10 augusti 2011

Skollagen om skolbibliotek

I sommar har jag varit på Nora stadsbibliotek flera gånger för att låna böcker. Min sommarläsning består gärna av deckare och varje gång imponeras jag av utbudet på vårt förhållandevis lilla bibliotek. Förutom att låna böcker så kan man läsa tidningar, låna datorer eller titta på utställningen i konsthallen.

Den nya skollagen som trädde i kraft första juli i år stadgar att varje skola ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Detta gäller alla skolor oavsett skolform och huvudman. Utan att föregripa något så antar jag att Noras skolor kommer att utnyttja vårt stadsbibliotek. Det kommer att ställa en del nya krav på biblioteket då det i nya skollagen står:
Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Regeringen anser att skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen".

Att bibliotekariens roll kommer att förändras när kravet höjs på att skolbiblioteket skall spela en viktig roll för lärandet och för möjligheten att nå kunskapsmålen är ställt utom allt tvivel. Troligen kommer det att ställa krav på en skolbibliotekarie på Noras bibliotek.

Inga kommentarer: