27 juli 2012

Nyheter från regeringen

Idag får du ta del av vice utbildnings- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis nyhetsbrev:


Vänner,

När sommarregeringen sammanträdde idag var det min tur att sitta ordförande och vi fattade två beslut som berör mina ansvarsområden. Det första handlade om läsning och jämställdhet i skolan.

Många killar och tjejer läser i sommar Zlatan Ibrahimovics självbiografi som sin första bok. Vare sig första boken är en fotbollssaga eller en klassiker så kan detta bli början på en livslång relation till böcker. Såväl flickors som pojkars läslust kan väckas med bra lärare och effektiva metoder.

Fler än dubbelt så många pojkar som flickor blev vårterminen 2010 underkända i ämnet svenska i grundskolan och det finns en övervikt av pojkar bland elever med läs- och skrivsvårigheter. God språkförståelse är viktigt för skolframgång i flera ämnen. Studier visar på ett starkt samband mellan läsförmåga och skolframgång mätt i betyg.

Regeringen har bland annat mot den bakgrunden idag beslutat att de 48,5 miljoner som 2012-2014 satsas på ökad jämställdhet i skolväsendet delvis ska användas till en samlad insats från Skolverket för att främja barns och elevers lärande och utveckling avseende jämställhet, språk och kommunikation. Insatserna ske ge förskollärare och lärare möjlighet att utveckla sin undervisning så förutsättningarna förbättras för elever att nå utbildningens mål, oavsett kön och bakgrund.

Att väcka barn och ungdomars läslust är ett viktigt uppdrag för skolan. Nu måste vi bryta den antipluggkultur som finns hos många killar.
Vänligen Nyamko

Inga kommentarer: