07 januari 2012

Vem ska betala för friluftslivet?

I dagens Svenska Dagbladet finns en debattartikel skriven av två folkpartikollegor. Artikeln berör det faktum att allt fler kommuner redan tar ut avgifter, eller vill ta ut avgifter för skidspåren.
Jag instämmer i att det ur ett folkhälsoperspektiv är helt förkastligt och att det är tveksamt i relation till den för Sverige så unika allemansrätt. Rättsläget är dock högst oklart och ger inga tydliga direktiv, det är inte förbjudet att ta ut avgifter, men inte heller uttalat tillåtet.
Debattörerna menar att om kommuner kommer att fortsätta driva på för att ta ut avgifter för exempelvis skidspår så måste regeringen lagstifta för att förhindra detta. Man menar att det inte är kommunernas uppgift att bygga hinder för människor att kunna vistas spontant ute i naturen och att risken finns att detta blir en plånboksfråga om ingenting görs.

Som kommunalpolitiker har jag ett litet annat perspektiv på frågan, vid sidan av allaemansrätten och folkhälsoperspektivet som jag instämmer i. Den kommunala budgeten skall räcka till mycket, både de lagstadgade verksamheterna och andra satsningar. Den skall även räcka till för kommande pensionsutbetalningar.
Tidigare har det oftast varit så att föreningar har skött spårandet och så är det på många håll även idag. Kostnaden för detta har inkluderats i föreningsbidraget. Många frivilliga krafter har arbetat med detta runt om i Sverige.

I dag är det dock allt svårare för föreningar, att hitta människor som är villiga att ta på sig ansvar och uppgifter ideellt. Detta innebär i förlängningen att kostnaden för att hålla skidspåren preparerade i en kommun ökar rejält. Samtidigt som kostnaderna för vård, skola och omsorg ökar, ökar alltså även kostnaderna för verksamheter som är frivilliga för kommunen att driva.
För en kommunpolitiker blir det då en grannlaga uppgift att försöka prioritera mellan dessa olika verksamheter. Att då föreslå att skidspåren ska få bära sina egna kostnader är inte så långt borta i den kommunalpolitiska debatten.

Men kanske ska våra landsting och regeringen vara med och bidra ekonomiskt till att upprätthålla folkhälso- och allemansrättsperspektivet i Sverige? Det är en ambition för samhället att underlätta för människor att upprätthålla en hälsosam livsstil. Låt oss då tillsammans bära de kostnader detta för med sig.

Inga kommentarer: