30 oktober 2011

Färre universitet i framtiden

I början på veckan kunde vi läsa Jan Björklunds artikel i DN om universitetens framtid. Björklund pekar på två viktiga saker som gäller för universiteten  - ungdomarna blir färre -vilket kommer att innebära att vi på sikt kommer att få färre universitet i Sverige. En jämförelse mellan födelsetalen 1990 och 2000 talar sitt tydliga språk - 36 000 färre barn föddes...

Det låga födelsetalet tillsammans med de senaste årens förändring i utbildningspolitiken - från kvantitet till kvalitet - innebär sannolikt att vi kommer att se en minskning i antalet universitet.
Några av de faktorer som påverkar detta är bl.a. att det nu genomförs allt vassare examenstillståndsprövningar och kvalitetsutvärderingar. Forskningsanknytningen är svag på många utbildningar, trots att den är förutsättningen för all högre utbildning. De stora universiteten har tillgång till den medan flera av de mindre högskolorna har satsat enbart på utbildning. Här behövs ett mer utvecklat samarbete.

Utbildningsministern förordar att inititativet om sammanslagningar skall komma från de lärosäten som är berörda. Många universitet har redan idag campus på flera orter, Linnéuniversitetet är ett exempel, Örebro universitet ett annat.

Som en av två rapportörer för Regionförbundet på skolans område ser jag behov av ett starkt universitet i region Örebro som en viktig pusselbit för att regionen inte skall tappa ytterligare mark när det gäller högre studier.
Ett omfattande arbete pågår nu inom ramen för den Regionala Utvecklings Strategin RUS där ett av fyra områden är kompetens och kunskapshöjande åtgärder. Att stärka samarbetet mellan grund- och gymnasieskolorna i regionen är en viktig åtgärd, ett nära samarbete med näringslivet är en annan viktig komponent i detta arbete. Men för att nå målet att fler av regionens ungdomar skall gå vidare till högre studier är ett nära samarbete med Örebro universitet och regionens kommuner en av framgångsfaktorerna. 

Inga kommentarer: