30 augusti 2011

De eviga visstidsanställningar

Aktuellt har ett reportage ikväll om de eviga visstidsanställningar som kommuner runt om i Sverige använder sig av.
Kommunal vänder sig mot att man "håller människor som daglönare" och säger att det är otidsenligt. Trots ett stort, och växande vikariebehov i äldreomsorg och barnomsorg drar sig många kommuner för att göra om de otidsenliga timanställningarna till fasta tjänster.

Ur ett jämställdhets perspektiv vore det intressant att se om en manlig arbetsplats utan protester skulle nöja sig med osäkra timanställningar och delade turer i den omfattningen som oftast finns inom barn- och äldreomsorgen i kommunerna....

Om de berörda förvaltningarna ser över vikariebehovet och gör en planering för behovet inom barnomsorg och äldreomsorg för den kommande tre- till femårsperioden är det sannolikt så att man skulle kunna fastanställa fler medarbetare på hel- och deltid. Framförallt inom äldreomsorgen vet vi ju att behovet av fler medarbetare bara kommer att öka. Många kommuner försöker att hitta nya lösningar och på flera håll prövar man att tillsätta vikarier i en vikariepool för att få ett större kapacitetsutnyttjande genom en ökad rörlighet. Inskolning och upplärning är givetvis a och o för att få en bra arbetsmiljö samtidigt som de boende och/eller barnen ska kunna garanteras en trygghet och en kontinuitet. 
Från politiskt håll trycker man i många kommuner på för att skapa heltidsarbeten i större utsträckning. Det är däremot inte alltid som detta hörsammas i organisationen.

Inga kommentarer: