05 september 2012

Liberala alfabetet...

Jag fortsätter mitt liberala alfabet på bokstaven H, idag h som i hedersrelaterat våld:

Vi vill:Att social förtur till ny bostad ska gälla i hela landet inte bara i kommunen där offret bor.
• Att Socialtjänsten ska kunna utreda ett barn utan att en potentiellt "farlig förälder" får information om detta.
• Att den lagstadgade skyldigheten att anmäla missförhållanden inom familjer till socialtjänsten, i högre grad än idag, ska uppfyllas. Barn och ungdomar som far illa måste få hjälp.
• Öka skyddet för den som lever under hot.
• Kriminalisera stalkning.
• Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap.
• Avskaffa dispensmöjligheten att ingå äktenskap innan man fyllt 18 år.

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi får inte blunda för det så kallade hedersvåldet som drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar, från familjer med starkt patriarkala värderingar. Våldet får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel. Mänskliga rättigheter är universella, okränkbara och omfattar alla individer. Hedersvåld bekämpas ytterst genom en förbättrad integrationspolitik.
Barn- och tvångsäktenskap är företeelser som inte är förenliga med vår syn på jämställdhet och barns rättigheter. Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta flickor och unga kvinnor måste förbättras – det kan gälla allt från skyddat boende till att en berättelse för en skolsköterska inte måste leda till att föräldrarna informeras.

Det här har vi gjort:
Regeringen har lagt fram en handlingsplan med 56 konkreta åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck liksom våld inom relation. 800 miljoner kronor satsades 2008-2010 för att förverkliga handlingsplanen.
• Länsstyrelserna har fått i uppdrag att lämna stöd till lokala insater mot hedersrelaterat våld, till exempel rådgivning eller skyddade boenden.
• En statlig utredning tar fram förslag för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse.
• Skolledare för grund- och gymnasieskolor ska erbjudas utbildning om hedersrelaterat våld.
• Allmänna arvsfonden har fått i uppdrag att prioritera bland annat projekt mot hedersrelaterat våld.
• Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen och föreslå lagändringar som behövs för att ytterligare stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap samt analysera förutsättningarna för en kriminalisering av barnäktenskap.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: