17 augusti 2011

De mobbade ska inte tvingas flytta...

Jag fortsätter idag att skriva på temat mobbing. Få saker kan göra mig så upprörd som mobbing och en vuxenvärld som inte tar sitt ansvar. Det som upprör mig mest i detta är det faktum, förutom att vuxna faktiskt deltar i mobbing aktivt eller passivt och försöker skuldbelägga offren, att de som mobbas tvingas att flytta för att bli kvitt sina plågoandar!

I dagens SvD håller Jan Björklund, utbildningsminister i regeringen och partiledare för Folkpartiet, med mig om att det finns brister i hanteringen och att bristerna är allvarliga. Det kan aldrig vara rätt att den som utsatts för mobbing är den som tvingas flytta, ofta mot sin vilja, för att de vuxna på skolan är oförmögna att ta sitt ledarskapsansvar. Det är de vuxna som måste agera när mobbing upptäcks och ta ett ansvar för att åtgärder vidtas. Det är även de vuxnas ansvar att förebygga och säga ifrån, helt enkelt visa civilkurage.

En skärpning av lagstiftningen har gjorts som innebär att skolorna är skyldiga att agera mot mobbing. Om det kriterier som ställts upp inte uppfylls kan skolan krävas på skadestånd. Utbildningsministern utesluter inte att det kan komma ytterligare lagskärpning, men det visar sig också att den lagstiftning som finns inte alls utnyttjas till fullo vilket är mycket märkligt med tanke på att ca 50 000 elever mobbas årligen!

Jag hoppas att det kan bli en väckarklocka för skolorna och att de inspektioner som Skolinspektionen gör följs upp snabbare med skarpa reaktioner.

Inga kommentarer: