12 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Idag fortsätter jag med det liberala alfabetet, fortfarande på bokstaven b - denna gång b som i biologisk mångfald.


Folkpartiet liberalerna vill:

Slå vakt om den biologiska mångfalden.
• Medverka till att konventionen för biologisk mångfald (CBD) uppfylls.
• Bevara de orörda älvarna, samt dess biflöden och övriga lagskyddade älvsträckor, outbyggda.
• Ett nytt etappmål för skydd av skog ska sättas upp till 2020.
• De nationella anslagen för säkerställande av biologisk mångfald ska ligga kvar minst på dagens nivå.
• I Sverige bör antalet hotade arter minska med 30 procent till 2015.
• Skydda och återskapa våtmarker.
• Slå vakt om Allemansrätten samt om ett starkt strandskydd.

Skyddet av den biologiska mångfalden är en hörnsten i den liberala miljöpolitiken. Biologisk mångfald gäller arter, den genetiska mångfalden inom arter samt ekosystem och landskap. Biologisk mångfald främjar ekosystemets flexibilitet och uthållighet och behöver på alla sätt skyddas och bevaras åt framtida generationer. Naturens skönhet, rytm och ljud utgör en viktig del av vår livskvalitet och det är en central uppgift för miljöpolitiken att öka möjligheterna till naturupplevelser för alla oavsett om man bor i glesbygd, landsbygd eller tätort.
Artdatabankens senaste redovisning av utrotningshotade arter i Sverige visar att det arbete som pågår för att rädda såväl blåvingen och den vitryggiga hackspetten som tusentals andra arter måste få ökad uppmärksamhet och stöd.
Väl fungerande nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden utgör basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden. Fortsatta avsättningar av skyddsvärd skog är en viktig miljö- och klimatåtgärd, och ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ska ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.

Det här har vi gjort:
Vi har medverkat till att alliansregeringen har skyddat mer skog än vad som skyddats totalt under de två senaste mandatperioderna. Riksdagens delmål om att totalt 900 000 hektar skogsmark ska få skydd kommer nu att nås, bland annat genom att ersättningsmark från Sveaskog används för reservatsbildning.

Mer om vår klimatpolitik kan du läsa via denna länk.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: