19 maj 2012

Våldet är värre i omfattning än våra vanligaste folksjukdomar...


Idag har det varit en dag som bestått av många viktiga artiklar att läsa och att länka till. Viktig, men inte alls något rolig läsning.

Flertalet av artiklarna handlar om våld, hedersvåld eller olika former av partnervåld. Det våld som utövas inom en relation, partnervåldet, är idag så omfattande att det har passerat nivåerna för våra vanligaste folksjukdomar...Mellan 75 000 och 100 000 kvinnor utsätts varje år, 20 av dem så illa så att de dör. Ändå räknar man bara med att ca 20 % anmäler. Dock behandlas bara 1500 män årligen för den våldsproblematik som drabbar dem de lever med. Av anmälningarna handlar 90 % av dem om relationer där våldet utövas av män, mot kvinnor.

Vi behöver angripa problemet på ett nytt sätt när antalet fall överträffar antalet som drabbas av våra vanligaste folksjukdomar. Partnervåldet drabbar även barnen, idag räknar man med att ungefär 200 000 barn drabbas av det, en hisnande och ofattbar siffra!
Alliansregeringen har initerat en rad olika insatser för att komma tillrätta med det utbredda partnervåldet. Vi kan idag bara konstatera att det trots massiva insatser inte räcker.

Sedan slutet på 1990-talet finns det i Socialstyrelsens folkhälsorapport ett eget kapitel. Folkhälsoarbetet i Sverige inbegriper elva olika områden.
Nu initerar två folkpartister ett utmärkt förslag om att göra partnervåld till ett tolfte område inom Folkhälsoarbetet. Fördelen med folkhälsoarbetet är att det spänner över olika politikområden och når samtliga nivåer i samhället. Borde inte detta vara en utmärkt grund att utgå ifrån när det gäller att komma tillrätta med våldet i nära relationer? Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

Inga kommentarer: