16 september 2011

Hjälp i tid behövs...

Idag låter jag dig ta del av ett pressmeddelande från Lennart Gabrielsson som leder Folkpartiet liberalernas idéutvecklingsarbete på det socialpolitiska området.

Vi ser att det finns en rad åtgärder som skulle kunna vidtas snabbt föratt förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd:


•Föräldrar måste kunna få stöd utan att hamna i socialtjänstens rullor. Föräldrar ska våga söka hjälp när det urartar hemma. Det måste finnas föräldrastöd i alla kommuner, dit föräldrar kan vända sig utan att behöva registrera sig eller bli föremål för myndighetsutövning i socialtjänsten. De förebyggande insatserna förhindrar att barn far illa.


•Sök upp familjer där barn riskerar att fara illa. Vi måste våga agera utifrån kunskapen om att en del barn löper större risk än andra att bli utsatta för barnmisshandel. Många familjer där det finns flera riskfaktorer för att barn kan fara illa, såsom missbruk, psykisk ohälsa eller långvarig ekonomisk utsatthet i familjen, har socialtjänsten, sjukvården eller andra myndigheter redan kontakt med för andra typer av insatser. Vi anser att dessa familjer ska sökas upp aktivt och erbjudas föräldrastöd i öppna former.


•Inför nationell certifiering av Barnahusen. Misshandlade barn måste få barnvänligt stöd och en rättssäker utredning. Folkpartiet vill därför att det ska finnas Barnahus i alla delar av landet. De Barnahus som har byggts upp är inbördes alldeles för olika. Vi vill införa en nationell certifiering av Barnahusen för att säkerställa att myndigheternas samverkan blir så effektiv som möjligt.


•Bygg upp regionala specialistteam hos BUP för våldsutsatta barn. Att ge stöd till barn som upplevt våld är inte bara en fråga för socialtjänsten.I dag saknas det på många håll tillgång till behandling på psykiatrisk specialistnivå för barn som på grund av våld har utvecklat en egen barnpsykiatriskproblematik. Vi vill därför bygga upp regionala specialistteam,eller mottagningar, i barn- och ungdomspsykiatrin för våldutsatta barn och barn som upplevt våld i familjen.

Inga kommentarer: