14 augusti 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter jag det liberala alfabetet med bokstaven D, denna gång som i Diskriminering:


Vi vill:Att förbud mot åldersdiskriminering ska gälla inom alla samhällsområden.
Att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska kunna räknas som diskriminering.
Ha en heltäckande lag mot diskriminering i hela EU.

Diskriminering hindrar människor från att komma till sin rätt och bli bemötta som unika individer med egna förmågor och förtjänster. Diskriminering kan aldrig accepteras, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden.

Folkpartiet var pådrivande för att Sverige skulle få den nya, sammanhållna diskrimineringslagen som trädde ikraft den 1 januari 2009. De tidigare diskrimineringslagarna slogs ihop och ombudsmännen ersattes av en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO), med ansvar för hela lagens omfattning. Två nya diskrimineringsgrunder infördes; ålder och könsöverskridande identitet
eller uttryck. I den nya lagen finns även den nya påföljden diskrimineringsersättning. Ersättningsnivåerna till den som drabbats av diskriminering har höjts ordentligt – det ska svida i plånboken att diskriminera.

I dag är det förbjudet inom alla samhällsområden att diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Däremot är det bara i arbetslivet och utbildningssektorn som det är förbjudet med åldersdiskriminering. Vi menar att skyddet mot åldersdiskriminering måste vara lika heltäckande som för övriga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar också med att föra in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen.


Detta har vi gjort:
• Infört en samlad lag mot diskriminering och en ny ombudsman, Diskrimineringsombudsmannen.
• Höjt ersättningen till den som drabbas av diskriminering.
• Avsatt 122,8 miljoner kronor för åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans under 2012.

Satsar 4,5 miljoner på en treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och intolerans under perioden 2012-2014.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: