01 mars 2013

Liberala alfabetet - idag om strandskydd
Idag handlar det liberala alfabetet om hur vi i Folkpartiet ser på strandskyddet:

Vi vill:
  • Ha ett fortsatt starkt strandskydd reglerat i miljöbalken.
  • Värna allemansrätten.
  • Att en noggrann uppföljning görs av hur de nya strandskyddsreglerna från 2009 har tillämpats. Viktigt att avsikten med lagstiftningen fått genomslag och att tillämpningen är likvärdig över hela landet.

Skyddet av våra orörda stränder är ett nationellt intresse. Strandskyddet behövs inte bara för människors rekreation och naturupplevelser, utan också för att värna den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med ofta känsliga biotoper.
Folkpartiet är tydliga förespråkare för ett starkt strandskydd reglerat i miljöbalken. Vi har aktivt medverkat till de nya strandskyddsreglerna som gäller från 2009 och som innebär att skyddet ska kunna anpassas lokalt efter tillgång till stränder och exploateringstrycket inom området.
I högt exploaterade områden fortsätter strandskyddet att vara mycket starkt, men samtidigt får kommunerna större utrymme att bevilja nybyggnation i områden med lågt exploateringstryck. Det är rimligt att reglerna tillämpas med anpassning till att verkligheten ser annorlunda ut på t.ex. västkusten jämfört med i Norrlands inland.
Grundläggande är att strandskyddets syfte inte äventyras och att allemansrätten ligger fast och förtydligas.

Vi kommer noga följa hur reglerna används och utvärdera att tillämpningen ligger i linje med strandskyddets syfte och att myndigheterna har tillräckliga resurser för att pröva strandskyddsärenden.

Det här har vi gjort:
  • Alliansregeringen har genomfört lagändringar om ett utvecklat och förnyat strandskydd som innebär att tillämpningen av strandskyddet blir mer flexibel utifrån de lokala förhållandena. Folkpartiet har aktivt medverkat till denna förändring.
  • Vi har gett länsstyrelserna möjlighet att överpröva kommunala dispenser och detaljplaner där strandskydd upphävs och genom att granska kommunernas översiktsplan. Miljö- och friluftsorganisationerna ges dessutom rätt att överklaga beslut om undantag från strandskyddet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: