17 januari 2012

Varför Vård- och omsorgscollege?

I vårt län kommer antalet ålderspensionärer om ca tjugo år att ha ökat med omkring tjugotusen personer. Detta samtidigt som befolkningsprognoserna tros vika i de allra flesta av länets kommuner.
Det innebär en utmaning när det gäller att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och samtidigt få resurserna att räcka till. Det ger naturligtvis även möjligheter till utveckling och innovationer inom både den privata och den offentliga omsorgen.

För att samla resurerna i länet, samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare inom omsorgssektorn och de ansvariga för utbildningen så har länet bildat ett Vård- och omsorgscollege. Länet är certifierat sedan 2008, norra länsdelen sen 2010. Detta ska inte förväxlas med en skola utan är snarare flera lärosäten där utbildning ges inom omsorgsyrken och är ett sätt att konkret sammanföra arbetsgivare och arbetstagare.

Syftet är självklart att få fler att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken men även att höja statusen på yrkesgruppen. Även de som redan har en anställning ska kunna vidareutbilda sig på vård- och omsorgscollege. Målet är att uppnå en god vård och omsorg för Örebro läns invånare.
Ett stort arbete pågår för att öka attraktiviteten genom en strategi som bl.a.
  • inventerar kompetensbehovet hos arbetsgivarna
  • samverkar för att så snabbt som möjligt få eleverna från utbildning till anställning genom traineeplatser och garanterad sommarpraktik
  • skapar kriterier för attraktiva arbetsplatser som följs upp årligen
Med tanke på hur andelen gymnasieelever kommer att minska fram till 2020 samtidigt som andelen äldre i länet ökar är arbetet med Vård- och omsorgscollege oerhört viktigt. Om du vill läsa mer om denna satsning kan du göra det på Regionförbundet Örebros hemsida

Inga kommentarer: