05 februari 2012

Så undviker Nora fällorna med LOV

I Nora har samarbetspartierna beslutat att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem, till att börja med för servicetjänster inom hemtjänsten. Orsaken till införandet av LOV är givetvis att öppna för att Noras äldre själva ska få bestämma vem som kliver över deras tröskel.
Det är det viktigaste skälet, men det finns ett annat skäl som är mycket viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv - att LOV har visat sig vara fördelaktigt för kvinnor som jobbar inom vården och vill starta eget.

Det finns dock några saker som är viktiga att vara uppmärksam på. Det ena är att det är viktigt att bestämma sig för vilken kvalitet kommunen vill ha och vad som är en rimlig kostnad för denna. Detta måste ställa i relation till vad dessa tjänster kostar idag.
En annan viktig sak är att fundera på vilket sätt kommunen ska följa upp och granska den verksamhet som företagen skall utföra - det är viktigt att komma ihåg att både LOU och LOV är medel och inte mål i sig själva - det är politikerna som skall sätta upp målen!

Det innebär att det är viktigt att skriva bra förfrågningsunderlag, i avtalet måste vi säkerställa att vi skriver in det som behövs för att  kommunen sedan ska kunna granska de privata företagen på ett kritiskt sätt. Det går inte att göra uppföljning om man inte har insynsmöjligheter i företagen.
En av de största fördelarna med LOV är att företagen här konkurrerar med kvalitet och inte med pris. Alla företag som uppfyller de kvalitetskriterier som kommunen ställer får starta verksamhet och det finns inget sista datum för start utan nya aktörer, som uppfyller kraven, kan tillkomma när som helst.
Fördelarna överväger definitivt och framgången kommer Noras medborgare tillgodo om vi har fokus på medborgar- och brukarperspektivet och har tät dialog med de företag som får möjligheten att starta verksamhet via LOV.

Inga kommentarer: