19 september 2012

Liberala alfabetet

Idag fortsätter det liberala alfabetet med bokstaven J, j som i jämställdhet, ett viktigt ämne som ger en lång text:


Vi vill:
• Bekämpa lönediskrimineringen – lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
• Möjliggöra flexibel arbetstid i högre utsträckning.
• Chefsutveckla inom kvinnodominerade yrken.
• Utforma en jämställdhetsranking av större svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som utgångspunkt.
• Separera RUT- och ROT-avdragen.
• Införa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i skolan och i hälso- och sjukvården.
• Bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersvåld.
• Förbjuda barn- och tvångsäktenskap.
• Ta krafttag mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Att uttaget av föräldraförsäkringen ska bli mer jämställt.
• Förenkla och fördubbla jämställdhetsbonusen.
• Att möjligheten att införa ett s.k. föräldraavdrag ska utredas. Det skulle syfta till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga.
• Avskaffa vårdnadsbidraget.


Jämställdhet mellan könen handlar ytterst om mänskliga rättigheter och människors grundläggande värde. Utgångspunkten för den liberala jämställdhetssträvan är att var och en ska respekteras som fri individ och därmed ges möjlighet att forma sitt eget liv. Folkpartiet liberalerna har en lång och stolt tradition av att stå upp för jämställdhetsfrågor.

Sverige utlovas ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men det finns många orättvisa skillnader som behöver bekämpas. Fortfarande tjänar en kvinna i dag sex procent mindre än en man på samma arbete och den ovägda löneskillnaden ligger på 15 procent. Kapital och förmögenhet är, trots att kvinnor tjänar egna pengar, ojämnt fördelat. Sverige har relativt sett få kvinnliga entreprenörer. Uttaget av föräldradagar mellan kvinnor och män är fortfarande ojämnt.

Inom många kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor saknas utvecklingsvägar för duktiga medarbetare. Samtidigt brister ledarskapet i många fall vilket inverkar negativt på verksamhetens kvalitet. Vi vill genomföra en satsning på ledarskapsutbildning för alla första linjens chefer inom offentligt driven vård och omsorg.

Vi vill att det ska utformas en jämställdhetsranking av större svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som utgångspunkt. Kvinnors underrepresentation i bolagsstyrelser är allvarlig. Ägares rätt att tillsätta styrelsen i privata bolag ska inte rubbas, men i offentliga bolag kan mer göras. Även utan kvotering kan vi, såsom redan skett på statlig nivå, komma vidare genom att ta fram nya riktlinjer och processer för att nå jämställda styrelser i kommunalt ägda bolag.

Småbarnsföräldrar som förväntas bli föräldralediga diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. För att motverka detta bör möjligheten att införa ett så kallat föräldraavdrag, som syftar till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga, utredas. Genom att kompensera en del av företagens kostnader för frånvarande personal kan diskriminerande attityder komma att brytas snabbare.

Alliansregeringen har infört en bonus för föräldrar som delar mer lika på föräldradagarna. Regeringen har utlovat att systemet ska förenklas och kopplas direkt till uttaget av föräldrapenning. Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare stärka incitamentet att dela mer lika på föräldraledigheten bör jämställdhetsbonusen fördubblas. Möjligheten att vid försäkran om ett jämnt uttag av föräldradagarna få ut bonusen i förväg bör utredas.

Detta har vi gjort:
• Avsatt 239 miljoner kronor till jämställdhetspolitik under 2012.
• Infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.
• En handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hederrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
• Infört en ny och skarpare diskrimineringslag.
• En handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• En handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
• Givit en utredare i uppdrag att utreda skärpt lagstiftning kring tvångs- och barnäktenskap. Uppdraget ska redovisas senast 2012.
• Genomfört en rad åtgärder för att främja kvinnors företagande, t.ex. förbättrad tillgång på kapital för kvinnor som vill starta eget.
• Infört en skattereduktion på hushållstjänster.
• Genomför projektet "Hållbar jämställdhet" i samverkan med Sveriges kommuner för att kvalitetssäkra skola, vård och omsorg utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


1 kommentar:

Calle sa...

Detta var i stora delar inget jämställt liberalt program utan ett vänsterfeministiskt socialistiskt.
Om jag läser dina punkter så är det alltså ok med människohandel av arbetskraft (drabbar främst män). Att kvinnor får slå män (nämns överhuvudtaget inte). Ett liberalt förhållningssätt till jämställdhet är att det inbegriper både kvinnor och män och att man har ett individperspektiv. Och om du vill ha ett tips till om du vill bli mer jämställd så lägg till några punkter som "Uppmuntra fler män att bli lärare", "Åtgärder för att förbättra pojkars skolprestationer etc". Ni blir lite mer trovärdiga som liberaler då även om jag inte gillar att man riktar stöd mot någon grupp, allt skall vara på individnivå. Som tur är har Nyamko Sabuni grundläggande liberala värderingar.