bilder. Förra årets prov i matematik genomsyrades till exempel av en specialskriven berättelse om två barn, Nova och Troj, som eleverna skulle hjälpa att lösa olika problem.
Detta gör inte proven mindre viktiga. Om en elev inte når den lägsta godtagbara kunskapsnivån upptäcker lärarna det – och kan sätta in extrastöd.
Dessutom har regeringen infört nationella prov i årskurs sex, samt nationella prov i fler ämnen i nian. Dessa prov har två funktioner – dels kan man tidigt upptäcka elever som halkar efter, dels säkrar de betygens likvärdighet över landet.
Vi vill också skärpa granskningen av rättningen av proven. Skolverket tar därför in ett urval av prov för dubbelrättning.
Det här har vi gjort:
 • Infört nationella prov i svenska och matematik årskurs 3.
 • Infört nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 6.
 • Infört nationella prov i NO-ämnena i åk 9.
 • Infört dubbelrättning av de nationella proven i åk 9.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

18 november 2012

Skäms SD!Ingen har väl undgått senaste dygnens skandaler i SD...Sveriges invandrarfientliga parti har stora problem just nu - både SD:s ekonomisk politisk talesman och rättspolitiske talesman får lämna sina uppdrag efter uttalande som blatte, hora och babbe..Detta trots att partiledningen för en tid sedan gick ut med att det gäller nolltolerans mot rasistiska uttalanden av partiföreträdare.

Samtidigt växer kritiken internt i partiet då många inte känner igen sig i retoriken. Vissa företrädare ute i landet anser att Åkesson inte bör "medieanpassa sig" på detta sätt. Givetvis kommer då de mer konservativa företrädarna att känna sig främmande i det mer socialkonservativa landskapet som Åkesson försöker skapa.

En tuff kris som partiledaren nu får brottas med, men egentligen inget nytt...Ända sen valet har Åkesson försökt att rensa i SD-leden genom att plocka bort "icke önskvärda" företrädare för att partiet ska bli mer rumsrent och accepterat med förhoppningen att allt fler ska våga ansluta sig och rösta på SD. Men, bakom kavajen och slipsen tror jag personligen att de alla är likadana...

17 november 2012

Noras skolor i fokus!

Nora hamnar på en hedrande femtioåttonde plats när Lärarförbundet preseneterar sin ranking över Sveriges 290 kommuners placeringar som "Årets skolkommun". Jag brukar säga att det säger mer om länets övriga kommuner än om Nora, men icke desto mindre är det en hedrande placering. Detta enkom borde få barnfamiljer att välja Nora som boendeort, det faktum att staden har länets bästa skola.

Så här säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet: - En kommun som utmärker sig tvingar dem runt om att förbättra sig. Det är naturligtvis attraktivt att flytta till en kommun med rykte om att vara en bra skolkommun.
Eva-Lis Sirén understryker att det inte borde vara sådana skillnader mellan kommunerna.
- Den bristande likvärdigheten är en av Sveriges stora utmaningar.


Jag vill hävda att elevernas resultat är det absolut viktigaste i våra skolor och följande faktorer som finns med i rankingen har stor betydelse för detta: mått för resurser till undervisning, lärartäthet, andel barn i förskola och niondeklassarnas betyg. Att fackförbundet dessutom väger in faktorer som lärarlöner, lärarnas sjuktal och kommunen som avtalspart borde generera dessa poster en lägre ranking i undersökningen. Höga lärarlöner ger inte bättre betyg i nian för eleverna och det är elevernas resultat som borde stå i fokus!

16 november 2012

Kampen för kvinnors rättigheter

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver så här i sitt nyhetsbrev:

Savita Halappanavar dog av blodförgiftning efter att hon fått missfall och förvägrades abort på ett irländskt sjukhus. Trots hennes upprepade vädjanden vägrade läkaren genomföra aborten med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Det är skakande att det inom EU finns länder som på grund av religiösa normer inte värderar en ung kvinnas liv mer än så.
Kampen för kvinnors rättigheter möter större motstånd i världen. I FN-sammanhang får vi nordiska länder ägna allt större kraft åt att försvara gamla framgångar istället för att ta steg framåt i utvecklingen mot mer jämställda samhällen. Och vårt försvar sker med full kraft, men vi har svårt att ensamma hålla emot.
Sedan framgångarna på FN:s fjärde världskvinnokonferens i Peking 1995 måste jag tyvärr konstatera att utvecklingen gått bakåt i många delar av världen. Splittringen mellan de länder som genuint tror på en jämställd värld och de som vill försvara könsgapen med kulturrelativism växer.
Mot den bakgrunden är det glädjande att regeringen nu fattat beslut att ge stöd på 10 miljoner kronor till Sveriges kvinnolobby för att genomföra en nordisk kvinnokonferens, Nordiskt Forum Malmö 2014 - new actions on women´s rights. Konferensen äger rum mellan den 12-15 juni 2014.
Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter.
Krafter ska mobiliseras och dialog ska uppmuntras fram till konferensen 2014. Som Gertrud Åström uttryckte det på presskonferensen "Det är vägen till konferensen som är viktig". Mycket väntas hända.
Nordiskt Forum är ett gemensamt initiativ från den nordiska kvinnorörelsen för att förverkliga det dokument som FN antog år 1995 på World Congress on Women´s Rights i Peking. Konferensen planeras innehålla föreläsningar, seminarier och workshops och riktar sig till en bred målgrupp som t.ex. kvinnoorganisationer, politiker, myndigheter och andra berörda organisationer.
Syftet med konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 är bl.a. att organisera ett arbete för förverkligandet av Pekingplattformen, främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, formulera rekommendationer för framtida strategier på FN:s Millenium Development Goals 2015.

13 november 2012

Stopp för åldersdiskriminering!

Ännu ett steg i rätt riktning mot diskriminering av äldre har tagits:

Det gläder mig oerhört mycket att Sverige går i bräschen för att motverka all form av åldersdiskriminering.
Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson med anledning av att riksdagen beslutat om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
Genom riksdagsbeslutet blir Sverige ett av de första EU-länderna som lagstiftat om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.

Från den 1 januari 2013 blir diskriminering på grund av ålder förbjuden också inom samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.
– Från och med nyår får man således inte diskriminera människor på grund av deras kronologiska ålder. Då kan människor inte nekas mobilabonnemang, bensinkort eller avbetalningsköp därför att de levt ett visst antal år. Då kan en 76-åring få flytta till seniorboende, vilket inte alltid varit fallet tidigare. Äldre ska inte heller behöva vänta på sjukvård med motiveringen "Du har tid att vänta".

Källa www.folkpartiet.se

11 november 2012

Inga barn får hamna utanför!

                                          Bild UNICEF/Frank Aschberg


Något är fel. I Sverige är vi överens om att alla barn ska ha samma rättigheter. Ändå finns det barn som inte räknas in. Som ingen ser. Som hamnar utanför. 
 
Det kan börja i fattigdom, segregation, med en diagnos, med föräldrar som har problem eller att hjälpen ser så olika ut beroende på var man bor. Vissa får hjälp, andra inte. I värsta fall leder det till att barn inte klarar skolan. Därifrån kan vägen tillbaka vara väldigt lång.

Inga barn får hamna utanför. Om barnkonventionen vore svensk lag skulle det vara svårare för vuxna att glömma bort, att inte se, att inte ta ansvar.
 
Jag har skrivit under på unicef.se/utanför. Gör det du också!

Har du en blogg? Hjälp UNICEF att uppmärksamma barnen som hamnar utanför. Besök unicef.se/sprid-budskapet/blogga-mot-socialt-utanförskap för att hämta material.

10 november 2012

När är brottet sonat?

Dagens Samhälle hade förra veckan en artikel om att var fjärde kommun kräver arbetssökande på ett utdrag ur belastningsregister. En av de kommuner som går längst är Nora kommun som begär utdrag för alla arbetssökande, oavsett tjänst de söker till.

Kravet enligt lag är att den som skall anställas inom grundskola, barnomsorg, LSS- eller HVB-verksamhet med barn skall visa upp detta utdrag. För många kommuner är nästa steg att även de som skall anställas inom vård- och omsorg ska visa ett registerutdrag.

Självklart finns det en risk med utdragen ur belastningsregistret, att de får stå för en alltför stor del av den bakgrundskontroll som skall göras i samband med ett anställningsförfarande. Och var skall gränsen dras, när är det OK med ett utdrag och när inte?
Det finns en utredning som gjorts där förslaget är ett förbud för arbetsgivare att utan lagstöd kräva utdrag. Regeringen säger att frågan är svåravvägd då det å ena sidan rör arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet och å andra sidan arbetstagarens trygghet.

Personligen anser jag att det någonstans måste finnas en gräns för när man anses ha sonat sitt brott och dessutom, vilka brott ska exkludera personer från arbetsmarknaden?  Min bedömning är att lagstiftningen på området högst sannolikt kommer att skärpas!

09 november 2012

Brysselnytt!
EU:s miljökommissionär
I veckan träffade Marit Paulsen - som nu är åter efter sin operation - EU:s miljökommissionär, Janez Potocnik, för att presentera sin vision om det livsviktiga kretsloppet mellan stad och land. Tidigare i veckan träffade hon f ö miljöminister Lena Ek, och passade även då på att redogöra för sina tankar kring rening av avloppsslammet och återföring av näringsämnena till åkern. 

- Det kändes upplyftande att få diskutera detta med miljökommissionären. Detta är ju en fråga av största vikt för vår framtid och det kändes att han tog den på allvar, menade Marit efter mötet.
 
Öppenhet, effektivitet och ökad rättssäkerhet.
Med en allmän förvaltningslag ska det bli lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter. I stället för att som i dag ha olika regler kring offentlighetsprincipen i de olika myndigheterna.
- Dagens system där de flesta av EU:s institutioner och organ har olika regler är förvirrande för medborgarna, därför uppmanar vi EU-kommissionen att presentera ett lagförslag kring detta viktiga område så snart som möjligt, säger Cecilia Wikström som företrätt den liberala gruppen i diskussionen i det rättsliga utskottet som på tisdagen med bred majoritet röstade för en rapport som uppmanar EU-kommissionen att presentera ett lagstiftningsförslag.
Källa nyhetsbrev från Fp i Bryssel 2012-11-09


07 november 2012

En orädd varg!

Anette Skoog förklarar vilket hårt slag händelsen är för deras företag. Hur hela begreppet levande landsbygd hotas om inte rovdjursfrågan får en lösning.
- Det är inte frågan om att vi inte ska ha någon varg. Men vargen måste göras skygg, som den var förr om vi ska kunna freda våra tamdjur.


Raderna ovan är tagna ur dagens artikel  i Na om landsbygdsföretaget i Ervalla som blivit utsatt för en attack av vargar där ett trettiotal dräktiga tackor dödades.

Än en gång en djurägare som utsätts för det grymma i att rovdjur attackerar de tamdjur som går ute i markerna. Denna gång handlade det inte om att döda en eller två tackor för att vargen skulle stilla sin hunger utan det var mer ett besinningslöst dödande.

Många är de människor som lever på landsbygden idag som kan vittna om just vargens orädda sätt när den möter människor eller hundar, vargar som inte backar vilket borde vara det naturliga när de träffar på sin fiende...
Så visst är det så att vargen måste göras skygg igen om vi vill ha en levande landsbygd i Sverige. Och som jag skrivit tidigare när det gäller vargfrågan, de som är berörda måste få komma till tals, de måste inkluderas i det arbete som bedrivs när det gäller våra rovdjur och den biologiska mångfalden.


06 november 2012

Klart jag blir förbannad!

På svt:s nyhetssida kan jag läsa att det delas ut generösa pensioner till relativt unga politiker. 46, 41 och 37 år är några av de kommunalråd som plockar ut dessa politikerpensioner, de har alltså inte ens fyllt 50 år och har redan gått i pension medans vi andra förväntas arbeta till minst 67, gärna mer...

Det som gör mig förbannad är så klart det faktum att detta ens är möjligt för dessa unga före detta kommunalråd att plocka ut pension i stället för en kortare omställningsersättning som gör vederbörande anställningsbar efter perioden som kommunalråd.

Men det som gör mig allra mest ilsken är det faktum att svt "glömmer bort" att skriva ut det faktum att detta, trots allt, med politikerpensioner berör ett fåtal politiker, nämligen de som arbetat som kommunalråd med mer än 50 procents arvodering.

Det är fortfarande så, att de allra flesta politiker, 97 procent, arbetar som fritidspolitiker och för fritidspolitiker finns det ingen politikerpension som hägrar. Men den informationen finns inte med i inslaget vilket gör att människor kommer att uppfatta det som att detta gäller ALLA som är politiskt aktiva, vilket är fel och bara spär på det politikerförakt som redan är relativt utbrett. Trist, svt!

05 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mänskliga rättigheter:

Vi vill:
 • Stärka arbetet för att värna minoriteters rättigheter i Europa. Sanktioner bör införas mot EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter.
 • Förnyelsen av folkrätten måste gå vidare så att den blir ett tydligt stöd, inte ett hinder, för individers grundläggande rättigheter.
 • Öka kampen mot könsrelaterat våld, människohandel för sexuella ändamål, efterfrågan på prostitution och stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen.

Alla människor är födda fria med samma rättigheter. Trots det kränks dagligen de mänskliga rättigheterna världen över. Därför måste arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna vara en grundläggande uppgift.
Det här har vi gjort:
 • Demokrati och MR är nu en huvudprioritering i svenskt bistånd.
 • Presenterat en ny politik för demokratibistånd.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

04 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mäns våld mot kvinnor:

Vi vill:• Att den som bryter mot besöksförbud ska övervakas med elektronisk fotboja.
• Öka skyddet för den som lever under hot.
• Kriminalisera stalkning.
• Skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning.
• Korta polisens utredningstider.
• Införa obligatorisk behandling för män som dömts för kvinnomisshandel.
• Att barn som blir vittnen till våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut. Skyddet måste bli bättre för barn som tvingats leva med våld inom familjen.
• Tillsätta en ”haverikommission” varje gång en kvinna mördas i en nära relation.
• Publicera en årlig rapport om dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.


Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Men rätten att inte utsättas för våld är inte bara en jämställdhetsfråga, utan i högsta grad också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor efter våld av någon de har eller har haft relation till. Varje år flyr 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd. Vi kan aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar.

Med Folkpartiets jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har en historiskt stor satsning genomförts och över en miljard kronor har satsats för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Det här har vi gjort:

• Genomfört en historisk satsning för att stoppa mäns våld mot kvinnor på över en miljard kronor.
• Presenterat den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Handlingsplanen innehöll 56 konkreta åtgärder.
• Ökat stödet till kvinnojourerna.
• Givit Rikspolisstyrelsen 6.5 miljoner för att säkerställa att samtliga polismyndigheter ska kunna tillhandahålla larmskyddspaket till hotade kvinnor.
• Höjt straffet för grova våldsbrott.
• Ökat socialtjänstemännens, polisens och domarkårens kompetens i våld i nära relationer.
• Socialtjänstlagen har ändrats så att det blivit tydligt att kommunerna har skyldighet att hjälpa brottsoffer som våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden03 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, idag m som i människohandel:

Vi vill:
• Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet. Människohandeln är internationell, och inget enskilt land i Europa klarar att bekämpa den på egen hand.
• Ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Skapa en nationell enhet mot organiserad brottslighet.
• Införa straffet grovt sexköp för den som utnyttjar någon som är offer för människohandel.
Människohandel är vår tids slavhandel. Människor köps och säljs och tvingas in i bland annat prostitution, tiggeri och slavarbete. Handeln finns i de flesta länder världen över, och det är miljontals människor som drabbas.
Folkpartiet vill förebygga människohandel genom att arbeta för demokrati och mot fattigdom, samt genom att göra det enklare att komma till Sverige på laglig väg. Men vi vill också ge polis och tull vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.
 
Det här har vi gjort:
• Gjort det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige.
• Inlett en kraftfull mobilisering mot den organiserade brottsligheten.
• Initierat en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 213 miljoner kronor satsas totalt på 36 åtgärder.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden