05 augusti 2012

Liberala alfabetet...
Serien fortsätter idag med A som i arbetsmarknad:

Den svenska arbetsmarknadsmodellen skiljer sig från mönstret i de flesta andra utvecklade industriländer. Den har en historisk bakgrund som sträcker sig mer än 100 år tillbaka. Det som kännetecknar den svenska modellen är att lagstiftningen på arbetsmarknadens område lämnar ett stort utrymme för arbetsmarknadens parter att komma överens om lösningar i kollektivavtal. Sverige har exempelvis inte någon offentlig reglering om minimilöner, utan lönerna är en fråga för avtalsrörelser, inte valrörelser.
Den svenska modellen har i huvudsak varit framgångsrik, men i och med att arbetslivet har förändrats betydligt under de senaste decennierna behöver modellen moderniseras och arbetsrätten anpassas till behoven och villkoren på dagens arbetsmarknad. Industrisamhället har lämnat plats för en alltmer kunskapsintensiv tjänstesektor, där rörligheten är större och den internationella konkurrensen skarpare.

Vi anser att de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden är hur rörligheten ska ökas, hur möjligheterna för unga och utrikes födda att få ett arbete ska förbättras och hur människor som i dag fastnat i ett utanförskap ska kunna komma i arbete.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: