20 september 2011

Den viktiga förskolan

Idag får du ta del av nyheter för förskolan som biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni presenterar:Sverige har en förskola i världsklass, men det finns fortfarande saker som kan göras bättre. Med den nya skollagen höjs ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig från förskolans verksamhet. För att leva upp till den nya skollagens och läroplanens krav gör regeringen bedömningen att förskolechefer och förskollärare i förskolan behöver ytterligare möjligheter att utveckla sin kompetens.

Regeringen föreslår satsningar på kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer om totalt ca. 120 miljoner kronor under 2012-2014 inom områdena uppföljning och utvärdering samt barn i behov av särskilt stöd.

Den ena delen av fortbildningen handlar om kompetensutveckling i specialpedagogik för barn som behöver särskilt stöd för sin språkliga eller matematiska utveckling. Ibland kan man redan i förskolan se vilka barn som kommer få svårigheter längre fram i skolan, t.ex. med läs- och skrivsvårigheter. Om vi når dessa barn med behov av särskilt stöd redan i förskolan, så förbättras förutsättningar för att de ska uppnå kunskapsmålen senare i grundskolan.
Den andra delen handlar om kompetensutveckling i uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att förskollärarna har rätt kompetens för att observera, dokumentera och analysera barns lärprocesser. Kunskap om varje barns utveckling och lärande är nödvändig för att utvärdera, upprätthålla och utveckla förskolans kvalitet, skapa goda villkor för lärande i verksamheten samt kunna möta, stödja och utmana barn i deras lärande. Detta är inte minst viktigt för att få en likvärdig förskola i hela landet.

Förskolan ska inte vara en skola - men den ska vara lärorik och förbereda för skolgången. Då måste vi redan där se varje enskilt barn och ge stöd utifrån barnets möjligheter och förutsättningar att utvecklas. Det sker bäst i en god kombination av lek, lärande och omsorg.

Inga kommentarer: