24 mars 2012

Hjälptelefon för att förebygga

Här kan du läsa jämställdhetsministerns senaste nyhetsbrev:
Vänner,
målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande att forma samhället och sina egna liv. En fråga som vi arbetar intensivt med för att komma närmare det jämställda samhället är hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor. Min ambition har varit att vi ska jobba brett och på flera fronter. Under lång tid har arbetet kring sexualbrotten kretsat kring straff och behandling efter att brott har begåtts. Nu fokuserar vi på det förebyggande arbetet mot sexuellt våld genom att försöka stoppa sexualbrotten innan de begås. Det räcker inte längre med att bara plåstra om kvinnorna som drabbas. Ska våldet mot kvinnor upphöra måste de män som utsätter kvinnor för våldet ändra sitt beteende.  Fram till och med 2014 satsar regeringen totalt 120 miljoner kronor för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra övergrepp. Igår invigde jag en av de satsningar som regeringen gör - hjälptelefonen PrevenTell, på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. PrevenTell är en telefonlinje dit personer som riskerar att utöva sexuellt våld mot andra ska kunna vända sig för att få hjälp och stöd i tid. Tanken är att hjälpa dem som är på väg över gränsen till det olagliga eller upplever att de har en oönskad sexualitet även om den är inom lagens gränser. Genom hjälptelefonen kommer man att nå riskpersonerna - de som riskerar att utöva sexuellt våld men som inte är kända av polis, socialtjänst eller kriminalvård. Den testverksamhet av hjälptelefonen som Karolinska har utfört har varit lyckad och män har frivilligt sökt sig till hjälptelefonen för att få stöd och behandling. Förutom hjälptelefonen kommer Karolinska att kartlägga liknande verksamheter i Sverige för att skapa ett nationellt nätverk. I uppdraget ligger också att utveckla och evidensbasera behandlingsmetoderna.
Sedan återstår att utvärdera verksamheten. Varje sexualbrott som förebyggs är en stor framgång. För att en dag nå jämställdhet måste våldet och övergreppen mot kvinnor upphöra.

Vänligen,

Nyamko

Inga kommentarer: