17 oktober 2011

Frihet åt Dawit Isaak!

Nedanstående upprop gjordes igår på Folkpartiets landsmöte:

Folk­par­ti­ets landsmöte 2011 har myc­ket tyd­ligt visat att par­tiet står sta­digt för­ank­rat vid sina libe­rala röt­ter. De fri­het­liga vär­dena, demo­krati och mänsk­liga rät­tig­he­ter, har varit i fokus genom hela mötet. Vår vär­de­grund är glasklar.
Där­för kan vi inte avsluta landsmö­tet idag utan att nämna Dawit Isaak. Han har i år varit fri­hets­be­rö­vad i ett decen­nium. Till­sam­mans med tjugo andra fängs­la­des han i sep­tem­ber 2001 efter ett upp­rop för demo­krati i Eri­trea. Tio år i fång­en­skap – i strid mot allt vad rätts­stat, mänsk­liga rät­tig­he­ter och demo­krati heter.
För Dawit Isaaks fri­het måste den libe­rala rös­ten höras mer i svensk utri­kes­po­li­tik. Vi måste öka insat­serna utan­för Sve­ri­ges grän­ser, genom att bland annat:
1. EU bör belägga pre­si­dent Afewerki och hans när­maste krets med inre­se­för­bud. Frys deras till­gångar och utfärda rik­tade sank­tio­ner mot dem.

2. Vi bör sna­rast skicka en högni­vå­de­le­ga­tion till Eri­trea för att kräva att få möta Dawit Isaak till­sam­mans med ett läkarteam.
3. Allt bistånd som ris­ke­rar gynna Eri­treas rege­ring måste stry­pas. Enbart huma­ni­tärt bistånd som direkt hjäl­per det eri­tre­anska fol­ket ska ges.
4. Afri­kanska Uni­o­nen, vår grann­re­gion, måste mobi­li­se­ras som en alli­e­rad. Eri­trea har kun­nat vifta bort euro­pe­isk inbland­ning i det de kal­lar ”interna ange­lä­gen­he­ter”. De kan inte lika enkelt vifta undan sina afri­kanska kollegor.
5. Svenska repre­sen­tan­ter på högsta nivå bör följa upp den Habeas-Corpus-inlaga som skic­kats till högsta dom­sto­len i Asmara om Dawit Isaaks fall.
Fri­he­ten måste segra. Fri­het åt Dawit Isaak!

Inga kommentarer: