17 juli 2012

Jämställt arbete & lika lön!

Idag låter jag dig ta del av jämställdhetsministerns nyhetsbrev om att det är dags att även kvinnors satsning på utbildning lönar sig:

På det senaste regeringssammanträdet fattade vi beslut om att ge CSN i uppdrag att genomföra en studie om skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation.

Bakgrunden är att i februari 2012 publicerade CSN rapporten Studerandes ekonomiska och sociala situation 2011. I undersökningen visas bland annat att studerande kvinnor i betydligt större omfattning än studerande män upplever olika former av psykiska och fysiska besvär. Exempelvis upplever 80 procent av kvinnorna att de ofta är stressade, jämfört med 58 procent av männen och 61 procent av kvinnorna har ofta ont i rygg, nacke och axlar, vilket kan jämföras med att 34 procent av männen ofta känner liknande besvär.
Den här undersökningen ökar våra möjligheter att förbättra kvinnors och mäns hälsa och studiesituation. Det är viktigt med kunskap om de bakomliggande orsakerna till varför kvinnor och män upplever sin hälsosituation på olika sätt under studietiden..

 Ledamöter i delegationen för jämställt arbetsliv
Regeringen har dessutom tillsatt ledamöterna i Delegationen för jämställt arbetsliv. Delegationen har i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas. Delegationen ska också lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet. Mikael Sjöberg, Generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, är sedan tidigare förordnad ordförande för delegationen.
Det är dags att även kvinnors utbildning lönar sig. Kvinnor tjänar fortfarande sämre än män trots att flickor lyckas bättre i skolan. Lönegapet mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken är en av våra största utmaningar.

Vänliga sommarhälsningar,

Nyamko Sabuni

Inga kommentarer: