31 augusti 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter vi med ytterligare ett ämne på bokstaven G, nämligen gymnasieskolan:

Skolväsendets största utmaningar finns på gymnasiet. Tyvärr är det många ungdomar idag som väljer att inte avsluta sin gymnasieutbildning. Det individuella programmet (IV) har blivit en av gymnasiets största utbildningar. Vi vill att alla ungdomar ska gå klart sin gymnasieutbildning och få en examen. En avslutad gymnasieexamen ökar valmöjligheterna i livet och bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet.
Gymnasieutbildningen har försämrats under de senaste tjugo åren. Allt för många lämnar gymnasiet idag med stora kunskapsbrister. Högskolelärarna menar att studenterna är sämre förberedda nu än tidigare och företagen anser att yrkeseleverna inte har tillräckliga yrkeskunskaper.
Vi har därför genomfört en gymnasiereform. Från höstterminen 2011 innehåller gymnasiet studievägar för både elever som sökt sig till studeförberedande och yrkesförberedande program. I de yrkesförberedande programmen ligger fokus på att ge eleven färdigheter och erfarenheter som eftersöks av arbetsgivare. Vi inför även lärlingsutbildningar där eleven läser sina yrkesämnen på en arbetsplats.
Högskolebehörighet blir en möjlighet, inte en skyldighet. Yrkesprogrammen ska vara inriktade mot yrkeskunskaper och avslutas med en yrkesexamen. Eleverna ska kunna välja om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. De studieförberedande programmen ska vara inriktade mot högskolestudier och fokusera på ämnesfördjupning. Vi vill ta bort trösklarna från gymnasieskolan till högskolan för de som vill läsa vidare.

Det här har vi gjort:
  • Genomfört en stor gymnasiereform.
  • Givit elever incitament att välja svåra ämnen som fördjupningskurser i språk och matematik i stället för kurser av hobbykaraktär genom meritpoäng vid ansökan till högskolan.
  • Infört en modern lärlingsutbildning.
 Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: