10 oktober 2011

Brev från jämställdhetsministern

Idag låter jag dig ta del av ett färskt brev om jämställdhetsfrågor från Nyamko Sabuni:


Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att det lönar sig lika mycket för kvinnor att utbilda sig som för män. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering.

Regeringen har förstärkt sitt arbete för bättre jämställt arbetsliv senaste åren. 2009 presenterade jag en handlingsplan som innehöll åtgärder för att bland annat motverka den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade yrken.

Det viktiga arbetet sker främst inom ramen för skolans jämställdhetsarbete där könsnormer uppmärksammas och motverkas. Könsbundna utbildningsval är en viktig förklaring till att vi har en segregerad arbetsmarknad.

Åtgärder har också vidtagits för att främja jämställt deltagande i arbetslivet och jämställda arbetslivsvillkor. Att stimulera kvinnors företagande har också varit en viktig del i strävanden mot ett jämställt arbetsliv.

Utveckling går framåt men dock långsamt. Kvinnors deltidsarbete minskar något. Lönegapet mellan kvinnor och män minskar marginellt och kvinnor utför en timme mindre obetalt hushållsarbete idag jämfört med 10 år sedan. Den tid kan nu läggas på lönearbete eller egen tid. Nyföretagande bland kvinnor ökar och fäder tar ut ett par procent fler föräldradagar idag jämfört med 2009.

Men utmaningarna är fortsatt stora. Det finns fortfarande brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnor har en sysselsättningsgrad som är lägre än mäns. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, både frivilligt och ofrivilligt. Av de sysselsatta arbetar en tredjedel av kvinnorna deltid även om andelen heltidsarbetande har ökat de senaste tio åren. Bland männen arbetar nio av tio heltid.

Regeringen har därför beslutat att tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har utsetts till ordförande för Delegationen. En utgångspunkt för delegationens arbete ska vara den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna ansvarar för lönebildningen. Delegationen ska uppmärksamma frågor om livsinkomst och om hur individuella val vid en tidpunkt i livet kan få konsekvenser senare i livet.
Folkpartiet är pådrivande för en aktiv jämställdhetspolitik som möjliggör för både kvinnor och män att utvecklas på arbetsmarknaden och säkerställer att samhället tar tillvara kompetensen hos hela befolkningen.

Inga kommentarer: